بخشی از مقاله

معماری بومی، بررسی تأثیر فرهنگ و آداب و رسوم بر معماری با تأکید برمعماری بومی مناطق جنوبی ایران
چکیده:
فرهنگ و هنر همواره دارای برهم کفش های فراوانی بوده اند و هرگز نمی توان تأثیر فرهنگ یک منطقه را برهنر و معماری آن منطقه فکر منکر شده و نادیده گرفت. این نوع معماری ـ معماری بومی ـ در دوران مدرنیسم کمرنگ و گاهی حتی نادیده گرفته شد که برخی نامطلوب و مخرب آن نیز مشاهده گردید و بر همگان آشکار شد و به زودی و در معماری پست مدرن دوباره مورد توجه دقیق و فراوان قرار گرفت و در حقیقت مهمترین و اساسی ترین پایه ی معماری پست مدرن گردید.
این مقاله سعی برآن وارد که با بررسی و تحلیل مواردی از آداب و رسوم بومی و فرهنگی و بررسی اثرات و برهم کنش های آنها برمعماری به میزان تأثیر فرهنگ و آداب و رسوم یک منطقه بر معماری آن منطقه بپردازد و نشان دهد که یک معماری، پایدار، مطلوب و ماندگار تا چه میزان مرهون توجه به فرهنگ و آداب و رسوم بومی و خلقیات افراد یک منطقه می باشد.
واژگان کلیدی : فرهنگ ـ معماری ـ آداب و رسوم ـ خانه ـ بومی

1 ـ مقدمه:
معماری و فرهنگ ، دو واژه ی آشنا؛ معماری نوعی هنر ظریف و فرهنگ بیانگر هویت جامعه می باشد.واین دو همیشه دارای رابطه ی ای نزدیک و مستمر بوده اند. معماری فعالیتی هنری ـ علمی است که برای آفرینش فضا و تغییر دست مان دادن به آن انجام می شود.
2 ـ انواع معماری:
الف ـ معماری مردمی: معماری طبیعی و محلی مردم یک سرزمین که بر اساس نیازشان به وجود آمده است.
× ـ معماری بومی : شکل پیشرفته ای از نوع معماری مردمی است و با اقلیم و آب و هوا ، فرهنگ و مصالح ساختمانی آن منطقه مرتبط می باشد. این معماری یک معماری دوست داشتنی و تحسین برانگیز است.
× ـ معماری سوداگر : که می توان آن را معماری تمدن جدید نامید که بیشتر در پی منفعت طلبی و استفاده های مادی است تا معماری فایده گرا و اصولی. (پرهیزکار، ص (20 انواع دیگر معماری مانند معماری یادمانی و معماری روحانی ، دینی ، مذهبی و ... نیز وجود دارند. حال به تعریف واژه ی فرهنگ می پردازیم : مردم ، از نظر عمه شامل با فرهنگ و بی فرهنگ هستند در صورتی که همان فرد بی فرهنگ نیز در اصل فرهنگ دارد ولی فرهنگ بد دارد و شاید تعبیر درست آن فرهنگ خوب و فرهنگ بد است . زیرا فرهنگ مجموعه ی آداب و رسوم و قواعد و قوانینی است مکتوب و بیشتر غیرمکتوب که در یک جامعه افتاده و به صورت عادت در آمده است.
در تعریف فرهنگ می توان گفت که فرهنگ یک جامعه مجموعه ای از باورها، آداب و رسوم، قوانین و ارزش های موجود در یک جامعه ی کوچک تا یک ملت بزرگ است.
امااین تعریف نیز هرگز نمی تواند یک تعریف کامل و جامع از فرهنگ باشد و تنها تعریف قسمتی از فرهنگ یک جامعه است.
خوب است بدانیم که فرهنگ دارای ابعاد مادی نیز می باشد و آن همان ساختمان ها و بناهای خاطره انگیز یک جامعه و ملت است که به علت ریشه داشتن در ارزش ها و باورها به عنوان فرهنگ شناخته شده و در حقیقت حلقه ای ارتباطی فرهنگ و معماری یک جامعه می باشند. پس معماری و بناها نیز می توانند بخشی از فرهنگ یک جامعه به حساب بیایند.
در حقیقت معماری تنها به میزان استحکام ساختمان و مقدار سیمان و آهن بستگی ندارد. معماری در اصل نیاز فرهنگی مردم است؛ و این همان تعریف معماری قدیمی و سنتی گذشته ی مردم ایران است.(همان ، ص (20 برای مثال در شکل گیری فضاهای مختلف معماری ایرانی و خصوصاً فضاهای مسکونی مسائل خاص اعتقادی ایرانیان تأثیرگذار بوده است.
از بارزترین این ویژگیها احترام به زندگی خصوصی و حرمت قائل شدن برای آن است که در حقیقت این مقاله قصد دارد بامطرح ساختن این مورد برنتیجه گیری اصلی مورد نظربرسد.برای مثال در بازسازی که پس از جنگ تحمیلی هشت ساله در شهرهای

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید