مقاله در مورد بررسی میزان شیوع آژنزیس دندان مولر سوم

word قابل ویرایش
47 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

سابقه و هدف تحقیق: هدف تحقیق حاضر بررسی میزان شیوع آژنزیس دندان مولر سوم می‌باشد و این تحقیق در نقاط مختلف دنیا انجام گرفته است و نتیجه آن در مناطق مختلف جغرافیائی برحسب نژاد آن منطقه مختلف بوده اس

ت و بنابراین نیاز به انجام آن در جمعیت ایرانی دیده می‌شد. اهداف دیگر این تحقیق مانند ارتباط آژنزیس دندان مولر سوم با سایر آنومالیهای فکی و دندانی و اکلوژن را شامل می‌شود.
مواد و روش‌ها:
این تحقیق یک تحقیق توصیفی بوده که مبنای آن بررسی پرونده بیماران ارتودنسی در یک مطب ارتودنسی بوده است که پرونده ۷۰۰ بیمار ارتودنسی (۳۵۰ پسر و ۳۵۰ دختر) بررسی گردید و آژنزیس دندان مولر سوم و همچنین وجود سایر آنومالیهای فکی و اکلوژن و آنومالیهای شکل و اندازه دندانها و آژنزیس در سایر دندانها مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: در کل رادیوگرافی‌های پانورامیک ۷۰۰ بیمار ارتودنسی در ۱۱۷ نفر (%۷/۱۶) آژنزیس دندان مولر سوم مشاهده گردید که %۲/۱۸ مردان و %۲/۱۵ زنان دچار آژنزیس دندان عقل بودند.
نتیجه‌گیری: میزان شیوع آژنزیس دندان عقل در یک نمونه از جامعه ایرانی (بیماران ارتودنسی) بدست آمد که پائین‌تر از میزان شیوع آن در مناطق دیگر می‌باشد و ارتباط خاصی بین آژنزیس دندان عقل و مال اکلوژن‌های فکی قدامی ـ خلفی مشاهده نگردید.

فصل اول:‌ مقدمه
الف) بیان مسئله
(I آژنزیس دندانی
آژنزیس یک یا چند دندان یکی از شایعترین آنومالی‌های تکاملی در انسان است.
آژنزیس دندانی یک نقص تکاملی می باشد که باعث عدم تشکیل یک دندان می گردد.۱۰ سندرم های مرتبط با آژنزیس دندانی هیپودونشیا ، الیگودونشیا و آنودونشیا می باشد.۱۵
آژنزیس دندانی ( تشکیل نشدن دندان ) می‌تواند از یک تا چندین دندان را شامل شود که هیپودونشیا نامیده می شود. Missing تعداد زیادی از دندانها الیگو دونشیا نامیده می‌شود و تشکیل نشدن تمامی دندانها آنودونشیا نامیده می‌شود.

Missing دندانی احتمالاً نتیجه چندین مکانیزم مستقل پاتولوژیک می‌باشد که می تواند باعث دخالت در تشکیل دنتال لامینا ، تشکیل نشدن جوانه دندانها در زمان تعیین شده ، کمبود فضا و عدم تناسب بین سایز فک و اندازه دندان‌ها شوند.۱۵
Missing دندانی با تشخیص و شمردن دندانهای موجود شناسایی می‌شود. البته این مسئله باید در ذهن گنجانده شود که تکامل دندانها ممکن است تأخیر داشته باشد۱۵ .
دندانی به عنوان دندان Miss شده در نظر گرفته می‌شود که از نظر کلینیکی و رادیوگرافی وجود نداشته باشد و هیچ سابقه ای از خارج نمودن آن وجود نداشته باشد.۱۵
بیشترین شیوع Missing دندانی در دندان مولر سوم دیده می‌شود که می‌تواند یکطرفه یا دوطرفه باشد.۱۵

Missing یک یا تعداد بیشتری از دندانهای مولر سوم در ۲۰% افراد اتفاق می افتد. شیوع گزارش شده در مورد بقیه دندانها غیر از دندان مولر سوم بین ۶/۹-۶/۱ میباشد.۱
Missing دندان مولر سوم با افزایش شیوع missing سایر دندانها ارتباط دارد۵٫
وقتی یک یا تعدادی از دندانهای عقل به طور مادرزادی تشکیل نشده باشند، احتمال عدم تشکیل جوانه‌ی‌ سایر دندانها ۱۳ برابر افزایش می یابد و این یک کاربرد کلینیکی و تحقیقی دارد. اگر دندان عقل در یک رادیوگرافی پانورامیک وجود ندارد، باید در جستجوی missing دندانهای دیگر هم باشیم که نواحی غیر از مولرها را هم شامل می شود و این احتمال منحصر به یک ناحیه نمی‌باشد و یک منشاء ژنتیکی دارد.۵و۶
به نظر می‌رسد آژنزیس دندان عقل با کاهش سایز دندانهای باقیمانده و تأخیر رویش دندانهای خاصی ارتباط داشته باشد و اینها همه نشان دهنده این مسأله است که آژنزیس دندان مولر سوم یک آنومالی منحصر به خودش نیست.۳

(II اپیدمیولوژی آژنزیس:
آژنزیس دندان در برخی دندانهای خاص بیشتر اتفاق می افتد و از نظر کلینیکی این مسئله یک اختلاف طبیعی است .
آژنزیس دندانی فامیلی از طریق یک ژن غالب اتوزومال یا وابسته به X منتقل می گردد . اعضاء دیگر در یک خانواده اغلب اختلاف قابل ملاحظه ای از لحاظ مکان، تقارن، و تعداد دندانهای درگیر نشان می دهند.۱
وقتی missing یک دندان اتفاق بیفتد به احتمال زیاد دندانهای باقیمانده از نظر سایز ، شکل یا میزان تکامل غیر طبیعی خواهند بود.

دندانهای دائمی بیشتر از شیری تحت تأثیر این آنومالی‌ها قرار می‌گیرند.
آژنزیس دندانی برای دندانهای شیری در حدود ۹/۰-۵/۰% گزارش گردیده است.۸
به غیر از missing دندانی آنومالیهای دیگری نظیر دندان اضافی ، geminated teeth و fused teeth نیز در دندانهای شیری یافت می شود که این آنومالی‌ها اغلب در قدام ماگزیلا یا مندیبل اتفاق می افتد. آنومالی برخی از دندانهای دائمی نیز یک یافته شایع می‌باشد .
بعنوان یک قانون کلی وقتی یک دندان شیری missing داشته باشد دندان دائمی جایگزین آن هم missing دارد. وجود آنومالیهای دیگر در یک دندان شیری می‌تواند یک علامت قوی برای وقوع آنومالی در دندان دائمی جایگزین آن دندان شیری باشد هر چند که لزوماً همان نوع آنومالی نباشد. چنین رابطه‌ای بین نقص در دندانهای شیری و دندانهای دائمی جانشین شونده آنها کاربرد کلینیکی و درمانی دارد و دریافتن علت این نقص ها کمک کننده است.۱۱و۸
Missing چهار دندان یا تعداد بیشتر (غیر از دندانهای عقل) در جمعیت عمومی در %۲۵/۰ اتفاق می افتد.۱
شیوع آژنزیس دندان با توجه به نوع دندان متفاوت است. دندان عقل بیشترین شیوع آژنزیس را دارد که ۲۰% می باشد. بعد از آن بیشترین شیوع به ترتیب مربوط به دندان پرمولر دوم مندیبل (۴/۳%) و دندان لترال ماگزیلا (۲۵/۲%) می‌باشد. ۱
Missing دندان مولر سوم با افزایش شیوع Missing دندانهای دیگر در ارتباط است. در صورت missing دندان مولر سوم احتمال آژنزیس دندانهای باقیمانده ۱۳ برابر خواهد بود۱٫
این یک واقعیت مهم است و یک ارتباط کاربردی و یک زمینه برای تحقیق می‌باشد. کاهش تعداد دندانها نباید به تنهایی در نظر گرفته شود بلکه باید در ارتباط با وجود یا عدم وجود دندانهای عقل بررسی شود چون کاهش تعداد دندانهای عقل یک آنومالی دندانی مستقل نیست۱٫

وقتی missing دندان مولر سوم دریک رادیوگرافی پانورامیک مشاهده شد محقق باید بدنبال missing سایر دندانها بگردد. این مسأله مهم است که ببینیم آیا جوانه های دندانی سایر دندانها نیز تحت تأثیر قرار گرفته اند یا خیر۱٫
مسئله فوق نشان دهنده یک دلیل ژنتیکی کلی بوده که این آنومالی را بوجود آورده است و آژنزیس یک دندان قسمتی از یک آنومالی است و یک اتفاق منحصر به خودش نیست.۱
همچنین به نظر می‌رسد آژنزیس مولر سوم با کوچک شدن اندازه دندانهای باقیمانده و تأخیر در تکامل دندانهای خاصی در ارتباط باشد.
در صورت missing یک مولر سوم تشکیل و رویش مولر ها و پرمولرهای همان کوادران با تأخیر صورت می‌گیرد. این موضوع مخصوصاً برای دیستالی ترین دندانهای هر کلاس دندانی درست می باشد.(کلاسهای دندانی شامل اینسایزورها، کانین‌ها، پرمولر‌ها و مولر‌ها می‌باشد)۲٫

همچنین آژنزیس مولر سوم با شکل برخی کاسپهای خاص از دندانهای مولرسوم ارتباط دارد. کوچک بودن کاسپ کارابلی با آژنزیس مولر سوم مرتبط است.۴
بین آژنزیس دندانها و مورفولوژی غیرطبیعی دندانهای باقیمانده نیز ارتباطی مشاهده شده است۴٫
به عنوان مثال اغلب در کلینیک بسیاری از کلینیسین‌ها همراه با آژنزیس یک دندان لترال اینسایزور در سمت دیگر یک لترال کوچک مشاهده می‌کنند.
آژنزیس مولر سوم مندیبل با کلسیفیکاسیون تأخیری دندانهای خلفی و در بسیاری از موارد ، با عدم تشکیل کاسپ دیستال مولر اول دائمی مندیبل همراه می‌باشد. بنابراین باز هم آشکار است که آژنزیس مولر سوم یک آنومالی مستقل نیست.۲و۴
آژنزیس مولر سوم با کوچک شدن اندازه تاج خصوصاً در لترال اینسایزور‌ها، پرمولرهای دوم و ایجاد لترال های peg-shaped ارتباط دارد و این مسأله در زنان بیشتر از مردان اتفاق می افتد۹٫
ممکن است انتظار برود که دندانهای مجاور دندان عقلی که دچار آژنزیس شده دچار بیشترین تأثیر از نظر اندازه و شکل شوند ولی عکس این قضیه صحیح است و دندانهای قدامی و نه دندانهای خلفی بیشترین درگیری را در ارتباط با آژنزیس مولر سوم نشان می دهند.۹

(III( ژنتیک بالینی) Clinical Genetic
مطالعات روی دوقلوها برای نشان دادن اهمیت ژنتیک و تأثیر آن بر روی تکامل دندانی هم از نظر اندازه دندان و هم شکل دندانی استفاده می‌شود. از دوقلوهای منوزیگوت در این زمینه استفاده می‌شود و آژنزیس‌ها و سایر آنومالیهای دندانی را در آنها نسبت به هم مقایسه می‌کنند. آژنزیس دندانی می تواند یک جزیی از یک سندرم باشد و یا اینکه مستقل باشد۶٫ فرم مستقل می تواند فامیلی و یا اتفاقی باشد. آژنزیس دندانی فامیلی اغلب نتیجه موتاسیون در یک ژن غالب تک

است۶٫ در سایر خانواده‌ها که آژنزیس‌ دندانی را نشان نمی‌دهند الگوی وراثت مغلوب است۶٫
آژنزیس دندان مولر سوم را بدلیل بزرگی نمونه‌ها نمی‌توان با یک الگوی ساده انتقال وراثت اتوزومال غالب توضیح داد و بنظر می‌رسد یک الگوی وراثتی چند ژنی در بروز آژنزیس دندان مولر سوم نقش داشته باشد۶٫
لترال اینسایزور peg-shaped و یا مولرهای سوم ناکامل ممکن است بدلیل ترجمه ناکامل یک ژن ناقص باشد که باعث آژنزیس دندان‌ها نیزمی‌شود.
بیشتر از ۴۹ سندرم در on-line Mendelian Inheritance (OMIN) طبقه بندی شده اند که با آژنزیس دندانی ارتباط دارند. اینطور نتیجه گیری می شود که مکانیزم های مولکولی نسبتاً یکسانی برای تکامل دندان ها و سایر ارگانها وجود دارد.
آژنزیس تعداد زیادی از دندانها اغلب با اکتودرمال دیسپلازی مادرزادی ارتباط دارد.۶

IV) (روند تکامل و آژنزیس) Evolution And Agenesis
در کارهای کلینیکی دندانپزشکان اغلب این تجربه را دارند که کدام دندانها بیشتر دچار آژنزیس و یا تغییر شکل می شوند. یعنی بطور ناقص تکامل می‌یابند۷٫
می‌توان به اینصورت آنرا بیان کرد: دندانهایی که در روند تکامل برای حذف شدن در نظر گرفته می شوند بتدریج دچار تغییر شکل و اندازه و یا آژنزیس می‌گردند. عوامل موثر در روند تکامل باید آنقدر قوی باشند تا در جهت تشکیل نشدن یک دندان موثر واقع شوند در غیر اینصورت تنها باعث تکامل ناقص آن دندان می‌گردند۷٫

شواهد دیگر یک سری از فسیلها در زمانهای متوالی است که می تواند شاهدی برای روند فزاینده tooth loss باشند۷٫
در فرضیه پیشنهاد شده باور بر این است که تغییرات dentition در طی روند تکامل به functional adaptation مربوط است و آژنزیس های یافته شده به عنوان functional adaptation (تطابق فانکشنال ) در نظر گرفته می‌شود. پاسخ این سوال مشخص نیست که آیا دندانهایی که دچار missing می شوند باعث بهبود فانکشن می‌شوند و یا آژنزیس فقط یک موتاسیون تصادفی با نتایج جزئی است البته به جز ناراحتی مختصری که برای شخص درگیر ایجاد می شود.
برای وضعیت دندانی انسان آینده یک اینسایزور، یک کانین ، یک پرمولر و دومولر در هر کوادران محتمل است.۷

BUTLER’S FIELD THEORY AND TOOTH AGENESIS (V
سعی Butler در Field theory بر آن است که توضیح دهد چرا برخی دندانها با شیوع کمتر و برخی دندانها با شیوع بالاتری دچار آژنزیس و آنومالی می‌شوند. بر طبق این تئوری سیستم دندانی پستانداران را می توان از نظر مورفولوژی به ۳ دسته تقسیم کرد: اینسایزورها ، کانین ها و cheek bone (پرمولرها و مولرها)۷ .
در هر دسته یک دندان بعنوان پایدارترین و بهترین نسخه محسوب
می‌شود. از این دندان که بگذریم سایر دندانهای آن دسته دارای پایداری و ثبات کمتری هستند. اگر هر کوآدران را به طور مجزا در نظر بگیریم در دسته پرمولر و مولرها دندان مولر اول دندان محوری خواهد بود بر اساس این تئوری دندان های مولر سوم و پرمولر اول پیش بینی می شود که از نظر شکل و اندازه بیشترین تغییرات را داشته باشند۷٫
چیزی که مسلم است دندان مولر سوم بیشترین تغییرات را دارد و اغلب غایب است . اما این قضیه در مورد دندان پرمولر اول صدق نمی کند۷٫

بر طبق مطالعات paleontology و مطالعه موجودات اولیه دندانهای پرمولری که برای انسان باقیمانده و ما پرمولر اول و دوم نامیده ایم در واقع پرمولر سوم و چهارم بوده اند و در اجداد اولیه ما دندانهای پرمولر اول و دوم چون نسبت به دندان محوری یعنی مولر اول دائمی دورترین بوده اند در طول روند تکامل حذف شده اند۷٫
پیشنهاد دیگر این است که آخرین یا خلفی ترین دندان هر یک از ۳ گروه اینسایزورها ، پرمولرها و مولرها همان دندانهایی هستند که بیشتر از سایرین دچار missing می شوند۷٫
برخی نیز پیشنهاد کرده اند که یک الگوی آناتومیکی برای آژنزیس بجای مدل تکاملی وجود دارد این ایده به این صورت است که نواحی معینی مانند ناحیه مجاور محل اتصال بین ماگزیلا و پره ماگزیلا نواحی نامناسبی برای تکامل دندانهاهستند و برای دندانهای اینسایزور ماگزیلا ناپایداری ایجاد می کنند. این نظر رد شده است چون در این محل کانین هم وجود دارد در صورتیکه ما برای دندان کانین پایداری و ثبات قابل ملاحظه‌ای در نظر می‌گیریم و به ندرت دچار missing و تغییر در شکل و اندازه می‌شود۷٫

ODONTOGENESIS AND EPITHELIAL-MESENCHYMAL INTERACTION (VI
Field theory ما را به این سمت سوق می دهد که دندانها را به صورت واحدهای مجزا در نظر نگیریم بلکه به صورت امتدادی از خط وسط به سمت دیستال در نظر بگیریم.
ما این تئوری را در زمینه اندازه، شکل ، میزان تکامل و تشکیل یا عدم تشکیل دندان ها در نظر می گیریم۲٫
از نظر سلولی و بافتی دندان ها از دو بافت اپی تلیوم و مزانشیم‌ دهانی تشکیل می‌گردند. مزانشیم فکین از منشاء Neural crest است. که آنرا ectomesenchyme نیز می نامند. اپی تلیومی که دندان ها را می سازد از اپی تلیوم دهانی مشتق می‌شود که نهایتاً مینارا می سازد۲٫
مزانشیم دنتین ، سمنتوم، پالپ و ساختارهای حمایت کننده دندان را
می‌سازد. در دوره تکامل جنینی ارتباط نزدیک بین اجزاء اپی تلیال و مزانشیمال و عملکرد همزمان آن‌ها لازم است تا دندان بطور طبیعی تکامل یابد۲٫

 

 

MOLECULAR MARKERS OF ODONTOGENEIS(VII
قسمت اعظم مکانیزم مولکولی که در تکامل طبیعی دندان در انسان نقش دارد ناشناخته مانده است. مطالعات در سایر جانداران پروتئین‌های متعددی را که در تشکیل شدن دندان‌در آنها نقش دارند شناسایی کرده است۱۰٫
در موشها ۲ فاکتور ترجمه ژنی Msx1, Msx2 (transcription factors) مداخله مستقیم اپی تلیالی – مزانشیمی دارند که تشکیل دندان را آغاز
می کنند.
Msx1 که در بافتهای جنینی موش ترشح می شود از Neural fold و سلولهای crest مجاور مشتق می گردد۱۰٫
نقص Msx1 درموش ابنورمالیتی‌های کرانیوفاشیال متعددی را نشان
می دهد مانند شکاف کام ثانویه، غیرطبیعی بودن استخوان های متعدد صورت و استخوان چکشی در گوش میانی الی تا آژنزیس کامل دندانی۱۰٫

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 47 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد