مقاله در مورد کشت چای در زمینهای جلگه ای و یا دشت

word قابل ویرایش
17 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

کشت چای در زمینهای جلگه ای و یا دشت

دراینزمینها باید با روشهای گوناگون خاک را حفاظت کرد. یکی از این روشها زهکشی میباشد که به رشح آن می پردازیم. منظور از رهکشی حفظ رطوبت خاک تا حد تعادل و هدایت آبهای اضافه بر احتیاج بوته چای به خارج از محوطه باغ است. معمولاً بعد از باریدن باران سیل آسا، رهکشی موجود نقش مهمی را در خارج کردن آبهای اضافی بازی می کند. به وسیله زهکشی می توان سطح آبهای زیرزمینی را تا سانتیمتر از سطح خاک پایین تر برد، از این طریق است که ریشه های چای از خفگی در اثر رطوبت زیاد نجات پیدا میکنند.بهترین طریق زهکشی در کشت چای احداث و ایجاد کانالهای روباز است.

زهکشی نه تنها خاک را تهویه کرده و باعث افزایضش نفوذپذیری وقدرت نگهداری آب در خاک می شود بلکه عمق ریشه را به حداقل می رساند. در مناطق جلگه ای زمین را بر حسب پستی و بلندی آن تقسیم و از خطوط تراز برای کشت استفاده می کنند. ردیفهای کشت باید ار طرف شرق به غرب باشد. تا بعد از رشد بوته، سایه آنها بین ردیفهای مانه از تأ

در مناطق کوهستانی بعد از اینکه از حاصلخیزی زمین اطمینان حاصل شد، باید به ترتیب زیر عملیات لازم را انجام داد.
۱- بررسی پستی و بلندی زمین.
۲- تهیه نقشه کل زمین و تعیین خطوط همتراز.
۳- احداث نهرهای کوچک در امتداد خطوط همتراز.
جهت خارج کردن آبهای اضافی از زمین به منظور جلوگیری از فرسایش خاک باید فاصله دو نهر از همحدود ۳ متر باشد. اگر سطح آب های زیرزمینی پایین تر از سانتی متر باشد. بعد از تعیین خطوط همتراز و کندن نهرها باید اقدام به تهیه ردیفهای چایکاری نمود.
ردیفها باید به موازات نهرها ولی عمود بر شیب زمین احداث شوند.
۱۴- نقش تغذیه در تولید چای

حاصلخیر کردن مناسب خاک همراه با سایر عملیات کاشت، بر تولید محصول چای می افزاید. به منوظر تاثیر بیشتر کودها، بسیاری از خاکها نیاز به اصلاح به وسیله مواد آلی دارند. نظر به اینکه کاشت چای به طورنسبی به مدت طولانی تک کشتی انجام شده، بذون استفاده از کود،مواد غذایی خاک تامین نشده و کمبود مواد معدنی در گیاه پدید آمده ومحصول کاهش می یابد. میزان مصرف کود باید بر پایه آزمایشهای مزرعه، تجزیه خاک وگیاه، مشاهده علائم کمبود یا زیادی مواد معدنی صورت پذیرد. هرچند اساس کار عمومیت دارد ولی کاربرد مناسب کودها ازناحیه ای به ناحیه دیگر متفاوت بوده و بستگی به شرایط منطقه دارد.
کاهش مواد غذایی

مواد غذایی با طرق گوناگون در مزرعه چای تقلیل می یابد و تأثیر آنها روی گیاه متناسب با مصرف آنها است. کاهش این مواد از طریق برداشت، هرس، فرسایش خاک، جریان آب حاوی مواد غذایی محلول و تجزیه مواد باعث معدومشدن بیشتر آنها می شود.گزارش شده که برای تولید ۱۰۰۰ کیلوگرم چای خشک در کلنی از چای مقدار ۴ کیلوگرم ازت ۴ کیلوگرم P2O5 و ۱ کیلوگرم K2O برداشت میگردد.
علفهای هرز مقداری از مواد غذایی اصلی را جذب می کنند که ممکن است موقتاً قابل استفاده چای نباشد و چنانچه علفها برداشت گردند، این مواد بهطور دایم بیرون می روند.
نکات عمده در مورد مواد غذایی
تولید مواد آلی: برای ایحاد مواد آلی، اکسیژن از طریق تنفس، دی اکسید برای فتوسنتز از هوا و ا‘ از خاک به وسیله ریشه جذب می شود. برای تولید یکگرم ماده خشک ۸۵۰-۳۵۰ گرم آب باید خارج گردد.مواد معدنی شامل مواد اصلی وکممصرف است.
تاثیر مواد غذایی انفرادی
عناصر فوق الذکر با یکدیگر ترکیب شده و تولید مواد آلی کربوهیدرات، گلوسیدها، پروتئین ها، هیدروکربن ها، سلولز. چوب و ترکیبات کمپلکس اصلی، عطر، مزه،رنگ وظاهر را می سازد.
تأثیر مواد غذایی به طور انفرادی
۱-۱۴-تاثیر عناصر غذایی پرمصرف
۱-۱-۱۴- اثر ازت

ازت برای رشد گیاهان خیلی مهم بوده و ذر بیشتر مواد مهم گیاهی کلروفیل، نوکلئوتید، هورمون ها، پروتوپلاسم، ویتامین ها و غیره وجود دارد.
محصول چای شامل برگهای آن می باشد، بنابراین گیاه چای، حساس به کاربرد کود ازته می باشد. کود ازته در یک وضع مناسب ۳ تا ۴ هفته پس از استفاده، شروع به اثرگذاری می کند.
برای چای در جای غیرسایه افزایش محصول کاملاً متناسب با مقدار ازت مصرفی

است. این اثر خطی با مصرف ازت بیش از ۱۵ کیلوگرم در هکتار مستثنی می باشد. مصرف بیش از حد ازت ممکن است غیراقتصادی بوده و تأثیر منفی داشته باشد و این، بستگی به سایر مواد غذایی دارد. اثر سایه در ارتباط با جذب ازت پیچیده است و تیپ و میزان سایه تأثیر عمده ای بر این فرایند دارد.
معمولاً به ازای هر کیلوگرم تزت مصرفی، بین ۴ تا ۸ کیلوگرم چای خشک به دست می آید. محصول بهدست‌آمده بستگی به زمان مصرف ازت دارد. گزارش شده که ازت به کار رفته قبل از باز شدن جوانه در پایان زمستان فتوسنتز را برای مدتی افزون یمکند و نیز مشخص گردیده کهچای، ا

زت آمونیاکی را بهتر از ازت نیتراتی جذب می کند و سولفات آلومینیوم SA مسزان محصول را بیش از مصرف آمونیوم نیترات AN یا آمونیوم کربنات افزایش می دهد. باید توجه داشت که محلولپاش

ی اوره روی بوته ها برای گیاه چای ایده آل می باشد. در ۵/۵-۰/۵ =PH میزان محوصل با کاربرد اوره، سولفات آمونیوم و کلسیم آمونیوم نیترات کاهش می یابد. منو یا دی آمونیوم فسفات بیشتر به صورت کودهای مکمل در سطح وسیع بهکار یم رود.
۲-۱-۱۴- اثر فسفر
فسفر برای رشد ضروری بوده و نقش مهمی در تشکیل چوب و ریشه دارد. این عنصر در تبدیل انرژی، شرکت در متابولیسم چربیها، در فرآیند تنفس و استفاده ازت نیز لازم بوده و در ترکیب نوکلئوئیک اسید، فسفولیپیدها و آنزیمها به کار رفته است. فسفر در گیاه خیلی متحرک بوده وبه نقاط حیاتی که فعالیت فتوسنتتیک بیشتر بوده متقابل میگردد، بنابذاین در برگهای جوان در غلظت بالایی یافت می شود. مقدار فسفر خارج شده از محصول در مقایسه با ازت و پتاسیم کم است.
استفاده از فسفر در خاک موقعی که اسیدیته آن بین ۵/۵ و ۷ باشد به بیشترین حد می رسد.

چنانچه اسیدیته از ۵/۵ کاهش یافته و از ۷ تجاوز کند بهره بروری آن تقلیل می یابد.در خاکهای خیلی اسیدی فسفر با هیدروکسیدهای آهن و آلومینیوم ترکیب شده و تولید مواد غیر محلول در آب را کرده که غیرقابل استفاده برای گیاه است لذا افزایش فسفر در زراعت چای مواجه با مشکلاتی در خاکهای اسیدی می شود.
تأثیر کوردهای فسفره بیشتر روی گیاهان جوان در خزانه ها یا در موقع نشاء کاری، برای بذرگیری و قلمه گیری از بوته های مادذی متداول است. آزمایشی که طی آن سوپر فسفات در چاله هایی با خاک اسیدی بهکار رفته، نشان داده است که به طور متوسط ۳۷% هرس کردن در آنها افزایش یافت و کود نباید در تماس با ریشه باشد. مصرف کود در ردیفهای نزدیک ریشه ها به آنها صدمه زده و مانع رشد گیاه می گردد. در حالیکه تأثیر مثبت بالایی ازاختلاط کود با خاک ایجاد می شود. آزمایشهای زیادی به وسیله محققین در ارتباط با کاربرد فسفات روی چای انجام شده ولی اث

ر مستقیم آن معلوم نشده، فقط تأثیر آن چند سال بعد اتفاق می افتد.
۳-۱-۱۴- اثر پتاسیم
این عنصر درگیاه خیلی متحرکبوده ویک ماده غذایی حیاتی می باشد ولی نقش آن کاملاً معلوم نشده است. پتاسیم با مواد آلی اصلی سلول گیاهی به هیچ وجه ترکیب نمی شود و در استفاده آب مخصوصاً در جذب و انتقال آن در گیاه نقش دارد و اهمیت این عنصر بالا بردن این رل در حرارت کم یا خشکی طولانی است. به نظر می رسد پتاسیم در فعال کردن آنزیمها، متابولیسم

 

کربوهیدراتها و پذوتئین ها، باز و بسته شدن روزنهها، سنتز مواد رنگی و تراوایی غشاء سلولی تاثیر دارد. این عنصر در اندامهای گیاهی جایی که تقسیم سلول و رشد آن انجام می شود ذخیره می گردد. پتاسیم برای بوته های جوان جهت تحریک رشد آن ها و تولید اندام قوی ضروری است. بوته های کامل چای نسبت به پتاسیم نیزجواب می دهند، گرچه عکس العمل گیاه بلافاصله روی بوته های عادی ظاهر نمی شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 17 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد