مقاله در مورد برنامه ریزی استراتژیک برای مدیریت مخازن نفت و گاز ایران

word قابل ویرایش
121 صفحه
19700 تومان
197,000 ریال – خرید و دانلود

برنامه ریزی استراتژیک برای مدیریت مخازن نفت و گاز ایران

مقدمه
ایران دارای یکی از بزرگ ترین ذخایر « نفت در جا »۱ در دنیاست که حجم اولیه آن بیش از ۴۵۰ میلیارد بشکه تخمین زده می¬شود. از این مقدار حدود ۴۰۰ میلیارد بشکه در مخزن « شکاف دار»۲ و بقیه آن در مخازن « تک تخلخلی »۳ قراردارند.
از این مجموعه بیش از ۹۱ میلیارد بشکه نفت خام یعنی بیش از ۲۰ درصد قابل برداشت است. به علاوه باید توجه داشت که متوسط بازیافت نفت خام از مخازن شکاف دار تا حدودی کمتر از مخازن تک تخلخلی با همان خصوصیات است.
هدف اصلی این نوشته بررسی بازیافت اقتصادی و قابل قبول نفت از این مخازن عظیم است. این امر نه¬ تنها به سود کشور ایران است بلکه سایر کشورهای جهان نیز از آن منتفع می¬شوند. برای بررسی این موضوع کلیدی لازم است هر یک از عوامل اصلی مهندسی مخازن نفت به شرح زیر مطالعه شوند.
• چرا ضریب بازیافت نفت از مخازن ایران در مقایسه با نقاط دیگر جهان پایین تر است؟
• موقعیت عملی بازیافت نفت از مخازن « تک تخلخلی » و « شکاف دار» ایران چگونه است؟
• مهم ترین عوامل اقتصادی بازیافت بیشتر نفت از مخازن ایران کدام¬اند؟
• حداکثر برداشت از نفت در جا با در نظر گرفتن فرایند تولید اولیه و ثانویه به چه میزان است؟
• چگونه می¬توان سرمایه گذاری لازم جهت تزریق گاز مورد نیاز به میزان ۲۰ میلیارد پای مکعب در روز به مخازن نفتی را تامین کرد؟

برای بررسی ظرفیت¬های ممکن بازیافت و استحصال نفت از مخازن کشف شده موجود، مطالعه گسترده مخازن نفت و گاز کشور چه در خشکی و چه در مناطق دریایی لازم به نظر می¬رسد.
به منظور انجام این مطالعات به زمان، نیروی انسانی متخصص و حمایتهای مالی نیازمندیم. این کار لزوماً باید از طریق «مدل سازی مفهومی »۴ از تمام مخازن موجود کشور انجام گیرد. با انجام این روش می¬توان کلیه مخازن نفت و گاز کشور را طی دوره زمانی قابل قبول و با هزینه معقول مطالعه نمود، و این در حالی است که از کیفیت کار نیز کاسته نخواهد شد.

قبل ورود به مباحث اصلی، بهتر از به طور اجمال فرق¬های اساسی بین مخازن شکاف¬دار و تک تخلخلی را بیان کنیم. تفاوتهای اصلی مخازن نفتی شکاف¬دار و تک تخلخلی به شرح زیر خلاصه می¬شود:

تعریف مخزن شکاف دار
مخزن شکاف دار مخزنی است که در ساختار آن شکستگی یا ترک وجود داشته باشد ضمن آن که این شکاف¬ها شبکه¬ای را ایجاد کنند. این شبکه می¬تواند تمام یا بخشی از مخزن نفت را شامل شود. در ساختار این شبکه هر یک از سیال¬ها می-توانند درون شبکه شکاف¬ها از هر نقطه به نقطه دیگر جریان یابند. مثال¬های بارز مخازن شکاف-دار در ایران به مفهوم کامل آن، مخازن نفتی هفتکل، گچساران و آغاجاری است. مخازن کرکوک در عراق و « کان ترل»۵ در مکزیک از نمونه¬های دیگر این مخازن به شمار می¬روند. نمونه¬های مخازن شکاف دار غیر کامل، مخازن بی بی حکمیه، بینک، مارون و اهواز است. به بیان دیگر، در مخازن مذکور وجود شبکه¬ شکستگی¬های نامنظم در مخزن، کل ساختار مخزن را شامل نمی-شود.
مخازن شکاف دار، مرکب از سنگهای شکسته با فضاهای کوچک خالی بین آنها است و این شکستگی-ها به صورت منظم و غیرمنظم تشکیل شده¬اند. در این گونه مخازن « حفره¬ها »۶ و حتی غارهای بزرگ می¬تواند نیز وجود داشته باشد. فواصل شکاف¬های افقی معمولاً از مواد غیر قابل نفوذ پر شده¬اند، در حالی که فواصل شکاف¬های عمودی غالباً خالی هستند. بنابراین چنین مخازنی دارای دو گونه بریدگی است: یکی شکافها یا شکستگی¬های باز

و توخالی و دیگری لایه¬های افقی نازک غیر قابل نفوذ.
« بلوک¬های ماتریسی»۷ بر حسب فاصله بین دو گسستگی تعریف می

¬شوند. این گسستگی¬ها می¬توانند فاصله بین دو لایه قابل نفوذ یا دو لایه غیر قابل نفوذ افقی و یا فاصله بین دو لایه قابل نفوذ و غیر قابل نفوذ باشند.

فرایند جا به جایی نفت با گاز یا با آب تحت « ریزش ثقلی»۸
جا به جایی نفت چه در مخازن تک تخلخلی و چه در مخازن شکاف دار شبیه یکدیگر است۹، هر چند که مکانیسم تزریق گاز یا آب در هر یک از این دو نوع مخزن با یکدیگر متفاوت است. به بیان دیگر، در مخازن شکاف¬دار به علت نفوذ¬پذیری کم سنگ مخزن، بخشی از گاز یا آب تزریقی وارد سنگ مخزن شده و بقیه گاز یا آب تزریقی به ناچار از طریق شکافها سنگ¬های با نفوذ¬پذیری کم را دور می¬زند، در حالی که در مخازن تک تخلخلی، سیال تزریق شده از خلل و فرج به هم پیوسته عبور می¬کند.
به هر حال جریان سیال تزریقی چه در مخازن تک تخلخلی و چه در مخازن شکاف¬دار از قوانین خاص خود تبعیت می¬کند، ولی سازوکار حاصل در هر دو حالت تقریباً یکسان است.
وجود شکستگی¬های موجود در مخازن شکاف¬دار در مقایسه با مخازن تک تخلخلی دارای ویژگیهای زیر است:
الف ـ فرایند « ریزش ثقلی» و در مخازن شکاف-دار در مقایسه با مخازن تک تخلخلی سرعت نسبی بالاتری دارد. دلیل این امر آن است که نفوذپزیری بسیار پایین تر سنگ مخزن در مقایسه با نفوذپذیری شکافها موجب می¬شود که سطح گاز و نفت در شکافها پایین تر از سطح آب و گاز در بلوک¬های ماتریسی نفتی قرار گیرد. به ترتیبی مشابه می¬توان گفت که سطح آب و نفت در شکافها از سطح آب و نفت در بلوکهای ماتریسی بالاتر است.
بر طبق آزمایشهای انجام شده در مخازن تک تخلخلی با نفوذپذیری مثلاً یک میلی دارسی، جریان « ریزش ثقلی» به زمان بسیار طولانی تری در مقایسه با مخازن شکاف¬دار با همان نفوذپذیری نیاز دارد.
ب ـ در سیستم مخازن شکافدار، نفت تولید شده از سنگ مخزن، در فاصله¬های دورتری از « چاه-های تولیدی » به دست می¬آید. لذا به دلیل بهره¬وری بالا در مخازن شکاف¬دار، فاصله چاه¬های تولیدی از یکدیگر به مراتب بیش از فواصل چاه
¬های تک تخلخلی در نظر گرفته می¬شود.
ج ـ وجود شکافها، به تفکیک گاز یا آب از نفت کمک می¬کند. این امر باعث می¬شود که میزان گاز اضافی یا آب اضافی قابل تولید در ستون نفت، کمتر شده و بدین ترتیب انرژی مخزن با بازدهی بیشتری حفظ می¬شود.
د ـ فرایند « همرفت حرارتی »۱۰ در مخازن شکاف-دار موجب ایجاد نفت اشباع نشده در ستون نفتی می¬شود، حتی هنگامی که فشار مخزن به پایین تر از نقط

ه اشباع برسد. این فرایند را اطلاحاً « کاهش فشار نقطه اشباع »۱۱ می¬نامند. در نتیجه تا وقتی که عملاً گازی در مخزن تزریق نمی¬شود، آثار ریزش ثقلی افزایش می¬یابد؛ در غیر این صورت گاز ایجاد شده در درون سنگ، نفوذپذیری سنگ را کاهش می¬دهد.
ه ـ وجود شکاف¬ها باعث یکنواخت تر شدن فشار آب یا گاز یا نفت

در مخازن شکاف¬دار می¬شود، لذا سطوح آب و نفت یا گاز و نفت یکنواخت تر خواهد شد.
و ـ فرایند اشاعه « گاز در گاز »۱۲ یا « نفت در نفت »۱۳ و یا « گاز در نفت»۱۴ موجب به تعادل رسیدن ترمودینامیکی هر چه سریع تر سیالات موجود در مخزن می¬شود. به همین دلیل است که در جریان شبیه سازی این مخازن، فرایندهای «همرفت ـ اشاعه »۱۵ را نمی¬توان نادیده گرفت.
با توجه به مزیت¬های فوق، مخازن شکاف¬دار با نفوذپذیری کم را می¬توان از نظر تجاری، با سرعت زیاد و هزینه¬ها ی نسبتاً پایین تر از مخازن تک تخلخلی با همان مشخصات تخلیه کرد.
مخازن شکاف¬دار دارای معایب زیر نیز هستند:
الف ـ وجود گسستگی ¬های افقی باز یا بسته، تاثیر فرایند ریزش ثقلی بین گاز و نفت یا نفت و آب را در مقایسه با مخازن تک تخلخلی کاهش می¬دهد.
این امر در مقایسه با مخازن تک تخلخلی نشان می¬دهد که بازیافت نفت با یک ضخامت نفتی مساوی از یک بلوک نفتی در مخزن شکاف¬دار بازیافتی کمتر از مخازن تک تخلخلی پیوسته دارد. این امر به دلیل وجود « ارتفاع ناحیه نگهدارنده »۱۶ و « خصوصیت موئینگی سنگ مخزن»۱۷ است. در واقع در مخازن شکاف¬دار، ضخامت کل سنگ مخزن در جهت عمودی به قطعات یا بلوکهای جدا از هم تقسیم می¬شود و این بلوک¬ها به طور مشابه با خصوصیاتی متفاوت تکرا می-شوند. در صورتی که در مخازن تک تخلخلی در وضعیت فوق این گونه قطعات جدا از هم وجود ندارد. لذا میزان نفت غیر قابل استحصال در مخان تک تخلخلی بیش از مخازن شکافدار بوده و در حالیکه سرعت استحصال نفت در مخازن شکاف-دار نسبت به مخازن تک تخلخلی در شرایط مساوی بالاتر است.
بعضی از افراد به دلیل عدم شناخت مکانیسم بازیافت نفت در مخازن شکاف¬دار استنباط نادرستی دارند. و تصور می¬کنند که در مخازن شکاف¬دار همواره یک فشار « موئینگی پیوسته»۱۸ درون بافتی وجود دارد. تولید از مخازن شکاف-دار در کشورهای مختلف نشان می¬دهد که در بهره-برداری دراز مدت از آنها، فرایند « موئینگی پیوسته » در این گونه مخازن قابل توجه نیست؛ برای مثال، اگر فشار موئینگی درون بافتی پیوسته¬ای در میادین هفتکل یا آغاجاری وجود می¬داشت میزان بازیافت نفت از آنها به وسیله گاز به ۶۰ درصد می¬رسید، در حالی که ضریب بازیافت نفت در میدان هفتکل در بخش گازی آن به حدود ۲۸ درصد و در آغاجاری به ۳۵ درصد می-رسد.
ب ـ کاربرد روش امتزاجی جهت بالا بردن ضریب بازیافت نفت در مخازن شکاف¬دار، مستلزم استفاده از حجم زیادی کندانسه است که این امر از نظر اقتصادی توجیه پذیر نیست.
بنابراین نتیجه می¬گیریم که فرایند جا به جایی نفت از طریق گاز یا آب در مخازن شکاف-دار و تک تخلخلی مشابه یکدیگر است، با این تفاوت که بازیافت نفت در مخازن شکاف¬دار به دلیل شکستگی سنگ مخزن و کوتاه شدن ارتفاع بلوک¬های ماتریسی کمتر از مخازن تک تخلخلی است.

۱٫ چرا ضریب بازیافت نفت از مخازن ایران در مقایسه با نقاط دیگرجهان پایین تر است؟
قبل از ورود به این بحث لازم است مکانیسم¬های جا به جایی نفت را به دو روش زیر مورد بررسی قرار دهیم.
الف ـ « جا به جایی نفت به طرف جلو»۱۹ یا به عبارت بهتر « جا به جایی با استفاده از فشار»۲۰
ب ـ جا به جایی از طریق « ریزش ثقلی» یا به عبارت بهتر « جا به جایی به صورت طبیعی »۲۱
که بر اثر اختلاف وزن مخصوص بین مایع تزریقی و نفت ایجاد می

¬شود. این فرایند در یک سیستم متخلخل مرتفع به صورت فیزیکی اندازه¬گیری شده۲۲، و به لحاظ نظری نیز مشخص شده است۲۳ که اختلاف فاحشی بین بازیافت نفت در دو روش فوق الذکر وجود دارد. بازیافت نفت با روش کندتر « ریزش ثقلی» از بازیافت نفت با روش سریع « جا به جایی رو به جلو» بیشتر است.
اما در اوایل دوره تولید، روش بازیافت نفت از طریق جا به جایی س

ریع رو به جلو از روش جریان نفت از طریق ریزش ثقلی، عملکرد بهتری دارد. بر اساس میزان تزریق، بازیافت نفت از طریق ریزش ثقلی می¬تواند تا دو برابر روش جا به جایی رو به جلو یا « استفاده از فشار» باشد۲۴٫
از مجموعه بررسی¬ها چنین بر می¬آید که باز یافت نفت در مخازن تک تخلخلی اصولاً تابعی است از نفوذپذیری سنگ مخزن، سرعت جا به جایی، فشار موئینگی و میزان « سیال دوستی»۲۵ سنگ مخزن. در صورتی که سایر عوامل فوق ثابت فرض شوند، میزان نفت اشباع شده باقیمانده تابعی از سرعت جا به جایی نفت خواهد بود. در این صورت در حالت جا به جایی از طریق ریزش ثقلی، میزان نفت باقی مانده کمتر و در حالت جا به جایی با فشار یا رو به جلو، میزان نفت باقی مانده بیشتر خواهد بود.
قابل ذکر است که در مخازن شکاف¬دار، شکستگی¬ها به مثابه محدود یا اضلاع بلوکها عمل می¬کند و به همین دلیل فرایند جا به جایی رو به جلوی نفت در چنین سیستمی به جز در حوزه¬های خیلی نزدیک به چاه¬های تزریقی کارامد نیست.
فرایند سریع جا به جایی نفت به طرف جلو، همرا با فشار موئینگی چندان قابل توجه نیست، زیرا نیروهای « گرانروی»۲۶ در حال حرکت از نیروهای ناشی از فشار موئینگی بیشتر است. این در حالی است که در فرآیند جا به جایی بر اساس ریزش ثقلی، به علت آهسته بودن جا به جایی، فشار موئینگی نقش بارزی در نگهداری نفت در بلوکها ایفا می¬کند. از طرف دیگر، سرعت بالای تزریق در سیستم تک تخلخلی موجب می-شود که سیال تزریقی از بخش میانی خلل و فرج-های کوچک عبور نموده و لذا نفت قابل ملاحظه¬ای بر جای می¬گذارد.
برای مقایسه عوامل کاهش بازیافت نفت ازمخازن ایران با مخازنی که دارای بازیافت بالاتری هستند لزوماً باید این مخازن را تحت شرایط یکسان مقایسه کرد. به عبارت دیگر، ناچاریم پرتقال را با پرتقال و سیب را با سیب مقایسه کنیم، نه اینکه سیب را با پرتقال.
به عنوان مثال ما نمی¬توانیم میدان نفتی «لالی»۲۷ ایران را با ۱۰ درصد باز یافت با مخزن «لیک ویو»۲۸واقع در امریکا با۷۷ در صد بازیافت مقایسه کنیم. مخزن لالی مخزنی سنگ آهکی شکاف دار با میانگین نفوذ پذیری ۱/۰ میلی دارسی با فشار موئینگی بالا و عمدتاً «نفت دوست»۲۹ است، در صورتی که مخزن لیک ویو۳۰ مخزنی تک تخلخلی از جنس س

نگ ماسه¬ای با نفوذپذیری ۲۰۰۰ میلی دارسی و با فشار موئینگی بسیار پایین و «آب دوست»۳۱ است. اگر مخزن لالی در امریکا کشف و از آن بهره¬برداری  در بهره¬برداری، این میدان را بسیار کمتر از آنچه که می-توانست تولید کند به اتمام میرساندند.
مثال مناسب دیگر مقایسه مخزن شکاف دار «اسپرا¬بری»۳۲ در امریکا با میانگین نفوذ پذیری ۱/۰ میلی دارسی با میدان نفتی هفتکل در ایران است.این دومیدان دارای نفوذ پذیری تقریباً یکسان هستند، اما میزان نسبی تولید روزانه از میدان نسبی هفتکل به مراتب پایین تر از میدان اسپرابری در ابتدای بهره¬برداری می¬باشد.
ضریب بازیافت نفت به صورت طبیعی در هفتکل حدود ۲۲ درصد است در صورتی که ضریب باز یافت طبیعی نفت در میدان اسپرابری کمتر از ۸ درصد بوده است، ولی آنها بیش از ۳۰۰۰ حلقه چاه در ایران حفر کردند، در حالی که میزان نفت در جا در این میدان ۲ میلیارد بشکه و میزان نفت در جا در میدان هفتکل حدود ۷ میلیارد بشکه است و حال آنکه تنها حدود ۴۰ حلقه چاه در آن حفر شده است. پس از یک دوره کوتاه برداشت نفت به صورت طبیعی از میدان اسپرابری، برای مدت طولانی آب و متعاقب آن برای مدت کوتاهی co2 تزریق شد، در نتیجه کل بازیافت نفت از مخزن فوق تا کنون حدود ۱۲ درصد بوده است.
در صورتی که فشار میدان نفتی هفتکل را به حد اولیه آن در تاج مخزن یعنی PSI 1420 33 رسانده شود، ضریب بازیافت نفت این مخزن به بیش از ۲۷ درصد می¬رسد. از سوی دیگر اگر می¬توانستیم فشار مخزن هفتکل را به حد اولیه فشار مخزن اسپرابری یعنی معادل PSI2250 افزایش دهیم، ضریب بازیافت نفت مخزن فوق به حدود ۳۵ درصد می¬توانست برسد.
تفاوت اصلی بازیافت نفت در میدان هفتکل و اسپرابری نشان دهنده آن است که میدان هفتکل اولاً با سرمایه¬گذاری بسیار پایین تر به نحو بهتر و صحیح تری بهره¬برداری شده است و ثانیاً تخلیه سریع از مخازن شکاف¬دار، همواره افت شدیدی در بازیافت نفت به دنبال دارد.
نمونه¬های بالا نشانگر آن است که مخازن ایران با حداکثر ضریب بازدهی، تحت شرایط تخلیه طبیعی قرار داشته¬اند و نباید آنها را با مخازنی که از ویژگی¬های دیگری برخوردارند مقایسه کرد. در حقیقت ضریب بازیافت نفت در مخازن مشابه در کشور امریکا یا هر جای دیگر، فاصله بسیار زیادی با ضریب بازیافت نفت در ایران دارد، چنان که به نمونه¬ای از آن در مورد هفتکل اشاره شد. بنابراین ضریب بازیافت نفت در ایران را نباید با هیچ جای دیگر جهان که دارای خصوصیات مخزنی متفاوت و دارای طبیعت تولیدی خاص خود است و یا از ویژگی¬های دیگری برخوردارند مقایسه کرد.
با وجود این، در مطالعه تطبیقی ضرایب نفت از مخازن شکاف¬دار ایران با مخازن مشابه در سایر نقاط جهان باید به موارد زیر توجه کرد.
الف ـ کشورهایی که دارای مخازن شکاف¬دار از جنس سنگ آهک هستند ( مشابه آن چه در ایران وجود دارد ) غالباً در تملک شرکتهای دولتی است، مانند کشورهای مکزیک، عراق، عمان، لیبی و سوریه. این کشورها اطلاعات کافی در مورد ذخایر نفتی خود منتشر نمی¬کنند، به ویژه در مورد ضریب بازیافت نفت از آنها.

ب ـ مخازن نفت کشورهای فوق عموماً شکاف دار است، اما برای مثال مخازن نفتی کشور مکزیک غالباً دارای فشار بسیار بالاتری از « فشار نقطه اشباع»۳۴ است و بخش عمده¬ای از بازیافت نفت ناشی از جریان انبساط سیال در سنگ مخزن است سیال بسیار کمتری برخوردارند.
بنابراین برای مقایسه ضرایب بازیافت نفت از مخازن مکزیک با مخازن ایران در شرایط تقریباً یکسان، باید میزان بازیافت نفت را از فشار نقطه اشباع تا پایان طول عمر مخزن محاسبه و مقایسه کرد.
ج ـ بعضی از مخازن کشورهای فوق الذکر، حاوی غارهای بزرگ است مانند میدان نفتی کرکوک در عراق۳۵ و یا قوار در عربستان و بعضی دیگر حاوی «حفره¬های کوچک»۳۶ مانند بسیاری از ذخایر نفتی مکزیک. ضریب بازیافت نفت از این مخازن به دلیل وجود غارهای بزرگ نفتی یا حوزه¬ها به مراتب بیش از ذخایر مشابه آن در ایران است.
د ـ حدود ۱۵ مخزن شکاف¬دار در قسمت شمال شرقی سوریه وجود دارد که دارای نفت تقریباً سنگین و فشار کم است. این مخازن به وسیله متخصصین شوروی سابق و بدون تجربه کافی مورد بهره-برداری قرار گرفته بود. میزان بازدهی این مخازن کمتر ۱۶ درصد گزارش شده است که نسبت به موارد مشابه آن در ایران پایین تر است.
ه ـ در بسیاری از نشریات نفتی به میزان « تولید ـ فشار» مخازن مختلف اشاره می¬شود، ولی هیچ گاه از بازیافت نهایی دراین مخازن ذکری به میان نمی¬آید. این گونه نشریات معمولاً به میزان نفتی که در مدت زمانی معین استخراج می-شود تکیه می¬کنند، بنابراین مرجع هستند و کافی در زمینه مقایسه مخازن وجود ندارد.
از توضیحات بالا پیچیدگی مسئله تا حدودی روشن می¬شود. به هر حال بر اساس اطلاعات منتشر شده موجود در مورد مخازنی که تا حدودی مشابه مخازن ایران هستند می¬توانیم از روش¬های درجه بندی استفاده کنیم تا تخمین بهتری از ضریب بازیافت به دست آوردیم. در ذیل به چند نمونه دیگر از این موارد اشاره می¬کنیم.

۱-۱٫ میدان نفتی فهود ( عمان )۳۷
این میدان از جنس سنگ آهک با فشار کم و دارای نفت سبک است، شبیه آن چه در هفتکل وجود دارد. فرق اصلی این دو مخزن، ارتفاع بلوکهای آنها و نفوذپذیری سنگ مخزن است. در مخزن هفتکل ارتفاع بلوکهای ماتریسی حدود ۱۰ پا نفوذپذیری ۲/۰ میلی دارسی است، در حالیکه در میدان نفتی فهود ار تفاع بلوکها بیش از ۲۰۰ فوت و نفوذپذیری حدود ۱۰ میلی دارسی است. میزان نفت اشباع باقیمانده در بخش گازی سنگ مخزن که به وسیله روش « نمودارگیری خاص»۳۸ اندازه¬گیری شده در چاه¬های میدان نفتی فهود، حدود ۴۰ درصد و در میدان هفتکل حدود ۷۰ درصد است.
دلیل این اختلاف زیاد، اختلاف بین اندازه بلوکها و شاخص منحنی فشار موئینگی است که چندین سال قبل از اندازه¬گیری¬های میدان نفتی فهود برای مخزن هفتکل ترسیم شده بود. شاخص فشار موئینگی این دو میدان کاملاً مشابه و هر دو دارای Sorg 39 حدود ۴۰ درصد است.
با وجودی که در میدان هفتکل، میزان نفوذپذیری حدود ۵۰ بار کمتر از میدان فهود است، عملکرد هر دو میدان رفتار مشابهی را نشان می¬دهند، در حالی که این عملکرد باید تا حدودی کمتر از میدان فهود باشد. دلیل عمده این امر آن است که نفت تولیدی از میدان هفتکل با سرعت کمتری از میدان فهود صورت گرفته است.
از سال ۱۹۷۲ تا ۱۹۸۷ در میدان نفتی فهود، تولید نفت همراه با تزریق آب انجام می¬گرفته است. این آب تزریقی در بازیافت نفت از سنگ مخزن ، تأ

ثیر بسیار کمی داشته و بخش زیادی از آب تزریقی از چاههای مجاور استخراج شده است. از این رو تزریق آب به درون چاههای این میدان پس از ۱۵ سال متوقف شده است۴۰ .

۲-۱٫ میدان نفتی «ا¬¬¬بکتون» (مکزیک)۴۱
این میدان نفتی شکاف دار از نوع سنگ آهکی با

بافت حفرهای است و سنگ مخزن آن نفوذپذیری بالاتری به سنگ مخزن میدان هفتکل دارد. میذان ذخیره نفت در هر دو مخزن مشابه است. سنگ مخزن این میدان از نوع نفت دوست بوده و میزان ذخیره نفت آن هم نزدیک به میدان هفتکل است.
نفت تولیدی از میدان ابتکون تحت فشار زیاد آب و عمدتاً از لایه¬های بالایی مخزن به دست می-آید. ضریب باز یافت نفت از سنگ مخزن حدود ۲۰ در صد تخمین زده می¬شود. باز یافت نفت از حفره¬های درون این بلوکها که دارای نفوذ -پذیری کمی هستند حاصل می¬شود.
به نظر میرسد در این میدان تخلخل حفره¬های داخل بلوکهای ماتریسی حدود ۵ در صد تخلخل سنگ مخزن باشد، لذا با توجه به بازدهی تقریباً کامل جابه¬جایی نفت درون حفره¬ها، متوسط جابه¬جایی نفت موجود در بلوکهای ماتریسی حدود ۸/۱۵ درصد محاسبه شده است.این میزان کمی کمتر از راندمان ۱۷ درصدی است که برای مخزن هفتکل در نظر گرفته شده است. در نتیجه میزان بازیافت نفت از طریق آب در مخرن هفتکل کمی بیش از مخزن ا¬بکتون است. علت این امر، سرعت بهره¬برداری از مخزن هفتکل است که به مراتب آهسته تر از مخزن ا¬بتکون بوده است.

۳-۱٫ میدان نفتی «اسپرابری» (امریکا)۴۲
میدان نفتی اسپرابری، میدانPSI 2250 43 و میانگین نفوذ¬پذیری ماتریس حدود ۱/۰ میلی دارسی یعنی نزدیک به نفوذ¬پذیری مخزن هفتکل با نفوذ¬پذیری ۲/۰ میلی دارسی است.
بهره¬برداری از میدان اسپرابری به وسیله دست اندر¬کاران مختلفی صورت گرفت. آنها قصد داشتند تا جایی که ممکن ایت هر چه سریع تر از این مخزن بهره برداری کنند، با امید به اینکه میزان بازیافت نفت آن از میدان نفتی هفتکل بیشتر باشد.
در خلال سه سال از شروع بهره¬برداری، نزدیک به۳۰۰۰ چاه در این میدان حفر شد ولی حدود ۷ درصد نفت در جای مخزن استخراج شد، زیرا متعاقب آن در مدت کوتاهی فشار مخزن به حدود PSI 500 کاهش یافت. از آن پس آب به مخزن تزریق شد ولی این امر با بازیافت نفت بسیار کم همراه بود. سپس گاز CO2 به مخزن تزریق کردند، اما باز هم بازیافت نفت ناچیز بود.علی¬رغم تمام کوششهایی که تا کنون به عمل آمده است جمع نفت بازیافتی از این مخزن حدود ۱۲ درصد می¬باشد. در حالی که مخزن هفتکل با فشار اولیه PSI1420 با حجم نفت در جای سه برابر میدان اسپرا¬بری، با حدود ۴۰ حلقه چاه، تخلیه شده است. ضریب بازیافت طبیعی این میدان حدود ۲۲ در صد بالغ می¬شود. پس از تزریق گاز در سال ۱۹۷۶ اکنون تخمین زده می¬شود که ضریب بازیافت نهایی نفت از میدان هفتکل به حدود ۲۸ درصد افزایش خواهد یافت. اگر فشار مخزن هفتکل میتوانست به حد فشار مخزن اسپرابری یعنی PSI2250 برسد، میزان بازیافت نفت از آن تا حدود ۳۵ در صد افزایش می¬یافت.
دلیل اصلی چنین اختلاف زیادی در بازیافت نفت، استفاده کامل از فرآیند ریزش ثقلی و سرعت پایین تولید از مخزن بوده است.

۴-۱٫ بررسیهای آزمایشگاهی۴۴
ضریب بازیافت نفت از یک قطعه سنگ آهک ۱۶۰ سانتیمتری با نفوذ¬پذیری یک میلی دارسی، تحت فشار و حرارت مخزن، همراه با فشارهای مختلف تزریق گاز نشان داد که حداقل ضریب بازیافت نفت بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است، یعنی غالباً میزان نفت اشباع باقیمانده در یک نمونه سنگ آهک نفت دوست، بین ۳۰ تا۴۰ درصد تغییر می¬کند.
این یک تجربه منحصر به فرد آزمایشگاهی است که از یک سنگ مخزن نفت دوست، با نفوذ¬پذیری بسیار پایین صورت گرفته است. نتیجه این آزمایش تأیید می¬¬کند که میزان نفت اشباع شده باقیمانده در میدانهای هفتکل و آغا¬جاری متناسب با ارتفاع بلوکهای سنگ آهک و فشار موئینگی آنهاست.

به طور کلی می¬توان نتیجه گیری کرد که ظریب بازیافت نفت از بلوکهای ماتریسی مخازن شکافدار ایران با نفوذپذیری بسیار کم و تحت تأثیر جریان ریزش ثقلی، بسیار بالاتر از نفت تولیدی از مخازن مشابه آن در کشورهای دیگر است.

۲٫ مناسب¬ترین فرآیند بازیافت نفت از مخازنهای مختلف مورد استفاده موجود در این زمینه را بشناسیم بلکه باید گزارشهای تهیه شده و مطالعات انجام شده در مورد میدانهای مختلف نفتی و همچنین مطالعات آزمایشگاهی برای اندازه گیری میزان نفت اشباع باقیمانده از نمونه¬گیریهای مختلف را نیز مورد برسی قرار دهیم. به عبارت دیگر:
الف ـ تحقیق و ارزیابی مخازن جهان که بهترین تولید نفت را بر اثر تزریق گاز یا آب یا هر سیال دیگر داشته¬اند.
ب ـ مطالعات آزمایشگاهی درباره میزان نفت اشباع باقیمانده بر اثر جابجایی آب یا گاز یا هر سیال دیگر و ارزیابی آنها.

در این زمینه در سال ۱۹۸۹ یک پروژه آزمایشگاهی توسط «موسسه نفت فرانسه»I.F.P 45آغاز شد. اساس این کار آزمایشگاهی بر مبنای مشاهدات عینی از باز¬یافت نفت از چندین مخزن نفتی، همراه با تزریق آب یا گاز در آنها بود. بافت سنگ این مخازن تقریباً یکنواخت و تولید نفت از آنها به آرامی و تحت شرایط تزریق آب از لایه¬های پائین یا گاز از لایه¬های بالایی مخزن صورت می¬گرفت. با این آزمایشها مشخص شد که کدام روش تزریقی بر دیگری ترجیح داد و از آن میتوان به عنوان یک اصل در کشورهای نفت خیز جهان استفاده کرد.
موسسه نفت فرانسه و محققان دیگر، اندازه-گیریهای مختلف فشار موئینگی نفت را بر روی نمونه¬های سنگ مخزن انجام دادند. این مطالعات در مجموع نشان داد که در مخازن تک تخلخلی آب دوست، میزان نفت اشباع شده باقیمانده ناشی از تزریق گاز به مراتب پایین تر از میزان نفت اشباع شده باقیمانده بر اثر تزریق آب است.
این کشف مهم در دهم اوت سال ۱۹۹۹ توسط موسسه نفت فرانسه به نام سعیدی به عنوان کاشف اصلی و لانژرون۴۶ به عنوان دستیار به ثبت رسید ( ثبت امریکا به شماره ۳۶۳، ۹۳۷، ۵).

۱-۲٫ تاریخچه مختصر بررسیهای میدانی
تاریخچه مختصر بررسیهای میدانی که منجر به کشف این مفهوم پایه¬ای شد به شرح زیر است:
۱-۱-۲٫ میدان نفتی « زلتون» ( ناصر)۴۷
این میدان در دهه پنجاه میلادی توسط شرکت « اکسان »۴۸ در لیبی کشف شد. این مخزن از جنس سنگ آهک با بافت تقزیباً یکسان و نفوذپذیری دو دارسی است. جنس نفت آن از نوع سبک است و توسط « آب رانی» طبیعی از لایه¬های پایین شروع شده و از سال¬ها پیش تا کنون ادامه دارد. تولید نفت این میدان سا¬ل¬ها به میزان ۷۰۰ هزار بشکه در روز ادامه داشت.
در حال حاضر این مخزن با تولید حدود ۳۰ هزار بشکه نفت در روز همراه با بیش از یک میلیون بشکه آب بهره¬برداری می¬شود. میزان نفت تولید شده از این میدان حدود ۵۲ درصد نفت در جای اولیه آن است. این مخزن به عنوان نمونه¬ای بارز در جا به جایی نفت توسط آب محسوب می¬شود و همه شرایط مناسب را برای جا به جایی کامل آب با نفت داراست. حداکثر ضریب بازیافت نفت از این مخزن حدود ۵۵ درصد با بهره¬برداری ۹۹ درصد آب و یک درصد نفت پیش بینی می¬شود که بالاترین رقم ممکن جا به جایی آب با نفت است.

۲-۱-۲٫ میدان نفتی « قوار »۴۹
این میدان به عنوان بزرگ ترین میدان نفتی جهان توسط شرکت « آرامکو»۵۰ در عربستان کشف شد. طول این میدان ۲۵۰ کیلومتر از سنگ آهک با نفوذپذیری حدود یک دارسی در قسمت شمالی میدان و حدود ۱۰۰ میلی دارسی در قسمت جنوبی آن است.
اکنون تولید نفت از این میدان، تحت فشار ثابت حدود PSI 4000 به کمک تزریق روزانه ۵ میلیون بشکه آ ب از بخش پایین مخزن به طرزی دقیق طراحی شده است.
حداکثر بازیافت نفت از این میدان عظیم، با نفوذپذیری بسیار عالی، بین ۵۰ تا ۵۵ درصد است. البته باید توجه داشت که وجود کانال-هایی عریض و مرتفع در بخشی از این مخزن ۵۱ با ضریب بازیافت ۱۰۰ درصد، در بالا بردن ضریب بازیافت این میدان موثر است.

۳-۱-۲٫ میدان نفتی « انتظار»۵۲
این میدان توسط شرکت « اکسیدنتال»۵۳ در دهه شصت میلادی در لیبی کشف شد. سنگ مخزن این میدان از نوع سنگ آهکی با درجه نفوذپذیری حدود ۲۰۰ میلی دارسی است که حاوی نفت سبک است و به وسیله «آب رانی» طبیعی

مخزن، نفت تولید می¬شود. از سال ۱۹۸۰ تا چند سال پیش روزانه ۱۰۰ میلیون پای مکعب گاز به این میدان تزریق می¬شد۵۴٫ مطالعات انجام شده بر روی این مخازن نشان می¬دهد که میزان بازیافت نفت از بخش آب رسانی مخزن حدود ۵۰ تا ۵۵ و میزان بازیافت نفت از بخش گازی آن حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد می¬باشد. به عبارت دیگر میزان بازیافت نفت به وسیله گاز بین ۱۵ تا ۲۵ درصد بیش از آب است.

 

۴-۱-۲٫ میدان نفتی « لیک ویو»۵۵
این میدان در ایالات کالیفرنیای امریکا قرار دارد و در سال ۱۹۱۰ کشف شد و در سال ۱۹۳۴ به تولید رسید. سنگ مخزن آن از نوع سنگ ماسه¬ای و میزان آب اشباع اولیه آن حدود ۲۵ درصد است. میزان نفوذپذیری آن حدود ۲ دارسی است. تولید نفت این میدان تحت جریان ریزش ثقلی و بدون تزریق گاز صورت گرفته است۵۶٫
فشار اولیه مخزن از حدود PSI1600 به حدود PSI 200 کاهش پیدا کرده ولی ضریب بازیافت به بیش از ۷۷ درصد افزایش یافته است. ضریب بازیافت این میدان شبیه میدان انتظار لیبی است. میزان نفت در جای این مخزن حدود ۶۰ میلیون بشکه بوده و حدود ۲۵۰ حلقه چاه در آن حفر شده است و لذا میزان نفت در جای این مخزن به نحو دقیقی شناخته شده است.

۵-۱-۲٫ میدان نفتی « فهود»۵۷
این میدان نفتی شکاف¬دار، بخشی از حوزه عملیاتی شرکت « شل» در کشور عمان است. سنگ مخزن این میدان از نوع آهکی است و حاوی نفت سبک است. در این میدان بیش از ۱۵ سال آب تزریق می¬شد، ولی میزان موفقیت آن بسیار کم بود. در حقیقت حجم زیادی از آب تزریق شده، از چاه¬های مجاور برداشت می¬شد. به همین دلیل شرکت «شل» تزریق آب به این میدان نفتی را از سال ۱۹۸۷ متوقف کرد۵۸٫ دلیل عمده پایین تر بودن بازیافت نفت به وسیله گاز در این میدان ( حدود ۶۰ درصد ـ در مقایسه با میادین نفت لیک ویوی امریکا و انتظار کشور لیبی) نفت دوست بودن سنگ مخزن این میدان است.

۶-۱-۲٫ میدان نفتی هفتکل۵۹
فرایند دوگانه جا به جایی با آب و گاز فرایندی جدید و منحصر به فرد بود که برای اولین بار در تاریخ صنعت نفت جهان مهندسان شرکت نفت ملی ایران در سال ۱۹۷۲ در میدان نفتی هفتکل طراحی کردند و علی رغم مخالفت اولیه اعضای کنسرسیوم، در سال ۱۹۷۶ به مرحله اجرا درآمد.
تا قبل از شروع تزریق گاز، میزان تولید از این میدان حدود ۱۴ هزار بشکه در روز بود. این میزان تولید پس از تشکیل ستون نفتی در مخزن، به ۴۰ هزار بشکه در روز رسید. ارتفاع ستون نفتی نیز از ۱۳۰ پا، قبل از شروع تزریق گاز، به حدود ۴

۰۰ پا پس از تزریق گاز افزایش یافت. از زمانی که ستون نفتی به وضعیت پایدار خود رسید نزدیک به ۲۰۰ میلیون بشکه نفت تا کنون از این میدان نفت استخراج شده است. بازدهی نفت ناشی از تزریق گاز، بیش از ۲۸ درصد برآورد می¬شود.
به طور کلی میدان نفتی هفتکل از فشار اولیه کمی ( معادل PSI 1420) برخوردار است و افزایش بازیافت نفت شامل افزایش فشار مخزن و اخ

تلاف بین ضریب بازدهی « نفت ـ گاز» و « نفت ـ آب » می¬شود که در اثر تزریق گاز انجام گرفته است. این فرایند دو گانه جا به جایی نفت، ابتدا با آب و سپس توسط گاز ـ که برای اولین بار در میدان نفتی هفتکل تجربه شد ـ در لیبی، امریکا، چین، اندونزی،خاورمیانه و سایر کشورهای جهان به کار گرفته شده است.
در این فرایند که در میدان¬های نفتی « آب ر

انده شده»۶۰ به کار گرفته شده است، گاز به مخزنی که آب حجم زیادی از آن را فرا گرفته تزریق می¬شود. با تزریق گاز و افزایش فشار مخزن، ستون نازک نفت باقی¬مانده را تا جایی که ممکن است به پایین می¬راند و در نتیجه گاز، جایگزین آب و نفت می¬شود. این فرایند جا به جایی نفت می¬شود. این فرایند جا به جایی نفت با گاز نشان داد که بدون هیچ تردیدی گاز جانشین بهتر ی برای آب است و استفاده از آن به بازیافت نفت بیشتری منجر می¬شود.
۷-۱-۲٫ میدان نفتی « هندیل »۶۱
این مخزن از جنس سنگ ماسه¬ای در فلات قاره کشور اندونزی با میانگین نفوذپذیری یک دارسی است. تولید از این میدان ـ چه به صورت « آب-رانی طبیعی » و چه به وسیله تزریق آب ـ تا سال ۱۹۹۵ ادامه داشت تا آنکه آب به نزدیکی تاج مخزن رسید. از آن زمان تا کنون ابتدا گاز و فعلاً هوا به داخل مخزن تزریق می¬شود تا آب همرا ه با نفت را به پایین براند و نفت باقی مانده از این طریق به دست آید. این اقدام، تقلیدی از همان فرایند جایگزینی دوگانه که حدود ۲۶ سال قبل در ایران به مورد اجرا گذارده شد.
این پروژه پس از انجام تحقیقات آزمایشگاهی نشان داد۶۲که از طریق فرایند جا به جایی دو گانه نفت توسط آب و سپس گاز، می¬توان نفت بیشتری استحصال کرد. به همین دلیل شرکت توتال بر آن شد تا سرمایه گذاری قابل ملاحظه-ای را در این پروژه انجام دهد. در حال حاضر پس از گذشت ۵ سال از شروع این پروژه، نتایج به دست آمده در مورد این مخزن، همان رفتاری را نشان داده است که پیش بینی می¬شد.
بنابراین، این اصل که تزریق گاز در مقایسه با آب در جا به جایی نفت، بهره¬وری بیشتری دارد تأیید شده است، یعنی با تزریق گاز بخش قابل ملاحظه¬ای از نفت اشباع باقیمانده در سنگ مخزن را که آب نتوانسته است آن را جا به جا کند، می¬توان تولید کرد.
۸-۱-۲٫ میدان نفتی « ابکتون »۶

۳
یک مخزن نفتی شکاف¬دار با « سنگ مخزن حفره-دار»۶۴در فلات قاره مکزیک قرار دارد. مطالعه این مخزن نشان می¬دهد در ناحیه¬ای که آب رانی داشته، میزان بازیافت نفت حدود ۲۰ درصد بوده است. چنانچه حفره¬های در تماس با بلوک¬های ماتریسی را در نظر نگیریم این مقدار به ۷/۱۵ درصد کاهش خواهد یافت، که با بخش آب رانی میدان کم فشار هفتکل هم خوانی دارد.
باید اضافه کرد که میزان بازیافت نف

ت در میدان نفتی هفتکل از طریق آب رانی حداکثر معادل ۱۷ درصد نفت درجا است. اکنون برنامه-ریزی شده است که گاز طبیعی یا گاز ازت به این مخزن تزریق شود تا نفت اضافی موجود در ناحیه آبی این میدان که آب نتوانسته آنرا جا به جا نماید، بازیافت شود.
۹-۱-۲٫ تزریق گاز به میدان¬های « مایلزسیکس پول»۶۵ و « هاوکینز»۶۶در امریکا، «۳۷۰ـ LL67» در ونزوئلا، « لانس گریک سان دانس»۶۸« بروک هاون»۶۹و « ویل کاکس»۷۰ ، « هی بیگ»۷۱ «سیدار لیک»۷۲ و «رالی»۷۳در امریکا و « آفین سینا»۷۴ در ونزوئلا

از معدود میدان¬های قدیمی به شمار می¬روند که در وضعیت¬های مختلف با تزریق گاز به جای آب از نفت بازیافتی قابل توجهی برخوردار بوده-اند.
۱۰-۱-۲٫ « دکسترا»۷۵
دکسترا در مقاله¬ای تاریخچه چندین مخزن از جنس سنگ ماسه¬ای آب دوست را ذکر کرده است که با ریزش ثقلی بین گاز و نفت، ضریب بازیافتی بیش از ۷۰ درصد داشته¬اند. این رقم بازیافت نفت با ارقام ذکر شده پیشین مطابقت کامل دارد.
مثال¬های به روشنی حاکی از آن است که بهترین و بالاترین بازیافت نفت به وسیله آب از ۵۰ یا احتمالاً ۵۵ درصد بیشتر نخواهد بود، در صورتی که بازیافت نفت به وسیله گاز به حد۷۸ درصد نیز می¬رسد. این امر ثابت می¬کند که تزریق گاز در مخازن تک تخلخلی نیز، بهترین روش برای بازیافت نفت است.
پس از فرایند موفق تزریق دوگانه در میدان نفتی هفتکل، تا کنون چندین پروژه دیگر در سطح جهان بر اساس این روش انجام شده است. تزریق هوا به مخازن نفتی جا به جا شده توسط آب، مانند « هورس کریک»۷۶ در ایالات متحده امریکا و «یان لینگ»۷۷ در چین، تزریق گاز و هوا به میدان هندیل۷۸در اندونزی و تزریق گاز به میدان ابوالبخوش در ابوظبی، مثال¬های خوبی از این فرایند بازیافت نفت است.

۲-۲٫ سایر تجربه¬های آزمایشگاهی
علاوه بر بررسی میدان¬های فوق، چندین تجربه آزمایشگاهی با به کار بردن گاز، هوا و گاز ازت به عنوان مایعات جایگزین، بر روی قطعات کوتاه و بلند سنگ¬های ماسه¬ای انجام گرفته که نتایج بعضی از آنها به شرح زیر است:
۱-۲-۲٫ آزمایش« ترویلگر و همکاران»۷۹
این پژوهشگران، ستونی از ماسه فشرده غیر همگن به ارتفاع ۱۳ پا را با آب نمک اشباع کردند و سپس هوا را با سرعتهای مختلف در آن تزریق نمودند. آنان ابتدا با سرعتی معادل ریزش ثقلی و سپس با افزایش سرعت تزریق، آزمایش¬های مختلفی را انجام دادند. این آزمایش¬ها نشان داد که جا به جایی سیال مذکور، تابعی از سرعت تزریق است و در صورت تزریق با سرعتی معادل ریزش ثقلی بالاترین بازده به دست می¬آید. ضریب بازیافت مایع

۷۵ درصد با سرعتی معادل ریزش ثقلی به ۳۵ درصد در سرعت بسیار بالای تزریق هوا ( روش جا به جایی به طرف جلو) کاهش پیدا کرد.
ضریب بازیافت مایع با سرعتی معادل ریزش ثقلی در این آزمایش

ها با آنچه در مخازن نفتی به صورت فیزیکی اتفاق می¬افتد مشابهت دارد.
۲-۲-۲٫ آزمایش « دو موره»۸۰
دوموره از چندین ستون ماسه فشرده یکدست به ارتفاع ۵/۱ پا ـ که با آب و نفت اشباع شده بود ـ استفاده کرد بدین ترتیب هر یک از ستون¬ها حاوی ۱۴ درصد آب و حدود ۸۶ درصد نفت به طور یکنواخت بودند. او سپس این ستون را در ظرفی عمودی و تحت شرایط فشار اتمسفر قرار داد و در زمان¬های مختلف محتوی قطعات ۵ سانتی متری از آن آزمایش کرد. نتایج نشان داد که میزان نفت اشباع شده باقیمانده در آن قطعات، پس از حدود ۳۰۰ ساعت تقریباً به صفر تنزل یافت. این مطالعات با استفاده از دو نوع نفت که یکی از آنها بر روی آب ـ پخش۸۱و دیگری، غیر پخش بر روی آب۸۲ بود انجام گرفت. همچنین میزان نفت اشباع باقیمانده در حالت دوم، حدود ۱۰ درصد بالاتر از حالت اول در همان زمان بود.
۳-۲-۲٫ آزمایش¬های تخلیه نفت با روش گرانروی توسط انستیتو نفت فرانسه۸۳
این آزمایش¬ها مشابه وضعیت مخزن آغاجاری طراحی شده و سه آزمایش تخلیه نفت با روش گرانروی تحت دو فشار مختلف را شامل می

¬شد. آزمایش سوم اندازه¬گیری تخلیه به روش گرانروی تحت فشار PSI 1000 بود و هنگامی که این آزمایش به نتیجه نهایی نزدیک شد فشار آن به PSI3600 افزایش داده شد.
سنگ مورد استفاده در این آزمایش¬ها دارای نفوذپذیری حدود ۱۱۰ میلی دارسی و میزان اشباع آب آن حدود ۱۵ درصد بود. همچنین از نفت و گاز مخزن آغاجاری در نقطه اشباع PSI1000 و فشار PSI3600 و حرارت ۱۵۸ درجه فارنهایت استفاده شد. ضریب بازیافت حاصل از آزمایش فوق به ترتیب ۵۰ درصد و ۵/۶۲ درصد برای فشارهای PSI1000 و PSI3600 بوده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 19700 تومان در 121 صفحه
197,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد