بخشی از مقاله


پیش بینی تحول در سیستم های مدیریت حسابداری


نتایج تدبیر اقتصادی تر :
چکیده :
این تحقیق یک ارزیابی را گزارش می کند که بر روی تغییرات بررسی شده در سیستم های مدیریت حسابداری و کنترلی که در 31 شرکت تولیدی کانادایی انجام شده است. شش متغیر که ممکن است تحت تأثیر تغییرات در سیستم های مدیریت حسابداری و کنترلی باشند از نظریه احتمال شناسایی شوند. یافته ها تغییرات چشمگیر در سیستم های مدیریت حسابداری سازمانها را در طول یک دوره سه ساله نشان می دهند. تغییرات در مدیریت حسابداری توسط امکانات سازمان یافته برای یادگیری بهتر پیش بینی می شود.


چنین تغییراتی عمدتاً در سیستم هایی رخ می دهد که از برنامه ریزی و نظارت حمایت می کنند. سازمانهایی که بر تدابیر متفاوت تأکید بیشتری دارند تغییرات مهمی را در سیستم های مدیریت حسابداری و نظارتی شان گزارش می کنند.
بعلاوه شدت رقابت یافت شده از طریق ساختار سازمان یافته تحول مدیریت حسابداری را تحت تأثیر قرار می دهد.


مقدمه :
در طول چند دهه اخیر، محیطی که در مدیریت حسابداری به کار برده شده است با پیشرفت های تغییر یافته در فن آوری اطلاعات نوسانات اقتصادی، تدابیر جدید مدیریتی و تمرکز جدید بر روی کیفیت و خدمات مشتری نمایان می شود .


اظهار کردند که مدیران نیازمند اشکال به خصوص از اطلاعات مدیریت حسابداری هستند تا بیش از پیش از ضروریات تصمیم شان در محیط های بی ثبات حمایت کنند و به آنها در کنترل پیشرفت در مقابل تدابیر کمک کند. همچنین تحقیق در مدیریت حسابداری حاکی از این است که تغییرات در محیط بیرونی یک سازمان باید منجرب تغییر در سیستم های مدیریت حسابداری یک سازمان

ا و مشاوران همانند هم سیستم ها و روشهای جدید و پیشرفته مدیریت حسابداری را گسترش می دهند مثل فعالیت بر پایه قیمت، فعالیت تعیین شده، ایجاد قیمت چرخه زندگی و متعادل کردن کارت امتیازها نزدیک به میزان اجرائی .
اما مدرک عملی اندک مبنی بر اینکه نرخ واقعی از گزینش تغییرات در سیستم های مدیریت حسابداری و / یا نیروهایی که تحریک می کنند یا مانع تغییرات در سیستم های مدیریت حسابداری می شوند، وجود دارد .
این تحقیق با بررسی میزان تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و کنترلی که در 31 شرکت تولیدی کانادائی در طول سه سال تغییر کردند با کتب مربوط به تغییر مدیریت حسابداری همکاری می کند. به ویژه این تحقیق ظرفیت و موقعیت تغییر مدیریت حسابداری و تأثیر اقتصاد معین و بی ثباتیهای هم تراز سازمان بر روی تغییر مدیریت حسابداری را بررسی می کند. این تحقیق توسط ایجاد یک متغیر جدید، تدبیر مناسب تر به پیشگویان مشهود تغییر در مدیریت حسابداری دانش کنونی را افزایش می دهد و شدت نتایج رقابت تغییر در مدیریت حسابداری در سازمانها را نشان می دهد. مطالعات قبلی به این نتیجه رسیدند که هیچ رابطه ای بین تغییر در مدیریت حسابداری و شدت رقابت وجود ندارد. به علاوه، این تحقیق منافع دریافت شده و مشکلات مواجه شده در طول فرایند تغییر در مدیریت حسابداری را اطلاع می دهد.
یادداشت های این مقاله همانند زیر سازماندهی شده است : بخش 2 این تحقیق چهارچوبی نظری و کتب قبلی را نشان می دهد. در بخش 3 روش تحقیق و تعریف انواع مطالعه توضیح داده می شود. بخش 4 نتایج دنبال شده توسط بحث و نتیجه گیری در بخش پایانی را نشان می دهد.
چهارچوب نظری و بررسی کتب :
نظریه احتمال توضیحی را فراهم می آورد درباره اینکه چرا سیستم های مدیریت حسابداری بین عملکرد شرکتها در زمینه های مختلف تفاوت دارد .


نظریه احتمال مدیریت حسابداری بر مبنای فرضی است که به طور کلی هیچ سیستم حسابداری مناسب مربوط به همه سازمانها در تمام موقعیت ها وجود ندارد. تقریباً نظریه احتمال تلاش می کند تا جنبه های ویژه ای از یک سیستم حسابداری را که در موقعیت های معین تعریفی شرکت داشتند را شناسایی کند و یک حریف مناسب را نشان می دهد. سیستم های مدیریت حسابداری سازگار شده اند تا اطلاعاتی را فراهم کنند که مدیران را در رسیدن به اهداف سازمان یافته کمک کنند. بنابراین اثر سیستم مدیریت حسابداری بتواند ویژگی ها و کیفیت اطلاعات موردنیاز را افزایش

دهد، برای یک مدیر مفید خواهد بود. نیاز برای یک اندازه مناسب بین سیستم های محیطی و سازمان یافته چقدر طراحی مؤثر یک سیستم حسابداری به توانایی هایش بستگی دارد تا با تغییرات در شرایط برونی و عوامل درونی سازگاری کند .
سازمانها سیستم های بازی هستند که منابع درونی را از محیط بیرونی دریافت می کنند و برونی را به محیط باز می گردانند. برای موفقیت سازمانها باید یک رابطه سازگار با محیط را حفظ کنند. بنابراین تغییرات در محیط منجرب تغییر در سازمانها می شوند که به نوبت منجرب تغییرات در عملکردهای مدیریت حسابداری می شود. وایل (1999) اظهار می کند که محیطی که در مدیریت حسابداری به کار گرفته شده ما مدرک اندکی داریم درباره اینکه چرا سازمانها منجرب تغییر در سیستم های مدیریت حسابداری شان می شوند .
اینرو میشل و فیشر اظهار کردند که شرایط ویژه ای که مدیریت حسابداری را تحت تأثیر قرار می دهند یک سری از متغیرات احتمالی را شامل می شوند که ممکن است به حساب آیند اما محدود نشوند :
1 ) محیط بیرونی
2 ) تکنولوژی


3 ) ساختار سازمانی
4 ) تدبیر اقتصادی تر شرکت ها.
این احتمالات بعنوان موجبات مهم از طراحی یک سیستم مدیریت حسابداری به شمار می آیند. بنابراین درکی از عمل که در شناسایی یک سری از ویژگی های ساختاری مؤثر قرار داشتند که این ویژگی ها در مدیریت حسابداری طراحی و استفاده می شده اند. محیط بیرونی شامل عوامل معینی است که ممکن است سازمان را تحت تأثیر قرار دهد اما بر سازمان کنترل کمی دارد یا هیچ کنترلی ندارد. این عوامل شامل عوامل اقتصادی، سیاسی/ قانونی و اجتماعی / فرهنگی باشد که یک سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است ساختار و فرایندهایش را شکل دهد شامل سیستم های اطلاعایتش تمرکز اصلی این مطالعه بیشتر بر تغییر در مدیریت حسابداری در سطح سازمان است تا تغییر در مدیریت حسابداری درون سازمانها. این مطالعه همانند پیشگویان اصلی

تغییر در مدیریت حسابداری عوامل زیر را تشخیص می دهد. اندازه، قابلیت سازمان یافته به یادگیری، شدت رقابت، عدم تمرکز (ساختار سازمان)، تغییر در تدابیر تکنولوژی و مناسب تر. این عوامل در چهارچوب نظری شکل 1 نشان داده شده است و بعداً در فصل 3 بحث می شود.
شکل 1 : چهار چوب نظری


شکل یک احتمال را براساس چهارچوب نظری از این مطالعه نشان می دهد. احتمالات به دو دسته تقسیم می شوند : عوامل بیرونی و عوامل درونی. عوامل نشان دهنده ویژگی هایی در محیط بیرونی هستند که عملکردهای سازمان را تحت تأثیر قرار می دهند که شامل سیستم مدیریت حسابداری و کنترلی هستند. با این وجود اینزو میشل (1990) متذکر شدند که این امر مسلم نیست که آیا متغیرات احتمالی به طور مستقیم تحت تأثیر مدیریت حسابداری هستند یا از طریق تأثیرشان بر ساختار سازمان یافته. بنابراین ساختار سازمان یافته در چهارچوب مطالعه به عنوان یک متغیر میانجیگری ایجاد می شود .
به دنبال مطالعات قبلی این مطالعه ساختار سازمان یافته برحسب عدم تمرکز توانایی اندازه گیری می شود.


احتمالات درونی همانند اندازه، قابلیت سازمان یافته برای یادگیری، تدبیر تکنولوژی و اقتصادی تر تعیین می شوند . هادما و لاتس اظهار کردند که شدت رقابت انتخاب تدبیر، ساختار سازمان و همچنین درخواست مدیریت و کنترل بهای تمام شده را تحت تأثیر قرار می دهند. بعلاوه اجرای موفقیت آمیز تدابیر اقتصادی تر منابع و مهارتهای متفاوت، تمهیدات مؤثر سازمان یافته و سیستم های کنترلی را شامل می شوند. همانطور که توسط هادما و لاتس و سیل بحث شد فهرستی از احتمالات و روابط در یک چهارچوب نظری نمی تواند کامل به حساب آید، زیرا شناسایی و به حساب آوردن همه عوامل تأثیرات غیرممکن است. بعلاوه تمرکز اصلی این مطالعه میزان و محل تغییر د

ر مدیریت حسابداری در سطح سازمان است نه درون شرکتها.
لیبی و واترهاوس میزان و روابط تغییر در مدیریت حسابداری و سیستم های کنترلی را در یک نمونه از 24 شرکت تولیدی کانادائی بررسی کردند.
آنها گزارش دادند که به طور میانگین 31 درصد از سیستم های مدیریت حسابداری در سازمانها در طول دوره 1993 – 1991 تغییر کردند. همچنین سازه های مدیریت حسابداری که به تصمیم گیری و کنترل کمک می کنند غالباً بیشترین تغییر را نسبت به سازه هایی که در طراحی و مدیریت کمک می کنند، دارند. قابلیت سازمان یافته برای یادگیری بهترین پیشگویی تغییر در مدیریت حسابداری بود. با این وجود این مطالعه هیچ رابطه چشم گیری بین تغییر در مدیریت حسابداری و عدم تمرکز یافت نکرد.
در یک تحقیق مربوط، ویلیامز و سی مَن بررسی کردند که آیا نتایج لیبی و واتر هاوس قابل انتقال به شرکتهای در حال فعالیت در سنگاپور بودند. آنها یافته هایی را تائید کردند که قابلیت سازمان یافته برای یادگیری یک تعیین کننده قوی از تغییر است. با این حال، برخلاف لیبی و واترهاوس که یک حمایت متوسط برای رابطه بین محیط شدیداً اقتصادی تر و تغییر در مدیریت حسابداری گزارش کردند، ویلیامز و سی من رابطه بین دو متغییر را یافتند که به طور قابل ملاحظه ای منفی بود. همانند مطالعه لیبی و واترهاوس، ویلیامز و سی من نیز رابطه قوی مثبتی بین عدم تمرکز و تغییر در مدیریت حسابداری یافتند.
بعلاوه، آنها دریافتند که مبلغ هیچ تأثیری بر تغییر در مدیریت حسابداری ندارد، همانند لیب

ی و واتر هاوس که رابطه مهم مثبتی بین مبلغ و تغییر در مدیریت حسابداری را گزارش کردند. در نتایج این دو مطالعه تضادها به طور واضح از نیاز برای تحقیق بیشتر حمایت می کنند.
بینز و لانگ فیلد اسمیت رابطه بین تغییر محیط اقتصادی تر و دامنه ای از متغیرات سازمان یافته را همانند سوابق تغییر در مدیریت حسابداری بررسی کردند. آنها دریافتند که به طور افزاینده محیط اقتصادی تر منجرب افزایش تمرکز بر تدابیر متفاوتی می شود که به نوبت تغییرات در طراحی سازمان یافته و عملکردهای پیشرفته مدیریت حسابداری را تحت تأثیر قرار می دهد. هیوونن رو

ابط بین عملکردهای سازمان یافته و تدابیرحساب شده مشتری، برنامه های اجرایی و فن آوری اطلاعات را مورد بررسی قرار می دهد. او رابطه منفی مهمی بین عملکردهای مشتری و سه روش تعاملی شامل استرانژی، سیستم های موقتی مدیریت حسابداری و فن آوری اطلاعات را یافت. این مطالعه نتیجه می گیرد که سیستم های مهم کنترلی واقعاً می توانند از عملکرد در بعضی شرایط جلوگیری کنند.
سلیمان و میشل شرایطی را کشف کردند که تغییر در مدیریت حسابداری در یک نمونه از 92

شرکت تولید مالزییایی در طول دوره 2001 – 1997 اتفاق می افتد. به ویژه آنها میزان تغییر در مدیریت حسابداری و مکانش را برحسب زیر نظامی بررسی کردند که در آن اتفاق می افتد. آنها گزارش دادند که 89 شرکت از 92 شرکت که عکس العمل نشان داده بودند سیستم های مدیریت حسابداری شان در طول دوره پنج ساله تغییر کرده است. زیر نظام های طراحی و کنترل برای تعداد بیشتری از کل تغییرات (به ترتیب %5/27 و % 3/25) درنظرگرفته می شوند، در حالیکه تصمیم گیری زیر نظام یک سوم رتبه می باشد (%8/21). یافته هایشان با یافته های لیبی و واترهاوس (1996) و ویلیامز و سی مَن (2001) در تضاد می باشد، آنها گزارش دادند که سیستم های متداولتر به سیستم های تصمیم گیری تغییر می کنند ( به ترتیب % 32 و %27). در حالیکه با نگاه به محل تغییر پی می بریم که این مطالعه تلاش می کند تا به لحاظ نظری براساس الگوی تعریف شده در بالا و یافته های متضاد در تحقیق قبلی، این مطالعه درصدد پاسخ برای سؤالات تحقیقی زیر می باشد :
1 ) آیا داشتن سیستم های مدیریت حسابداری و کنترلی در سازمانهای موردنظر به طور چشم گیری درطول سه سال گذشته تغییر کرده است؟
2 ) چه عواملی تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و کنترلی را در سازمانهای تحت کنت

رل آسان می کند یا به تأخیر می اندازد؟
3 ) منابع دریافت شده چه چیزهایی هستند یا به دلیل تغییراتی که در سیستم های مدیریت حسابداری و کنترلی رخ می دهد با چه مشکلاتی مواجه می شوند؟
روش تحقیق و تعریف متغیر :
یک پرسشنامه، کاغذ نامه و یک پاکت تمبر شده با آدرس خود به یک نمونه از 120 مدیران از

شرکتهای تولیدی در جنوب غربی آنتاریا فرستاده می شود. ارتباط پستی با یک تماس تلفنی دنبال می شود. پرسشنامه استفاده یک گروه از مربیان و پزشکان را از پیش بررسی می کند. نمونه به طور تصادفی از لیست شرکتهایی انتخاب شده که کاربرد هورس را بر پایه اطلاعات جمع آوری می کنند. معیار استفاده شده مطابق زیر بود :
a ) تولید کنندگان (39 – 20 SIC cocle )
b ) تعداد کارمندان (بین 100 و 6000)
c ) پیش شماره های تلفنی (647 و 519 ، 905 و 416). این مسئله کل تولیدکنندگان از 1 تا 628 را نشان می دهد.
شرکتها براساس تعداد کارمندان به پنج گروه تقسیم می شوند. سپس شیوه آزمایشی طبقه بندی شده توسط شرکتهای انتخابی متناسب با تعداد شرکتها در هر گروه استفاده می شود. اسامی اشخاص آشنا (مدیران) از لیست کارمندان اصلی دیکشنری دان و براد اسمیت بدست می آید. این تحقیق در سال 2007 بین ماه های اوریل و آگوست اجرا شد. فقط شش پاسخ از اولین پست خروجی بدست آورده است.
یک نامه یادداشتی بدون پاسخ شرکتها سه هفته بعد از اولین پست خروجی فرستاده شد. این امر توسط یک تماس تلفنی دنبال می شود که مدیران به کامل کردن پرسشنامه ها کمک می کنند.
کل 33 پاسخ (% 5/27) دریافت شده است. با این وجود دو عدد از این پاسخ ها در نتیجه اطلاعات گمشده در سیستم های مدیریت حسابداری و تغییر غیرقابل استفاده بودند. بنابراین کل 31 پاسخ قابل استفاده دریافت شدند. بیشتر پرسشنامه های کامل شده به طور مستقیم

توسط محققان از پاسخ مدیران جمع آوری شد. این امر محققان را قادر ساخت تا مسائلی که واضح نبودند را برای پاسخ دهنده هایی که دیرتر جواب داند مقایسه می شود اما هیچ تفاوت مهمی شناسایی نمی شود. بقیه تماسها به شرکتهایی بی پاسخ  نشان می دهد که دلایل برای هیچ پاسخی اساساً فاقد زمان بودند. همچنین تست ما هیچ تفاوت چشم گیری را بین ویژگیهای پاسخ دهنده ها و کسانی که پاسخ ندادند، نشان نمی دهند.
لیستی از 28 سیستم متفاوت مدیریت حسابداری و کنترلی به پنج نوع اصلی تقسیم می شوند. (پیوست 1) : طراحی، کنترل، قیمت گذاری، مدیریت و تصمیم گیری برای پاسخ دهنده ها فراهم شده است. از پاسخ دهنده ها درخواست شد تا نشان دهند که آیا سیستم ها در سازما

نهایشان وجود دارند و آیا هیچ تغییری درطول سه سال گذشته ایجاد شده است. اگرچه از مصاحبه شونده ها درخواست شده تا هر سیستم دیگری که در سازمانهایشان وجود دارد را اضافه کنند که هیچ کس انجام نداده است. درون یک شرکت (گرفتن نظریه احتمال از تحقیق مدیریت حسابداری) متغیرهای زیر همانند پیشگوهای تغییر در مدیریت حسابداری شناسایی می شوند :
1 ) رقابت
2 ) عدم تمرکز
3 ) اندازه
4 ) قابلیت برای یادگیری
در این فهرست ما تکنولوژی و تدبیر اقتصادی تر را اضافه می کنیم. این معیارها که در فصل 4 درباره آن بحث شده است همانند زیر مشخص شده اند :
شدت رقابت مشاهده شده که توسط سازمان های پاسخ دهنده پذیرفته شده است، استفاده میزان فشار رقابت پذیری را که توسط کند والا توسعه یافته است، ارزیابی می کند.
در ابتدا این میزان از شش سوال درجه بندی شدت رقابت برای مواد ناخالص، اشخاص فنی، فروش و توزیع، کیفیت، تنوع محصولات، قیمت و خدمات مشتری بر یک میزان از 1 (ناچیز) تا 5 (به شدت حاد) تشکیل شده است.
هر سوال مربوط به شدت رقابت یک میزان مشابه برای اهمیت آن نوع از رقابت به سود دهی دراز مدت و افزایش حوزه از (بی اهمیت) به 5 (با اهمیت) دارد. با محاسبه فشار رقابت پذیر، تعداد خریداران برای هر نوع از رقابت توسط تعداد خریداران خاص خودشان بر اهمیت با شدت افزایش می یابد. سپس ریشه دوم محصول بدست می آید تا به میزان فشار رقابت پذیر برسد. (ارائه نتایج دقیق تر به توزیع معمولی). سپس امتیازات رقابت پذیر متغیرها جمع آوری میشود تا به فشار رقابت پذیر شرکت برسد.
کسب مدیریت حسابداری برای عدم تمرکز مانند یک پیشگویی تغییر در مدیریت حسابداری حمایتی یافتند. این مطالعه یعنی اندازه گیری درجه عدم تمرکز در شرکتهای پاسخ دهنده به روش

استفاده شده لیبی و واترهاوس متکی است. از پاسخ دهنده ها درخواست شد تا سطح توانایی موردنیاز را نشان دهند تا تصمیمات عملکردی مطمئنی گرفته شود، که با تولید کارگر به شخص بیرون از سازمان شروع می شود. لیستی از شش تصمیم عملی در پرسشنامه مصاحبه گنجانده شده بود. امتیازات به همه تدابیر عملی در سازمان محول می گردد و سپس برای رسیدن به امتیاز عدم تمرکز جمع آوری می شوند. سازمانهایی که امتیازات بالایی بدست آورده اند به تمرکز زدایی بیشتر مورد توجه قرار می گیرند تا نسبت به سازمانهایی که امتیازات کمتری بدست آورده اند، زیرا این امر یک دلیل بود که تصمیم بیشتر که توانایی را ایجاد می کند در درجات پائینی سازمان ق

رار دارد ما از عدم تمرکز به عنوان نماینده برای ساختار سازمان یافته استفاده می کنیم.
برای این تحقیق اندازه (وسعت) همانند تعدادی از کارمندان در حال کار برای یک سازمان تعریف شده است. اگرچه این امر ممکن است نشان دهد که سیستم های بزرگ برای تغییر دشوار هستند، این تحقیق مجسم می کند که سازمانهای بزرگتر احتمالاً بیشتر عملکردهای مدیریت حسابداری شان را همانند تغییرات محیط عملی تغییر می دهند زیرا آنها منابع بیشتری دارند. ویلیلمز وسی من (2001) لیبی و واترهاوس (1996) و دامانپور (1991) اندازه سازمان یافته را همانند لگاریتم طبیعی تعدادی از کارمندان در سازمان اندازه گیری می کنند.
اندازه در این روش اندازه گیری می شود زیرا این نتیجه در ارزشها به صورت رسمی تر توزیع خواهد شد. کمترین تعداد کارمندان در سازمانهای پاسخ دهنده 100 نفر بود در حالیکه بیشترین تعداد 5800 نفر بود.
کتب مدیریت حسابداری از تغییرات فنی همانند پیشگوهای تغییر در مدیریت حسابداری حمایت می کنند. اندازه گیری تغییر فنی چیزی است که پاسخ دهنده ها خواستار به حساب آوردن میزان از 1 ( بی ربط) به 5 (خیلی مهم) هستند که چگونه چندین تغییر فنی تغییر در مدیریت حسابداری را تحت تأثیر قرار می دهند. تمام امتیازات محول شده به هر تغییر فنی جمع آوری می شوند تا به امتیاز تغییر فنی شرکت برسد.
سازمانهایی که در سیستم های مدیریت حسابداری زیادی سرمایه گذاری می کنند

و کارمندان ممکن است با تغییر سیستم های مدیریت حسابداریشان به تغییرات یا چالشهای ناشی از محیط شان واکنش نشان دهند. بالاترین درجه از قابلیت سازمان یافته برای یادگیری ممکن است تغییر در سیستم های مدیریت حسابداری را پیش ببرد زیرا نظر کارشناسان و کارمندان که مدیران را درباره فواید تغییر برای رسیدن به امتیاز عدم تمرکز جمع آوری می شوند. سازمانهایی که امتیازات بالایی بدست آورده اند به تمرکز زدایی بیشتر مورد توجه قرار می گیرند تا نسبت به سازمانهایی که امتیازات کمتری بدست آورده اند، زیرا این امر یک دلیل بود که تصمیم بیش

تر که توانایی را ایجاد می کند در درجات پائینی سازمان قرار دارد ما از عدم تمرکز به عنوان نماینده برای ساختار سازمان یافته استفاده می کنیم.
برای این تحقیق اندازه (وسعت) همانند تعدادی از کارمندان در حال کار برای یک سازمان تعریف شده است. اگرچه این امر ممکن است نشان دهد که سیستم های بزرگ برای تغییر دشوار هستند، این تحقیق مجسم می کند که سازمانهای بزرگتر احتمالاً بیشتر عملکردهای مدیریت حسابداری شان را همانند تغییرات محیط عملی تغییر می دهند زیرا آنها منابع بیشتری دارند. ویلیامز وسی من (2001) لیبی و واترهاوس (1996) و دامانپور (1991) اندازه سازمان یافته را همانند لگاریتم طبیعی تعدادی از کارمندان در سازمان اندازه گیری می کنند.
اندازه در این روش اندازه گیری می شود. زیرا این نتیجه در ارزشها به صورت رسمی تر توزیع خواهد شد. کمترین تعداد کارمندان در سازمانهای پاسخ دهنده 100 نفر بود در حالیکه بیشترین تعداد 5800 نفر بود.
کتب مدیریت حسابداری از تغییرات فنی همانند پیشگوهای تغییر در مدیریت حسابداری حمایت می کنند. اندازه گیری تغییر فنی چیزی است که پاسخ دهنده ها خواستار به حساب آوردن میزان از 1 (بی ربط) به 5 (خیلی مهم) هستند که چگونه چندین تغییر فنی تغییر در مدیریت حسابداری را تحت تأثیر قرار می دهند. تمام امتیازات محول شده به هر تغییر فنی جمع آوری میشوند تا با امتیاز تغییر فنی شرکت برسد.
سازمانهایی که در سیستم های مدیریت حسابداری زیادی سرمایه گذاری می کنن

د و کارمندان ممکن است با تغییر سیستم های مدیریت حسابداریشان به تغییرات یا چالشهای ناشی از محیط شان واکنش نشان دهند. بالاترین درجه از قابلیت سازمان یافته برای یادگیری ممکن است تغییر در سیستم های مدیریت حسابداری را پیش ببرد زیرا نظر کارشناس و کارمندان که مدیران را درباره فواید تغییر آموزش می دهند. در دسترس خواهد بود. این مطالعه مجسم می کند که سازمانها با بالاترین قابلیت سازمان یافته برای یادگیری معیارهای بالاتری از تغییر در مدیریت حسابداری را تجربه خواهد کرد. تعدادی از سیستم های مدیریت حسابداری موجود در سازمان، در یک نقطه زمانی خاص استفاده می شوند تا قابلیت سازمان یافته برای یادگیری را اندازه گیری کنند.
در این تحقیق ما از مبانی طبقه بندی عمومی برای تدبیر استفاده می کنیم که توسط پورتر پی

شنهاد شده است او اظهار می دارد که یک شرکت باید به طور مؤثر رقابت کند، شرکت باید امتیاز رقابت پذیریش را یا از تفکیک و یا از هزینه رهبری بدست آورد.
لیؤنن اظهار می دارد که اجرای موفقیت آمیز تدبیر منابع و مهارت های متفاوت سیستم های مقدماتی و کنترلی مؤثر سازمان یافته ای را دربر می گیرد. ما نشان می دهیم که تغییرات در استراتژی شرکت به دنبال تغییرات در سیستم های مدیریت حسابداری و کنترلی شرکت خواهند آمد. در این مطالعه اندازه گیری امتیاز استراتژی رقابت پذیر به مواردی که توسط میلر طراحی و توسط لیؤنن استفاده شده است، تکیه کرده اند. از پاسخ دهنده ها درخواست شد تا اهمیتی را نشان دهند که توسط سازمانشان بر ویژگی های استراتژیک خاصی طی سه سال گذشته بر میزانی از 1 (هیچ تأکیدی) به 5 (بیشترین تأکید) قرار گرفته اند. کل امتیازات واگذار شده به هر مورد با اهمیت استراتژیک جمع آوری می شود تا به امتیاز استراتژی رقابت پذیر شرکت برسد (هزینه کم یا تفاوت). خلاصه با تغییر در تغییر مدیریت حسابداری در سازمانها انتظار می رود که به طور مثبت و چشمگیری در موارد زیر شرکت داشته باشد :
• رقابت سازمان یافته بزرگتری برای یادگیری
• اندازه بزرگتر
• ساختار سازمان یافته عدم تمرکز
• شدیدترین محیط رقابت پذیر
• تکیه بیشتر بر تکنولوژی


• تاکید بیشتر بر تدابیر متفاوت
• تاکید بیشتر بر تدابیر هزینه کم؛
داده های آنالیز شده از استاتا استفاده می کنند. استقامت درونی چند مورد از میزان های آنالیز شده از آلفای چه و پنج استفاده می کنند. در این مطالعه همه ارزش ها بدست آمده الفا بالای 6/5 بودند. و بنابراین قابل قبول به شمار می آیند. بررسی عامل تصدیقی استفاده شده اعتبار موارد شخصی را در چند مورد از میزان ها امتحان می کند؛


در حالیکه تست t استفاده شده تفاوتهای مهم بین امتیازات اصلی را امتحان می کند. ب

ررسی مسیر استفاده شده رابطه مستقیم بین تغییر در مدیریت حسابداری (متغیر مستقل) و متغیرات غیر مستقل بالا را امتحان می کند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید