بخشی از مقاله

چکیده

افزایش روز افزون مقاومتهای باکتریایی نسبت به داروهای تجاری از یکسو و قیمت بالای منابع پروتئینی جیره، گرایش به استفاده از پروبیوتیک و منابع جایگزین پروتئینی در جیره، به منظور بهبود شاخصهای رشد و تحریک سیستم ایمنی، افزایش یافته است. در این مطالعه تاثیر جیرههای غذایی حاوی پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم به تنهایی و همراه با غلظتهای 10 و %20 پروتئین هیدرولیز شده ماهی کیلکا بر شاخصهای رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان مورد بررسی قرار گرفت.

بدین منظور ماهیان با میانگین وزنی 35 3/5 گرم طی مدت 60 روز، با تیمارهای منتخب تغذیه شده و در انتهای دوره شاخصهای رشد شامل افزایش وزن، ضریب رشد ویژه،، ضریب تبدیل غذایی و نسبت بازده پروتئینی محاسبه شدند. نتایج نشان داد که ماهیان تغذیه شده با پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم به همراه %10 پروتئین هیدرولیز شده، از شاخصهای رشد بهتری در مقایسه با سایر تیمارها برخوردار بودند . - P<0/05 - با توجه به نتایج مشاهده شده در تیمار ترکیبی، پیشنهاد میگردد که جهت کاهش هزینه تمام شده و بهبود شاخص های رشد، از پروتئین هیدرولیز شده و لاکتوباسیلوس پلانتاروم در جیره غذایی ماهی قزل آلا استفاده گردد.

کلمات کلیدی: پروتئین هیدرولیز شده، ماهی کیلکا، ماهی قزل آلا، لاکتوباسیلوس پلانتاروم، شاخص های رشد

مقدمه

ماهی قزل آلای رنگین کمان از گونه های مهم و اقتصادی کشور می باشد که در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران علوم شیلاتی قرار گرفته است. از آنجا که این ماهی بلافاصله پس از جذب کیسه زرده قادر به تغذیه فعال از جیره مصنوعی می باشد لذا مطالعه بر روی جیره غذایی این ماهی به منظور بهبود رشد و بازماندگی آلوین های این گونه ارزشمند ضروری به نظر می رسد. هیدرولیز آنزیمی پروتئین های ماهی روشی مناسب برای تبدیل ماهیان کم ارزش و ضایعات صنایع شیلاتی به منابع پروتئینی قابل استفاده می باشد.

از مزایای اصلی پروتئین های هیدرولیز شده، میتوان به بالا بودن قابلیت جذب، افزایش میزان پپتیدهایی با وزن مولکولی پائین - قابلیت انحلال بالا در آب - و افزایش میزان اسیدهای آمینه آزاد اشاره نمود. پروتئین هیدرولیز شده مورد استفاده در جیره غذایی ماهی، میتواند رشد و بقا را افزایش داده و باعث بلوغ زودرس لوله گوارش شود . - Aspmo et al., 2005 - استفاده از پروبیوتیکها در جیره غذایی آبزیان یکی از راههای افزایش امنیت بهداشتی مزارع پرورشی است.

پروبیوتیکها باعث افزایش فعالیت آنزیمهای گوارشی و تحریک اشتها، ایجاد تعادل میکروبی در روده میزبان، ساخت ترکیبات مفید از جمله ویتامینها و برخی آنزیمها، تحریک و افزایش کارایی سیستم ایمنی و افزایش رشد و توسعه سطوح غذایی میشود . در این مطالعه، تاثیر استفاده از سطوح مختلف پروتئین هیدرولیز شده ماهی کیلکا و پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر شاخصهای رشد ماهی قزل آلا مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها

ماهیان قزلآلای رنگینکمان با میانگین وزنی 35±3/5 گرم به تعداد 240قطعه ماهی در قالب یک طرح کاملاً تصادفی و در قالب 6 تیمار با 2 تکرار در وان های فایبرگلاس 300 لیتری با تراکم 20 قطعه در هر وان در طول 60 روز مورد بررسی قرار گرفتند. تیمارهای انتخاب شده شامل شاهد، غلظت های 10 و 20 درصد پروتئین هیدرولیز شده، پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم در لوگ 8 در هر گرم از جیره و ترکیبی از موارد فوق بوده اند. جیره های تهیه شده دارای 45/53-46/33 پروتئین، 16/45-16/77 چربی، 8/23 - 8/51 خاکستر و 4/54 - 5/34 رطوبت بودند.

جهت تهیه پروتئین هیدرولیز شده ماهی کیلکا، از آنزیم آلکالاز به مقدار یک درصد پروتئین نمونه، pH=8/5 ، دمای 57 درجه سانتیگراد، زمان 3 ساعت استفاده گردید . به منظور بررسی میزان رشد ماهیان مورد آزمایش، وزن بچهماهیان در هر تانک، در انتهای دوره اندازهگیری شد. شاخصهای رشد شامل افزایش وزن - BWI - ، ضریب تبدیل غذایی - FCR - ، نرخ رشد ویژه - SGR - و نسبت بازده پروتئین - PER - بودند.

نتایج بررسی قلجایی فرد و همکاران - 1395 - همسو با مطالعه حاضر است به طوریکه استفاده از پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم به میزان 108 و 109 در جیره ماهی قزل آلای رنگین کمان به طور معنی داری موجب افزایش وزن نهایی، ضریب رشد ویژه و تعداد باکتریهای اسید لاکتیک روده در مقایسه با تیمار شاهد شده است. باکتریهای لاکتوباسیل و دیگر سویههای پروبیوتیکی میتوانند بهرهوری مصرف خوراک را در قزلآلای رنگینکمان و دیگر ماهیان افزایش دهند .

 مطالعه  نشان داد که استفاده از پروتئین هیدرولیز شده ماهی کیلکا به میزان 10 و %25 در جیره تاس ماهی ایرانی  به طور معنی داری از شاخصهای رشد، کارایی پروتئین بالاتر و فعالیت آنزیم تریپسین بالاتری نسبت به گروه کنترل و %50 پروتئین هیدرولیز شده برخوردار بودند. با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه، استفادم توام از پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم - با دز - CFU/g 1×108 و %10 پروتئین هیدرولیز شده ماهی کیلکا در راستای بهرهگیری از خواص مثبتی که بر کارایی تغذیه و رشد دارد، برای افزودن به جیره ماهیان انگشت قد قزلآلای رنگین کمان توصیه میشود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید