مقاله در مورد میزان پتاس مورد نیاز در زراعت چغندرقند

word قابل ویرایش
27 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

میزان پتاس مورد نیاز در زراعت چغندرقند

مقدمه : از دیرباز از مناطق زراعی ایران همواره به عنوان غنی ترین خاکها از نظر پتاسیم نام برده شده است. بهمین جهت در طی سالها زراعت چغندرقند، از این عنصر پرنیاز گیاه شاید در مقادیر بسیار جزئی استفاده گردیده است، این امر در حالی اتفاق می افتد که پتاسیم بعنوان عنصر قندساز در گیاهان به شمار میرود و می تواند اثر جانشینی برای سدیم در خاک و گیاه داشته باشد. از طرف دیگر این عنصر در افزایش شادابی اندام هوائی و در نتیجه فعال سازی منابع

فتوسنتزی نقش اساسی دارد. علاوه بر این متخصصین خاکشناسی معتقدند که اگر چه این عنصر در خاک فراوان است ولی بدلایل برخی فرآیندهای شیمیایی خاک این عنصر قابل استفاده گیاه نمی باشد. لذا در تعیین مقدار پتاسیم موردنیاز گیاه مقدار پتاسیم قابل جذب به عنوان ملاک تصمیم گیری مطرح می باشد.

شرح یافته و توصیه های کاربردی : نتایج آزمایشات انجام شده در مورد استفاده این عنصر در چند منطقه مهم چغندرکاری برروی تولید محصول نشان میدهد که این عنصر موجب افزایش عملکرد شکر می گردد.
بنابراین باتوجه به نتایج بدست آمده از تأثیر پتاسیم بر روی عملکرد، مصرف حدود ۱۸۰ کیلوگرم پتاسیم در خاکهای نیمه سبک و سبک و مناطق با بارندگی بیش از ۳۰۰ میلیمتر برای افزیش عملکرد توصیه می گردد.
اهمیت اقتصادی : با عنایت به نتایج موجود در خصوص افزایش عملکرد شکر تحت تأثیر کود پتاسیم علاوه بر جبران هزینه های کود افزایش درآمد نیز حاصل شده است.

عنوان یافته تحقیقاتی : کارآئی استفاده از آب در زراعت چغندرقند
مقدمه : چغندرقند گیاهی است که عکس العمل زیادی نسبت به مقادیر مختلف آب از خود نشان میدهد. بطور کلی هنگامی که مصرف نهاده ها کاهش می یابد کارآئی استفاده از آنها افزایش می یابد. در آزمایشی با مصرف حدود ۱۳۵۰۰ مترمکعب آب ۳۴۰ گرم شکر تولید شد. در حالیکه با کاهش مصرف آب تا حدود ۱۰۵۰۰ مترمکعب در هکتار مقدار تولید شکر به ازای هر مترمکعب آب مصرفی ۳۹۰ گرم بود. یکی از عوامل بسیار مهم در پائین بودن کارآئی مصرف آب در کشور، راندمان تولید در واحد سطح می باشد. از عوامل دیگر مؤثر در کارآئی مصرف آب، عدم به کارگیری مناسب پارامترهای زراعی و ژنتیکی است. استفاده از شیوه های نوین آبیاری به همراه استفاده از روشهای کم آبیاری در مراحلی غیرحساس رشد گیاه به تنش رطوبت، باعث افزایش کارآئی مصرف آب خواهد شد.
در سیستم آبیاری نشتی که بیشترین سطح زیر کشت چغندرقند را به خود اختصاص می دهد مصرف آب در آبیاری اول (خاک آب) و آبیاری دوم (پی آب) مجموعا بیش از ۲۰ درصد آب مصرفی در تمام دوره رشد گیاه است که این مقدار فقط صرف جوانه زدن بذر خواهد شد و گیاه هیچگونه استفاده دیگری از این مقدار آب نخواهد برد و در نتیجه کارآئی مصرف آب کاهش می یابد. استفاده از روشهای آبیاری که باعث کاهش مصرف آب در این هنگام شده و یا استفاده از روشهایی که سرعت جوانه زنی را افزایش می دهد باعث افزایش کارآئی مصرف آب خواهد شد. همچنین قطع آبیاری در اواخر مرحله رشد گیاه که معمولا مصادف با فصل سرما و کاهش تبخیر و تعرق است، گرچه ممکن است باعث افت عملکرد ریشه شود ولی باتوجه به افزایش درصد قند، مقدار قند در واحد سطح صدمه زیادی متحمل نشده و کارآئی مصرف آب را افزایش میدهد. نکته قابل توجه در کارآئی مصرف آب استفاده از سایر عوامل به زراعی می باشد. بطور مثال ازت تأثیر زیادی در کارائی مصرف آب دارد. در مناطقی که کمبود آب مشاهده نمی شود استفاده از کودهای ازته کارآئی مصرف آب را به طور قابل ملاحظه ای افزایش میدهد. در حالیکه درمناطق خشک و دارای محدودیت آب استفاده از کودهای ازته حساسیت بیشتری را می طلبد و باید تا حدود ۳۰ درصد مقدار آن را نسبت به مناطق مرطوب کاهش داد.

شرح یافته و توصیه های کاربردی : برای بهبود کارآئی مصرف آب، بکارگیری سیستمهای نوین آبیاری، مدیریت آبیاری به خصوص در مرحله جوانه زنی و اواخر دوره رشد گیاه و استفاده بموقع از سایر نهاده ها ضروری است.
اهمیت اقتصادی: باتوجه به آنکه آب مهمترین نهاده کشاورزی کشور است افزایش کارآئی آن با استفاده از پارامترهای گوناگون بهزراعی و بهنژادی، راهکاری مناسب در جهت افزایش سطح زیر کشت و راندمان تولید می باشد.
عنوان یافته تحقیقاتی : تناوب مناسب چغندرقند

 

مقدمه : تناوب زراعی صحیح عبارت است از کاشت، داشت و برداشت گیاهان با نظم و ترتیب خاصی که پس از چند دوره چرخش زراعی و برداشت محصول اقتصادی حداقل حاصلخیزی خاک حفظ یا افزایش یابد حاصلخیزی خاک رابطه مستقیمی با مقدار درصد مواد آلی یا هوموس خاک دارد. رعایت تناوب زراعی با قراردادن گیاهان علوفه ای بخصوص لگوم ها می تواند به افزایش ماده آلی کمک کرده و حاصلخیزی خاک را افزایش دهد. افزایش ماده آلی در خاک موجب افزایش ظرفیت نگهداری آب‚ جلوگیری از فرسایش خاک و افزایش عناصر غذائی موجود در اراضی

سبک شود همچنین وجود مقادیر مناسب مواد آلی در اراضی سنگین موجب فراهم آمدن امک

ان آماده شدن زودتر زمین در بهار و بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی این نوع خاکها می گردد. همچنین یکی از روشهای مبارزه علیه آفات و علفهای هرز استفاده از تناوب زراعی مناسب در

تولید محصولات کشاورزی می باشد. زیرا استفاده مداوم از سموم جهت کنترل علفهای هرز باعث تخریب محیط زیست می شود.
شرح یافته و توصیه های کاربردی : چغندرقند گیاهی است که چرخش آن در هر قطعه به ۳ تا ۵ سال وقت نیاز دارد. بمنظور تعیین تناوب زراعی مناسب و معمول در منطقه کرج چهار نوع تناوب زراعی انتخاب و بمدت ۶ سال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تناوب زراعی یونجه – ذرت دانه ای – چغندرقند – گندم باعث افزایش کربن آلی خاک و در نتیجه افزایش حاصلخیزی خاک شد. در این تناوب زراعی یونجه برای یک دوره سه ساله در نظر گرفته شد و در پایان سال سوم زمانی زمانی که آخرین چین حدود ۲۰ سانتیمتر ارتفاع داشت به زیر خاک برگردانده شد. ضمنا بعداز برداشت دانه ذرت بقایای گیاهی به وسیله چاپر خرد شده و به زیر خاک برگردان شد. بنابراین درمناطقی نظیر کرج و اقلیم های مشابه آن می توان با انتخاب تناوب زراعی (یونجه – ذرت دانه ای – چغندرقند – گندم) باعث افزایش حاصلخیزی خاک شد (بشرطی که بقایای کلیه محصولات به خاک برگردانده شود).
اهمیت اقتصادی : باتوجه به اینکه خاک منبع تأمین غذای انسانها می باشد. حفظ حاصلخیزی خاک و یا افزایش آن نه تنها برای نسل حاضر بلکه برای نسلهای آینده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین انتخاب تناوب مناسب‚ موجب استفاده بهینه از نهاده ها و افزایش درآمد می گردد.
عنوان یافته تحقیقاتی : زمان مصرف ازت در زراعت چغندرقند

مقدمه : ازت به عنوان یکی از مواد غذایی اصلی در گیاهان زراعی بطور اعم و چغندرقند بطور اخص جایگاه ویژه دارد. این عنصر بدلیل حلالیت سریع، اثرات متقابل با سایر عناصر غذائی، مکانیزمهای پیچیده ای را در رشد و نمو گیاه ایجاد می نماید. بیشترین نیاز گیاه به ازت در اوائل دوره رشد تا زمان ایجاد حداکثر پوشش گیاهی در مزرعه است. برای تولید هر تن چغندرقند حدود ۴ تا ۵ کیلوگرم ازت لازم است که بدلیل حرکت سریع این عنصر در خاک همراه با آب نمی توان نسبت به مصرف یک مرتبه آن اقدام نمود.
بالا رفتن درصد قند و کاهش مواد غیرقندی بویژه مواد غیرقندی ازت دار از اهداف اصلی زراعت چغندرقند می باشد. لذا کمبود ازت در خاک در اواخر دوره رشد چغندرقند از نکات مهم مدیریت ازت می باشد. در غیر این صورت گیاه به رشد برگی و اندام هوائی ادامه داده و در نتیجه درصد قند و درجه خلوص دچار نقصان خواهد شد.

 

شرح یافته و توصیه های کاربردی : تحقیقات متعدد در خاکها و مناطق مختلف ایران نشان داده است که در صورت استفاده از کودهای فسفری ازت دار (مثل فسفات آمونیم) مصرف کودهای ازته دیگر قبل از کاشت توصیه نمیگردد. در خاکهای نیمه سبک و سبک مصرف ازت در سه نوبت قبل از کاشت، بعداز تنک و یک ماه بعداز آن بهترین نتیجه را داشته است.
در صورت استفاده از کودهای ازتی با پوشش گوگردی ((SCU مصرف یکباره ازت در زمان تنک توصیه می گردد. چنانکه منابع مختلف ازت در دسترس باشد مصرف اوره یا فسفات آمونیم قبل از کاشت، به مقدار یک سوم نیاز گیاه، سولفات آمونیم بعدازتنک و یک ماه بعد از آن به مقدار هر دفعه یک سوم از نیاز گیاه توصیه می شود.
در صورت کمبودهای سریع در اثر آبیاریهای سنگین یا بارندگی های ممتد بهاره مصرف نیترات آمونیم توصیه می گردد.
مصرف ازت در زراعت با مدیریت زراعی متوسط بعداز تیرماه قابل توصیه نمی باشد.
مصرف ازت در خاکهای متوسط بصورت سه قسط قبل از کاشت، هنگام تنک و یکاه بعداز آن مناسب است. در کمبودهای آنی (قبل از اواسط دوره رشد) مصرف نیترات آمونیم توصیه می گردد.

اهمیت اقتصادی: مصرف بی موقع و بی رویه ازت نه تنها باعث افزایش عملکرد نمی شود بلکه اثرات زیانباری در محیط زیست، کاهش کیفیت محصول و افزایش هزینه های تولید را به دنبال خواهد داشت.
عنوان یافته تحقیقاتی : میزان فسفر موردنیاز در زراعت چغندرقند
مقدمه : اهمیت فسفر در تغذیه گیاه کاملا شناخته شده می باشد. توجه به مکانیزیم جذباک آلودگی تشعشعی و فسفرسانس اهمیت این عنصر را روشن می سازد.
در خاکهای مختلف سطوح بحرانی متعددی برای فسفر تعیین نموده اند که در آن سطح (بحرانی) نیازی به مصرف فسفر در زراعت چغندرقند وجود نداشته و می توان محصول مناسبی با استفاده از فسفر موجود در خاک تولید نمود. سطح بحرانی در خاکهای مختلف متغیر است لذا داشتن روابط مختلف بین موجودی فسفر در خاک و میزان فسفر موردنیاز می تواند راهنمای خوبی برای کشاورزان باشد.

شرح یافته و توصیه های کاربردی : در قالب طرحی در یک دوره شش ساله با تناوب گندم، چغندرقند در کرتهای ثابت، کرتهائی با میزان فسفر متفاوت ایجاد گردیده است که هم اکنون میزان نیاز فسفری در این کرتها در حال بررسی بوده و در آینده منحنیها و راوبط آنها ارائه خواهد شد. لذا با تجزیه خاک و استفاده از روابط بدست آمده میزان نیاز فسفری زراعت مشخص می گردد. در اراضی سنگین و نیمه سنگین میزان فسفر بحرانی خاک پائین بوده و درحد ۸ قسمت در میلیون جوابگوی زراعت چغندرقند برای برداشت معقول می باشد.
اهمیت اقتصادی : مصرف کود فسفره در سطح حدود ۲۰۰۰۰۰ هکتار زراعت عمل می گردد چنانکه این امر معقول و منطقی مصرف نگردد موجب خسارت عمده از لحاظ خرید کود، هزینه های کودپاشی و تخریب اراضی می گردد که مصرف بهینه در عین افزایش محصول موجب حفظ محیط زیست و کشاورزی پایداری خواهد شد.
عنوان یافته تحقیقاتی : اثر زیرشکنی بر روی توسعه و تغییرات کمی و کیفی محصول چغندرقند
مقدمه : تراکم خاک موجب کاهش نفوذپذیری و عدم توسعه ریشه می گردد که بنوبه خود عامل کاهش محصول بوده و افزایش بیماریها را نیز بدنبال دارد. موضوع فشردگی به دلائل متعدد بوجود می آید که شخم مداوم در یک عمق مشخص، عبور مرور ماشین آلات سنگین و سبک، فرسایش

آبی و حرکت مواد از لایه های مختلف به پائین و رسوب آنها در لایه های پائین و هم چنین خاصیت پدوژنیکی خاکها در برخی مناطق را می توان نام برد. از بین بردن فشردگی خاک از اهداف اصلی عملیات زراعی، تولید پایدار محصولات کشاورزی و حفظ حاصلخیزی خاک می باشد. زیرا در خاکهای فشرده نه تنها تهویه ریشه بطور مرتب صورت نمیگیرد. بلکه برای گیاهان ریشه ای مثل چغندرقند مشکلات بیرون زدگی از خاک و افزایش طوقه نیز بوجود می آورد.مق شخم در زمان آماده کردن زمین برای محصولات مختلف بویژه انجام عملیات زیرشکن با ساب سویلر می باشد. عملیات ساب سویلر حتما باید با ابزار مناسب بویژه زیرشکنهای ویژه و در رطوبت مناسب انجام گیرد که موجب کاهش وزن مخصوص ظاهری و افزایش درجه تخلل خاک گردد.

شرح یافته و توصیه های کاربردی : بررسی های نشان داده است که لایه زیرین حدود ۳ سانتیمتر مدام در اثر فشار پاشنه گاو آهن فشرده و لایه غیرقابل نفوذی را بوجود می آورد شکستن این لایه باعث افزایش نفوذپذیری خاک می شود. کاربرد ساب سویلر در زراعت چغندرقند در افزایش تخلل و کیفیت خاک مؤثر است. بهترین زمان اجرای عملیات ساب سویلر در زمانی است که رطوبت درح

نقطه پژمردگی قرار دارد و این عملیات قبل از شخم با وسیله مناسب (ساب سویلر مخصوص) و کشنده های قوی انجام میگیرد. معمولاً این وضعیت در اواخر تابستان و اوائل پائیز قبل از بارندگی های پائیزی بوجود می آید.
اهمیت اقتصادی : استفاده از ادوات مناسب در زمانهای مناسب در زراعت چغندرقند نه تنها موجب حفظ حاصلخیزی خاک می گردد، بلکه در نهایت موجب افزایش عملکرد و توسعه پایدار کشاورزی را موجب می شود.
عنوان یافته تحقیقاتی : استفاده از کاشت نشائی در مناطق دارای محدودیت شوری خاک و آب
مقدمه : در کشور ما علاوه بر مسئله خشکی مسئله شوری نیز یکی از مشکلات محدودیت زراعی است. بطوری که زمینهای شور بیش از چند میلیون هکتار را تشکیل میدهند و قابل استفاده برای زراعت نیستند. از طرفی تعداد محدودی از این زمینها که قابلیت زراعت بعضی از محصولات را دارند، با مشکل آماده سازی بواسطه وجود املاح در بهار مواجه هستند، زیرا این زمینها اغلب سنگین بوده و دیرتر برای عملیات زراعی آماده میگردند. همچنین تاخیر در عملیات زراعی آنها نیز موجب بالا آمدن املاح بر روی سطح خاک میگردد. لذا در کنار بهسازی این خاکها با روشهای مختلف استفاده از روشهایی که فعلاً می تواند موجب تولید و افزایش عملکرد در این زمینها گردد ضروری بنظر میرسد. زیرا اکثر گیاهان زراعی و همچنین چغندرقند در مراحل اولیه رشد به شوری حساس هستند. کاشت گلدانی یکی از روشهایی است که برای رفع این محدودیت بکار می رود.

 

شرح یافته و توصیه های کاربردی : نتایج حاصله از اجرای طرح با مقایسه کشت نشائی و کاشت مستقیم چغندرقند که به همین منظور در چند منطقه شور اجرا گردیده نشان داد که استفاده از این روش موجب استقرار مطلوب گیاه و افزایش عملکرد می گردد بطوری که در مناطق رویدشت اصفهان مناطقی از آذربایجان شرقی، غربی و ساوه میزان افزایش عملکرد شکر ناخا

لص در این روش نسبت به کشت مستقیم بیش از ۱۰۰% می باشد. لذا این روش در خاکهای شور می تواند بعنوان یک راهکار مناسب مؤثر جهت تولید و افزایش عملکرد مورد استفاده قرار گیرد.
اهمیت اقتصادی : باتوجه به افزایش ۱۰۰% عملکرد شکر در این روش نسبت به کشت مستقیم علاوه بر درآمد بیشتر موجب استفاده بهینه از منابع آب و خاک شور نیز می گردد.
عنوان یافته تحقیقاتی : استفاده از کاشت گلدانی به منظور طولانی کردن دوره رشد چغندرقند درمناطق سردسیر
مقدمه : برخی از مناطق چغندرکاری ایران با محدودیت دوره رشد مواجه هستند. علت این امر بارندگیهای زود هنگام پائیزه و دیررس بهاره در بعضی مناطق چغندرکاری می باشد که این امر نهایتاً موجب اختلال در آماده سازی زمین در هنگام کاشت و یا اختلال در زمان برداشت می گردد. یکی از روشهای برطرف کننده موانع مذکور استفاده از روش گلدانی می باشد.

در این روش علاوه بر طولانی کردن دوره رشد در میزان مصرف آب، بذر، سم، کودهای شیمیایی و هزینه های تنک نیز صرفه جویی میگردد.

شرح یافته و توصیه های کاربردی : نتایج بدست آمده از اجرای آزمایش در مناطق خوی، پیرانشهر، اقلید و سمیرم که بعنوان مناطق با دوره رشد محدود بشمار میروند بیانگر آن است که عملکرد ریشه با استفاده از روش نشائی حدود ۳۰ تن در هکتار افزایش داشته است که این مقدار از نظر درصد ۷۸% افزایش نشان میدهد. ضمناً به طور میانگین عملکرد قند ناخالص در کشت نشائی نسبت به مستقیم ۶/۴ تن در هکتار و از نظر درصد ۸۷% افزایش گزارش شده است. باتوجه ب

ه این مسأله در صورت وجود محدودیت دوره رشد در مناطق چغندرکاری کشت نشائی به ویژه در اراضی کوچک به عنوان یک راه حل علاوه بر افزایش عملکرد موجب صرفه جویی در نهاده ها نیز می گردد.
اهمیت اقتصادی : باتوجه به افزایش عملکرد قند ناخالص تا حدود ۵/۴ تن در هکتار در این روش درآمد زارع بادرنظر گرفتن هزینه های این کاشت نسبت به کشت مستقیم چشمگیر است و موجب حذف خطر برداشت نیز می گردد.
عنوان یافته تحقیقاتی : تاثیر کم آبی در ابتدای دوره رشد بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 27 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد