whatsapp call admin

مقاله مطالعه برهم کنش پروتئینهای آلفا و بتا کازئین با ویتامین ب۱۲توسط روش طیف سنجی فلورسانس

word قابل ویرایش
7 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

مطالعه برهم کنش پروتئینهای آلفا و بتا کازئین با ویتامین ب۱۲توسط روش طیف سنجی فلورسانس

 

چکیده

هدف مطالعه برهم کنش پروتئین های آلفا و بتا کازئین و ویتامین ب۱۲ با استفاده از روش طیف سنجی فلورسانس است. کازئین یکی از مهمترین فسفو پروتئین های موجود در شیر پستانداران می باشد و از پپتید های آلفا، بتا و کا کازئین تشکیل شده است که نقش های مهمی در سلامت انسان از جمله کاهش کلسترول، خواص ضد سرطانی و اثرات ضد پرفشاری خون دارد. ویتامین ب۱۲ نیز دارای خواص گوناگونی از جمله نقش در متابولیسم و سوخت و ساز بدن می باشد و کمبود آن خطراتی را در بدن از قبیل کم خونی مگالوبلاستیک ایجاد می کند. ازین رو برهم کنش میان این دو می تواند نقش مهمی در نقل و انتقالات ویتامین توسط پروتئین ایفا کند. در این مطالعه ویتامین ب۱۲ می تواند با متصل شدن به پروتئین های آلفا و بتا کازئین به درون بدن منتقل شود. مطالعات انجام شده توسط این روش نشان می دهد که حضور ب۱۲ باعث خاموشی نشر فلوروفور های هر دو پروتئین می شود که نشان از تشکیل کمپلکس لیگاند- پروتئین می باشد. از مطالعات انجام شده می توان این گونه استنباط کرد که ب۱۲ با باند شدن به پروتئین می تواند به درون بدن منتقل شده و تاثیر دارویی خود را بر جای گذارد.

کلمات کلیدی: آلفا کازئین، بتا کازئین، ب ۱۲، طیف سنجی فلورسانس.

.۱ مقدمه

کازئین مهمترین فسفو پروتئین شیر است که حدود %۸۰ از کل پروتئین های شیر را به خود اختصاص می دهد، میسل ها ی کازئین شامل چهار نوع پروتئین بزرگ به نام های آلفا اس یک ، آلفا اس دو ، بتا و کا کازئین است. آلفا اس یک ۲۲۹۰۰ دالتون وزن مولکولی داشته و شامل ۲۱۴ آمینواسید و بتا کازئین ۲۳۶۰۰ و ۲۲۴ آمینو اسید دارد .[۱] این پروتئینها ترکیباتی با مشخصات غذایی باارزشی هستند و به عنوان مکمل پروتئینی برای عملکردهای مضاعف در فرآیندهای غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.[۲]

ویتامین ب ۱۲ کمپلکسی از کبالت و مولکولهای حلقه ی کورین، شامل یک حلقه ی تتراپیرول است. این ویتامین دارای وزن مولکولی ۳/۱ کیلودالتون است. انسانها قادر به سنتز این ویتامین نیستند و آن را فقط از طریق جذب مواد غذایی به دست می آورند]٣.[

هدف از انجام این تحقیق بررسی بر هم کنش میان پروتئین های آلفا و بتا کازئین با ویتامین ب۱۲ با استفاده از روش طیف سنجی فلورسانس می باشد. پروتئین های آلفا و بتا کازئین به عنوان پروتئینی حامل در نقل و انتقالات نقش مهمی دارند از این رو ویتامین ب۱۲ می تواند با پیوند شدن، توسط این پروتئین به درون بدن حمل گردد.

.۲ مواد و روش ها

یکی از روشهای مطالعه مستقیم برهمکنش لیگاند با ماکرومولکول طیف سنجی فلورسانس میباشد که یکی از روش های پرکاربرد در زمینه بیوشیمی و بیوفیزیک مولکولی است.

دستگاه مورد استفاده برای اندازه گیری فلورسانس را فلورومتر، اسپکتروفلورومتر یا اسپکتروفتوفلورومتر می نامند. اجزاء سازنده دستگاههای اندازه گیری فلوئورسانس ،شامل منبع نور، صافی و تکفام ساز، آشکارساز، سلول و محفظه ی سلول می باشد. در این دستگاه ابتدا نور از یک منبع مناسب به درون یک تکفام ساز یا صافی که وظیفه آن عبور بخشی از پرتو است می تابد. تابش فلوئورسان، توسط نمونه در تمام جهات نشر میشود، اما مناسبترین زاویه مشاهده آن ، زاویه قائمه نسبت به تابش تحریک است. در بقیه زوایا ، افزایش پراکندگی توسط محلول و دیوارههای سلول احتمالا منجر به خطاهای بزرگی در اندازه گیری شدت فلوئورسان میشود. تابش منتشره پس از عبور از درون یک سیستم صافی یا تکفامساز دوم که پیک فلوئورسان را مجزا میکند، به یک آشکارساز فتوالکتریک میرسد. خروجی آشکارساز تقویت میشود و بر روی یک ثبات یا یک نوسان نما نمایش داده میشود. این دستگاه معمولا دارای لامپ جیوه یا لامپ گزنون است که به عنوان منبع نور مورد استفاده قرار می گیرد، این لامپ ها در نواحی مرئی و ماورای بنفش، تولید انرژی می نمایند. معمولا منبع نوری برای اکثر اسپکتروفلورومترها، قوس گزنون است که شدت زیادی بین ۲۰۰- ۹۰۰ نانومتر دارد. روشنایی تابعی از قدرت و اندازه ی قوس است. لامپ های قوسی برای سیستم های فلورسانسی معمولی دارای دامنه ای بین ۴۵۰-۷۵۰ وات هستند، برای کار با دستگاه ابتدا باید طول موج مورد نیاز مناسب را با استفاده از فیلتر و یا منوکروماتور انتخاب کرد و آن را به سل حاوی نمونه تاباند. سل حاوی نمونه معمولا از شیشه یا کوارتز می باشد. برای تجزیه باید پرتو منتشر شده بطور عمود بر پرتو تحریک کننده، مورد آزمایش قرار گیرد. بر این اساس دستگاه اسپکتروفلورومتر شامل منوکروماتور دیگری عمود بر منوکروماتور اصلی است که طول موج تابش ثابتی را فراهم می سازد این روش اندازه گیری، یعنی اندازه گیری فلورسانس منتشر شده در جهت عمود بر شعاع تابش منبع، مانع اندازه گیری شعاع های باقیمانده از شعاع تابش به همراه شعاع منتشره می گردد همچنین باعث به حداقل رسانیدن هر گونه خطا در شدت نور پراکنده شده از محلول نمونه و یا دیواره های سلول حاوی نمونه می شود. چون شدت امواج فلورسانس منتشر شده ضعیف می باشد، از یک آشکارساز خیلی حساس مانند فتومولتی پلایر استفاده می شود. سپس علایم ایجاد شده توسط ثبات به وسیله ی شاخص دستگاه که ممکن است یک گالوانومتر و یا یک ثبات باشد، ثبت شده و مورد استفاده قرار می گیرد. چنانچه به جای دو منوکروماتور موجود در دستگاه از یک فیلتر استفاده شود، به دستگاه حاصل به جای اسپکتروفلورومتر، فلورومتر گفته می شود. مسلما اسپکتروفلورومتر دارای دقت و حساسیت بیشتری است و استفاده از آن در زمینه تحقیقاتی بیشتر از فلورومتر می باشد. .[۴-۶]

به منظوربررسی برهمکنش ویتامین ب ۱۲ وپروتئین آلفا و بتا کازئین گاوی ، آزمایش به این صورت انجام شد؛ ابتدادرسل مقدار ۲ میلی لیترمحلول پروتئین کازیین با غلظت ۱/۳ ×۱۰-۲ میلی مولار ریخته وطیف نشری آن را در محدوده ۳۰۰ تا ۶۰۰نانومتردرطول موج تهییجی ۲۸۰ نانومترگرفته، سپس به سل مقادیر۵ ، ۱۰ و ۲۰ میکرولیتر از محلول ویتامین ب ۱۲ با غلظت ۰/۵ میلی مولار اضافه شد وطیف آن پس از ۳ دقیقه از زمان اضافه شدن، ثبت شد، این آزمایش تا ۴۰ تزریق انجام

شد. آزمایش دیگری مشابه با همین آزمایش در طول موج تهییجی ۲۹۵ نانومتر نیز انجام شد. این آزمایش برای هر دو پروتئین به طور جداگانه انجام شد.

.۳نتایج و بحث

جهت بررسی نوع بر هم کنش ویتامین ب ۱۲ و پروتئین های آلفا و بتا کازئین، نمودار شدت فلورسانس علیه طول موج نشری در طول موج های تهییج ۲۸۰ و ۲۹۵ نانومتر رسم شده است.شکل های (۱) و (۲) به ترتیب نمودار شدت فلورسانس پروتئین آلفا و بتا کازئین علیه طول موج نشری را در حضور ویتامین ب ۱۲ نشان می دهد. طول موج تهییجی در اینجا ۲۸۰ نانومتر می باشد. این طول موج مربوط به برانگیختی اسید های آمینه ی تریپتوفان و تیروزین است.

شکل :(۱) ا ثر افزایش غلظت ب ۱۲ بر روی طیف نشری آلفا کازئین گاوی در طول موج تحریکی ۲۸۰ نانومتر و در دمای ۲۹۸ درجه ی کلوین، بافر پتاسیم فسفات ۵۰ میلی مولار، . pH= 7/4 جهت پیکان عمودی افزایش غلظت ب ۱۲ و جهت پیکان افقی، انتقال قرمز را نشان می دهد.

شکل :(۲) ا ثر افزایش غلظت ب ۱۲ بر روی طیف نشری بتا کازئین گاوی در طول موج تحریکی ۲۸۰ نانومتر و در دمای ۲۹۸ درجه ی کلوین، بافر پتاسیم فسفات ۵۰ میلی مولار، . pH= 7/4 جهت پیکان عمودی افزایش غلظت ب .۱۲

با توجه به شکل های (۱) و (۲) همانطور که مشاهده می شود با افزایش غلظت ویتامین ب ۱۲، شدت نشر هر دو پروتئین کاهش می یابد که به این فرآیند خاموشی وابسته به غلظت می گویند. همچنین در اثر پیوند شدن ویتامین ب۱۲ به پروتیین آلفا کازئین، انتقال نشر ماکزیمم به سمت طول موج های بلندتر یعنی به سمت ناحیه ی قرمز مشاهده می شود. این انتقال زمانی رخ می دهد که اسید آمینه های تیروزین و تریپتوفان از محیط آبگریز به محیط آبدوست انتقال یابند، که این پدیده

نشان دهنده ی افزایش قطبیت محیط اطراف این دو کروموفور و کاهش آبگریزی می باشد۸]و[۷ ، همچنین می توان گفت که با اتصال ب۱۲، فلوروفور های پروتئین به سطح آمده و محیطشان قطبی تر شده است. ولی در رابطه با پروتئین بتا کازئین

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 7 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد