مقاله در مورد رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

word قابل ویرایش
110 صفحه
11700 تومان

رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان
چکیده
به منظور بررسی سبک اسناد و پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان ابعاد سه گانه اسناد شامل بعد مکان کنترل (درونی در مقابل بیرونی)، بعد ثبات (پایدار در مقابل ناپایدار) و بعد کلیت (کلی در مقابل جزئی) در دو موقعیت شکست و موفقیت در ۱۲۰ نفر دانش آموز از طریق پرسشنامه سبک اسنادی (ASQ) مورد بررسی قرار گرفتند. نمرات بدست آمده از

طریق این پرسشنامه با روش تحلیل واریانس تک متغیره و چند متغیره و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت نتایج نشان داد که ابعاد سه گانه اسناد بین دختران و پسران در موقعیت شکست و موفقیت تفاوت معنی داری ندارند. رابطه بین ابعاد سه گانه اسناد و پیشرفت تحصیلی نشان داد که بجز بعد درونی – بیرونی در موقعیت شکست، بقیه ابعاد با پیشرفت تحصیلی رابطه معنا داری ندارند.

همچنین تنها متغیری که تا حدی می توانستیم از طریق آن تا حدی به پیش بینی تحصیلی دانش آموزان بپردازیم همان بعد درونی –بیرونی در موقعیت شکست بود.

مقدمه
واکنش دانش آموزان در برابر مدرسه و فعالیتهای کلاسی متفاوت است. این واکنش در برخی با اشتیاق ، در برخی با اکراه و در برخی با امتناع همراه است. از لحاظ مقدار انرژی که دانش آموزان بکار می‌گیرند، زمینه ای که می‌خواهند کار کنند ویاتداوم در زمینه یا کار مورد نظر بین آنها تفاوت وجود دارد.این تفاوتها به مفهوم انگیزش ارتباط دارد. بنابراین در نظر گرفتن انگیزش در برانگیختن، جهت دادن وتداوم بخشیدن رفتار دانش آموز در فرآیند آموزش و پرورش از اهمیت خاص برخوردار است.اما چه سازه‌هایی در این فرآیند موثرند؟
مطمئناً عوامل زیادی در این زمینه نقش دارد. از جمله این عوامل اسناد می باشد. اسناد به معنی نسبت دادن رفتار خود یا رفتار دیگری به علل مختلف می باشد. نظریه های اسناد نیز بر همین اساس به توضیح و تبیین علل رفتار می پردازند. در حوزه آموزشگاهی، دانش آموزان موفقیت ها و شکست های خود را به عنوان یک پی آمد تحصیلی تفسیر می کنند و جویای علت آن هستند. عمده ترین عواملی که توسط دانش‌آموزان بکار می روند عبارتنداز: توانایی ، کوشش ، شانس و دشواری تکلیف ، همچنین بررسیها نشان می دهد که دانش آموزان ممکن است عوامل نسبت داده شده به عملکرد خود را درونی یا بیرونی، پایدار یا ناپایدار وکلی یا اختصاصی بدانند . در راستای همین تحقیقات آنها علاقمند شده اند که بدانند آیا جنسیت نیز در این موضوع دخالت دارد یا خیر ؟
برخی روش اسنادی دختران و پسران را متفاوت می دانند و علت این تفاوتها را ناشی از فرهنگ می دانند. پژوهش حاضر اسناد را به عنوان یکی از عوامل مهم انگیزش در دو جنس دختر و پسر و پیشرفت تحصیلی را به عنوان موضوعی که متأثر از روش اسناد دانش آموزان می باشد، مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد.

زمینه و بیان مسئله
یکی از عوامل توجیه کننده پیشرفت تحصیلی دانش آموزان که استعداد یکسانی دارند، انگیزش است . به عبارتی در بین دانش آموزان افرادی یافت می شوند که علاقه و انگیزش بیشتری از خودشان نشان می دهند .این علاقه وانگیزش ، پیشرفت آموزشگاهی آنها را توجیه می کند .
انگیزش را می توان بطور کلی نیروی محرک فعالیتهای انسانی و عامل جهت دهنده آن تعریف کرد. به عبارتی انگیزش عامل فعال ساز رفتار انسان می باشد (سیف ،۱۳۷۹).
از عواملی که انگیزش دانش آموزان را تحت تأثیر قرار می دهد این است که دانش آموزان موفقیتها و شکستهای خود را به چه عاملی اسناد می دهند . این موضوع در یکی از نظریه های شناختی مربوط به انگیزش مورد بحث قرار می گیرد که نظریه های
اسناد نام دارد. مبحث اساسی در این نظریه ها تحلیل علت ومعلولی است که افراد در مورد رفتار خود و رفتار دیگری بکار می برند .به عبارتی انسان می خواهد درباره ساختار علی محیط خویش هرچه بیشتر شناخت پیداکند و بداند رویدادی که اتفاق می افتد به چه انگیزه ای قابل اسناد است (خداپناهی ،۱۳۷۹).
نظریه های اسناد بطور کلی دو موضوع اساسی را مورد بحث قرار می دهند که عبارتند از عوامل علی و ابعاد علیت . عوامل علی بدین معناست که افراد موفقیتها و شکستهای خود را به چه

علتی اسناد می دهند .به فرض هایدر (۱۹۵۸) به نقل از هیوستن و همکاران (۱۹۹۳) به چهار علت کلاسیک توانایی ، کوشش ، دشواری تکلیف و شانس اشاره می کند اما می توان این عوامل علی را از طریق ابعاد نیز مورد بحث قرار داد. مثلاً هایدر به بعد درونی – بیرونی بودن اشاره می کند

. به نظر او استعداد و تلاش از علل دورنی و شانس ودشواری تکلیف از عوامل بیرونی و موقعیتی هستند . واینر به بعد پایداری و قابلیت کنترل اشاره می کند وتوضیح می دهد که خلق‌وخو و تلاش هر دو ناپایدارند . ولی خلق و خوبه مراتب کمتر از تلاش قابل کنترل است (سابینی ، ۱۹۹۲).کلی (۷۳-۱۹۷۲) به نقل از لوک بدار و همکاران (۱۹۹۹) ترجمه گنجی (۱۳۸۰) ابعاد تمایز ، ثبات و همرائی (توافق) را بیان می کند.

نوع اسنادی که دانش آموزان به پی آمد تحصیلی خود می دهند با موضوعاتی در ارتباط

است که پیشرفت تحصیلی را مورد تأثیر خود قرار می دهد. اسنادهای علی دانش آموزان با انتظارات آنها درباره عملکردهای آینده ، رفتار تحصیلی آینده و حالات عاطفی دانش آموزان در ارتباط می باشد. این تحقیق رابطه دو موضوع جنسیت و پیشرفت تحصیلی را با اسناد مورد بررسی قرار می‌دهد. موضوع جنسیت در تحقیقاتی از جمله دوئک و همکاران(۱۹۷۸) به نقل از کریمی(۱۳۷۵)

، بیر وسلویا (۹۹-۱۹۹۸)ودر ایران توسط افرادی چون احدی(۱۳۷۳) و بیابانگرد(۱۳۷۰) مورد بررسی قرار گرفته است.احدی(۱۳۷۳)نمونه خود را از دانشجویان انتخاب می کند وبیابانگرد فقط بعد کنترل را مورد بررسی قرار می دهد . در صورتی که این تحقیق علاوه بر این که دانش آموزان را به عنوان نمونه تحقیق انتخاب می کند سه بعد مهم اسناد شامل بعد ثبات،بعد مکان کنترل و بعد کلیت را

مورد بررسی قرار می دهد. همچنین در مورد رابطه اسناد وپیشرفت تحصیلی نیز تحقیقات زیادی صورت گرفته است.از جمله پترسون و بارات (۱۹۷۸)ولفولک (۱۹۹۳)، وانیر (۱۹۹۴).این تحقیق با توجه به در نظر گرفتن سه بعد مذکور در دو جنس دختر و پسر رابطه اسناد با پیشرفت تحصیلی را مورد بحث قرار خواهد داد.

اهمیت وضرورت پژوهش
از آنجایی که دانش آموزان علت موفقیت و شکست خود را شناسایی می کنند در بررسی علت و معلولی این موفقیتها وشکستها نه تنها به استعداد ، کوشش ، دشواری تکلیف وشانس استناد می کنند همین طور در استنباطهای خود از ابعاد اسنادی از قبیل درونی بودن ، قابلیت کنترل و ثبات نیز استفاده می کنند .از طرفی اسنادها پیشرفت تحصیلی را نیز تحت تأثیر قرار می

دهند.متخصصان تعلیم و ترتیب با آگاهی از جوانب مختلف اسناد و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی می توانند به دانش آموزان کمک کنند تابه نتایج مفیدی از نظر تحصیلی دست یابند وبه دانش آموزان یاری دهند تابه کشف علل موفقیت وشکست بپردازند واز این طریق عملکرد خود را بهبود بخشند
(کریمی ،۱۳۷۵).

همچنین معلمان می توانند شاگردان را تشویق کنند تا شکست خود را به عواملی ربط دهند که می توان آنها را کنترل کرد. در آن صورت می توان از نتایج زیان آور شکست در دانش آموزان تا حدی پیشگیری کرد(بریج ،۲۰۰۱).

با توجه به نیاز دانش آموزان و مربیان از شیوه های اسناد دهی مطلوب و مناسب و همچنین پیشگیری از نتایج زیان آور پی آمدهای تحصیلی در دانش آموزان ضرورت تحقیق و پژوهش در این زمینه لازم و ضروری به نظر می رسد.

سوالات پژوهش
با توجه به تحقیقات انجام شده در این زمینه مانند بریج (۲۰۰۱) ، هاستون (۱۹۹۴)، بیروسلویا (۹۹-۱۹۹۸)، ولفولک (۱۹۹۳) و تحقیقات انجام شده در ایران چون بیابانگرد (۱۳۷۰) واحدی (۱۳۷۳) ، سوالات زیر به ذهن خطور می کند:
۱- آیا بین دختران و پسران در ابعاد سه گانه اسناد پس از موفقیت تفاوتی وجود دارد ؟
۲- آیا بین دختران وپسران در ابعاد سه گانه اسناد پس از شکست تفاوتی وجود دارد؟
۳- آیا بین نوع اسناد و پیشرفت تحصیلی رابطه ای وجود دارد؟

۴- کدامیک از ابعاد سه گانه اسناد می تواند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را تا حدی پیش بینی کند؟
متغیرهای پژوهش
۱- متغیرهای پیش بین : ابعاد اسناد واسنادهای علی.
۲- متغیرهای ملاک: پیشرفت تحصیلی.
۳- متغیرهای تعدیل کننده: جنسیت (دختر وپسر)
۴- متغیرهای کنترل : سن (میانگین ۵/۱۶ سالگی)، پایه تحصیلی (سال سوم دبیرستان) ، هوش، طبقه اقتصادی و اجتماعی.

تعاریف مفهومی
اسنادهای علی : عللی که افراد در برابر رفتار خود یا دیگری استفاده می کنند ، اسنادهای علی نامیده می شود.
ابعاد اسناد:
– بعد درونی –بیرونی : افراد ممکن است علت رفتار خود و دیگری را به عوامل درونی و بیرونی نسبت بدهند.
– بعد پایدار-ناپایدار: افراد ممکن است علت رفتار خود ودیگری را به عوامل پایدار یا ناپایدار نسبت بدهند.

– بعد کلی – اختصاصی : آنچه موجب شکست یا موفقیت شخص شده است تنها در موقعیت خاصی اتفاق افتاده است یا گستره کلی دارد (یعنی در تمام موقعیتهای زندگی اتفاق می افتد).
تعاریف علمیاتی
اسنادهای علی: با توجه به پرسشنامه سبک اسنادی ASQ (پترسون ، سلیگمن ،بایر ،آبرامسون ،متالسکی ،۱۹۸۲) در هر موقعیت اولین سوال ، اسنادهای علی را معین می کند . فرد ممکن است علت رویداد را به عوامل مختلفی اسناد دهد .ولی عمده ترین و مهمترین علت مدنظر می باشد .
ابعاد اسناد: با توجه به پرسشنامه سبک اسنادی نمره فرد در سوال دوم هر موقعیت بعد درونی، بیرونی ، نمره فرد در سوال سوم هر موقعیت بعد پایدار-ناپایدار ونمره فرد در سوال چهارم هر موقعیت بعد کلی-اختصاصی را می سنجند.

پیشرفت تحصیلی: معدل کلی دانش آموزان در ترم گذشته در کل دروس در دو معدل چهارده و بالاتر (برای دانش آموزان با پیشرفت بالا)و پایین تر از چهارده (برای دانش آموزان با پیشرفت پایین)در نظر گرفته می شود.
در فصل بعد ما به بررسی نظریه های مختلف اسناد که در دو بعد اساسی علتها وابعاد اسناد متمرکز می شوند، می پردازیم. همچنین سه بعد مورد نظر در این تحقیق یعنی بعد درونی-بیرونی ، بعد پایدار-ناپایدار وبعد کلی و اختصاصی مورد بحث قرار خواهد گرفت. رابطه اسناد با پیشرفت تحصیلی و جنسیت در تحقیقات زیادی مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیقات نیز در فصل بعدی مورد مقایسه و بررسی قرار خواهد گرفت.

فصل دوم : پیشینه نظری و پژوهشی
خلاصه فصل :دراین فصل ابتدا مفهوم اسناد تعریف می شود و سپس به بررسی نظریه های مختلفی که در این زمینه ارائه شده است، می پردازیم . دو مفهوم اساسی که در زمینه اسناد وجود دارد شامل اسنادهای علی و ابعاد علیت توصیف خواهد شد. موفقیت و شکست در حوزه های آموزشگاهی ، جنسیت و پیشرفت تحصیلی از موضوعهای مرتبط با اسناد می باشد که در اینجا مورد بررسی قرار گرفته است.

اسناد
قبل از پرداختن به بحث اسناد تعاریفی چند در این رابطه بیان می کنیم.
هایدر(۱۹۵۸)به نقل از خداپناهی (۱۳۷۹) می گوید که اسناد عبارتست از فرآیندی که افراد بکار می برند تا رویدادها(رفتارها) را به عوامل زیر بنایی آنها پیوند دهند.
تمز و وریشن (۱۹۹۷)توضیح میدهند که اسنادها گمانهایی هستند که درباره علل رفتار دیگران و خودمان داریم . این گمانها تأثیر عمده ای در ارتباطات اجتماعی دارند .
بارتال (۱۹۷۸)اظهار می دارد که اسناد استنباطی است که یک مشاهده گر درباره علل رفتار خود یا دیگران بعمل می آورد.

ولفولک (۱۹۹۳) اسناد را این گونه تعریف می کند که اسناد چگونگی تبیینات و توجیهات ودرک موفقیتها وشکست ها می باشد .
تمز و وریشن در مورد این که چرا مردم اسناد سازی می کنند ، توضیح می دهد که عمدتاً ساختن اسنادها به این دلیل است که مردم نیاز به درک رفتار خود و دیگران دارند. فرض اساسی صاحبنظران اسناد براین متکی است که انسان می خواهد درباره ساختار علی محیط خویش هر چه بیشتر شناخت پیدا کند وبداند که چه واقعه ای رخ داده است و این واقعه به چه انگیزه ای قابل اسناد است.

تمز و وریشن (۱۹۹۷) توضیح میدهد که مردم علت رویدادی را جستجومی کنند که آن رویداد توجه آنها را جلب کند ، تأثیر شخصی بر آنها داشته باشد و آن رویداد برای آنها غیر منتظره باشد.
نظریات مختلفی رابطه بین رفتار، شناخت وجنبه های مختلف اسناد ، دلایل اسناد و تأثیر فرآیند اسناد بر رفتار را مورد بررسی قرار می دهند،نظریات اسنادی بر شناخت و ادراک فرد از رویدادها مبتنی بوده و بر این باورند که انسانها بر انگیخته شده اند تا ساختار رفتارهای خویش و رفتار های دیگران را هر چه بیشتر مورد بررسی قرار دهند و نسبت به آنها شناخت پیدا کنند.

نظریه های اسنادی
یکی از نظریه پردازانی که بعنوان پرچمدار نظریه اسناد محسوب می شود هایدر است.هایدر هم در زمینه علتها و هم در زمینه ابعاد اسناد به بررسی و تحقیق پرداخته است.
هایدر (۱۹۵۸)
هایدر برای اولین بار در مورد علل رفتار و رویدادها و درک این علل و توضیحاتی که افراد در این رابطه بکار می برند صحبت می کند. او اعتقاد دارد که انسانها همواره در پی شناخت و ارزیابی محیط هستند . هایدر رفتار را تابعی از عوامل فردی و محیط می داند.

(عوامل محیطی ، عوامل فردی) تابعی = رفتار B =F(P ,E )
هایدر دریافت که اگر چه تببین های فراوانی بر رویدادهای مختلف وجود دارد، اما مناسب است که آن تببین ها را در دودسته عمده و اساسی شخصی (درونی) و موقعیتی (بیرونی) تقسیم کنیم(سابینی ،۱۹۹۲). چنانچه انسان در شناخت و ارزیابی عوامل درونی و بیرونی دچار اشتباه گردد یا تنها یکی از عوامل را مورد توجه قرار دهد دچار خطای اسنادی می گردد. بنابراین اگر عوامل به درستی شناخته نشود و مورد تجزیه و تحلیل قرار نگیرد ممکن است انتظارات غلطی در فرد

شکل بگیرد واین انتظارات مبانی رفتار آینده فرد تلقی شود.بدین ترتیب قضاوت ما در یک موقعیت وامکان دگرگونی آن در آینده تا حد زیادی به اسنادما به عوامل درونی و بیرونی بستگی دارد .
(خداپناهی ،۱۳۷۹).

هایدر در یک طبقه بندی عوامل را به سه دسته پایدار و ناپایدار ، درونی وبیرونی و قابل مهار و غیر قابل مهار تقسیم می کند .به فرض کوشش شخصی به عنوان یک عامل درونی و قابل مهار می باشد .در صورتی که کوشش فرد دیگر به عنوان یک عامل بیرونی قابل مهار می باشد ویا توانایی شخص به عنوان یک عامل درونی ، غیر قابل مهار و پایدار توصیف شده است درصورتیکه دشواری تکلیف به عنوان یک عامل بیرونی ، غبر قابل مهار وپایدار در نظر گرفته شده است.
مهار
پایایی متغیر
عوامل قابل مهار غیر قابل مهار
پایدار ناپایدار پایدار ناپایدار
دورنی کوشش پایدار شخصی کوشش‌ناپایدارشخصی توانایی شخصی نوسان‌توانایی‌شخصی خستگی‌شخص‌خلق‌وخو

بیرونی کوشش‌پایدار‌فرد‌دیگر کوشش‌ناپایدار فرددیگر توانایی فرد دیگر دشواری تکلیف نوسان توانایی فرد دیگر شانس خستگی خلق و خو
جدول ۲-۱-طبقه بندی ادراک موفقیت و عدم موفقیت (خداپناهی،۱۳۷۹)
جونز و دیویس دیگر نظریه پردازان روانشناسی اجتماعی در پی شناخت افراد از طریق مشاهده و استنباط از رفتار می باشند که در ذیل به توصیف آن می پردازیم.

نظریه جونز ودیویس (۱۹۵۶)
جونز و دیویس نظریه خود را بنام استنباط متناظر در سال (۱۹۶۵) اینطور بیان کردند که هدف فرآیند اسناداستنباط از رفتار مشاهده شده و تطابق آن رفتار با خصوصیات پایدار در فرد می باشد .به عبارتی این نظریه به یک موضوع اساسی می پردازد واینکه چگونه خصوصیات افراد را از روی رفتارشان استنباط کنیم. چنین استنباطی ضروری است زیرا مردم از خود علائمی که صفات ثابتشان را آشکار کند بروز نمی دهند .بنابراین اگر مایل باشیم که افراد پیرامون خود را بهتر بشناسیم ودرک کنیم بایستی رفتار آنها را مشاهده کنیم و برای نیل به نتایجی درباره آنان از این مشاهده آگاهی دهنده استفاده کنیم.

جونز و دیویس بیان می دارند که استفاده از رفتار دیگران به عنوان راهنمایی برای درک انگیزه ها یا صفات پایدارشان می تواند ما را بطور جدی به اشتباه بیندازد.بر طبق دیدگاه جونز ودیویس این تکلیف دشوار را باید از طریق توجه روی انواع معینی از اعمال که به احتمال زیاد در این خصوص آگاهی دهنده اند انجام دهیم. اول اینکه رفتارهایی که به نظر می رسد آزادانه انتخاب شده اند

در نظر بگیریم و رفتارهایی که به گونه ای بر فرد تحمیل شده اند کنار بگذاریم و دوم اینکه توجه دقیق خود را بر رفتارهایی متمرکز کنیم که اثرات غیر متعارف تولید می کنند . از نظر جونزودیویس تلاش برای درک افراد بایستی بیشتر روی اعمالی متمرکز گرددکه از مطلوبیت اجتماعی کمتری برخوردار است (مالیم ،۲۰۰۰)

هارولد کلی در ادامه تحقیقات انجام شده در زمینه اسناد به موضوعی در روانشناسی اجتماعی می پردازد که از اهمیت خاصی برخوردار است او برای بررسی و درک بیشتر رفتارهای اجتماعی سه معیارثبات ، تمایز وهمرایی را بیان می کند که در اینجا به توضیح آن می پردازیم .

نظریه کلی (۷۳-۱۹۷۲)
هارولد کلی در سال (۷۳-۱۹۷۲) تئوری مشهوری را درباره معیار سه بعدی برای کمک به تعیین رفتار بیان کرد.او مطرح می کند که عمل شخص بطور عمده ناشی از علل بیرونی یا علل دورنی است واین علل روی سه بعد اساسی تمرکز دارند. این سه بعد عبارتنداز :
۱- همرایی یا توافق که به گستره‌ای اشاره دارد که دیگران نیز نسبت به یک رویداد یا محرک خاص به شیوه ای یکسان واکنش نشان میدهند.

۲- ثبات که به گستره‌ای اشاره می کند که فرد به رویداد یا محرک در موقعیتهای دیگر نیز به شیوه ای مشابه واکنش نشان میدهد.
۳- تمایز که به گستره‌ای اشاره دارد که فرد نسبت به رویداد یا محرکهای مختلف به شیوه ای یکسان واکنش نشان نخواهد داد(بارن ،۱۹۹۲).
طبق نظرکلی (۱۹۷۲)به نقل از لوک بدار و همکاران (۱۹۹۹) ترجمه گنجی (۱۳۸۰) مابه شیوه مشابه عمل می کنیم تا بدانیم که مثلاًچرا وقتی به دوستمان زنگ زدیم با سردی پاسخ داد. نظریه کلی اسناد را از طریق ادراک رابطه بین رفتار وعلت رفتار که در طول زمان و بطور منظم تغییر می یابد ، تبیین می کند . از نظر کلی در این زمینه سه سوال به ذهن ما می رسد:

۱- آیا دوست من، هر وقت که به او تلفن می زنم به همین شیوه عمل می کند؟ (معیار ثبات)
۲- آیا دوست من، تنها زمانی که من به او تلفن می زنم به همین شیوه عمل می کند؟ (معیار تمایز)
۳- آیا هر وقت که به یک نفر تلفن می زنم به همین شیوه پاسخ می دهد؟(معیار همرایی)
به نظر کلی ثبات، تمایز و همرأئی معیارهایی هستند که برای بیان رفتار دیگران بکار می بریم. پاسخ مثبت به سه سؤال بالا موجب می شود که ما به اسناد بیرونی حکم کنیم.

پاسخ منفی به سه سؤال بالا برای ما ارزش نخواهد داشت. زیرا علت خارجی رفتار دوستانمان خودما خواهیم بود. زمانی که ما رفتار دیگری را به ترکیبی از این عوامل نسبت دهیم یعنی ترکیبی از اسنادهای درونی و بیرونی پاسخ به سؤالات اول و دوم مثبت و پاسخ به سؤال سوم منفی خواهد بود.
پژوهشهای زیادی نشان داده اند که ما واقعاً درباره علل رفتار دیگران به روشی که کلی پیشنهاد می کند فکر می کنیم(دیویسن ونیل ، ۲۰۰۱)

جمع آوری اطلاعات درباره همرایی ثبات و تمایز در مورد رفتار دیگران نیاز به تلاش بیشتری دارد. در حقیقت تعجبی ندارد که افراد تمایل به دور شدن از چنین فعالیتهای

شناختی دارند و به آسانی از رفتار دیگران نتیجه گیری می‌کنند. آنها از تجارب گذشته خود استفاده کرده و یاد گرفته اند که رفتارهای خاصی را به عوامل درونی و رفتارهای دیگری را به عوامل بیرونی اسناد بدهند. برای مثال بیشتر مردم اعتقاد دارند که موفقیت ناشی از عوامل توانایی و کوشش است(دو عامل درونی)، بنابراین وقتی آنها به یک فرد موفق روبرو می شوند فرض می کنند که این

پی آمد ناشی از یک یا چند عوامل درونی است و برعکس بیشتر مردم خندیدن با صدای بلند را عموماً به یک عامل بیرونی اسناد می دهند (وجود عوامل خنده آور) در صورتیکه چنین نتیجه گیری سریع میتواند اشتباه باشد. موفقیت به همان اندازه که ناشی از عوامل درونی است میتواند ناشی از عوامل بیرونی باشد.. بعضی از افراد اظهار میدارند که وقتی تحت فشار قرار می گیرند موفقیت

کسب می کنند. به عبارتی اشاره می کنند که شانس یک علت عمده در پیشرفت آنها بوده است. مشابه با این گاهی مردم به خاطر یک علت درونی می خندند. (به خاطر چیزی که به ذهن می آورند می‌خندند)
بطور کلی افراد زمانی می توانند تحلیل درست و دقیق از یک رویداد داشته باشند که آن رویداد غیر قابل انتظار و غیر معمول باشد. چون در آن صورت نمی توانند توضیح آسان و سریع از آنچه را که در یک موقعیت خاص مشاهده کرده اند، داشته باشند (بارن،۱۹۹۲).

با توجه به اینکه تحقیق حاضر از نظریات سلیگمن و همکارانش استفاده کرده است لازم است این نظریه نیز مورد بررسی قرار گیرد. اساس نظریه سلیگمن، درماندگی آموخته شده است که به تفضیل خواهد آمد.
نظریه سلیگمن(۱۹۷۵)
سلیگمن و همکارانش در سال (۱۹۷۵) در ضمن آزمایشات مربوط به شرط سازی حیوانات پدیده درماندگی آموخته شده را کشف کردند. بررسیهای اولیه سلیگمن و همکارانش نشان داد که وقتی موجود زنده در مقابل رویدادهای غیر قابل کنترل قرار میگیرد این کنترل ناپذیری به موقعیت های دیگر زندگی او تعمیم می یابد. و باعث غیر فعال شدن و ناتوان شدن موجود می گردد.
در آزمایشی که توسط سلیگمن در سال (۱۹۸۸) انجام شد حیوانات را در دو گروه مورد آزمایش قرار دادند گروه اول شوک های قابل کنترل دریافت کردند و یا گاهی اصلا شوکی دریافت نمی کردند. در مقابل بر گروه دوم در تمام شرایط شوک غیر قابل کنترل و گریز ناپذیر وارد شد. او به این نتیجه

رسید که حیواناتی که قبلا شوکهایی قابل کنترل دریافت کرده بودند یا اصلا شوکی دریافت نکرده بودند به محض اینکه واکنش آنها به یک رویداد کارگر می افتد آن را فرا می گرفتند و ادامه می دادند در صورتیکه برای حیواناتی که شوک گریز ناپذیر وارد شده بود در مقابل رویدادهای بعدی غیر فعال و ناتوان بودند. سلیگمن اثبات کرد که چنین اثرات درماندگی می تواند به گونه های حیوانی و شرایط دیگر عمومیت پیدا کند (کومر، ۱۹۹۵).

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 11700 تومان در 110 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد