بخشی از مقاله

چکیده:

این مطالعه با هدف برر سی تاثیر ا ستفاده از سطوح مختلف سرکه سیب - صفر - شاهد - ، یک در صد - تیمار - 1، دو در صد - تیمار - 2 و چهار در صد - تیمار - 3 در جیره - بر شاخص های ر شد و فعالیت آنزیم های گوار شی ماهی کاراس طلایی - Carassius - auratus به مدت 105 روز صورت گرفت. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد.

نتایج نشان داد بیشترین میزان وزن نهایی، افزایش وزن، رشد روزانه و ضریب رشد ویژه در تیمار سوم مشاهده شد که اختلاف معنی داری - p<0.05 - را با تیمار شاهد ن شان داد. بی شترین میزان ضریب چاقی در تیمار دو و کمترین آن در تیمار یک م شاهد شد.

بر ا ساس نتایج، افزایش معنی داری در میزان فعالیت آنزیم های پروتئاز و لیپاز در تیمار دوم ن سبت به تیمار شاهد م شاهده شد، در حالی که فعالیت آنزیم آمیلاز در تیمارهای دریافت کننده سرکه سیب به صورت معنیداری کاهش یافت. با توجه به خصوصیات ضد باکتریایی، وجود ترکیبات مفید مغذی در کنار تعدیل pH د ستگاه گوارش از جمله تاثیرات مفید سرکه سیب بوده که میتواند سبب افزایش ر شد شود. بنابراین به نظر میرسد استفاده از سرکه سیب در چیره غذایی آبزیان میتواند در افزایش تولید برخی از آبزیان مفید باشد.

مقدمه

اسید آلی، ترکیبی آلی است که دارای خاصیت اسیدی باشد. اسید لاکتیک، استیک اسید، فرمیک اسید، سیتریک اسید، اکسالیک اسید، اوریک اسید که در ساختارشان حاوی یک یا چند گروه کربوکسیل است که اغلب به عنوان ترکیبات ضد باکتریایی در صنعت تولید غذای موجودات زنده استفاده میشود . - Romano et al., 2015 - انواع مختلفی از این مواد همچون اسید استیک، اسید بوتریک، اسید سیتریک، اسیدلاکتیک، اسید مالیک، سوربیک، اسید پروپویونیک و همچنین نمک های آن ها در بهبود سلامتی در چهارپایان وماکیان مورد استفاده قرار می گیرد. در طبیعت، اسیدهای آلیمعمولاً از باکتری های تخمیر کننده کربوهیدرات موجود در غذا تشکیل می شود.

سرکه سیب، یک مح صولکاملاً طبیعی ا ست که از تخمیر سیب به د ست می آید. این ماده غذایی حاوی پلی فنولیک، ا سیدهای آلی، ویتامین ها و عناصر معدنی می باشد - . - 1D] UR OX HW DO.' 2014 از طرفی سرکه سیب در خنثی سازی و از بین بردن مواد سمی و باکتری های مضر موجود در بدن نقش دارد

اسید استیک 3-9 - درصد - به عنوان ماده اصلی موجود در سرکه سیب شناخته می شود . - Beheshti et al., 2012 - اسید استیک از خانواده اسیدهای آلی است که اغلب به عنوان ترکیبات ضد باکتریایی در صنعت تولید غذای موجودات زنده استفاده میشود - Koh - et al., 2016 ، ا سیدهای آلی اغلب با کاهش در تعداد یا تغییر در جمعیت باکتری های موجود در د ستگاه گوارش و ا سیدی کردن روده در میزبان، موجب افزایش حلالیت عناصر معدنی همچون فسفر، آمینواسید و چربی در معده و روده شده که در نتیجه افزایش فعالیت آنزیمهای گوارشی و جذب را در پی دارد 

تاکنون، اغلب مطالعات انجام گرفته بر روی اثرات سرکه سیب، معطوف به حیواناتی هم چون موش و خرگوش و یا انسان بوده و مطالعات در خصوص تاثیر سرکه سیب بر آبزیان کمتر انجام شده است. از این رو نتایج مطالعات پیشین نشان داده که سرکه سیب می تواند باعث کاهش چربی خون، افزایش تولید آنزیم های آنتی اک سیدان و حفاظت در برابر ا سترس های اک سیداتیو در موش می شود 

نتایج پژوهشی که به منظور بررسی اثر سطوح مختلف سرکه سیب بر عملکرد رشد، و فلور باکتریایی روده میگوی وانامی - Litopenaeus vannamei - طراحی شد نشان داد که بعد از 60 روز پرورش، تفاوت معنی داری در عملکرد رشد در میگوهای تغذیه شده با سرکه سیب م شاهده ن شد. همچنین تعداد باکتری کل و ویبریو در روده میگوهای تغذیه شده با سرکه سیب کاهش معنی داری در مقایسه با تیمار شاهد نشان داد

ماهی قرمز حوض - Carassius auratus - صورت گسترده در مطالعات تولیدمثلی و کنترل هورمونی مورد استفاده قرار میگیرد و به علت مقاومت به شرایط سخت و قابلیت تطبیق پذیری بسیار خوب با شرایط زیستی متفاوت، به عنوان یک مدل زی ستی مناسب بشمار می رود . - Motlagh and Hajimoradlo, 2017 - از این رو این تحقیق با هدف بررسی تاثیر سطوح مختلف سرکه سیب بر رشد و .... ماهی کاراس طلایی انجام گرفت. نتایج این مطالعه می تواند در راستای افزایش میزان تولید آبزیان مفید واقع شود.

مواد و روشها

به منظور بررسی تاثیر سرکه سیب بر شاخص های رشد و ایمنی ماهی کاراس طلایی به صورت طرح کاملا تصادفی با یک عامل غلظت سرکه سیب در 3 سطح - غلظت های 1 درصد - تیمار اول - ، 2 درصد - تیمار دوم - ، 4 درصد - تیمار سوم - در کیلوگرم غذا - به همراه تیمار شاهد - غذای بدون سرکه سیب - در سه تکرار طراحی گردید.

168 قطعه بچه ماهی کاراس طلایی - 7/35 0/09 - ، بهصورت کاملا تصادفی در مخزن جداگانه 4 - تیمار و هر تیمار با سه تکرار - تقسیم شدند. تغذیه به میزان سه درصد وزن بدن و سه بار در روز به مدت 105 روز با جیره مخصوص ماهیان زینتی انجام شد. جهت پایش تاثیر سرکه سیب بر رشد بچه ماهیان کاراس طلایی، زیست سنجی در سه مرحله - اول، وسط و آخر دوره - با ترازوی دیجیتالی با دقت 0/01 گرم و خط کش با دقت 0/1 سانتی متر انجام شد. شاخص های رشد شامل وزن ابتدایی، میانی و نهایی، میزان افزایش وزن، میانگین رشد روزانه و شاخص وضعیت در طول دوره آزمایش و با استفاده از فرمول های زیر به دست آمدند. 

جهت سنجش فعالیت آنزیم های گوارشی از هر تکرار 3 قطعه ماهی به صورت تصادفی انتخاب، با استفاده از محلول گل میخک 3 - گرم در لیتر - بیهوش شده و روده آنها خارج گردید. روده با نسبت وزنی به حجمی 1 به 5 کلرید سدیم 0/2 مولار هموژن شده - Gawlickaet al., 2000 - و پس از سانتریفوژ در دور 5000 در دقیقه در با دمای 4 درجه سانتیگراد به مدت 30 دقیقه، مایع رویی جدا شده و برای سنجش آنزیمی مورد استفاده قرار گرفت .

واحد فعالیت آنزیم بر اساس - U/mg protein. min-1 - بیان گردید. برای سنجش فعالیت آنزیم تریپسین، آمیلاز و لیپاز به ترتیب از روشهای Erlanger و همکاران - Erlanger et al., 1961 - ، Bernfeld - Bernfeld, 1951 -  و Worthington استفاده گردید - Worthington, 1991 - استفاده گردید.

پس از جمع آوری داده ها و قبل از آنالیز آماری، نرمالیتی داده ها با استفاده از تست شاپیرو - ویلک و همگن بودن داده ها با استفاده از تست لون آزمون گردید. از آزمون واریانس یک طرفه جهت مقایسه میانگینها با گروه شاهد، در سطوح اطمینان 5 درصد استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS24 و جهت رسم نمودارها از نرم افزار Excel2010 استفاده گردید.

نتایج

بر اساس نتایج - جدول - 1، بیشترین میزان وزن نهایی، افزایش وزن، رشد روزانه و ضریب رشد ویژه در تیمار سوم مشاهده شد که با تیمار شاهد اختلاف معنی داری داشتند - p<0.05 - ، در حالی که شاخصهای ذکر شده در تیمار سوم با تیمارهای اول و دوم اختلاف معنی داری نشان نداد. در شاخص ضریب چاقی، اختلاف معنیداری بین تیمار یک و دو مشاهده گردید در حالی که بین تیمار سه و شاهد اختلافی مشاهده نشد. همچنین تیمار های اول و دوم با تیمار شاهد اختلافی نداشتند.

جدول :1 مقایسه میانگین ± - انحراف معیار - شاخص های رشد در ماهی کاراس طلایی پس از 105 روز تغذیه با سرکه سیب
نتایج حاصل از استفاده از سطوح مختلف سرکه سیب بر فعالیت آنزیمهای گوارشی ماهی کاراس طلایی - Carassius auratus - طی 105 روز آزمایش در نمودار 1 نمایش داده شده است. بر اساس نتایج، افزایش معنی داری در میزان فعالیت آنزیم های پروتئاز و لیپاز در تیمار دوم نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد؛ در حالی که تیمارهای اول و سه، اختلاف معنی داری را با با تیمار شاهد نشان ندادند. براساس داده های موجود، بیشترین میزان فعالیت آنزیم آمیلاز در تیمار شاهد دیده می شود که با تیمار سه دارای اختلاف معنی داری می باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید