مقاله بررسی میزان شیوع عفونتهای مایکوپلاسمایی در التهاب قرنیه و ملتحمه عفونی گاوان

word قابل ویرایش
10 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی میزان شیوع عفونتهای مایکوپلاسمایی در التهاب قرنیه و ملتحمه عفونی گاوان

چکیده

التهاب قرنیه و ملتحمه عفونی گاوان شایعترین بیماری چشمی گاوها در سرتاسر جهان میباشد. افزون بر موراکسلا بویس بعنوان عامل اصلی بیماری، ویروس رینوتراکئیت عفونی گاو و گونههای مایکوپلاسما به احتمال بعنوان مهمترین عوامل خطرساز در التهاب قرنیه و ملتحمه عفونی گاوان مطرح میباشند. این مطالعه با هدف بررسی میزان شیوع گونههای مایکوپلاسما در کیسه ملتحمه گاوهای شیری و ارتباط آن با مراحل مختلف التهاب قرنیه و ملتحمه عفونی انجام شد. مجموعا ۶۰ نمونه از چشمهای مبتلا و سالم از گاوداریهای صنعتی شیری در طی همهگیریهای بیماری اخذ شد. واکنش زنجیره ای پلیمراز جهت ارزیابی حضور گونههای مایکوپلاسما در کیسه ملتحمه بکار گرفته شد. در این مطالعه، در بین موارد مثبت حاصله در آزمون PCR، %۶۱/۸ را مبتلایان و %۳۸/۲ را موارد سالم تشکیل میدادند. از این بین به ترتیب %۲۳/۸ به التهاب ملتحمه، %۳۳/۳ به التهاب قرنیه و %۴۲/۹ به زخم قرنیه مبتلا بودند. همچنین چشم های مبتلا نسبت به چشم های سالم درصد بالاتری از موارد مثبت مایکوپلاسما را دارا بودند، هر چند این اختلاف از لحاظ آماری معنیدار نبود. افزون بر آن، در بین موارد مثبت، موارد شدیدتر درصد بالاتری داشتند. بنابراین عفونت با گونههای مایکوپلاسما ممکن است در پاتوژنز و شدت ضایعات مرتبط با التهاب قرنیه و ملتحمه عفونی گاوان نقش داشته باشند.

واژگان کلیدی: مایکوپلاسما، التهاب قرنیه و ملتحمه عفونی، گاو شیری

تاریخ دریافت: ۹۴/۷/۲۹ تاریخ پذیرش: ۹۴/۱۱/۲۵

مقدمه

التهاب قرنیه و ملتحمه عفونی گاوان (چشم صورتی، (IBK شایعترین بیماری چشمی گاوهاست و در سرتاسر جهان مشاهده میشود . مبتلایان زخم قرنیه، ادم قرنیه، ترس از نور، بلفارواسپاسم و ریزش اشک را نشان میدهند. تحریک چشم با نور آفتاب شدید، گرد و غبار، گرده و دانه و داسههای گیاهان علوفـهای از عـوامل مهم مستعد کننـدهی عفونـت به شمـار میروند(۳و.(۲ عامل اصلی بیماری کوکو باسیل گرم منفی، موراکسلا بویس (Moraxella bovis) میباشد. سایر عوامل نظیر موراکسلا اویس (Moraxella ovis)، مایکوپلاسما بووکولی (Mycoplasma bovoculi) و گونههای کلامیدیا نیز مد نظر قرار گرفته اند ۱۵) و .(۱ گونههای مایکوپلاسما به تنهایی در غیاب موراکسلا بویس یا به همراه آن ممکن است سبب بروز کونژونکتیویت در گاوان شوند و بنابراین ممکن است شدت بیماری را افزایش داده و در پاتوژنز آن نقش داشته باشند(۸ و .(۶ در بین گونههای مایکوپلاسما، مایکوپلاسما بووکولی و مایکوپلاسما بویس به تنهایی از سوابهای چشمی مبتلایان جدا شدهاند(۱۰ و .(۷ سایر گونهها مثل مایکوپلاسما آرژنینی (Mycoplasma arginini) ممکن است جدا شوند اما به نظر نمیرسد در ایجاد بیماری نقش داشته باشند(.(۵

گونههای بوویژنیتالیوم (Mycoplasma bovigenitalium)، بووی راینیس (Mycoplasma bovirhinis) و بووکولی از گاوان گلههای مبتلا به کونژونکتیویت و برونکوپنومونی جدا شده اند(.(۹ در حقیقت چون تمامی آزمایشگاه های تشخیصی بطور معمول جداسازی مایکوپلاسماها را انجام نمیدهند، شیوع مایکوپلاسماها نامشخص میباشد.

Levisohn و همکاران (۲۰۰۴) مایکوپلاسما بووکولی و مایکوپلاسما بویس را از سوابهای اخذ شده از ملتحمه گوساله های جوان مبتلا به التهاب قرنیه و ملتحمه عفونی جدا کردند. در این همهگیری، گونههای موراکسلا و دیگر باکتریهـای مـرتبط جدا نشدند(.(۷ بر اساس مطالعه Schnee همکاران (۲۰۱۴) گلههای با شیوع بالای مایکوپلاسما بووکولی بیشتر مستعد همهگیری التهاب قرنیه و ملتحمه عفونی گاوان هستند .(۱۳) با این وجود، در مطالعه Schottker-Wegner و همکاران (۱۹۹۰) وجود ارتباط بین یافتههای بالینی جداسازی مایکوپلاسما مشاهده نشد(Gupta .(14 و همکارن (۲۰۱۵)، نیز اخیرا با استفاده از آزمون واکنش زنجیرهای پلیمراز (PCR) حضور گونههای مایکوپلاسما را در مبتلایان به التهاب قرنیه و ملتحمه عفونی گاوان ارزیابی کرده بودند(.(۴ همانطور که ذکر گردید تاکنون تعدادی مطالعه جهت آشکار ساختن نقش مایکوپلاسماها در پاتوژنز التهاب قرنیه و ملتحمه عفونی گاوان انجام شده است. در مطالعه ی حاضر برای اولین بار در ایران واکنش زنجیرهای پلیمراز جهت ارزیابی حضور گونههای مایکوپلاسما در کیسهی ملتحمهی گاوهای مبتلا به التهاب قرنیه و ملتحمه عفونی و گاوهای سالم انجام شد. افزون بر آن، ارتباط بین عفونت با گونههای مایکوپلاسما و شدت نشانههای بالینی مورد ارزیابی قرار گرفت.

مواد و روش کار

نمونهها از گاوداری های شیری صنعتی مختلف در سطح استانهای تهران و البرز در طی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ جمعآوری شدند. همزمان با گزارش همهگیری التهاب قرنیه و ملتحمه عفونی گاوان در تمامی فصول، از تعدادی دامهای مبتلا و سالم در سطح هر گله نمونه گیری شد. در کل ۶۰ نمونه ۳۳) دام مبتلا و ۲۷ دام سالم) و از هر دام فقط از یک چشم نمونه اخذ شد. نمونهگیری عمدتا در گوسالهها و تلیسهها (رده سنی کمتر از دو سال) انجام شد. تنها از ۵ راس گاو بالغ ۳) راس مبتلا و دو راس سالم) نمونه گیری به عمل آمد. تعداد نمونه اخذ شده بر اساس شدت همهگیری و حداکثر ۶

نمونه در هر گله تعیین می شد. موارد بالینی بر اساس شدت عارضه به ۳ گروه تقسیم شدند: (۱ کونژونکتیویت بعنوان تنها نشانهی بالینی، (۲ التهاب قرنیه و ملتحمه بدون وجود زخم قرنیه، (۳ التهاب قرنیه و ملتحمه همراه با زخم قرنیه قابل مشاهده (بدون استفاده از رنگآمیزی فلورسئین).

نمونهها یا استفاده از سواب پنبه ای استریل که با محلول نرمال سالین استریل مرطوب شده بود، از کیسه ی ملتحمه چشم دامها اخذ شد و درون لولهای استریل حاوی ۱/۵ میلیلیتر فسفات بافر سالین در جوار یخ به آزمایشگاه منتقل و در دمای منفی هفتاد درجهی سلسیوس ذخیره شدند.

کیت DNPTM سیناژن جهت استخراج DNA گونههای مایکوپلاسما از نمونههای اخذ شده بکار گرفته شد. نمونههای منجمد در دمای اتاق ذوب شدند و بر اساس دستورالعمل سازنده محتوی DNA آن ها استخراج گردید. کیت واکنش زنجیره ای پلیمراز (پی سی آر) سیناژن جهت تشخیص جنس مایکوپلاسما بکار گرفته شد. بطور خلاصه، ۵ میکرولیتر از محلول DNA استخراج شده با ۲۰ میکرولیتر میکس PCR و ۰/۲ میکرولیترTaq DNA مخلوط میشد. برنامه ی حرارتی با استفاده از دستگاه ترموسایکلر (Bio-RadTM – MJ Mini به شرح زیر انجام شد: ۲ دقیقه در ۹۴ درجه

سلسیوس و متعاقبا ۳۵ سیکل شامل ۱۵ ثانیه در ۹۴ درجه سلسیوس، ۱۵ ثانیه در ۵۲ درجه سلسیوس و ۳۵ ثانیه در ۷۲ درجه سلسیوس و نهایتا یک دورهی ۵ دقیقهای در ۷۲ درجه سلسیوس. در پایان محصولات PCR به میزان ۱۰ میکرولیتر با استفاده از ژل آگاروز %۱/۵ الکتروفورز و پس ار رنگ آمیزی با اتیدیوم بروماید و نوردهی با اشعهی ماورای بنفش تحت ارزیابی قرار گرفتند. مشاهدهی قطعات با اندازهی bp 280 بعنوان نتیجهی مثبت تلقی شد. تعدادی از نمونههای مثبت با استفاده از آنالیز توالی نوکلئوتیدها تایید شدند.

ارزیابی آماری با استفاده از نرم افزار SPSS 20.0 انجام شد. آزمون کای مربع جهت بررسی وجود اختلاف آماری بین متغیرهای مختلف بکار گرفته شد.

نتایج

در مجموع، %۵۵ نمونهها از گاوان مبتلا به مراحل مختلف التهاب قرنیه و ملتحمه عفونی اخذ گردیدند. %۴۵ مابقی نمونهها از گاوان سالم گله که فاقد هر گونه نشانه ی بالینی بودند، در طی همهگیریها اخذ شده بود. ونژونکتیویت و التهاب قرنیه و ملتحمه به ترتیب در ۳۰/۳ و %۳۳/۳ چشمهای مبتلا مشاهده شد. %۳۶/۴ چشمهای مبتلا نشانههای سازگار با مراحل مختلف زخم قرنیه را دارا بودند. %۱۲/۱ موارد بصورت دوطرفی درگیر بودند.

نگاره ۱ تعدادی از نتایج مثبت در آزمون PCR را نشان میدهد.

نتایج در نمودارهای ۱ تا ۴ بصورت خلاصه آورده شده اند. اختلاف معنی داری بین چشمهای سالم و مبتلا و همچنین طبقه بندی انجام شده بر اساس شدت عارضه از لحاظ عفونت با گونههای مایکوپلاسما در این مطالعه مشاهده نشد.

بحث

در این مطالعه واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) جهت ارزیابی حضور گونههای مایکوپلاسما در کیسه ی ملتحمه ی گاوهای مبتلا به التهاب قرنیه و ملتحمه عفونی و گاوهای سالم انجام شد. افزون بر آن ارتباط بین عفونت با گونههای مایکوپلاسما و شدت نشانههای بالینی مورد ارزیابی قرار گرفت. با وجود آن که موراکسلا بویس بعنوان عامل اولیه مطرح است. نقش سایر گونهها مثل موراکسلا اویس و موراکسلا بووکولی و گونههای مایکوپلاسما بویژه مایکوپلاسما بووکولی در حال حاضر چندان شناخته شده نیست. همانطور که پیش تر ذکر شد، ویروس رینوتراکئیت عفونی گاو (IBR) و گونههای مایکوپلاسما به احتمال بعنوان عوامل خطرساز در التهاب قرنیه و ملتحمه عفونی گاوان مطرح میباشند. گونههای مایکوپلاسما به تنهایی یا به همراه موراکسلا بویس ممکن است سبب بروز کونژونکتیویت در گاوان شوند و بنابراین ممکن است شدت بیماری را افزایش داده و در پاتوژنز آن نقش داشته باشند ۱۲) و ۱۱، ۸، ۶، .(۳ بصورت تجربی اثبات شده است که تلقیح مایکوپلاسما بووکولی در چشم پیش از عفونت با موراکسلا بویس و موراکسلا اویس، شدت و طول مدت کلنیزاسیون آن ها را افزایش میدهد. عفونت همزمان مایکوپلاسما بووکولی و گونههای موراکسلا نیز میتواند بیانگر نقش مایکوپلاسما بووکولی در توسعه ی سندروم التهاب قرنیه و ملتحمه گاوان باشد(.(۷

Schottker-Wegner و همکاران ۲۶۲ (۱۹۹۰) سواب اخذ شده از ملتحمه ی ۱۷۸ گاو را از لحاظ وجود مایکوپلاسماها مورد ارزیابی قرار دادند. جداسازی از ۱۱۱ سواب ممکن شد. مایکوپلاسماها از ۶۴) %۴۳/۲ از (۱۴۸ نمونههای چشم مبتلا و ۴۷) %۴۱/۲ از (۱۱۴ چشمهای سالم جدا شد(.(۱۴ در نتیجه هم پوشانی بین یافته های بالینی و جداسازی مایکوپلاسما مشاهده نشد. در مطالعه ی Gupta و همکارن (۲۰۱۵)، %۳۷/۵ نمونههای التهاب قرنیه و ملتحمه عفونی گاوان ارزیابی شده با آزمون واکنش PCR از لحاظ مایکوپلاسماها مثبت بود(.(۴ در مطالعه ی حاضر، ۳۴) %۵۶/۷ از (۶۰ از چشمها از نظر وجود مایکوپلاسماها مثبت بودند. در بین موارد مثبت حاصله در آزمون PCR ، %۶۱/۸ را مبتلایان و %۳۸/۲ را موارد سالم تشکیل می دادند. از سوی دیگر، ۲۱) %۶۳/۶ ار (۳۳ از چشمهای مبتلا و ۱۳) %۴۸/۱ از (۲۷ از چشمهای سالم در آزمون PCR از لحاظ مایکوپلاسماها مثبت بودند. با این وجود هیچ اختلاف معنی داری بین چشمهای مبتلا و سالم وجود نداشت. در مطالعه Schottker-Wegner عفونت با مایکوپلاسماها غالبا در گاوهای جوان با سنین کمتر از ۲ سال (%۶۲/۵) نسبت به گاوهای با سنین بالاتر (%۱۹/۴) مشاهده شد(.(۱۴ به گونه ای مشابه در این مطالعه نیز ۱) %۲۰ از ۵ راس) گاو بالغ با مایکوپلاسماها آلوده بودند. با این وجود هیچ گونه تفاوت بارزی بین تظاهر بالینی در جوانان و بالغین مشاهده نمیشود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 10 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد