مقاله طراحی الگوی توسعهی منابع انسانی کارآفرین بر اساس نظریهی یادگیری اجتماعی

word قابل ویرایش
20 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

طراحی الگوی توسعهی منابع انسانی کارآفرین
بر اساس نظریهی یادگیری اجتماعی

 

چکیده

مطابق دیدگاه یادگیری اجتماعی، یادگیری میتواند با مشاهدهی رفتار دیگران و پیآمدهای حاصل از رفتار آنان اتفاق بیفتد. هنگامیکه فرد رفتارکارآفرینانه را از یک کارآفـرین مشاهده میکند و فرد کارآفـرین نیز مورد حمایت اطـرافیان قـرار میگیرد، این رفتار در فرد مشاهدهکننده تقویت شده و پس از طی فرایندهای یادگیری، فعالیت کارآفرینانه را آغاز خواهد کرد.

تحقیق حاضر، پس از تعیین مدل مفهومی و تأیید روایی مدل توسط خبرگان و همچنین توزیع پرسشنامه و اجرای مصاحبههای نیمهساختیافته، با بیست و سه نفر ازکارآفرینان برتر جشنوارهی شیخ بهایی، انجام شده است. روش تحقیق، به شیوه کمی و کیفی است. در بخش کمی، هدف محقق، تعیین اولویت عوامل محیطی، و میزان تأثیرگذاری عوامل مزبور بر توسعهی منابع انسانی کارآفرین بوده است. یافتههای بخش کمی نشان میدهد از دیدگاه کارآفرینان، ابتدا سایر عوامل محیطی (عوامل یادگیری مشاهدهای) با میانگین۵/۵۲ و سپس خانواده با میانگین۵/۳۳

تأثیر بسیار زیادی بر توسعهی کارآفرینی دارد. در بخش کیفی، اطلاعات حاصل از مصاحبه ها، پس از پیاده سازی براساس »نظریهی بنیادی۲« مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجهی تحقیق، به صورت مدل علّی، زمینه ای و واسطه ای ارایه گردیده است.

 

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که، مشاهده، نقش بسیار زیادی در تحقق رفتارهای کارآفرینانه دارد. در مصاحبه ها، بارها فرایندهای یادگیری مشاهدهای مورد تأکید کارآفرینان قرار گرفته و اذعان نمودهاند که این گونه رفتارها را در اطرافیان مشاهده کردهاند. فراهم نمودن امکان مشاهدهی رفتارهای کارآفرینانه و اقدامات حمایتی دولت، از جمله راهبردهای عملی توسعه منابع انسانی کارآفرین است.

کلیدواژهها: توسعهی منابع انسانی کارآفرین؛ رفتار کارآفرینانه؛ الگوبرداری؛ نظریهی یادگیری اجتماعی۱؛ خودکارآمدی۲؛ نظریهی بنیادی.

مقدمه
بیش از هفتاد سال از تبیین کارآفرینی بـه عنـوان موتـور توسـعه ی اقتصـادی توسـط شـومپیتر۳

میگـذرد. کشـور هـای توسـعهیافتـه، بـا اسـتفاده از ایـن رهنمـود، بـه پیشـرفت هـای قابـل تـوجهی دستیافته اند و این امر در سطوح مختلف این جوامع مورد پـذیرش و حمایـت جـدی قـرار گرفتـه است. به طوریکه آرزوی هر جوان و فرد جست وجوگر یـافتن فرصـت تبـدیل رؤیـای خـویش بـه کسب و کار، تولید و ارایه ی محصـول، خـدمات و تبـدیلشـدن بـه یـک قهرمـان کسـبوکـار در صحنه ی اجتماعی است. در کشور ما نیز باید توسعهی کارآفرینی، بـهعنـوان یـک فرهنـگ متعـالی کسبوکار مطرح شود و قهرمانان شایسته ی کسبوکار مورد حمایت های اجتماعی، قانونی، مـالی و حتی رسانهای قرار گیرند و به جامعه معرفی شوند. نتیجهی ایـن معرفـی ایـن اسـت کـه جوانـان و نوجوانان با الگوبرداری از این قهرمانان و با درک و شناسایی واقعـی اسـتعدادهایشـان، راه تحقـق رؤیای آینده ی خود را هموار خواهند ساخت (احمدپورداریانی، .(۵ :۱۳۸۲ در این راستا و بهمنظور ایجاد فضای کارآفرینانه، توجه به عوامل محیطی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، حمایت اجتمـاعی و ارایه ی الگوهای کارآفرینی در امر تشویق افراد به اقدامات کارآفرینانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

بیان مسأله

یکی از رویکردهای توسعه ی منابع انسانی کارآفرین، شناسایی و ارایه ی الگوهای کـارآفرین و فراهم آوردن زمینههای مساعد حمایتی از آنان در جامعـه اسـت. بـدیهی اسـت کـه فـراهم بـودن شرایط محیطی از یک طرف و در معرض انسان های موفق بودن از طرف دیگر، مـوقعیتی را ایجـاد میکند تا مردم برای فعالیت های کارآفرینانه شور و شوق بیشتری از خود نشان دهنـد و تصـمیم بـه راهاندازی کسب و کار را اتخاذ نمایند. موریس۱ در امر اقدام بـه راهانـدازی موسسـات کوچـک و کارآفرین معتقد است که هرگاه فعالیت مؤسسات کوچک کارآفرین بهطور رسـمی یـا غیررسـمی آغاز شود، میل به شروع و راه اندازی کسبوکار، به دیگران نیز سرایت می کند و بهنوعی فرهنـگ کسبوکار شکل میگیرد (موریس، .(۲۰۰۱

مقاله ی حاضر، به منظور طراحی الگـوی توسـعه ی منـابع انسـانی کـارآفرین، براسـاس نظریـه ی یادگیری اجتماعی تهیه شده است. بر این اساس محقق به دنبـال پاسـخگـویی بـه ایـن سـؤال اسـت که:»چهگونه میتوان از طریق شناسایی عوامل محیطی و فرایندهای یادگیری مشاهده ای، موجبـات توسعهی منابع انسانی کارآفرین و اقدام به رفتارکارآفرینانه در مردم را فراهم نمود؟« همچنین هدف تحقیق، تعیین اولویت عوامل محیطی: اجتماعی، دولت، فرهنگ، قانون، اقتصاد،

خانواده و سایر عوامل محیطی (یادگیری مشاهدهای) و میزان اثرگذاری عوامل مزبور بر توسعهی منابعانسانی کارآفرین است.

مبانی نظری، الگوی مفهومی تحقیق
غالباً به این گفته ی مکتب رفتارگرایی که »رفتار تابعی از محیط است.« انتقادکرده اند. بندورا۲

این گفته را تکمیل کرده و اظهار داشته اسـت: »محـیط هـم تـابعی از رفتـار اسـت« (سـیف، :۱۳۷۶ .(۳۱۳ بحث تأثیر محیط و متغیرهـای محیطـی بـر رفتـار، از موضـوعاتی اسـت کـه در روانشناسـی

 

اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد.۱ روانشناسان اجتماعی بر این باورند که رفتار اجتماعی در خلأ رخ نمیدهد و شیوه های متعدد رفتار اجتماعی، با محیط فیزیکی مرتبط است و تعامل اجتمـاعی در متن محیط طبیعی واقع میشود. براساس مفروضات نگرش تعاملی (نظریهی یادگیری اجتماعی)، از یک سو محیط بر رفتار اجتماعی اثر می گـذارد و از سـوی دیگـر، بازتـاب همـین رفتـار بـه محـیط خارجی بازمیگردد.

نظریهپردازان یادگیری اجتماعی، تأکید دارند که رفتار شخص (فرایندهای شناختی) و عوامل محیطی، عوامل دوطرفه هستند. این امر، رابطه ی پویـایی را شـرح مـیدهـد کـه در آن، شـخص نـه به طور مکانیکی و نه با طیبخاطر، نسبت به نیروهای محیطی واکنش نشان میدهد (لوتـانز۲، :۲۰۰۶ .(۹۴ بندورا متذکر می شود که گرچه بین افراد، محیط و رفتار، کنش متقابل وجود دارد، هـر یـک از این اجزا در یک زمان معین میتوانند از اجزای دیگر تأثیرگذارتر باشند. برای مثال، یک صدای بلند در محیط، ممکن است موقتاً بیش از هر چیز دیگری بر رفتار فرد تـأثیر داشـته باشـد. در مواقـع دیگر، باورهای فرد ممکن است مهمترین عامل تعیـینکننـده ی اعمـال او باشـند. مطالعـات زیـادی نشان داده اند که رفتار آدمیان، بیش از آن چه عملاً اتفاق میافتد به وسیله ی باورهای مربوط بـه آن چه که اتفاق میافتد هدایت میشود (هرگنهان و السون..(۳۸۶ :۱۳۷۶

در نظریه ی یادگیری اجتماعی همچنانکه افراد بر محیط خودشان اثر میگذارند، محـیط هـم به نوبه یخود بر چگونگی اندیشیدن و رفتار آنان اثر میگذارد. نمودار (۱) خلاصه مدلی از ابعـاد و روابط نظریه ی یادگیری اجتماعی است. تأثیر دوطرفه ی رفتار آدمی، فرایندهای شناختی (شخص)

و محیط اجتماعی، جزء جدانشدنی این معادله ی پیچیده است. گاهی رفتـار آدمـی غلبـه مـییابـد و گاهی محیط و در این میان، آدمیان ادراک کرده، به داوری نشسته و نوعی خودکنترلی را در خود ایجاد میکنند (رضائیان، .(۸۱ :۱۳۸۱

-۱ حکیم ابونصرفارابی (معلم ثانی) در کتاب »السیاسه المدنیه« صفحه ۴۱ به این مسئله توجه نموده و از تأثیر محیط بر اجتماع بحـث کرده است. به عقیده وی محیط فیزیکی، جغرافیایی و شرایط آب و هوایی در اخلاق و رفتار انسان اثر میگذارد و رفتار افراد را تغییر میدهد (آذربایجانی و دیگران، .(۱۳ :۱۳۸۲

افراد، تاحدی میتوانند رفتار خود را کنترل کنند که بر حمایتهای شناختی و اداره تبعات و

حالات محیطی مربوط متکی خودکنترلی
هستند.

محیط

فرد
ادارهی ذهنی گفتاری نمادین واقعیت، به هدایت رفتار کمک میکند.

فرایندهای نمادین

یادگیری مشاهدهای رفتار

نمودار ۱ـ مدل مفهومی نظریه یادگیری اجتماعی

رفتار کارآفرینانه و یادگیری اجتماعی

نظریه ی یادگیری اجتماعی پیشنهاد میکند که یک راه یـادگیری، از طریـق جانشـینی۱ اسـت که افراد از طریق مشاهده۲، رفتارهای دیگران را به عنوان الگو میپذیرند. براسـاس اصـول نظریـه ی یادگیری اجتماعی برای الگوهای رفتار کارآفرینانه، افرادی که بیشتر در معرض کارآفرینان دیگر هستند، احتمالاً در آینده ی زندگی خود، دخالت بیشتری درکسبوکارهای کارآفرینانـه خواهنـد داشت (یانکرز۳، .(۲۰۰۳ هنگامیکه فرد، رفتار کارآفرینانه را از یک کارآفـرین مشاهده می کند و از طرف دیگر، فرد کارآفـرین، مورد حمایـت محـیط اجتمـاعی و اطــرافیان قــرار مـی گیـرد و بـه موفقیتهایی دست مییابد، این رفتار، در فرد مشاهدهکننده تقویت شده و پـس از طـی فراینـدهای یادگیری (توجه، یادسپاری، بازتولید، انگیزش)۴ و فـراهمشـدن زمینـه هـای اجرایـی/ انگیزشـی، فعالیـت کارآفرینانه را آغاز خواهد کرد.

 

 

در نظریه ی یادگیری اجتماعی، کلیدی ترین واژه، مفهوم خودکارآمدی۱ است و به معنای آن است که شخص اعتقـاد دارد از عهـده ی انجـام کـاری برمـی آیـد.۲ ایـن بـاور، درحقیقـت حاصـل مجموعه ی عوامل بیرونـی و مشـاهدات شـخص از محـیط؛ بـهعـلاوه ی عوامـل درونـی فراینـدهای یادگیری، که محصول آن خودکارآمدی است شکل میگیرد و توسط بندورا یـادگیری اجتمـاعی نامیده شده است. وی معتقد است، شدت اطمینان مردم به کارآمدی خود، معین میکند کـه آیـا بـا مشکلات کنار خواهند آمد یا نه؟ اگـر مـردم تصـور کننـد کـه از پـس موقعیـتهـای تهدیدکننـده برنمی آیند، از آن اجتناب مـی کننـد. در حـالیکـه وقتـی خـود را در برابـر موقعیـت دیگـری توانـا می بینند، قاطعانه عمل می کنند (بندورا، .(۹۱ :۱۳۷۲ همینطور، کارآفرینانی که به کارآمـدی خـود اعتقاد راسخ دارند؛ ابتـدا دیـدگاهی از آنچـه را کـه مـی خواهنـد انجـام دهنـد، در ذهـن پـرورش میدهند؛ سپس اهداف بلند و چالشی را برمیگزیننـد؛ آنگـاه اسـتراتژیهـای مبتکرانـه ی تولیـد و بازاریابی را در پیش می گیرند و می توانند در حوزه ی کارشان تحول ایجادکنند و بالأخره به رشـد بالا در کسبوکارشان دست مییابند (بندورا، .(۱۳۶-۱۲۰ :۲۰۰۰

ضرورت و اهمیت تحقیق

با توجه به این که توسعهی منابع انسـانی کـارآفرین و ـ بـهطـور کلـی ـ هـر امـر اجتمـاعی یـا اقتصادی، بهشدت تحت تأثیر عوامل فرهنگی آن جامعه قرار دارد، جا دارد در جامعه ی ایران، ایـن بررسی مورد توجه قرار گیرد. در این رابطه نگرش تعاملی بندورا، نهتنها بر تأثیر عوامل محیطـی بـر شخص تأکید دارد؛ بلکه شخص و رفتار وی را نیز مـؤثر مـیدانـد. هـر یـک از سـه عامـل محـیط، شخص و رفتار، بهطور تعاملی میتوانند در بسط و توسعهی منـابع انسـانی کـارآفرین نقـش اساسـی داشته باشند و نیز در کاهش و محدودسـازی فعالیـتهـای کارآفرینانـه، بـدون اثـر نیسـتند. ادبیـات تحقیق نشان داده است که در این معادلـه، نقـش شـخص و اراده و اختیـار او از اهمیـت بـیشتـری برخوردار است و همین امر بر ارزش و اهمیت تحقیق میافزاید. بنابراین، رفتـار شـخص، محـیط را می سازد. این محیط جدید نیز، به نوبهیخـود، رفتـار را تحـت تـأثیر قـرار مـیدهـد و ایـن کـنش و

 

 

واکنش دوجانبه بدون توقف ادامه می یابد. اهمیت این گونه تعبیر از تأثیر عوامل اجتماعی بـر رفتـار آدمی، این است که انسان نیروی خود رهبری دارد؛ یعنی میتواند در شکلدادن سرنوشت خود، از طریق ایجاد تغییر در محیط، بهطور فعال شرکت داشته باشد (سیف، .(۳۱۳ :۱۳۷۶

هدف تحقیق

هـدف تحقیـق حاضـر طراحــی الگـوی توسـعهی منـابع انســانی کـارآفرین براسـاس نظریــهی یادگیری اجتماعی میباشد. بر این اسـاس، مـدل ارایـه شـده توسـط محقـق، از نظریـه ی یـادگیری اجتمــاعی بنــدورا اقتبــاس گردیــده و قصــد دارد نقــش یــادگیری مشــاهدهای را در رفتــار و اقــدام کارآفرینانه مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.

روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری

روش تحقیق، براساس هدفها و ماهیت موضوع تحقیق انتخاب میشود. بدین منظـور، بـرای آگاهی از ابعاد و اهمیت موضوع، ادبیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. جامعـه آمـاری تحقیـق، کارآفرینان شرکت کننده در جشنواره ی کارآفرینی شیخ بهایی می باشند کـه بـه منظـور شناسـایی و برقراری ارتباط با آنان، به بایگانی جشنواره مراجعه شد و اطلاعات مربـوط بـه بیسـت و سـه نفـر از کارآفرینانی که توانسته اند مراحل مختلف انتخاب در جشنواره را با موفقیت طی کننـد و بـه عنـوان کارآفرینان برتر شناخته شوند در اختیار محقق قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز در دو بخـش کمـی و کیفی جمعآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

الف- بخش کمی (ابزار گردآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل آماری)

به منظور جمعآوری اطلاعات به روش کمی، پرسش نامه ی ۵۷ سـؤالی توسـط محقـق سـاخته شد. پس از طی مراحل علمی تحقیق و تأییـد روایـی محتـوای پرسـش نامـه توسـط خبرگـان و بـین کارآفرینان مورد مطالعه توزیع گردید. پایایی پرسشنامه نیز به روش آلفای کرونبـاخ، میـزان ۰/۸۸

به دست آمد. پرسش نامه های تکمیلشده، با اسـتفاده از نـرمافـزار آمـاری SPSS12 مـورد تجزیـه و

 

تحلیل قرار گرفت. بر این اساس، ابتدا نرمـالبـودن توزیـع مؤلفـه هـای هفـتگانـه ی فـوق از روش کالموگروف اسمیرنوف تکنمونهای مورد تأیید قرار گرفت. براساس اطلاعات بهدستآمده، بـا توجـه به اینکه آمارهی K-S-Z در سطح p <0/05 معنادار نبـوده اسـت، توزیـع مؤلفـههـای هفـتگانـهی متغیرهـای محیطی، از توزیع نرمال پیروی مینماید که به معنای آن است که دیدگاههای جامعهی آماری، از ترکیب طبیعی لازم برخوردار است.
جدول (۱) نشان میدهد که، میانگین عامل محیط اجتماعی، به طور معنـاداری (P <0/0001)

کمتر از متوسط (۴) میباشد. عامل محیط اجتماعی، متشکل از مؤلفـه هـای ارزشهـای اجتمـاعی و حمایت های اجتماعی میباشد و بیانگر این است که از دیدگاه کارآفرینان، عامل محیط اجتماعی و مؤلفه های آن، تأثیر زیادی بر توسعه ی منابع انسانی کـارآفرین نـدارد. هـمچنـین، میـانگین عامـل محیط دولت، به طور معناداری کمتر از متوسط میباشد. عامل محیط دولت، متشکل از مؤلفـه هـای سیاست های دولت، سیاست های مالی شبکهی بانکی و سیاستهای ایجاد اشتغال میباشد و بیانگـر این است که، از دیدگاه کارآفرینان عامل محیط دولت و سیاستهـای حمـایتی آن مطلوبیـت لازم را برای توسعه ی منابع انسانی کارآفرین ندارد. براسـاس یافتـه هـای جـدول مزبـور، میـانگین عامـل محیط فرهنگی به طور معناداری بـالاتر از متوسـط مـیباشـد و بیـانگـر ایـن اسـت کـه، از دیـدگاه کارآفرینان مورد مطالعه، محیط فرهنگی از اهمیت زیادی برای توسـعه ی منـابع انسـانی کـارآفرین برخوردار است. عامل محیط فرهنگی، متشکل از مؤلفـه هـای تعـالیم نظـام آموزشـی و رسـانه هـای همگانی میباشد. نتایج نشان میدهد که، میانگین عامل محیط قـانونی، بـه طـور معنـاداری کمتـر از متوسط میباشد. و بیانگر این است که از دیدگاه کارآفرینان، محیط قانونی موجود، تأثیر کمی بر توسعه ی منابع انسانی کارآفرین دارد. عامل محیط قانونی، مؤلفههای قوانین مالیاتی، گمرک، کـار، بیمه، را دربرمیگیرد. هم چنین، میانگین عامل محیط اقتصادی، کمی بـیشتـر از متوسـط مـیباشـد لکن از سطح معناداری قابل قبول برخوردار نمیباشد. عامل محیط اقتصادی، از مؤلفه هـای شـرایط مناسب اقتصادی برای اقدامات کارآفرینانه و بازار تشکیل شده است. از دیدگاه کارآفرینـان مـورد مطالعه، میانگین عامل محیط خانواده، بهطور معناداری بالاتر از متوسط میباشد. و بیانگر آن اسـت که، محیط خانواده تأثیر زیادی بر اقدامات و رفتارهای کارآفرینانه افراد دارد. عامل محیط خانواده از مؤلفه های کسبوکار پدر و مادر و وضـعیت مـالی و همچنـین حمایـت هـای مـالی و غیـر مـالی

اعضای خانواده تشکیل شده است. در نهایت، جدول مزبـور نشـان مـیدهـد میـانگین سـایر عوامـل محیطی به طور معناداری (P <0/0001) بالاتر از متوسط میباشد. میانگین به دست آمده بیانگر این واقعیت است که از دیدگاه کارآفرینان، سایر عوامل محیطی (عوامل یـادگیری مشـاهده ای)، تـأثیر زیادی بر توسعه ی منـابع انسـانی کـارآفرین دارد. سـایر عوامـل محیطـی، از مؤلفـههـای مشـاهدهی پیشرفت هـای دیگـران، الگوهـای رفتـاری مشـخص، حمایـت و همکـاری دوسـتان و کارفرمایـان، مسافرتهای خارجی و مشاهدهی کارآفرینان کشورهای دیگر تشکیل شده است.

جدول ۱ـ مقایسهی میانگین نمرات عوامل محیطی مؤثر بر توسعهی منابع انسانی کارآفرین

ردیف

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

Test Value = 4
عوامل محیطی میانگین انحراف خطای t معناداری
استاندارد استاندارد

سایر عوامل
محیطی (یادگیری ۵/۵۲ ۰/۸۳ ١٧۴/٠ ٧۴/٨ ۰/۰۰۰
مشاهدهای)
محیط خانواده ۵/۳۳ ۱/۱۸ ۰/۲۴۶ ۵/۴۱ ۰/۰۰۰
محیط فرهنگی ۴/۹۵ ۰/۶۱ ۰/۱۲۹ ۷/۴۳ ۰/۰۰۰
محیط دولت ۳/۳۷ ۰/۹۲ ۰/۱۹۱ -۳/۲۶ ۰/۰۰۴
محیط اجتماعی ۲/۷۷ ۱/۱۲ ۰/۲۳۵ -۵/۲۰۸ ۰/۰۰۰
محیط قانونی ۲/۵۴ ۰/۹۶ ۰/۲۰۰ -۷/۲۷ ۰/۰۰۰
محیط اقتصادی ۴/۱۰ ۱/۰۱ ۰/۲۱۰ ۰/۵۱ ۰/۶۱۱

براساس یافتههای جدول، t مشاهده شده در سطح P < 0/0001 معنـادار بـوده، بنـابراین تـأثیر عوامل هفتگانه بر توسعه ی منابع انسانی کارآفرین یکسان نبـوده اسـت. در ایـن میـان، از دیـدگاه جامعه آماری مورد مطالعه، به ترتیب، سایر عوامل محیطی (یادگیری مشاهده ای)، محـیط خـانواده، و محیط فرهنگی بیشترین تأثیر را در توسعه ی منابع انسانی کارآفرین تبیین مینماید. علاوه بـر آن، نتایج فوق نشان میدهد، محیط قانونی و محیط دولت از کمترین تأثیرات بر توسعه ی منـابع انسـانی

کارآفرین برخوردارند. این نتایج، با نتایج تحقیق کیفی که از طریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته با کارآفرینان انجـام شـده اسـت، انطبـاق دارد. در همـین رابطـه، بارهـا کارآفرینـان از فقـدان قـوانین حمایتی و ضعف سیاست های حمایتی از سوی دولت اظهار ناامیدی نمودهانـد. همچنـین یافتـههـای مربوط به عامل محیط اقتصادی معنادار نمیباشد.

ب- بخش کیفی

در مرحله ی بعد، به منظور تعیین نقش یادگیری مشاهدهای بر توسعه ی منابع انسانی کـارآفرین رفتار کارآفرینانه، با برقراری ارتباط مستقیم با کارآفرینـان و انجام مصاحبه های نیمه سـاخت یافتـه تحلیل و نتیجهگیری، از فنون روش تحقیق کیفی به شیوهی نظریهی بنیادی استفاده شد.

نظریهی بنیادی (برخاسته از داده)

نظریه ی مفهوم سازی بنیادی یا نظریهی برخاسته از داده، نوعی استراتژی تحقیقی است کـه در پی تدوین تئوری است و ریشه در داده هایی مفهـومی دارد کـه بـهصـورت نظـام منـد گـردآوری و تحلیل شده اند. به اعتقاد مارتین۱ و ترنر(۱۹۸۶) ۲، نظریه ی بنیـادی نـوعی نظریـه ی اسـتقرایی اسـت.

روششناسی این نظریه، به محقق اجازه میدهد تا مبنای نظری را از ویژگـیهـای عمـومی یـا کلّـی یک موضوع که همزمان ریشـه در مشـاهدات یـا داده هـای تجربـی دارد، ارایـه دهـد. تفـاوت بـین نظریه ی بنیادی و دیگر استراتژیها، رویکرد خاص آن نسبت بـه تـدوین نظریـه اسـت. در نظریـهی بنیادی، بین جمع آوری و تحلیل دادهها، نوعی اثر متقابل باید وجود داشته باشد که برای تحقق ایـن امر، رویههای مشخصی را با هم به کار می برد. از این رو، براساس نظریه ی بنیادی، فراینـد پرسـیدن ســؤالات و انجــام مقایســههــا بــرای ارایــهی رهنمودهــای لازم بــهمنظــور تحلیــل و تســهیل فراینــد تئوریسازی به تفصیل مطرح میشود (داناییفرد و دیگران، .(۱۹ :۱۳۸۳

گردآوری داده های کیفی، با هدف تحلیل آن ها، یکی از مراحل مهم نظریه ی بنیـادی اسـت.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 20 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد