مقاله میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند آسماری در میدان نفتی کرنج

word قابل ویرایش
12 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند آسماری در میدان نفتی کرنج
چکیده
سازند آسماری با سن اولیگو – میوسن یکی از مهم ترین مخازن نفتی جنوب غربی ایران در ناحیه فروافتادگی دزفول است . این سازند از نظر لیتولوژی شامل ، سنگ آهک ، سنگ آهک دولومیتی ، سنگ آهک ماسه ای ، سنگ آهک رسی و شیل است (مطیعی ، ١٣٨٢) . در این تحقیق برای شناسایی میکروفاسیس ها و تفسیر محیط رسوبی این سازند با استفاده از مطالعه حدود ٢١٠ مقطع نازک میکروسکپی و مطابقت آن ها با میکروفاسیس های استاندارد فلوگل (٢٠٠۴) و ویلسون (١٩٧۵)، در مجموع ١۵ میکروفاسیس کربناته مربوط به رخساره های دریای باز و شیب قاره ، ریف ، سد یا بار، لاگون (مرتبط با دریای باز) ، اینترتایدال ، سوپراتایدال ، یک رخساره غیرکربناته انیدریت و دو رخساره سیلیسی آواری (شیل . مادستون و ماسه سنگ ) شناسایی شد با توجه به رخساره های شناسائی شده و شواهد موجود می توان گفت که سازند آسماری در میدان کرنج در یک شلف باز (Open Shelf) رسوب گذاری شده و بیشترین ضخامت رسوب گذاری در منطقه دریای باز و شیب قاره (Slope) بوده است .
واژه های کلیدی : کرنج ، آسماری ، فرامینیفرهای پلاژیک ، شلف باز

مقدمه
میدان نفتی پارسی در ناحیه فروافتادگی دزفول شمالی و در حدود ١١۵ کیلومتری جنوب باختری اهواز واقع شده است . از نظر موقعیت زمین شناسی از جنوب و غرب به میدان آغاجاری و از غرب و شمال غرب به میدان های پرنج و پارسی منتهی می گردد، بلندترین نقطه ستیغ آن عمقی برابر ١٠٣۵ متر زیر سطح دریا دارد.
(گزارش داخلی شماره ۵٣١٠ مناطق نفت خیز جنوب ). سازند آسماری در این میدان با ضخامت حدود ۴٠٠ متر متشکل از سنگ آهک ، سنگ آهک دولومیتی ، سنگ آهک رسی ، ماسه سنگ و شیل است و دارای فرامینیفرهای بنتیک میلیولید، بورلیس ملوکوردیکا، پنروپلیس ، دیس کوربیس ، آستروتریلینا، نومولیت ، به همراه مرجان ، جلبک قرمز و سبز و پلانکتونیک می باشد.

بحث
برای تعیین رخساره های میکروسکپی و ارایه مدل رسوبی در این میدان حدود ٢١٠ مقطع نازک از مغزه های چاه شماره ١۴ میدان کرنج مورد بررسی پتروگرافی قرارگرفت . با استفاده از میکروسکپ پلاریزان ترکیب کانی شناسی ، مشخصه های بافتی و میکروفسیل های موجود شناسایی شد. در نام گذاری سنگ های کربناته از روش دانهام (١٩۶٢) استفاده شده است . در مجموع ١۵ میکروفاسیس کربناته ، یک میکروفاسیس غیرکربناته انیدریت و دو رخساره سیلیسی آواری (شیل . مادستون و ماسه سنگ ) مربوط به ۶ کمربند رخساره ای شناسایی شد که از محیط عمیق به سمت محیط کم عمق عبارتند از:
الف : میکروفاسیس های کربناته
میکروفاسیس های مربوط به دریای باز و شیب قاره (گروه A) – میکروفاسیس A١، مادستون تا وکستون با فرامینیفر پلاژیک (wackestone .Pelagic foraminifora mudstone ): این میکروفاسیس دارای بافت مادستون تا وکستونی است و دارای میکروفسیل های گلوبیژرینا، کرینوئید پلاژیک و روتالیای ریز و هم چنین میکروفسیل های دندرتینای رنجای ، میلیولید، استراکد، دیس کوربیس و اکینودرم می باشد. دانه های ریز ماسه به صورت پراکنده ، پلوئید و مقدار کمی اینتراکلاست و فابریک های لامیناسیون و آشفتگی زیستی نیز در آن مشاهده می شود (شکل ٣ – الف ). با توجه به وجود میکروفسیل های پلاژیک و فابریک موجود می توان آن را مربوط به قسمت های عمیق شیب قاره و کمربند کوهزایی ٣ ویلسون (١٩٧۵) نسبت داد.
میکروفاسیس A٢، وکستون تا پکستون با فرامینیفر پلاژیک (.Pelagic foraminifora wackestone (packstone : این میکروفاسیس شامل میکرایت و دانه های بسیار ریز کوارتز، پلوئید و اینتراکلاست همراه با میکروفسیل های پلاژیک Rotalia stachi و گلوبیژرینا و میکروفسیل های اپرکولینا، دیس کوربیس می باشد.
هم چنین میکروفسیل های بنتیکی که از محیط های کم عمق تر به وسیله جریان های توربیدایت به این محیط حمل شده اند در آن قابل مشاهده است . مرز ناگهانی دانه ها و فابریک های لامیناسیون و ایمبریکاسیون در این میکروفاسیس مشاهده می شود. با توجه به آلوکم ها و فابریک های موجود در این میکروفاسیس که نشان دهنده توربیدایت است می توان آن را معادل میکروفاسیس استاندارد شماره ۴ فلوگل (٢٠٠۴) و کمربند رخساره ای ۴ ویلسون (١٩٧۵) در نظر گرفت (شکل ٣ – ب).
میکروفاسیس A٣، وکستون تا مادستون ماسه ای با فرامینیفر پلاژیک Sandy Mixed pelagic) (mudstone .foraminifora wackestone : این میکروفاسیس سنگ آهک ماسه ای وکستون تا مادستونی است که در حدود ١٠ درصد ذرات تخریبی کوارتز در زمینه ی میکرایتی در اندازه ی ریز تا متوسط دارد. میکروفسیل های پلاژیک (گلوبیژرینا) و میکروفسیل های هتروستژینا، میوژیپسینا، میلیولید و اکینودرم به همراه جلبک سبز نیز در آن مشاهده می شود (شکل ٣ – ج). با توجه به وجود فسیل پلاژیک در این میکروفاسیس ، اندازه ی دانه های کوارتز، عدم پراکندگی یکنواخت آن ها و فابریک ایمبریکاسیون که نشان دهنده توربیدایت هستند می توان آن معادل کمربند رخساره ای ۴ ویلسون (١٩٧۵) در نظر گرفت . میکروفاسیس A۴، وکستون تا پکستون بیوکلاستی با فرامینیفر پلاژیک Mixed pelagic) (packstone .foraminifora bioclstic wackestone : این میکروفاسیس زمینه ای میکرایتی داشته و در حدود ٣ تا ۵ درصد فرامینیفرهای پلاژیک ، و حدود ١ تا ٢ درصد مواد آواری در اندازه ی ماسه های ریز و سیلت در آن مشاهده می شود. علاوه بر میکروفسیل های پلاژیک قطعاتی از اکینودرم ، استراکد، دوکفه ای ، گاستروپود و سایر میکروفسیل های بنتیک و جلبک سبز نیز در آن قابل مشاهده است . با توجه به تنوع میکروفسیل ها (پلاژیک و بنتیک ) و فابریک های دانه بندی تدریجی ، ایمبریکاسیون و وجود دانه های حمل شده از مناطق کم عمق تر، این میکروفاسیس نشان دهنده توربیدایت است و می توان آنرا معادل میکروفاسیس استاندارد شماره ۴ فلوگل (٢٠٠۴) و کمربند رخساره ای ۴ ویلسون (١٩٧۵) که مربوط به شیب قاره است در نظر گرفت (شکل ٣ – د).
میکروفاسیس A۵، وکستون تا پکستون جلبکی با فرامینیفر پلاژیک .Algal wackestone): (packstone with pelagic forams این میکروفاسیس از قطعات جلبکی قرمز لیتوفیلوم و لیتوتامینیوم در زمینه ای از میکرایت تشکیل شده است . زمینه میکرایتی در آن به طور محلی دولومیتی شده اما ساختمان جلبکی در آن به خوبی حفظ شده است (شکل ٣ – ه). میکروفسیل های پلاژیک و همچنین میکروفسیل های بنتیک میلیولید و میوژیپسینا و قطعات اکینودرم به همراه پلوئید و اینتراکلاست در آن مشاهده می شود. با توجه به وجود میکروفسیل های پلاژیک به همراه جلبک سبز می توان این میکروفاسیس را معادل میکروفاسیس استاندارد شماره ۴ فلوگل (٢٠٠۴) و کمربند رخساره ای ۴ ویلسون (١٩٧۵) که مربوط به شیب قاره و جلوی سد است در نظر گرفت .
میکروفاسیس مربوط ریف (گروه B)- میکروفاسیس B١، باندستون مرجانی Coral): (Boundstone این میکروفاسیس از اجتماع مرجانی تشکیل شده است که در آن حجرات مرجانی موجود توسط سیمان کلسیتی و گل آهکی پر شده اند (شکل ٣ – و). این رخساره در بخش بالایی شیب قاره قرار داشته و معادل میکروفاسیس استاندارد شماره ٧ فلوگل (٢٠٠۴) و کمربند رخساره ای ۵ ویلسون (١٩٧۵) است .
میکروفاسیس های مربوط به سد (گروه C) – میکروفاسیس C١،گرینستون بیوکلاستی Bioclstic): (grainstone در این میکروفاسیس می توان به فرامینیفرهای کف زی میلیولید و دندریتینارنجای به همراه گاستروپود اشاره کرد. بیشتر دانه ها در این میکروفاسیس میکرایتی شده و همراه با دانه های ریز پلویید بوده ، و زمینه ی آن اسپارایت و فابریک سیمان از نوع گرانولار است و چون فاقد گل می باشد، این رخساره در سد بیوکلاستی و در محیطی با انرژی و آشفتگی بسیار بالا در عمق کم و نور کافی رسوب کرده است و می توان آن را معادل میکروفاسیس استاندارد ١١ فلوگل (٢٠٠۴) و کمربند رخساره ای ۶ ویلسون (١٩٧۵) دانست (شکل ٣ – ز).
میکروفاسیس C٢، اایید گرینستون (Ooid grainstone): این میکروفاسیس دارای بافت گرینستونی است با سیمان دریایی ، که در آن ااییدها عمدتا میکرایتی بوده که گاهی فشردگی مکانیکی روی آن ها اثر گذاشته است ، میکروفسیل های میلیولید، دندریتینای رنجای ، اکینوئید و پنروپلیس به همراه اینتراکلاست و کمی پلوئید در آن دیده می شود. برخی ااییدها به صورت گزینشی تبدیل به دولومیت شده اند، دانه های کورتوئید نیز در آن مشاهده می شود. این میکروفاسیس بیانگر محیط پر انرژی سد االیتی و معادل میکروفاسیس استاندارد شماره c١۵ فلوگل (٢٠٠۴) و کمربند رخساره ای ۶ ویلسون (١٩٧۵) است (شکل ٣ – ح).
میکروفاسیس های مربوط به لاگون باز (گروه D) – میکروفاسیس D١، پکستون میلیولیددار Miliolid) (packstone: در این میکروفاسیس علاوه بر میلیولید که فراوان ترین آلوکم آن است میکروفسیل های دندریتینای رنجای ، استراکد، دیس کوربیس ، اپرکولینا، پنروپلیس ، جلبک و اکینودرم به همراه میکروفسیل پلاژیک و دانه های کوارتز به مقدار کمتر از ۵ درصد، اینتراکلاست وپلوئید، مرز ناگهانی دانه ها و فابریک ایمبریکاسیون نیزدر آن مشاهده می شود (شکل ٣ – ط). این میکروفاسیس را با توجه به آلوکم های موجود و وجود میکروفسیل پلاژیک می توان به میکروفاسیس استاندارد شماره For ١٨ فلوگل (٢٠٠۴) و کمربند رخساره ای ٧ ویلسون (١٩٧۵) نسبت داد.
میکروفاسیس D٢، پکستون با فرامینیفرهای درشت (Large foraminifora packestone): در این میکروفاسیس میکروفسیل های بورلیس ملوکوردیکا، اپرکولینا، میوژیپسینا، پنروپلیس ، آمفیستژینا، میلولید، آستروتریلینا و استراکد به همراه میکروفسیل های پلاژیک (گلوبیژرینا) و دانه های پلوئید و اینتراکلاست مشاهده می شود. این میکروفاسیس دارای فابریک ایمبریکاسیون و سیمان کلسیتی و انیدریتی نیز می باشد. این میکروفاسیس را نیز می توان معادل میکروفاسیس استاندارد شماره For ١٨ فلوگل (٢٠٠۴) و کمربند رخساره ای ٧ ویلسون (١٩٧۵) نسبت داد (شکل ٣ – ی).
میکروفاسیس های مربوط به اینترتایدال (گروه E) – میکروفاسیس E١، وکستون بیوکلاستی Bioclstic) (wackestone: این میکروفاسیس دارای حدود ١۵ درصد دانه های ریز ماسه ، ۵ درصد اینتراکلاست و ۵ درصد میکروفسیل می باشد. وجود مقادیر کمی میلیولید نشانگر عملکرد توفان و جریان های جزرومدی است که باعث انتقال آن ها به این محیط شده است . دارای تخلخل حفره ای و شکستگی است . این میکروفاسیس بیانگر رخساره کانال های جزرومدی و معادل میکروفاسیس استاندارد شماره ١۶ فلوگل (٢٠٠۴) است که در کمربند رخساره ای ٨ ویلسون (١٩٧۵) قرار دارد (شکل ٣ – ک).
میکروفاسیس E٢،گرینستون تا پکستون اینتراکلاست دار (Intraclast grainstone. packstone):
این میکروفاسیس شامل دانه های اینتراکلاست در زمینه ی میکرایتی است ، علاوه بر اینتراکلاست پلوئید و مقدار کمی ماسه و میکروفسیل نیز در آن وجود دارد. سیمان کلسیتی و فابریک های ایمبریکاسیون و کنده شدگی های ریز در آن مشاهده می شود (شکل ٣ – ل). باتوجه فابریک های موجود و به اینکه اینتراکلاست که نشانه ی خروج از آب و به سمت رو به خشکی است (حسین رحیم پوربناب ، ١٣٨۴)، این میکروفاسیس مربوط به بخش بالای محیط بین جزرومدی است و معادل میکروفاسیس استاندارد شماره ١۶ فلوگل (٢٠٠۴) و کمربند رخساره ای ٨ ویلسون (١٩٧۵) می باشد.
میکروفاسیس E٣، وکستون با ماسه فراوان (Highly sandy wackestone): این میکروفاسیس دارای حدود ٢٠ تا ٣٠ درصد ماسه ، در اندازه های ریز تا متوسط با جورشدگی نسبی خوب و گردشدگی کم تا زاویه دار در زمینه میکرایتی است . با توجه به ویژه گی های سنگ شناسی و وجود دانه های کوارتز تخریبی می توان آن را جزء میکروفاسیس های مخلوط کربناته – تخریبی قرار داد. این میکروفاسیس در طبقه بندی فلوگل (٢٠٠۴) و ویلسون (١٩٧۵) جایگاهی ندارد ولی با توجه خصوصیات سنگ شناسی می تواند بیانگر رخساره کانال های جزرومدی و معادل کمربند رخساره ای ٨ ویلسون (١٩٧۵) باشد (شکل ٣ – م).
میکروفاسیس های مربوط به سوپراتایدال (گروه F) – میکروفاسیس F١، مادستون فسیل دار (lime mudstone:Fossiliferous )این میکروفاسیس شامل زمینه ی میکرایتی و دارای قطعات فسیلی میلیولید و گاستروپود است که در مجموع فراوانی این قطعات کمتر از ٢ تا ٣ درصد می باشد. با توجه به اینکه میزان گل نسبت به سایر اجزا در این میکروفاسیس زیادتر است و نیز آثاری از دولومیت ریز بلور در آن دیده می شود که در واقع در محیط سابخا و در طی دولومیتی شدن تبخیری جانشین گل آهکی شده اند.
پدیده ی انحلال و جانشینی به وسیله انیدریت در این رخساره دیده می شود. به نظر می رسد برخی از حفره ها که به وسیله انیدریت جایگزین شده اند. قطعات میکروفسیلی مثل گاستروپود موجود در این میکروفاسیس توسط توفان های قوی به این مناطق حمل شده اند. این میکروفاسیس معادل میکروفاسیس استاندارد شماره ١٩ فلوگل (٢٠٠۴) و در کمربند رخساره ای ٩ ویلسون (١٩٧۵) قرار دارد و به بخش بالای پهنه جزر و مدی نسبت داده می شود (شکل ٣ – ن).
میکروفاسیس F٢، مادستون آهک دولومیتی (Dolomitized lime mudstone): این میکروفاسیس مادستونی است که دولومیتی شده ، ویژه گی عمده این میکروفاسیس بسیار ریز دانه بودن آن است . دانه های تخریبی و کانی های تبخیری نیز در آن مشاهده می شود. به نظر می رسد کانی های تبخیری بعد از انحلال بخش هایی از سنگ (احتمالا جلبک سبز) جایگزین شده اند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 12 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد