مقاله در مورد بناهای آبی

word قابل ویرایش
38 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

بناهای آبی

مقدمه – این مقاله دارای تصاویر است –
در حال حاضر این ماجولها برای حل عددی مسائلی همچون موضوعات زیر مناسب میباشند:
۱٫ امواج جریانات فوق بحرانی در کانالهای تنداب با عرض تنگ یا باز شونده
۲٫ جریان از مخزن روی سرریزهای اوجی بدون و با پایه منتهی به تندابهای با شیب و عرض متغیر
۳٫ توزیع غلظت هوا ناشی از هواگیری جریان در تنداب سرریزها
۴٫ پروفیلهای غلظت هوا در جریان رویه ای آب در سرریزهای پلکانی

در نوشتار حاضر نمونه هائی از نتایج آزمونهای صحت (بکمک مقایسه با آزمونهای تحلیلی و یا اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی) و کاربرد ماجولهای نرم افزار مذکور در مسائل مرتبط با جریان میانگین عمقی با سطح آزاد دو بعدی (در مخازن سدها، سرریزها و حوضچه پرش هیدرولیکی) ارائه میگردد. لازم بذکر است که جزئیات فنی هر کدام از موارد در مقالات منتشر شده توسط نگارنده و همکاران مورد تشریح قرار گرفته است. در این نوشتار برای هر یک از موارد، پس از تشریح مسئله مدلسازی شده، به اشاره مختصر به نمونه ای از نتایج بسنده شده است. لذا جهت حفظ اختصار از ذکر

توضیحات مربوط به مسئله و مدلسازی آن شامل فنون محاسباتی خاص مورد مذکور، مراحل صحت سنجی کار مدلسازی و نتایج تفصیلی بدست آمده پرهیز شده است. علاقمندان میتوانند جزئیات کامل فنون و روند صحت سنجی و شبیه سازی هر آزمون یا کاربرد را در مقاله و یا مقالات مربوط به آن مسئله دنبال نمایند. مشخصات مقاله و یا مقالات مربوط به هر مسئله تحلیل شده در پاورقی صفحه مربوط به همان مورد آورده شده است.
جریان در کانال تقرب سرریز با توجه به شکل دیوارهای هادی جریان

در این قسمت نتایج مدلسازی جریان از مخزن بطرف دهانه سرریز با توجه به اشکال مختلف دیوارهای هادی جریان مدلسازی میشود. اینکار برای بهینه یابی شکلی از دیوارهای هادی جریان که کمترین تاثیر سوء را بر میزان تخلیه از سرریز داشته باشد مفید میباشد. بدین ترتیب مدل عددی میتواند بعنوان گزینه ای قابل رقابت با مدل آزمایشگاهی مطرح شود. مدلسازی حاضر بوسیله حل

مند تحلیلگر ریمان (گودونوف) برای تضمین پایداری و دقت محاسبات استفاده شده است. همانگونه که از نتایج بدست آمده از تحلیل احجام محدود دو گزینه برای دیوار هادی جریان سرریز سد کارون ۴ مشخص میشود ، نتایج مدل عددی (برابر شدن دبی تخلیه در سه دهانه سرریز در طرح نهائی دیوار هادی جریان) بخوبی با گزینه آزمایشگاهی رقابت مینماید [۲۸] .

طرح اولیه دیوار هادی جریان سرریز اصلی سد کارون ۴ طرح نهائی دیوار هادی جریان سرریز اصلی سد کارون ۴

جریان در مدل فیزیکی با طرح اولیه دیوار هادی جریان در مدل فیزیکی طرح نهائی دیوار هادی

مقایسه تراز سطح آب بدست آمده از مدل عددی با حل تحلیلی در زمانهای مختلف

مقایسه تراز سطح آب در کانال تقرب و دبی عبوری از سه دهانه سرریز محاسبه شده توسط مدل عددی برای دو طرح
جریان در سرریز آزمایشگاهی با شیب متغیر
در این بخش صحت نتایج مدل‌سازی جریان سرریز شونده با حل معادلات انتگرال گیری شده در عمق بر روی بستر یک تنداب با شیب متغیر مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور از مشخصات مدل آزمایشگاهی و اندازگیریهای گزارش شده در یک مرجع معتبر استفاده شده است (Sivakumaran et al, 1983). در این شبیه‌سازی دو مقدار دبی واحد عرض برابر با ۳۵۹٫۹ و

۱۱۱۹٫۷ سانتیمتر مربع بر ثانیه در نظر گرفته شده اند. شکل کلی سرریز آزمایشگاهی که در یک فلوم بطول ۹۱۵ cm ، عمق ۶۵ cm و عرض ۳۰ cm ساخته شده در شکل زیر نمایش داده شده است. جریان در این آزمونها ترکیبی از جریان‌های زیر و فوق‌بحرانی است. اندازه شبکه بی‌ساختار در قسمت‌های مجاور با تغییرات شدید شیب (سرریز اوجی و انتهای کانال تندآب) ریز شده است. جریان شبیه سازی شده بخوبی از شیب بستر پیروی کرده و تطبیق خوب نتایج مدل عددی با اندازه گیریهای انجام شده بر روی مدل آزمایشگاهی از توان مدل در شبیه‌سازی ترکیب جریان‌های زیر و فوق‌بحرانی در کانال‌های با شیب تند و متغیر را بنمایش میگذارد[۲۷].

صفحه سه بعدی شبکه بی ‌ساختار کانال تقرب و سرریز و تندآب آزمایشگاهی با شیب متغیر

مقایسه نتایج تراز سطح آب محاسبه شده با اندازه گیریهای آزمایشگاهی برای دبی واحد عرض ۳۵۹٫۹ سانتیمتر مربع بر ثانیه

مقایسه نتایج تراز سطح آب محاسبه شده با اندازه گیریهای آزمایشگاهی برای دبی واحد عرض ۱۱۱۹٫۷ سانتیمتر مربع بر ثانیه
جریان در سرریز پایه دار سد کمال صالح
در این بخش نتایج شبیه‌سازی جریان در قسمتی از مخزن، کانال تقرب، سرریز اوجی، تندآب و جام پرتاب کننده جریان سرریز پایه دار سد کمال صالح ارائه شده است. مدلسازی جریان در این سرریز بدلیل پیچیدگیهای هندسی مجرا ناشی از وجود پایه ها بر روی سرریز و تنگ شدگی کانال تندآب با دو زاویه مختلف با وجود دو شیب مختلف در طول آن جالب توجه میباشد. در این شبیه‌سازی میزان دبی برابر با حداکثر دبی برابر با ۹۴۱ متر مکعب بر ثانیه در نظر گرفته شده است. شکل کلی سرریز در پلان و مقطع در شکل زیر نمایش داده شده است. جریان در این سرریز در مجاور دیوار هدایت

جریان کانال تقرب چرخه هائی ایجاد کرده و بدلیل تنگ شدگی ناگهانی در کانال تندآاب آن امواج ایستا پدید میآیند. در این آزمون وضعیت جریان بخوبی از شیب بستر پیروی کرده و تطبیق روند جریان و امواج بدست آمده توسط نتایج مدل عددی با مشاهدات جریان در مدل هیدرولیکی مرکز تحقیقات آب وزارت نیرو توان مدل در شبیه‌سازی ترکیب مدلسازی امواج ناشی از تغییرات هندسی مجرا (وجود پایه ها و تنگ شدگی) در جریان را نشان میدهد[۲۹].

الگوی جریان مشاهده شده در مدل آزمایشگاهی مرکز تحقیقات آب وزارت نیرو (m3/s 941)

شکل کلی سرریز دریچه‌دار سد کمال صالح شبکه بی ‌ساختار مخزن، کانال تقرب و سرریز تنداب

نتایج محاسباتی هم‌تراز سطح آب الگوی جریان محاسبه شده در کانال تقرب بالادست سرریز
امواج پرشی در جریان با سطح آزاد در کانال تنگ شونده

در این آزمون توان مدل تدوین شده در شبیه‌سازی امواج انعکاسی جریان فوق بحرانی در کانال بدون شیب تنگ شونده ارائه میگردد. برای آزمایش دقت مدل از یک مسئله که حل تحلیلی آن گزارش شده است استفاده میشود. در این مدلسازی برای تحلیل امواج تیز، بجای استفاده از لزجت مصنوعی از یک روش جهتمند برای محاسبه شار انتقالی در مرزهای احجام کنترل بی

ساختار استفاده گردید. در شکلهای زیر هندسه مورد استفاده برای آزمون به همراه حل تحلیلی و نماهای دو و سه بعدی از تراز سطح آب محاسبه شده نمایش داده شده است که بر روی آن منحنی‌های هم‌ عمق ترسیم شده است بطوریکه در شکل ذیل مشخص است پیروی نتایج مدلسازی عددی از حل دقیق مسئله روند مناسب مدلسازی را نشان می‌دهد[۲۰] .

هندسه مسئله و زوایای امواج حل دقیق امواج در کانال تنگ شونده و پلان دو بعدی از نقشه مناطق هم عمق و امواج پرشی محاسبه شده

نمای سه بعدی از نقشه مناطق هم تراز سطح آب و امواج جریان فوق بحرانی محاسبه شده در کانال تنگ شونده
جریان با‌سطح آزاد فوق‌بحرانی بدون‌استهلاک در کانال تنگ‌شونده
در اینجا نتایج شبیه‌سازی جریان غیر‌لزج فوق‌بحرانی درکانال بدون شیب با دیوار‌های همگرا در جهت جریان که برای آن اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی وجود دارد ارائه شده است. در این آزمون سطح بستر و دیوارهای کانال صاف بوده و بنابراین هیچ نوع مقاومت فیزیکی در برابر جریان وجود ندارد. عرض کانال در ۱/۰ متر بالادست برابر با ۱ متر ثابت بوده و سپس در طول ۰۷/۲ متر عرض آن به ۵/۰ متر کاهش یافته و با همین عرض بطول ۹۳/۱ متر امتداد یافته است. میزان عمق و سرعت جریان در بالادست بترتیب برابر با ۰۵/۰ متر و ۸/۲ متر بر ثانیه گزارش شده که مقدار عدد فرود برابر با ۴ را نتیجه می‌دهد (Berger & Ltockstill, 1995,).

در اشکال ذیل شبکه مورد استفاده در مدلسازی عددی و نمای سه بعدی از وضعیت جریان در کانال دیده می‌شود. مقایسه نتایج محاسبات با اندازه‌گیری‌های تجربی روند مطلوب مدلسازی را گواهی می‌کند[۲۱] .

شبکه ریز شده تطبیقی (در محل امواج)

نمای سه بعدی از نواحی هم‌عمق محاسبه شده توسط مدل

مقایسه عمق جریان بدست آمده از مدل عددی در محور مرکزی کانال و اندازه گیریهای آزمایشگاهی
جریان با‌سطح آزاد فوق‌بحرانی با‌استهلاک در کانال باز‌شونده
در این بخش نتایج شبیه‌سازی جریان غیر‌لزج فوق‌بحرانی درکانال بدون شیب با دیوار‌های واگرا در جهت جریان که برای آن اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی گزارش شده ارائه گردیده است. عرض کانال در بالادست برابر با ۳/۰ متراست که این قسمت طولی برابر با ۳/۰ متر است. سپس با تبدیلی بطول ۴/۱ متر به مجرائی با عرض ۶/۰ متر و طول ۵/۰ متر در پایین‌دست منتهی می‌شود. مقادیر سرعت و عمق در بالادست کانال بترتیب برابر با ۴/۱ متر بر ثانیه و ۰۴۹/۰ متر و عدد فرود در ابتدای کانال برابر با ۲ ثبت شده است. ضریب شزی بستر و جدار این کانال نیز برابر با ۷۰ برآورد شده

است ( Younus & Chaudhry, 1994) . در شکلهای زیر شبکه مثلثی مورد استفاده برای حل احجام محدود و نمایی سه بعدی از تراز سطح آب نمایش داده شده است که بر روی آن منحنی‌های هم‌سرعت ترسیم شده است بطوریکه در شکل ذیل مشخص است پیروی نتایج مدلسازی عددی از اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی روند مناسب مدلسازی را حکایت می‌کند[۲۲] .

بردارهای سرعت بر روی شبکه ریز شده تطبیقی در محل امواج

نمای سه‌بعدی از وضعیت جریان در کانال بهمراه محدوده‌های هم‌ عمق

مقایسه عمق جریان بدست آمده از مدل عددی در محور مرکزی کانال و اندازه گیریهای آزمایشگاهی
جریان در بخشی از مخزن و تندآب سرریز اصلی سد سیمره
در این بخش نتایج شبیه‌سازی جریان در قسمتی از مخزن، کانال تقرب، سرریز اوجی، تندآب و جام پرتاب کننده جریان سرریز اصلی سد سیمره ارائه شده است. در طول این سرریز دارای یک دیوار جداکننده جریان طراحی شده و بستر انتهای کانالهای تندآب جامی شکل است. در این شبیه‌سازی میزان دبی برابر با حداکثر دبی عبوری از سرریز برابر با ۶۵۰۰ متر مکعب بر ثانیه در نظر گرفته شده است. شکل کلی سرریز در پلان و مقطع در شکل زیر نمایش داده شده است. جریان در این سرریز ترکیبی از جریان‌های زیر و فوق‌بحرانی است. اندازه شبکه بدون‌ساختار مورد استفاده

در مخزن درشت و در قسمت‌های مجاور با تغییرات شدید شیب (سرریز اوجی و جام پرتاب کننده) ریز شده است. در این آزمون جریان محاسبه شده بخوبی از شیب بستر پیروی کرده و تطبیق نتایج مدل عددی با اندازه گیریهای آزمایشگاهی در مرکز تحقیقات آب وزارت نیرو مشاهده میشود[۳۰].

‌شکل کلی سرریز دریچه‌دار سد سیمره در پلان و مقطع

خطوط جریان در مخزن، کانال تقرب و سرریز، بردارهای سرعت در لایه های عمق جریان، نقشه مناطق هم‌تراز آب و امواج سطحی محاسبه شده

مقایسه نتایج تراز سطح آب محاسبه شده با اندازه گیریهای آزمایشگاهی
جریان در سرریز سد تبارک آباد
در این بخش نتایج شبیه‌سازی جریان در قسمتی از کانال تقرب، سرریز اوجی و کانال تندآب تنگ شونده سرریز اصلی سد تبارک آباد ارائه شده است. در این شبیه‌سازی میزان دبی برابر با حداکثر دبی عبوری از سرریز برابر با ۱۷۵۰ متر مکعب بر ثانیه در نظر گرفته شده است. شکل کلی سرریز

در پلان و مقطع در شکل زیر نمایش داده شده است. جریان در این سرریز ترکیبی از جریان‌های زیر و فوق‌بحرانی است. اندازه شبکه بی‌ساختار مورد استفاده در مخزن درشت است و در قسمت‌های مجاور با تغییرات شدید شیب (سرریز اوجی و کانال تندآب) ریز شده است. جریان شبیه سازی شده بخوبی از شیب بستر پیروی کرده و تطبیق خوب نتایج مدل عددی با اندازه گیریهای انجام شده بر روی مدل فیزیکی در هیدرولیکی مرکز تحقیقات آب وزارت نیرو از توان مدل در شبیه‌سازی ترکیب جریان‌های زیر و فوق‌بحرانی در کانال‌های با هندسه پیچیده را بنمایش میگذارد[۳۱].

:‌شکل کلی سرریز دریچه‌دار سد تبارک آباد در پلان و مقطع

 

الف) شبکه بی ‌ساختار کانال تقرب و سرریز ب) نتایج محاسباتی تراز سطح آب

مقایسه نتایج تراز سطح آب محاسبه شده با اندازه گیریهای آزمایشگاهی
جریان در بخشی از مخزن و تندآب سرریز دریچه دار سد کارون ۴
در این قسمت نتایج شبیه‌سازی جریان در قسمتی از مخزن، کانال تقرب، سرریز اوجی، تندآب و جام پرتاب کننده جریان سرریز اصلی سد کارون ۴ ارائه شده است. در طول این سرریز دارای سه دهانه با کانالهای تنداب دارای شیب و طول متفاوت جریان طراحی شده است که در انتهای هر کدام کانالهای تندآب پرتاب کننده جامی شکل طراحی شده است. در این شبیه‌سازی میزان دبی برابر با حداکثر دبی عبوری از سرریز برابر با ۶۲۵۰ متر مکعب بر ثانیه در نظر گرفته شده است.

شکل کلی سرریز در پلان و مقطع در شکل زیر نمایش داده شده است. جریان در این سرریز ترکیبی از جریان‌های زیر و فوق‌بحرانی است. اندازه شبکه بدون‌ساختار مورد استفاده در مخزن درشت و در قسمت‌های مجاور با تغییرات شدید شیب (سرریز اوجی و جام پرتاب کننده) ریز شده است. در این آزمون جریان محاسبه شده بخوبی از شیب بستر پیروی کرده و امواج سطحی محاسبه شده در اثر تغییر عرض در نتایج محاسباتی مشاهده میشوند[۳۲].

‌شکل کلی کانال تقرب ، سرریز اوجی دریچه‌دار و کانالهای تنداب سد کارون ۴ در پلان و مقطع

مدلسازی گسسته هندسه مخزن، کانال تقرب و سرریز، شرایط اولیه قبل از شروع محاسبات، نقشه مناطق هم‌تراز آب و امواج سطحی محاسبه شده
جریان آب هواگرفته از سطح در تنداب سرریز سد آویمور

پیش بینی میزان غلظت هوا در جریان سرریزهای تنداب میتواند در برآورد تاثیر آن در کاهش خطر کاویتاسیون مفید باشد. ورود هوا به جریان فوق بحرانی در تندابها در اثر رسیدن لایه مرزی به سطح جریان در مسافتی در پایین دست سرریز اوجی اتفاق میافتد. در پایین دست نقطه شروع ورود هوا به جریان حبابهای هوا در امواج سطحی به تله افتاده و به لایه های زیرین جریان کشیده میشود. این وضعیت تغییرات توزیع عمقی و طولی غلظت هوا در جریان فوق بحرانی در تندآبها را ایجاد مینماید. در این بخش نتایج مدلسازی جریان در کانال تندآب سرریز سد آویمور که برای آن اندازه گیریهای میدانی غلظت هوا در عمق جریان برای چندین مقطع در مراجع مختلف گزارش شده است ارائه شده است[۳۳].

الگوی جریان تنداب با هواگیری از سطح آب و مشخصات سرریز سد آویمور و مقاطع اندازه گیری میدانی سرریز آویمور

مقایسه پروفیلهای عمقی غلظت هوای محاسبه شده توسط مدل عددی با اندازه گیریهای میدانی در دو مقطع گزارش شده در مراجع
جریان آب هواگرفته ازکف و سطح در تنداب پلکانی

در این بخش نتایج شبیه‌سازی جریان رویه ای هواگرفته از کف و سطح در یک سرریز پلکانی آزمایشگاهی ارائه میگردد. معمولا جریان در سرریزهای پلکانی به دو صورت ریزشی و یا رویه ای اتفاق می افتد. در دبیهای زیاد جریان رویه ای شکل گرفته و پلکانها بصورت یک بستر زبر عمل

مینمایند. بنابراین در جریان رویه ای نقش استهلاک انرژی پلکانها کمتر ار جریان ریزشی میباشد. پیش بینی میزان غلظت هوا در جریان سرریزهای تنداب میتواند در برآورد تاثیر آن در میزان استهلاک انرژی جریان در سرریزهای پلکانی مفید باشد. ورود هوا به جریان فوق بحرانی در تندابهای پلکانی در اثر رسیدن لایه مرزی به سطح جریان و وجود حفره های پلکانها در مسافتی در پایین دست سرریز اوجی اتفاق میافتد. در این بخش نتایج مدل‌سازی جریان در کانال تندآب پلکانی آزمایشگاهی که برای آن اندازه گیریهای غلظت هوا در عمق جریان برای چندین مقطع مختلف گزارش شده است ارائه شده است[۳۴].

الگوی جریان رویه ای در تنداب پلکانی با هواگیری از کف و سطح آب و تغیرات عمق معادل آب خالص در طول تنداب پلکانی

مقایسه پروفیل عمقی سرعت محاسبه شده توسط مدل عددی با اندازه گیریهای آزمایشگاهی در سه مقطع گزارش شده

مقایسه پروفیلهای عمقی غلظت هوای محاسبه شده توسط مدل عددی با اندازه گیریهای آزمایشگاهی در سه مقطع گزارش شده
جریان آب و هوا در سرریز پلکانی سد سیاه بیشه
پروژه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه در ده کیلومتری شمال تونل کندوان در جاده چالوس بر روی رودخانه چالوس در دست اجرا می باشد. این پروژه شامل دو سد خاکی بالا و پائین با اختلاف ارتفاع ۵۰۰ متر است که انتقال جریان از سد بالا به پایین توسط تونل انتقال آب انجام شده است. سد خاکی بالا به ارتفاع ۸۴ متر و حجم دریاچه ۵/۳ میلیون مترمکعب می باشد. سیستم تخلیه

سیلاب در جناح چپ دریاچه قرار دارد و شامل کانال ورودی، سرریز، تنداب پلکانی، حوضچه آرامش، کانال رابط و تنداب پلکانی منتهی به رودخانه است. تنداب پلکانی پس از تندابی کم شیب در پایین دست سرریز اوجی قرار دارد پله اول به ارتفاع ۳۴/۰ متر و عرض سطح پله ۲۰/۳ متر و بقیه پله ها به ارتفاع ۷/۰ متر و عرض کف پله ۱۰/۲ متر می باشند. سیلاب حداکثر محتمل (PMF): 203 مترمکعب بر ثانیه و ارتفاع آب روی سرریز برای سیلاب حداکثر محتمل ۹/۲ متر میباشد. شرایط

جریان در مرزهای ورودی به صورت دستی و برابر با تراز آب دریاچه یعنی ۷۰/۲۴۱۰ و مرزهای خروجی به صورت آزاد در نظر گرفته شده است. در این بخش نتایج شبیه‌سازی جریان رویه ای هواگرفته در سرریز پلکانی سد سیاه بیشه با اندازه گیریهای آزمایشگاهی مقایسه میگردد[۳۵].

پلان جانمائی و مشخصات هندسی سرریز پلکانی در ساحل چپ سد سیاه بیشه

صفحه سه بعدی شبکه بندی بی ساختار محیط حل

مقایسه عمق و سرعت محاسبه شده با اندازه گیریهای آزمایشگاهی در طول سرریز پلکانی

نمائی از عمق محاسبه شده (راست) و پروفیلهای غلظت هوا در مقاطعی از طول سرریز پلکانی (چپ)
پرش هیدرولیکی کج در جریان باسطح آزاد
در اینجا توان مدل تدوین شده در شبیه‌سازی امواج پرش هیدرولیکی در کانال بدون شیب تنگ شونده ارائه میگردد. برای آزمایش دقت مدل از یک مسئله که حل تحلیلی آن گزارش شده است، استفاده میشود. در این مدلسازی برای تحلیل امواج تیز، بجای استفاده از لزجت مصنوعی از یک روش جهتمند برای محاسبه شار انتقالی استفاده گردیده است. در شکلهای زیر شبکه مثلثی مورد استفاده برای حل احجام محدود و نمایی سه بعدی از تراز سطح آب نمایش داده شده است. بطوریکه در شکل ذیل مشخص است پیروی نتایج مدلسازی عددی از حل دقیق مسئله روند مناسب مدلسازی را نشان می‌دهد[۲۳] .

هندسه مسئله و زوایای امواج پرش حل دقیق شبکه بی ساختار ریز شده در محل امواج

نمای سه‌بعدی از وضعیت جریان در کانال بهمراه محدوده‌های هم‌عمق

مقایسه عمق جریان بدست آمده از مدل عددی در محور های عرضی کانال وحل دقیق (چپ: در مقطع ۱، راست: در مقطع )
جریان ‌حاصل از شکست ناگهانی سد
در این بخش نتایج مدلسازی جریان در اثر شکست ناگهانی سد بوسیله حل احجام محدود معادلات آبهای کم عمق ارائه شده است. در اینکار از شیوه مرکز سلول روش جهت مند تحلیلگر ریمان (گودونوف) برای تضمین پایداری و دقت محاسبات استفاده شده است. در شرائط اولیه این تحلیل احجام محدود عمق جریان در پایین دست سد ده درصد عمق بالادست منظور میشود. بمنظور تطبیق با شرایط حل تحلیلی بستر مجرا بدون زبری و جریان عاری از استهلاک (ناشی از آشفتگی) فرض میشود. از نتایج بدست آمده از تحلیل احجام محدود در چند زمان مشخص مشاهده میشود که این نتایج بخوبی از حل تحلیلی پیروی مینمایند [۳۶] .

شرائط اولیه مسئله شکست سد

حل تحلیلی در چند زمان معین

مقایسه تراز سطح آب بدست آمده از مدل عددی با حل تحلیلی در زمانهای مختلف

ho(m) h2(m) Ct(m/s) U2(m/s)
حل تحلیلی ۴۲/۱ ۲۷/۱ ۵۵/۵ ۱۵/۴
حل عددی ۴۲۶/۱ ۲۷۱/۱ ۵۷/۵ ۱۴/۴
مقایسه نتایج مدل عددی و حل تحلیلی در زمان t=300 s
شبیه سازی شکست تدریجی سد خاکی در اثر روگذری جریان (در فلوم آزمایشگاه)
پس از صحت سنجی مدل در برابر مسائلی با تغییرات در عرض و تراز بستر ، که البته تمام این تغییرات در طول زمان ثابت بوده و مسائل بصورت حالت دائم حل شده است ، حال نوبت آن رسیده است که مدل را در برابر یک مسئله شکست تدریجی سد خاکی در آزمایشگاه صحت سنجی کرده و نتایج را مقایسه کنیم پارامتر های مورد مقایسه تغییرات شکل شکاف در طول زمان ، تغییرات

شیب کف کانال در طول زمان و در نهایت دبی عبوری از شکاف (هیدروگراف سیلاب) می باشند . پارامترهای مذکور در آزمایش در زمان های ۷۲ و ۱۰۰ و ۱۵۵ و ۱۸۷ و ۲۶۰ و ۳۰۲ ثانیه اندازه گیری شده اند . شرایط هندسی و هیدرولیکی بکار برده شده در آزمایش Coleman et. Al. 2002 در شکلو جدول زیر نشان داده شده است

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 38 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد