مقاله در مورد الگوریتم STR کلی ( تعمیم یافته )

word قابل ویرایش
32 صفحه
18700 تومان

الگوریتم STR کلی (تعمیم یافته)


این مقاله دارای فرمول و تصویر است که در سایت قابل نمایش نیست
داده ها: پارامتر d مرتبه رگولاتور یعنی درجه R* ، و درجه S* را بدانیم. چند مجموعه ای روبتگر Ao* به جای چند جمله ای C* که نامعلوم است (تقر

یب C*)
چند جمله ایهای پایدار P* و Q*
سیگنالهای فیلتر شده زیر بایستی معرفی شوند:

گام 1 : تخمین ضرایب R* و S* بروش LS:

 

 

 ( C* : note)
گام 2 : سیگنال کنترل را از روی محاسبه می کنیم
تکرار گامهای فوق در هر پریود نمونه برداری
در صورت همگرایی تخمین : S* و R* گام بعدی با قبلی برابر است)

=

ویا:
فرم کلی در صورت عدم حذف همه صفرهای فرآیند
اتحاد (2) به شکل زیر نوشته می شود:
C*Q*=A*P*R'*+q-dB-*S* R'* از این رابطه بدست می آید.
و سیگنال کنترل می شود:

کنترل فید فوردوارد (پیشخور) – STR (دانستن دینامیک فرایند لازم است)کنترل پیشخور برای کاهش یا حذف اغتشاش معلوم بکار می رود. خود سیگنال فرمان می تواند برای STR ، یک اغتشاش معلوم فرض شود
مثالهایی از اغتشاش قابل اندازه گیری (معلوم): درجه حرارت و غلظت در فرایندهای شیمیایی درجه حرارت خارجی در کنترل آب و هوا – ضخامت کاغذ در سیستمهای milling machinc
مدل فرضی :
چند جمله ایهای ، S* و T* بایستی تخمین زده شوند و آنگاه:

مثال : تاثیر فیلتر کردن (همان فرایند مثالهای قبل را در نظر بگیرید) {رفتار الگوریتم تصمیم یافته توضیح داده می شود}
Y(t)+ay(t-1)=bu(t-1)+e(t)+ce(t-1)
مقادیر واقعی پارامتر : a = -0.9 ,b=3 , c=-0.3
فیلترها را بصورت زیر در نظر بگیرید

 


اتحاد: C * Q*=A*P*R'*+q-dB-*S*
در این مثال : از مدل فرآیند داریم
اتحاد

قانون کنترل:
R*P*=R'*P*B+*


فیلتر باید پیش فاز باشد که در نتیجه سیستم حلقه بسته بصورت پایین گذر فیلتر خواهد شد.
سئوال P1 و q1 را چگونه انتخاب کنیم؟
جواب: یک روش انتخاب بررسی اثر آنها بر روی واریانس y و u است. فرض کنید e(t) دارای واریانس 1 است.


حالت (a): no filtering P"q1=0


این حالت همان وضعیت کنترل حداقل واریانس است بدون هیچگونه فیلتر کردن .
حالت q1=-0.3 p1=0(b)

سه مبدا

الگوریتم STR کلی( تعمیم یافته):
داده ها: پارامترd، مرتبه رگولاتور یعنی درجه و درجه را بدانیم. چند جمله ای رویتگر ( بجای چند جمله ای که نامعلق است
( تقریب ) و چند جمله ای پایدار و سیگنالهای فیلترشده زیر بایستی معرفی شوند:
و
گام 1: تخمین ضرایب و به روش LS:

) Note: )
گام 2: سیگنال کنترل را از روی محاسبه می کنیم.
تکرار گامهای فوق در هر پریود نمونه برداری:
( گام بعدی با قبلی برابر است)
در صورت همگرایی تخمین:و یا
فرم کلی در صورت عدم حذف همه صفرهای فرآیند اتحاد(2) به شکل زیر نوشته می شود: از این رابطه بدست می آید:
و سیگنال کنتر ل می شود ( مثال در پائین آمده نحوه انتخاب P,Q فیلتر ) کنترل فیدفور وارد( پیشخور)STR-( دانستن دینامیک فرآیند لازم است)
کنترل پیشخوری برای کاهش یا حذف اغتشاش معلوم بکار می رود. خود سیگنال فرمان می تواند برای STR ، یک اغتشاش معلوم فرض شود.


( مثالهایی از اغتشاش قابل اندازه گیری(معلوم): در جه حرارت و غلظت در فرآیندهای شیمیایی در جه حرارت خارجی در کنترل آب و هوا- مشخصات کاغذ در سیستمهایmilling machine ).
مدل فرضی:
اغتشاش معلوم
چند جمله ایهای و و بایستی تخمین زده شود و آنگاه:مثال: تأثیر فیلتر کردن( همان فرآیندهای مثالهای قبل را در نظر بگیرید) (رفتار الگوریتم تعمیم یافته توضیح داده می شود.)

مقادیر پارامتر: ، ،
فیلتر را بصورت زیر در نظر بگیرید:

اتحاد:
در این مثال:
و
از مدل
( فرض ) و و فرآیند داریم
اتحاد

قانون کنترل:
فیلتر باید یک شبکه پیش فاز باشد که در نتیجه حلقه بسته بصورت پائین گذر فیلتر خواهد شد.
جواب: یک روش انتخاب بررسی اثر آنها برروی واریانس y و u است، فرض کنید دارای واریانس 1 است.
حالت (a) =

این حالت همان وضعیت کنترل حداقل واریانس است 

در مبدأ ،
: د رمثال

مسائل: 5-12,5-11,5-7,5-2,5-1
5 – سیستمهای تطبیقی مدل مرجع (MRAS)Model Reference Adoptive System (1958 whitarker)
دارای یک حلقه داخلی و یک حلقه بیرونی است.
با استفاده از مدل رابطه مطلوب بین u و خروجی فرآیند y بیان می گردد.
بررسی MRAS به سه شکل مختلف قابل انجام است:
1- روش گرادیان 2- روش پایداری لیاپانف 3-تئوری غیرفعال بودن
این مسأله را که رگولاتور را بگونه ای تنظیم کنیم تا تابع تبدیل حلقه بسته تا حدامکان به تاب تبدیل از پیش تعیین شده مدل نزیک باشد مسأله تعقیب مدل(Model Folloing) گویند.
یادآوری: فرآیند را به صورت زیر در نظر می گیریم:
ورودی خروجی
B,A نسبت بهم اولند A تکین (monic) است در یک فرآیند واقعی deg(B) deg(A)
هدف: یافتن لگولاتور بگونه ای که رابطه ورودی مرجع و به شکل زیر باشد:
و اولند، تکین است

فیدبک خروجی رگولاتور
فرم کلی رگولاتور( کنترلگر):
ورودی رگولاتور
نشان دادیم: تابع انتقال حلقه بسته فیدبک داخلی( پاسخ خروجی به سیگنال مرجع)

نشان دهید
از مقایسه با حالت(a) نتیجه می گیریم که واریانس خروجی( با استفاده از فیلترکردن) باندازه %10 افزایش یافته ولی باندازه %60 کاهش پیدا کرده.


حالت (c) و


نشان دهید حالت بدون کنترل( سیستم حلقه باز)
از رابطه (1) و مقایسه آن با را بطه خروجی مدل مطلوب نییجه شد0 (باتفکیک ):
معادله دیوفانتین


چند جمله ای رویتگر چند جمله ای قطب مدل صفرهای قابل حذف فرآیند
با تعریف نتیجه شد: معادله دیوفانتین.
= شامل ریشه ها ناپایدار B و با تعریف نتیجه گرفتیم:
روش گرادیان:
اساس این روش قاعده MIT است.
معیار
مشتقات حساسیت
حالات خاص: روشهای مختلفی برای تعیین تابع تلف وجود دارد:
الگوریتم

حالت خاص دیگر:
الگوریتم: MIT,sgn-sgn
این الگوریتم سریعتر است اما احتمال مشکلاتی در همگرایی وجود دارد.
مثال 1: تطبیق یک بهره پیشخوری

فقط باید تخمین زده شود فیدبک نداریم:

درSTRمثال 2: سیستم مرتبه 1- فرآیند: و مدل مطلوب فرض می کنیم کنترل کننده بصورت زیر است:
با مدل مطلوب مقایسه کنید:


در مقایسه با مدل مطلوب( تعقیب مدل):

توجه کنید که چون b,a معلوم نیستند نمی توانیم مستقیماً حل کنیم پس در عمل لازم است مسأله به صورت تطبیقی حل شود.

از رابطه(*)شرط اولیه صفر:
1- محاسبه 2- محاسبه
توجه کنید:

3-محاسبه
4- محاسبه
5- محسابه u
6- محاسبه
تمرین شبیه سازی: منحنی های شکل..... ص..... را بدست آورید و اثر را بررسی کنید.
سیستمهای خطی در حالت کلی :( قاعده MIT عمومی)
فرآیند
مدل:
کنترلگر:
سیستم حلقه بسته

فرض کنید چند جمله ایهای S,T,R بصورت زیر باشد:

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 32 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد الگوریتم بهینه سازی کلی برای برنامه نویسی کسری خطی

word قابل ویرایش
14 صفحه
18700 تومان
الگوریتم بهینه سازی کلی برای برنامه نویسی کسری خطیچکیده : در این مقاله ، یک روش شاخه و کران موثر برای مسئله کسری خطی کلی ارائه می دهیم (GFP) . نخست، با استفاده از تکنیک تبدیل ، یک مسئله معادل (EP) از GFP بدست می آید ، سپس با به کار گرفتن ساختار EP ، برنامه نویسی وقفه ای خطی (LRP) از EP بدست می آید . برای تکمی ...

مقاله معرفی الگوریتم خفاش و انواع بهبودیافته و کاربردهای آن

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** معرفی الگوریتم خفاش و انواع بهبودیافته و کاربردهای آن چکیده هوش جمعی یکی از قوی ترین تکنیک های بهینه سازی می باشد که برمبنای رفتارهای گروهی است . الگوریتم خفاش یکی از الگوریتم های فرا ابتکاری می باشد که براساس اصل انعکاس صدای خفاش ودریافت ...

مقاله کاربرد مدل هرشل – بالکلی در توصیف رفتار رئولوژیکی گل های پایه بنتونیتی بهبود یافته توسط پلیمر صمغ زانتان

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** کاربرد مدل هرشل – بالکلي در توصيف رفتار رئولوژيکي گل هاي پايه بنتونيتي بهبود يافته توسط پليمر صمغ زانتان چکيده هدف از اين تحقيق ، بررسي ميزان دقت مدل رئولوژيکي هرشل – بالکلي در توصيف رفتار رئولوژيکي گلهاي پايـه بنتونايتي است . به منظور ب ...

مقاله پخش بار شبکه های توزیع شعاعی و حلقوی ضعیف به روش پسرو – پیشرو تعمیم یافته

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** پخش بار شبکه هاي توزیع شعاعی و حلقوي ضعیف به روش پسرو – پیشرو تعمیم یافته چکیده در این مقاله سعی شده است که پس از تحقیق و بررسی روشهاي مختلف پخش بار شبکه هاي توزیع ، الگوریتمی تهیه شود که براي حل اکثر شبکه هاي توزیع ، مخصوصا شبکه هاي شعاع ...

مقاله بررسی عملکرد پکینگ های ساختاریافته ( Structured Packing ) در واحدهای نیمه صنعتی

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسي عملکرد پکينگ هاي ساختاريافته (Structured Packing) در واحدهاي نيمه صنعتي چکيده : استفاده از پکينگ هاي ساختار يافته امروزه به عنوان تحول عظيمي در تجهيزات مورد استفاده در فرآيند هاي جداسازي مطرح مي باشد. ساخت پکينگ هاي ساختاريافته هنوز در ايران مرسوم نيست و بيشتر بايد از خارج تهيه گردند بنابراين شناسايي ...

مقاله مسأله موازنه زمان - هزینه - کییفت پروژه در حالت گسسته با محدودیت های پیش نیازیتعمیم یافته

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***   مسأله موازنه زمان -هزينه -کييفت پروژه در حالت گسسته با محدوديت هاي پيش نيازيتعميم يافته چکيده يک پروژه بايد با در نظر گرفتن زمان ، هزينه و کيفيت آن مديريت شود. اين سه عامل ، مهمترين اهداف هر پروژه اي هستند. پژوهش هاي قبلي عمدتا ...

مقاله کاربرد مالی الگوریتم تکاملی ازدحام ذرات

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** کاربرد مالی الگوریتم تکاملی ازدحام ذرات خلاصه تقلید از موجودات زنده براي استفاده در الگوریتمهاي قدرتمند براي مسائل بهینه سازي مورد توجه قرار گرفت که "روشهاي محاسبات تکاملی" نام گرفتند. اکثر روشهاي کلاسیک بهینهیابی داراي این اشکال عمده هست ...

مقاله مقایسه الگوریتمهای توزیع بار Chord و Pastry در شبکه های نظیر به نظیر ساخت یافته

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده رشد سریع حجم اطلاعات و توسعه وسیع ارتباطات اینترنتی سبب افزایش نرخ تقاضا برای توزیع و به اشتراکگذاری محتوای دیجیتال در سطح جهان شده است. یکی از گرایشات اساسی در محاسبات توزیع شده در سالهای اخیر، محبوبیت شبکه های نظیر به نظیر در ساخت برنامههای کاربردی اینترنت میباشد. از مشخصات این نوع سیستمهای شبکه ای ع ...