مقاله ژئوتوریسم معادن مطالعه موردی: معدن فیروزه نیشابور

word قابل ویرایش
43 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
ژئوتوریسم شکل ویژه ای از صنعت گردشگری است که در آن ژئوسایت ها در مرکز توجه گردشگران قرار می گیرند. از بین جاذبـه های ژئوتوریستی هر کشوری، معادن از اهمیت خاصی برای جاذبه های توریستی برخوردار هستند که با عنـوان ژئوتوریسـم معـادن مـورد توجه قرار دارند. چرا که دیدن معادن ، روش های اکتشاف و استخراج آن ها، دستگاه ها و ماشین آلات مورد استفاده برای استخراج معادن ، مشاهده انواع سنگ ها به ویژه سنگ های قیمتی و جواهری برای مردم جذابیت خاصی دارد. معدن فیروزه نیشابور واقع دراستان خراسان رضوی تنها معدن فیروزه کشور است که بهره برداری می شود.این معدن به دلیل دارا بودن فیروزه هایی با رنگ آبی آسمانی از مشهورترین معادن فیروزه جهان است که یک ژئوسایت بالقوه به حساب میآید که در صورت ایجاد امکاناتی مثل برگزاری تورها، مدیریت و برنامه ریزی و ارائه تفسیر و تجهیز به تمهیدات گردشگری به یک ژئوسایت بالفعل تبدیل می شود.در این تحقیـق از دو روش کتابخانـه ای و میـدانی برای بدست آوردن منابع و اطلاعات استفاده شده است . در این راستا به معرفی معدن فیروزه نیشابور پرداخته شد. امید است که با معرفی جنبه های ژئوتوریستی این معدن در راه توسعه آن گامی برداشته شود.
واژگان کلیدی: ژئوتوریسم ،معادن ، ژئوسایت ، معدن فیروزه نیشابور
١- مقدمه
جهانگردی از مهمترین فعالیت های انسان معاصر است که همراه با وجود آوردن تغییراتی اساسـی و تحـولاتی بنیـادی در اوضـاع و شرایط اقتصادی ،فرهنگی،سیاسی، زیست محیطی زندگی انسان ها را دگرگون میسازد.امروزه صنعت گردشگری در دنیا، یکی از مهمترین منابع درآمدزا و در عین حال موثر در تبادلات فرهنگی بین کشورهاست و به عنوان گسترده ترین صـنعت خـدماتی جهـان حـائز جایگـاه ویژه ای است از این رو بسیاری از کشورها در رقابتی نزدیک و فشرده در پی افزایش بـیش از پـیش منـافع و عوایـد خـود از ایـن فعالیـت بین المللیاند. سفر و جهانگردی هر چند پدیده ای کهن است ،اما انقلاب صنعتی ،اختراعات و اکتشـافات جدیـد ،افـزایش رفـاه عمـومی و اوقات فراغت انسان ها ،باعث تغییرات اساسی در نقش ،ابعاد و اهمیت آن شده است . امروزه جهانگردی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی و در شمار سه صنعت عمده جهان محسوب می شود(سینایی،١٣٨٢،ص ١۵) . در روند کنونی توسعه سریع و پر شتاب صنعت گردشـگری، روش های سنتی و قدیمی به کار گرفته شده ،به تدریج کارآیی خود را از دست می دهند و در این عرصـه موفقیـت از آن کسـی اسـت کـه روش های نو و جاذبه های جدیدی را ارائه نماید.زمین گردشگری از جمله علوم جدیدی است که طی سال های اخیر شاهد پیشـرفت هـای چشمگیری بوده است .این علم شامل هرگونه فعالیت گردشگری است که در یک محیط زمین شناختی ،معدنی و یا به صورت ماجراجویانه در این محیط ها رخ می دهد.
نقش صنعت گردشگری و تلفیق آن با علوم زمین ، در ارتقای اقتصـادی، فرهنگـی و اجتمـاعی، و تـرویج صـلح و شناسـایی و حفـظ داراییهای طبیعی–فرهنگی و مکان یابی آن بر کسی پوشیده نیست (نکویی صدری،١٣٨٨). هر یک از انسان هـا در میـراث سـرزمین خـود سهم دارند و به سهم خود به گذشته خود تملک دارند. این گذشته حتی گذشته تاریخ زمین شناسی مـیهن و گذشـته تـاریخ فلزکـاری و معدن کاری کشور را نیز شامل میشود. زمین گردشگری با ارج نهادن به میراثهای مثل میراث معدن کاری،زمین شناسی اشکال منحصر بـه فرد سطح زمین ، انسان شناسی (فسیل های انسان های اولیه ) و میراث هایی همچون سکونتگاه های حفر شده در دل صخره های طبیعـی (بـا رویکرد تاریخی- فرهنگی)درصدد حفاظت ،آموزش و افزایش آگاهی در مورد چگونگی طبیعت بیجان و رونق طبیعـت گـردی (بـا رویکـرد ویژه به پدیده های بیجان طبیعت ) است .در حالت کلی «میراث در دامنه وسیع معناییاش عموما با واژه ارث به عنوان چیزی کـه از یـک نسل به نسل دیگر منتقل میشود، مرتبط است و به عنوان حمل کننده تاریخی ارزشها از گذشته محسوب میشود و در مفهومی گسـترده اشکال فرهنگی،تاریخی، و طبیعی را شامل میشود»(١٩٩۶٢۴٩.Nurayanti).
صنعت زمین گردشگری در راستای افزایش آگاهی در خصوص میراث زمین شناختی و معدنی و میراث فرهنگی مرتبط و حفظ آنها، نقش کلیدی ایفا میکند. لذا با توجه به اهمیت موضوع مقاله حاضر به بررسی و معرفی پتانسیل های معدن فیروزه نیشابور مـی پـردازد .
در این مقاله از روش های معمول تحقیقات علوم انسانی استفاده شده است و از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی وبه روش مشاهده عینـی و مصاحبه با مسئولان و نهادهای ذیربط استفاده شده است .بخش اعظم کار تحقیق را در روش مطالعه کتابخانه ای پیگیری شده و همچنین با توجه به اقامت چندین ساله در شهرستان نیشابور برای مطالعه معدن فیروزه از روش مشاهده عینی ومطالعه میدانی استفاده شده است .
٢- مبانی نظری
٢-١ گردشگری( Tourism)
تغییرمکان موقتی افراد به مقاصدی خارج ازمحل معمول کار یا اقامتشان ، فعالیت هایی که در طول اقامت افراد در آن مقاصد انجام میگیرد وتسهیلاتی که به منظور برآوردن نیازهای آنان فراهم میشود.
سازمان جهانی جهانگردی(WTO)که بسیاری از دولت ها در آن عضویت دارند راهی را برای ارائـه تعریفـی عمـومی از جهـانگردی نشان داده است در سال ١٩٩١ از سوی این سازمان تعریفی تازه تر ارائه شد که هدف آن در مرحله اول کمک به کسـانی بـود کـه وظیفـه جمع آوری آمار در زمینه گردشگری را به عهده داشتند. این تعریف از این قرار است :
فعالیتهای افرادی که برای مدت زمانی کمتر از یک سال متوالی به مکانی خارج از محیط معمول زندگی خود مسـافرت نمـوده و هدف اصلی آنها چیزی غیر از انجام فعالیتی است که به خاطر آن از سوی محل مورد بازدید مزد دریافت نمایند.
٢-٢ اکوتوریسم
اکوتوریسم اختصار واژه Tourism -Ecological است که در ادبیات فارسی به جهانگردی زیسـت محیطـی یـا طبیعـت گـردی مشهور شده است . هر چند که در زبان فارسی بین جهانگردی زیست محیطی و جهانگردی طبیعت گرد تفاوتی قایل نشده انـد امـا اصـولا دانشمندان این عرصه تفاوت هایی بین این دو واژه قایل هستند و اکوتوریسم را زیرمجموعه طبیعت گردی میدانند، اما به دلیل وارد نشدن به مباحث فلسفی بحث این دو واژه را با کمی اغماض یکسان تلقی مینماییم .
به طور کلی طبیعت گردی عبارت است از «انواع گردشگری که در بستر طبیعت صورت میپذیرد که هدف آن داد و ستادهایی بـین جهانگرد و محیط زیست است که در آن به محیط زیست آسیب وارد نشود.» (صارمی نائین ، محمد حسین ، ١٣٨٢: ١٠)
اکوتوریسم یک مسافرت و دیدار زیست محیطی مسئولانه به مناطق طبیعی نسبتا دست نخورده بوده ، و هدف آن لـذت بـردن و استفاده از طبیعت (و هر پدیده فرهنگی همراه آن – چه در گذشته و چه در حال ) است که باعث تقویت منابع شده ودارای تـاثیرات منفـی اندکی است و باعث فعال شدن جمعیت های محلی میشود که از نظر اجتمـاعی- اقتصـادی بـرای آنـان مفیـد اسـت . اکوتوریسـم یکـی از زیربخش های جهانگردی پایدار است (نشست مجمع اکوتوریسم ، سازمان جهانی جهانگردی؛ ٢٠٠٢: ۴٠)
٢-٣ژئومورفولوژی
ژئومورفولوژی یکی از شاخه های جغرافیای طبیعی و از پایه های اساسی علوم جغرافیا است که بـا ایجـاد پـل و گـذرگاهی،با سـایر رشته های علوم طبیعی و زمین پیوند خورده است . ژئو مورفولوژی ترکیبی از سه واژه (ژئو:زمین ، مورف :شکل ، لوژی :شناسایی) اسـت . بـه نظر می رسد علم اشکال زمین که معادل فارسی آن است از عنوان پیکر زمین شناسی که قبلا به کار می رفتـه و ریخـت شناسـی کـه در حال حاضر برای ترجمه به فارسی این کلمه انتخاب شده است مناسب تر باشد. ظاهرا آن چه از کلمـه ترکیبـی ژئـو مورفولـوژی اسـتنباط میشود ،توصیف شکل بندی ناهمواری های پوسته زمین است .
در محدوده این دانش ویژگی های توپوگرافی نیز با دقت کافی مورد مطالعه و تشـخیص قـرار مـیگیرنـد. و تمـامی عـواملی کـه در ساختن و پرداختن این اشکال و در به وجود آوردن این توپوگرافی دخالت دارند و یا عواملی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در تغییر دادن اشکال یاد شده موثر میافتد در محدوده این دانش مورد تجزیه وتحلیل قرار میگیرند(رجایی،١٣٧٣،ص ۴٧).
٢-۴ ژئوتوریسم
٢-۴-١مفهوم ژئوتوریسم
واژه ژئوتوریسم ،از سه کلمه Geo به معنی زمین ، Tourبه معنی گشت ، Ism به معنی مکتب و عمل ترکیب گردیده و به معنـی گردشگری زمین شناسی است . و یکی از گرایش های تخصصی اکوتوریسم می باشد و به معنی پدیده های زمین شناختی به گردشـگران بـا حفظ هویت مکانی آن میپردازد. ژئوتوریسم از علوم متعددی مثل ژئو مورفولوژی ،ژئوفیزیک ،و کلیماتولوژی بهره برده و کارشناسـان علـوم زمین و علاقه مندان به طبیعت را برای بازدید از جاذبه های زمین دعوت میکند.
یکی از انواع مختلف گردشگری، گردشگری طبیعت گراست .تاکید این گونه از گردشگری بر جاذبه های طبیعـی و محیطـی و پنـاه بردن به آغوش طبیعت زیبا و تحسین و درک و لذت بردن از جاذبه های طبیعی است (پاپلی و سقایی ١٣٨۵:۴٧).در این بین طبیعت ، نیـز به طبیعت جاندار و طبیعت بی جان تقسیم می شود(نکوئی صدری ، ١٣٨۵). تاکید صنعت زمین گردشـگری بـر جاذبـه هـا و زیباییهـای طبیعت بیجان و تحسین ،درک،لذت ،فراگیری راههای حفاظت از جاذبه های آن به قصد تفرج است .بخـش اعظـم زمـین گردشـگری در محیط طبیعی روی می دهد،از این رو ،ممکن است به عنوان یک بخش از اکوتوریسم در نظر گرفته شود،اما این صنعت ،شـکل ویـژه ای از گردشگری است که در آن ژئوسایت ها در مرکز توجه گردشگران قرار مـی گیرنـد(داولینگ و نیوسـام ،۶،٢٠٠۶).در تعریـف دیگـر زمـین گردشگری عبارت است از:((ارائه امکانات خدماتی و تفسیری به منظور قادر ساختن گردشگران به کسب دانـش و درک زمـین شناسـی و ژئو مورفولوژی به انظمام مشارکت آنها در توسعه علوم زمین گذشته از سطح درک زیباشناسی محض یک سایت )) (٢٠٠۶٢٢١،Hose) بنابراین به طور خلاصه می توان گفت : تلفیق میان رشته ای صنعت گردشگری با حفظ و تفسیر جاذبه های طبیعت بی جان – همراه با مسایل فرهنگی مرتبط با آنها – در قالب ژئوسایت به عموم مردم را زمین گردشگری گویند (نکوئی صدری، ١٣٨٨ صفحه ٢٣).
٢-۴-٢ ژئوسایت
مکانی که دارای یک پدیده کمیاب و ارزشمند زمین شناختی است را ژئوسایت می نامند. این نقاط باید ارزش های زیباییشناسی و علمی داشته و امکان بازدید از آن برای همگان فراهم باشد. ژئوسایتها نقاط منفردی هستند که می تواننـد مقصـد بازدیـد ژئوتوریسـتها باشند. هر پدیده ای که مناسب برای راه اندازی تورهای زمین گردشگری باشد مثل یک غار،دهانه یک آتشفشان ،یک معدن متروکه یـا در حال استخراج ،یک چشم انداز زیبا از طبیعت بی جان ،یا یک رخنمون زمین شناسـی در کنـار جـاده ، مـی توانـد بـا تجهیـز بـه تمهیـدات گردشگری ،یک ژئوسایت به شمار آید. به مکان های مربوط به علوم زمین و معدن کاری و صخره های مسکونی دستکند بشر ،و جاذبه هایی از این دست ،یک ژئوسایت می گویند و گردشگر علاقه مند به بازدید از این مکان ها را یک ژئو توریست نامند.
ژئوتوریست ها معمولا گردشگرانی قانع هستند که به دنبال هتل های لوکس وشرایط بسیار عالی خدماتی نیستند. آنها می توانند به راحتی در چادر و در شرایط ابتدا زندگی کنند، مسیرهای طولانی وسخت را پیمایش کنند وبیشترین ارتباط ونزدیکی را با طبیعت داشـته باشند. این یکی از مزیت های ژئوتوریسم به شمار می رود. (امری کاظمی،١٣٨۵)
٢-۴-٣عوامل پیدایش پدیده های ژئوتوریسم
برای تشکیل تنوع زمین شناختی (Geodiversity)تنوع و دگرگونی توسط فرآیندهای بیرونی و درونی لازم اسـت . طبیعـت دائـم توسط فرسایش آبی و بادی در حال تنوع و دگرگونی است . این دگرگونی توسط خود عوامل فرسایش شکل میگیرد نه انسـان ، مهمتـرین عوامل پیدایش رخنمون ها، اشکال و جلوه های زمین که موجب جلب گردشگران علاقه مندان به پدیـده هـای طبیعـی مـیگـردد، عبارتنـد از(حریریان ،١٣۶٩): فرسایش ها – آتشفشان ها – چین خوردگیها و گسله ها – گنبدها و بلورهای نمکی – تپه های مرجانی
فرسایش مهمترین عامل ایجاد و شکل گیری پدیده های زمین شناسی، محسوب میشود. فرسایش آبی و بادی، تغییر درجه حـرارت و تبلور کانیها از عمده ترین محرکهای عمل فرسایش در سطح زمین است . بارش برف و باران ، رگبارهای فصلی، امـواج دریـا، پیشـروی و پسروی آب دریاها، تغییر مسیر رودخانه ها، جریان سیلاب ها، نفوذ آب در لایه های زمین و انحلال سنگ ها و رسوبات آهکی سیلتی، مـارنی و ماسه سنگی و شکل گیری غارها و حفره ها و دریاچه ها و سفره های آب زیرزمینی، نفوذ آب در سنگ ها، انجماد و تخریب آن هـا از جملـه عواملی است که چهره طبیعت را دائم تغییر داده و رخنمون ها و جلوه های رنگارنگ کـانیهـا لایـه هـای مختلـف زمـین را بیشـتر نمایـان میسازد (احمدی، ١٣٨١)
٢-۴-۴ اهمیت ژئوتوریسم
تعامل میان محیط و فعالیتهای گردشگری متقابل است .گردشگری را بیش از آنکه یک علم مستقل بدانیم باید یـک دانـش میـان رشـته ای یاچندرشـته ای بـدانیم چـرا کـه اساســادربرگیرنده تمـامی ابعــاد و جوانـب جامعــه اسـت .فعالیتهای گردشـگری شـامل ابعـاد طبیعی،اجتماعی، فرهنگی واقتصادی است .(تولایی،١٣٨۶)توسعه گردشگری به ویژه درکشورهای کمتر توسعه یافته عامل موثری در مقابله با فقر است و موجب افزایش درآمد قشرهای مختلف ، کاهش بیکاری ورونق اقتصادی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی میشود(کاظمی،١٣٨۵:٧). لویس ترنر: گردشگری را امیدبخش ترین و پیچیده ترین صنعتی میداندکه جهان سـوم بـا آن روبـه روست و معتقد است بیشترین قابلیت را برای جانشینی دیگر صنایع درآمدزا دارد.(لی١:١٣٧٨) صنعت زمین گردشگری به عنوان یک زیر مجموعه مهم از صنعت گردشگری طبیعت گرا،دارای پتانسیلی برای بازیافت و ترمیم تمامی بخش های جامعه است . این امر اشتغال طیـف گسترده ای از دانش آموختگان و متخصصان رشته های مختلف اعم از مهندسان معدن ،متخصصان علوم زمین و… را در قالب راهنمایان زمین گردشگری (Geoguides ) و متخصصان امور پژوهشی در تلفیق با گردشگری دربر میگیرد.
رونق صنعت زمین گردشگری می تواند بر هتلداری،رستورانها،آژانسهای مسافرتی،صنایع دستی،سوغات محلـی و در حالـت کلـی بـر اقتصاد شهرنشینان و روستاییان در ایران تاثیر مثبت بر جای گذارد(نکویی صدری ،١٣٨۴ ).
زمین گردشگری نوعی از گردشگری است که باعث خرابی محیط زیست نمی شود.از لحاظ اکولوژی همگـرا و از مـوارد منفـی رشـد گردشگری،احتراز می کند(علی الخصوص در کشورهای جهان سوم ) و تماسهای منفی یا اجتماعی و فرهنگی کمی دارد(همان ).
٢-۴-۵ مولفه های یک ژئوسایت
تبدیل چشم اندازهای زمین شناختی و مکان های دارای پتانسیل به یک ژئوسایت و اجرای تورهای زمین گردشگری در طـول مسـیر چند ژئوسایت و جذاب ساختن آن کاری تخصصی است و به استفاده از نظر کارشناسان علـوم مربوطـه و متخصصـان زمـین گردشـگری و گردشگری و ایجاد برخی زیر ساخت های تفسیر ژئوتوریسمی نیاز دارد(نکوئی صدری،١٣٨٨:٢٧).
سایر تمهیدات از جمله ایجاد اقامتگاه برای گردشگران نیز امری ضروری به حساب میآید و به طور کلی رونق این صنعت بـه ایجـاد اقامتگاه های گردشگری نیز وابستگی مستقیم دارد. خوشبختانه در این نوع گردشگری به خاطر ماهیت حضـور گردشـگر در طبیعـت ،بـه احداث هتل های گران قیمت و لوکس در خارج از شهرها و نواحی روستایی نیازی نیست و حتی احداث آنها باعث بـرهم خـوردن زیبـایی بکر چشم اندازهای طبیعی خواهد شد. به طور کلی اقامتگاه و خدمات اقامتی در مجموع به سه بخش کلی قابل طبقه بندی است . این نـوع
طبقه بندی در آژانس های مسافرتی بین المللی نیز معمول است :
١- اقامتگاه با ارائه خدمات مثل هتل ها و مهمان پذیرها همراه با تخت و صبحانه
٢- اقامتگاه بدون ارائه سرویس مثل در اختیار گذاردن منزل ، آپارتمان ،ویلا ،کلبه و آلونک چوبی و خودروهای کاروان ثابت
٣- اردوگاهها و مکان های مخصوص چادر زدن و محل مخصوص پارک خودروهای ون همراه با میز صـحرایی بـرای سـفره و محـل مخصوص روشن کردن آتش کباب ، توالت صحرایی و مکان های بهداشتی برای ریختن زباله .
آنچه ضروری به نظر میرسد ایجاد امکانات اقامتی مورد ٢ و٣ فوق الذکر نسبت به موقعیت هر مکان در حومـه نـواحی روسـتایی یـا مکان های از پیش تعیین شده از لحاظ کاربری زمین و لحاظ نمودن تدابیر زیست محیطی و علائق مردمی است و به طور کلی مولفه هـای صنعت گردشگری در شاخه تخصصی زمین گردشگری،شامل :بازدید از ژئوسایتها به منظور تفـریح تاثیرپذیرانـه ، افتـادن در یـک احسـاس حیرت و شگفتی، و درک ارزش و فراگیری و آموزش از طبیعت است (داولینگ و نیوسام ،٢٠٠۶:۴ ). مولفه های صنعت گردشگری مورد لزوم برای بازدید از یک ژئوسایت و رونق صنعت زمین گردشگری در نمودار ذیل خلاصه شده است .

نمودار ١- مولفه های مورد نیاز برای یک ژئوسایت ،ماخذ : نکوئی صدری(١٣٨٨:٣۶)
٢-۴-۶ ژئوپارک
یونسکو در طی فراخوان گسترده ای در سال ٢٠٠٠ مـیلادی از سـازمان هـای زمـین شناسـی کشـورها خواسـت کـه ضـمن معرفـی پدیده های شاخص و منحصر بفرد زمین شناسی خود، نام پدیده هایی که با معیارهای ارائه شده توسـط یونسـکو هماهنـگ هسـتند را در فهرستی تحت عنوان : “شبکه ژئوپارکهای جهان ” ثبت نمایند. بر اساس این فراخوان ، ژئوپارک به محدوده جغرافیایی با مرزهای مشخص گفته میشود که واجد یک یا چند پدیده زمین شناسی خاص یا منحصربفرد بوده و جاذبه های فرهنگی و طبیعی قابل توجهی نیز در ایـن محدوده وجود داشته باشند. این مجموعه باید بر توسعه اقتصادی ناحیه تاثیرگذار بوده ، دارای برنامه ها و تمهیـدات حفـاظتی ویـژه بـوده و طرح های مدیریتی مدون داشته باشد.
واژه نوین ژئوپارک را یونسکو پدید آورد.این واژه از دو زیرواژه geological (وابسته بـه زمـین شناسـی)وpark(وپـارک در مفهـوم کلی)است .این واژه به روشنی تمرکز وتاکید بر ماهیت وارزش زمین شناختی یک گستره دارد.
ژئوپارک ها اهداف گسترده ای را دنبال می کنند:توسعه اقتصادی جامعه محلـی از راه گسـترش ژئوتوریسـم تبیـین ارزش واصـالت زمین وطبیعت اندیشه همگان ، جلب مشارکت همگانی در حفاظت ونگهداری میراث زمین شناختی وبـالابردن دانـش و آگـاهی مـردم در مورد علوم زمین از جمله موارد راهبردی در اندیشه برپاکنندگان شبکه ژئوپارک ها است .
شبکه ژئوپارک های جهانی یا GGn(Global geopark network) اکنون ۶٣ عضو از ١٩ کشور جهان دارد که ژئوپارک قشـم تنها ژئوپارک ایران وخاورمیانه در این شبکه است .
در فهرست ژئوپارکهای تحت حمایت یونسکو، بحث صرفا در مورد ژئوپارکها و پدیده های زمین شناسی اسـت ؛ اگرچـه معیارهـا و مراحل ثبت شباهت های زیادی با سایت های میراث جهانی دارد. فهرست ژئوپارکها یک فهرست جدید بـا اعضـای محـدود بـوده و هنـوز اهمیت جهانی همانند ” فهرست میراث جهانی” پیدا نکرده است .کشور چین در امر ثبت و بهره برداری از ژئوپـارکهـا در جهـان پیشـگام است . از دیگر کشورهای فعال در این زمینه میتوان امریکا، آلمان ، ایتالیا، اتریش ، یونان ، استرالیا و فرانسه را نام برد. ایران اگرچه در زمینه شناسایی و معرفی پتانسیل های زمین شناسی خود از بسیاری از کشورهای مطرح جهان پیش بوده است ، اما در زمینه ثبت ژئوپارک (تنهـا یک مورد) و بهره برداری از آن اقدام قابل توجهی انجام نداده است . (امری کاظمی،١٣٨۵) کشورهای دارای ژئوپارک جهانی وشمار ژئوپارک های آن ها :
ایران (١) – ایتالیا(١)- کرواسی(١) – جمهوری چـک (١)-چـین (٢٢) –ژاپـن (٣)- فرانسـه (٢)- یونـان (٢) –مـالزی (١)- جمهـوری ایرلند(١) – انگلستان (٧)- آلمان (۶)- اتریش (٢)- اسپانیا(۴)-استرالیا(١)- رومانی (١)-پرتغال (٢)- نروژ(١)
٢-۴-٧ تاریخچه ژئوتوریسم
ژئوتوریسم در جهان بصورت اولیه توسط آدام سدویک در انگلستان آغاز شد و تاریخ این اقدامات اولیه بـه قـرن ١٧ و ١٨ انگلسـتان بازمی گرددو بصورت آکادمیک در جهان امروزی به سال ١٩٩۵ میلادی یعنی تاریخ ارائه نخستین تعریف ژئوتوریسم در جهان توسـط تـام هوز از انگلستان بازمیگردد وی ژئوتوریسم را بازدید زمین شناختی و ژئومورفولوژیک نه بصورت صرفا زیبایی شناختی بلکـه فراتـر از ایـن نگاه بطور مفصل تعریف کرد(نکوئی صدری ،١٣٩٠)؛ موضوع گردشگری زمین شناختی و حفظ میراث زمین رسما از زمانی مطرح شـد کـه یونسکو با معرفی یک عنوان جدید در علوم زمین تحت عنوان ژئو پارک از سازمان ها و مراکز زمین شناسی کشـورهای مختلـف دعـوت بـه همکاری در این زمینه نموده است (امری کاظمی ،١٣٨١)نخستین مقاله رسمی در مورد گردشگری زمین شناختی در ایـران توسـط محمـد حسن نبوی در هجدهمین گردهمایی سالانه علوم زمین سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور (١٣٧٨) ارائه وبه چاپ رسـید.وی در مورد این مقاله ضمن اشاره به اهمیت این موضوع در زمین شناسی وبا توجه به توانمندیهای بالای ایران در این زمینـه ،پیشـنهاد توجـه بیشتر به این موضوع در کشور را ارائه داد(پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور).
ثبت ژئوپارک قشم در فهرست ژئوپارک های جهانی یونسکودر سال ١٣٨۵ نقطه عطفی در فعالیت های ژئوتوریسم کشور بود.
ایران با طبیعت گسترده و بینظیر، اقلیم متنوع و ویژگیهای زمین شناسی گوناگون و تنوع زمین شناختی مـیتوانـد از پدیـده هـای زمین شناختی (ژئوتوپ ها) در سراسر کشور مانند غارها، تنگه ها، دره ها، مناطق فسیلی، دره های نشستی، شکاف های بزرگ زمین شناسـی، سازندهای زمین شناختی، گل فشان ها، زمین های کارستیک ، انواع کانیها، هرم های ماسه ای، سواحل صخره ای – سنگی، معـادن باسـتانی، کلوت ها و غیره بعنوان میراث های زمین شناختی در قالب ژئوسایت های بالقوه متعدد پس از تـدارک زیرسـاختهای گردشـگری بـه عنـوان ابزاری کار ساز در راستای توسعه ژئوتوریسم و تاسیس ژئوپارکها مورد استفاده قرار دهـد. “نکـوئی صـدری (١٣٩٠) معتقـد اسـت :ژئـو- توریسم در ایران با تاسیس ژئوپارک قشم در سال ١٣٨۶ رسمیت یافته است اما به دلیل عدم وجود ابـزار تفسـیر زمـین شـناختی در ایـن ژئوپارک در واقع بطور عملی هنوز صنعت ژئوتوریسم در ایران راه اندازی و آغاز نشده است ” (حاج علیلو و نکوئی صدری ،١٣٩٠)
٢-۴-٨ تفسیر در ژئوتوریسم و ژئوسایت ها
برای آموزش علمی عموم مردم به عنوان زمین گردشگر به دانشـمند بـودن گردشـگران و یـا تبـدیل شـدن گردشـگران عـادی بـه دانشمندان حرفه ای علوم زمین نیازی نیست . در زمین گردشگری آنچه اهمیت فراوان دارد و به این نوع گردشگری در طبیعت بار علمـی (و حتی دینی) می بخشد ودر نهایت به صیانت بیشتر از طبیعت توسط عموم مردم منجر می شود ،ارائه تفسیر به مردم است .
تفسیر یعنی ((هنر توضیح مفهوم و اهمیت مکانهای مورد بازدید مردم )) (١٩٩۴۴٢٩،Badman) .کانون توجه تفسـیر در زمـین گردشگری ،در واقع خود مکان اصلی بازدید است و مقصود نهایی ،افزایش درک و بالا بردن حس لـذت از محـیط طبیعـی است .تفسـیر در واقع روش هنرمندانه ای است که با استفاده از ابزار مختلف مثل تابلوها و بروشورها و حتی سینماهای ویژه و سه بعدی و یا بـا اسـتفاده از توضیح اشخاص متبحر و آموزش دیده مثل راهنمایان زمین گردشگری برای تبیین پدیده های طبیعت بـی جـان و شـکلها و فرآینـدهای تشکیل دهنده زمین و میراث طبیعی به عموم مردم به کار می رود (نکوئی صدری،١٣٨٨:١٣۶).
ابزارهایی که می توان در تفسیر ژئوتوریسم و ژئوسایت ها به کار برد:
عکس : عکس ابزار قدرتمندی برای نشان دادن یک ژئوسایت و ویژگی های آن است یک عکس خوب و دقیق میتواند حجم زیـادی از اطلاعات را ارائه داده و از توصیفات طولانی برای شرح و تفسیر یک پدیده زمین شناختی جلوگیری نماید.
کتابچه های راهنما: میتوان اطلاعات پایه وبرخی ویژگی های مهم یک ژئوسایت را به همراه تصاویر وطرح هـای تـوجیهی در قالـب یک کتابچه یا بروشور کوچک و سبک در اختیار بازدیدکنندگان قرارداد. اینگونه کتابچه ها به دلیل راحتی حمل و سرعت در دسترسی بـه اطلاعات اولیه بسیار مورد علاقه گردشگران است .نقشه مسیر ونقاط : نقشه ها با نشـان دادن محـل قـرار گـرفتن ژئوسـایت هـا و همچنـین مسیرهای ژئوتوریسم یکی از ابزارهای مهم و مفید برای گردشگران هستند که میتوانند بسته بـه بزرگـی منطقـه مقیـاس هـای گونـاگونی داشته ودر آنها از نمادها و نشان های گرافیکی برای گویاتر شدن و آسان تر شدن کاربرد استفاده شود.
فیلم : تهیه فیلم های کوتاه وبلند مستند از ژئوسایت ها همراه با یک متن ساده ومختصر ابزار خوبی برای معرفی آن ژئوسایت است .
لـوح فشـرده اطلاعـاتی : لـوح هـای فشـرده کـه بـه صـورت چنـد رسـانه ای (Multimedia) طراحـی شـده ودارای قابلیـت دو طرفه (interactive) باشند ،یکی از مفید ترین ابزارها برای کسب اطلاعات در مورد یک ژئوسایت وهمچنین علاقه مند ساختن گردشگران به بازدید از آن است .
پایگاه اینترنتی وگشت مجازی :پابگاه اینترنتی بهترین و سریعترین وسیله برای دسترسی به اطلاعات از دورترین نقاط ممکـن اسـت
ایجاد ارتباط با بازدیدکنندگان پایگاه اینترنتی و دریافت نظرات وپرسش های آنها و پاسـخ گـویی سـریع از ویژگـیهـای ایـن ابـزار اسـت .
همچنین میتوان تورهای مجازی از یک ژئوسایت را در پایگاه اینترنتی قرار داد تا افراد بتوانند از این طریق دیدگاهی کلی نسـبت بـه آن پیدا نمایند. تورهای مجازی در واقع نوع گشت با استفاده از تصاویر ویژه است که به بازدیدکنندگان احسـاس حضـور در محـیط واقعـی و سرک کشیدن به هر گوشه از آن محیط را می دهد.
سینمای فرانما(IMAX) : سامانه جدیدی که مـدتی اسـت در خـدمت هنـر سـینما قـرار گرفتـه و ویژگـی هـای آن نشـان دادن تصاویربسیار بزرگ و عریض و شبه سه بعدی است و بیننده خود را کاملا در محیط موضوع حس میکنـد. بـا توجـه بـه عظمـت و شـکوه پدیده های زمین شناختی، این سامانه میتواند در این زمینه بسیار کارآمد بوده و مخاطبین بسیار زیادی را به خود جلب نماید و در نتیجـه توجه و علاقه عمومی را به ژئوپارکها و ژئوتوریسم گسترش دهد.
ابزار های پروازی: بزرگی وگستردگی بسیاری از پدیده های زمین شناختی بازدید از آنها را از نزدیک واز روی زمین مشکل کرده وبه این شکل بازدید کننده نمی تواند تصور ودرک درستی از ابعاد وساختار اینگونه پدیده ها بدست بیاورد(پدیده های بزرگ وابسته بـه زمـین ساخت از این گونه اند).کاربرد بالگرد، هواپیماهای کوچک وهواسره ها (گلایدر) کایت موتوردار وبالن هـا مـی توانـد در ایـن زمینـه بسـیار کارساز باشد .در واقع این گونه بازدیدهای هوایی حسی دگرگونه به بازدیدکننده داده وعلاقه مندی او را به این موضوع بیشتر می کند.آمار یکصدهزار بازدیدکننده هوایی در سال (استیو مارتین ٢٠٠۶) در مورد بازدیدکنندگان هوایی از دره گراند کانیون آمریکا در نوع خود بسـیار جالب بوده واهمیت این گونه گشت ها در ژئوتوریسم را نشان می دهد (امری کاظمی ،١٣٨۵)
٣-ژئوتوریسم معادن
معادن هر کشوری جزو منابع و ثروت های آن به حساب می آید،بدون علم به چیستی و نقش اثر میراث معدن کاری و فلزکـاری در تاریخ کشورها،جهت گیری صحیح به آینده هر کشوری میسر نمی شود. گردشگری «زمین شناختی» میتواند بر روی جنبه های تـاریخی و فرهنگی، مثل توجه بر اشکال گوناگون فعالیتهای معدن کاری متمرکز شود(داولینگ و نیوسام ، ٢٠٠۶:٧).امروزه ،بکـر بـودن کشـورهایی مثل ایران از لحاظ میراث طبیعی و غنای میراث فرهنگی و وجود پیشینه بسیار طولانی و تنوع معدن کاری فلزی و غیر فلزی و اسـتخراج سنگ تزیینی و کانیهای قیمتی در مقایسه با دیگر میراثهای کشور،بها دادن به پدیده های زمین گردشگری کشور را در جهت اشتغال زایی و توسعه اقتصادی در کنار بهره برداری از معادن ،اجتناب ناپذیر میسازد.در این راستا می توان معادن موجود را به چند دسته تقسیم کرد: دسته اول :معادن باستانی و کهن ایران ، معادنی که در گذشته های بسیار دور در هر کشوری استخراج شده اند و امروزه تنها علائـم و آثاری از کارهای گذشتگان مثل آثار کوره های ذوب فلزات و حفره و تونلهای ایجاد شده در دل کوهها ،باقی مانده است . امروزه این دسـته از معادن به دلایل تاریخی و فرهنگی که نشان از قدمت هر ملت از لحاظ تاریخ صنعت معدن کاری و گذشته صنعتی و پیشـرفته و هویـت آنها دارد،با عنوان میراث معدن کاری تبدیل به سایتهای زمین گردشگری میشوند و به عنوان چشم انداز فرهنگـی معـادن مـورد حفاظـت قرار میگیرند. از جمله موارد مهمی که در ایران می تواند به سایت موزه های معدن کاری و میراث معدن کاری تبدیل شـود مـی تـوان از سایت معدن کاری باستانی اریسمان کاشان و وشنوه قم در ایران مرکزی نام برد(روستایی،١٣٨۶).
از نظر مدیریت و برنامه ریزی ،اساس طراحی مسیرهای زمین گردشگری لحاظ کردن این نوع مکانهاست ودر مواقع لـزوم بـا ایجـاد سایت موزه معدن کاری و فلزکاری با افزودن بر جذابیت های گردشگری،از آنها حفاظت نیز به عمل مـی آیـد.امر حفاظـت و دشـواریهای آن ،در قالب اجرای ژئوتورها و با در نظر گرفتن منافع اقتصادی حاصل از مکان قابل تحقق است .
دسته دوم :معدنی که امروزه در حال استخراج است ،از جمله معدن مس سرچشمه در کرمان و… در ایران . امروزه این نوع معادن نیـز از نظر آموزشی، و به لحاظ ارزش اقتصادی و علمی خود مورد توجه قرار میگیرند، به طوری که تورهای بازدید از معادن در حال استخراج برای عموم مردم دایر میشود و در کنار آمـوزش عایـداتی بـرای صـاحبان معـدن و موسسسـات سـفرگذاری فـراهم مـیکنـد، از دیـدگاه برنامه ریزی، این تورها با عنوان بازدید از ژئوسایتهای معادن در حال استخراج قابل برگزاری است .(نکویی صدری،١٣٨٨:۴٨)
در مورد معادن فعال عمده معادنی که مورد توجه ژئوتوریستی قرار دارند معادن سنگ های قیمتی و معادن زغـال سـنگ و معـادن طلا می باشند. در معادن سنگ های قیمتی بازدیدکنندگان هر سنگی را پیدا کنند و در معادن طلا، طلایی که توسط فرد استحصـال مـی شود، به خودشان تعلق می گیرد چرا که هزینه این سنگ ها و طلاها قبلا از آن ها گرفته می شود. در معادن سنگ هـای قیمتـی افـراد بـا انواعی از سنگ های قیمتی آشنا میشوند و روش های جداسازی آن ها را از سنگ های میزبانشان فرا میگیرند.
در زمینه توریسم معادن فعال کشور ایالات متحده آمریکا بیشترین فعالیت را داشته است و یا شاید بتوان گفت اطلاعات بیشتری در این زمینه از این کشور در دسترس است . (پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور).
دسته سوم :معادن متروکه ،محدوده های معدنی دیگری است که در گذشته ای نه چندان دور مورد اسـتخراج قـرار مـی گرفتـه ،ولی امروزه ارزش اقتصادی خود را از دست داده و ذخیره اقتصادی آنهـا بـه اتمـام رسـیده اسـت . از دیـدگاه مـدیریت و برنامـه ریـزی زمـین گردشگری،این دسته از معادن نیز به طور معمول سه نوع کاربری دارد کـه نسـبت بـه پتانسـیلهای موجـود و فنـی، یـا تبـدیل بـه مـوزه معدنی- آموزشی برای عموم مردم می شود و یا به علت وجود نمونه های با ارزش باقیمانده با اخذ ورودی ومحدودیت برداشت نمونـه بـه صورت تفریحی در اختیار خانواده ها قرار می گیرد و یا با سرمایه گذاری بیشتر و بازسازی زمینهای معدن کـاری شـده بـه تفرجگاههـای وسیع در کنار ارزش زمین گردشگری آنها تبدیل می شود.
به طور کلی اجرای زمین گردشگری در محدوده معادن یا به اصطلاح ژئوسایتهای معدنی در نمودار ٢ خلاصه می شود:
نمودار٢- تقسیم بندی زمین گردشگری سایتهای معدنی ،ماخذ : نکوئی صدری(١٣٨٨:۵١)
٣-١جایگاه ژئوتوریسم معادن در ژئوپارک ها
به غیر ازراهکار برگزاری ژئوتور ها برای معادن فعال و شدادی بوسیله آژانس ها در معیت راهنمای ژئوتور که آمـوزش دیـده و دارای تخصص مهندسی معدن می باشد و از این راه عایداتی را برای معدن نیز به طور جنبی به همراه خواهد داشت ، توسعه ژئوپارک ها بهترین راه ارائه ی دارایی های طبیعت بی جان – در کنار طبیعت جاندار و استفاده از مواهب آن در صنعت گردشگری است زیرا تا زمـانی کـه در یک مقصد گردشگری ،جاذبه های مناسب اعم از طبیعی،تـاریخی،علمی و فرهنگـی وجـود نداشـته باشـد کسـی متقاضـی سـفر بـه آنجـا نمی شود(کاظمی،١٣٨۵:٩٨). بنابراین عرضه معادن برای عموم مردم نیز از این قاعده مستثنا نیست .
٣-٢بازسازی سایت معادن برای کاربردهای زمین گردشگری
با بهره گیری از روشهای بازسازی معادن در قبل و حین و بعد از معدن کاری در جهت اهـداف گردشـگری و زمـین گردشـگری بـه توسعه پایدار و اشتغال پایدار نواحی دوردست کشورها و رونق صنعت گردشگری در کنار صنعت معدن کـاری کمـک مـی شـود . در ایـن رویکرد ،ممکن است سایت معدن از جهت موارد استفاده برای بازسازی زمین به بـیش از یـک بخـش تقسـیم شـود. اسـتفاده چندگانـه از زمینهای استخراج شده برای رونق زمین گردشگری ،یا شکارگاه گردشگری(اکوتوریسم ) ،همچنین دامداری،مزرعه و… خلاصه می شود که در طول سال منوط به کیفیت خاک ،باطله و محیط معدن دارد. بازسازی زمـین هـای اسـتخراجی و طراحـی آن در قبـل از شـروع معدن کاری و درحین و بعد از آن نیاز به پارامترهایی دارد که بخشی از آنها در جدول شماره ١ ذکر شده است .
گاهی اوقات دوری معادن از شهر و مراکز جمعیت ، هزینه های بازسازی ، مشکلات عناصر آلوده کننده و احتمال کم جهت برگشـت سرمایه از جمله عوامل محدود کننده برای مورد استفاده مجدد زمین های استخراج شده جهت تفرجگاه و ایجاد جاذبـه هـای توریسـتی و ژئوتوریستی تلقی می شوند (اصانلو،١٣٨٠،ص ٨٧).
جدول شماره ١: عوامل موثر در بازسازی زمین های استخراجی برای مقاصد توریستی و ژئوتوریستی

ماخذ:اصانلو
نزدیکی سایت معدن به مراکز شهرنشینی پتانسیل جاذبه های توریستی را افزایش مـیدهـد، بـالخص در مـورد بازسـازی زمینهـای استخراج شده ی معادن فلزی ، استفاده مجدد از پیت (گودال بزرگ معادن استخراجی روباز) بـه عنـوان دریاچـه از توجیـه اقتصـادی بـالا برخوردار خواهد بود، در صورت برنامه ریزی صحیحی و ایجاد جاذبه های توریستی برای سالهای متمادی معدن همچنان می توانـد منبـع درآمد و ایجاد اشتغال باشد(نکویی صدری ،١٣٨۶).
ژئوتوریسم معادن و بازسازی زمین های استخراجی به منظور توسعه توریست و کاربردهای ژئوتوریستی آن ها مـواردی اسـت کـه از نظر کارشناسان و مدیران ملی و محلی به دور مانده است و نیازمند به رویکرد و توجه ویژه به آن ها در کارآفرینی و توسعه پایدار و توجـه به مواهب الهی و استفاده از پتانسیل های خاص هر منطقه در کنار میراث تاریخی و فرهنگی است .
٣-٣ژئوتوریسم معادن درایران و سایر کشورها
در بین کشورهایی که در خصوص ژئوتوریسم معادن بیشترین فعالیت ها را داشته اند می توان به کشورهای ایالات متحـده آمریکـا، ژاپن و آفریقای جنوبی اشاره نمود. مرکز اطلاعات گردشگری دانشگاه میشیگان ، به راحتی ۵٠% مردم آمریکا را در دسته گردشگران زمینی برآورد کرده است . یعنی حدود ۵۵ میلیون نفر در سال و انتظار می رود این تعداد به زودی به ١٠٠ میلیون نفر برسد. و ایـن تنهـا شـامل گردشگران داخلی است . پاکیزگی محل های مورد بازدید، حفظ حالت طبیعی مناطق مثلا کوهستان ها، دریاچه ها، عدم ازدحام فـراوان در هر محل و متناسب بودن حجم بازدید با وسعت محل ، تبلیغات و شناساندن وسیع محل های مورد نظر به صورت پارکهای حفاظت شده و از طریق سایت های اینترنتی از جمله دلایل موفقیت این صنعت در آمریکا است
در اغلب کشورها معادنی که به لحاظ ژئوتوریستی مورد توجه قرار دارند عمدتا معادن طلا، معادن سـنگ هـای قیمتـی همچـون گارنت ، انواع کوارتز، بریل ، و معادن زغال سنگ و نمک می باشد. علت توجه سازمان های زیربط به این معادن ، جذابیت مواد اسـتخراجی و روش استخراج این معادن برای مردم میباشد. همچنین معادن زغال سنگ بـه دلیـل اینکـه بـه روش زیرزمینـی(از طریـق ایجـاد تونـل )
استخراج میشوند، به طوری که می توان از طریق این معادن ، زیر زمین را از نزدیک مشاهده نمود، بـرای بازدیـد کننـدگان جالـب توجـه هستند .به منظور بازدید ژئوتوریستی از معادن ، هر کشوری قوانین خاصی وضع نموده است که خلاصه ای از آن ها در زیر آمده است :
١- معدن باید تجهیزات ایمنی از قبیل کلاه ایمنی، کفـش ایمنـی، لبـاس هـای مخصـوص بـرای معـادن زیرزمینـی، گوشـی هـای مخصوص ، عینک ، دستکش و وسایل اورژانسی را برای بازدیدکنندگان فراهم کند.
٢-بر طبق آئین نامه معادن ، تورها باید راهنماهایی داشته باشند. این راهنما باید متخصص رشته معـدن و زمـین شناسـی بـوده و بـا اصول ایمنی در معدن آشنا باشد. به علاوه راهنمای تورها باید به زبان انگلیسی مسلط باشد تا بتواند بازدیدکنندگان خارجی را در این امـر یاری کند.
٣- به هیچ تور خود راهنمایی اجازه بازدید از معدن داده نمی شود.
۴- باید هشدارهای ایمنی به حد کافی به بازدیدکنندگان داده شود.
۵- اگر در معدن در طول بازدید اتفاقی برای افراد بازدیدکننده بیفتد معدن تعطیل میشود (پایگاه ملیداده های علوم زمین کشور).
کشور عزیز ما ایران مثل بسیاری از عرصه های دیگر در زمینه پتانسیل های معدنی بسیار بالا و بعضا بی نظیر است لذا با توجـه بـه این توانمندیها وپیشینه تاریخ فعالیت های معدن کاری در ایران لازم است که از معادن کشور به ویژه در زمینه فعالیت های توریسـتی بـه نحو احسن بهره بگیریم .
گام اصلی در جهت معرفی و بارور نمودن این پتانسیل ها است که باید با برنامه ریزی دقیق و صحیح کارشناسی ایـن امـر را محقـق ساخت .
در ایران عمده معادنی که در حال حاضر مورد استفاده زمین گردشگری واقع میشود معادن روبـاز و روشـهای اسـتخراجی اسـت ، مثل :مس ،طلا،آهن و سنگهای ساختمانی و احیانا اکتشاف سرب و روی که برخی از آنها در کنار معادن شدادی و متروکه واقع شده اسـت (نکویی صدری،١٣٨۶). این معادن در قالب ژئوسایت های بالقوه می توانند پس از تدارک زیرساختهای گردشگری به عنوان ابزاری کار سـاز در راستای توسعه ژئوتوریسم و تاسیس ژئوپارکها مورد استفاده قرار گیرند.
۴-معدن فیروزه نیشابور
۴-١موقعیت جغرافیایی معدن :
معدن فیروزه در ۵۵ کیلومتری شمال غرب شهرستان نیشابور با طول جغرافیایی ۵٨ درجه و ٢٣ دقیقه شرقی و عـرض جغرافیـایی ٣۶ درجه و ٣٠ دقیقه شمالی واقع است که ۴٠ کیلومتر آن در مسیر جاده آسفالته نیشابور- قوچان و ١۵ کیلومتر آن راه فرعی می باشـد.
روستاهای معدن علیا و معدن سفلی که تأمین کننده نیروی انسانی آن می باشند به فاصله ٣ کیلومتری از معدن قرار دارنـد. آب و هـوای معدن معتدل بوده و در تمام طول سال بهره برداری از معدن صورت می گیرد. ارتفاع آن ،١۵۵٠ تا ٢٩۵٠ می باشد .
برای دسترسی به معدن ۴١ کیلومتر راه آسفالت درجه دو و بقیه ،راه خاکی می باشد . که به تازگی بـرای آسـفالت آن اقـداماتی در حال انجام است .محدوده معدن ،چند ضلعی ،به مساحت تقریبی ۴٠ کیلومتر و به مختصات زیر مشخص می گردد: الف :طول ۵٠ ،١٩، ۵٨ عرض ۵٠، ٣١، ٣۶ ب : طول ۵۵،٢٣، ۵٨ عرض ۵٠ ،٣١ ، ٣۶ ج : طول ٢٠ ،٢٧، ۵٨ عرض ٢۵، ٢٨، ٣۶ د: طول ۵۵،٢٢، ۵٨ عرض ٢۵ ،٢٨، ٣۶
نقشه ١-موقعیت جغرافیایی معدن فیروزه نیشابور و محل آن در کمربند آتشفشانی ائوسن در شمالغربی استان خراسان رضوی

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 43 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد