بخشی از مقاله


مقدمه
انجام دادن كار اجرايي به عنوان كارآموزي كاري بسيار مفيد وپسنديده است،چون اين كار دانشجو را با اجراي كارهاي عمراني آشنا مي كند.اجراي كارهاي عمراني با دستگاه تئوري تفاوت دارد واختلاف اجرا ودرس دانشگاهي فقط در كارگاه ساختماني قابل احساس است وكارآموزي وكاركردن دركارگاه ساختماني قبل از رفتن دانشجو به محل كار خود بسيار مفيد است.


كاركردن در كارگاه ساختماني به عنوان كارآموزي براي بنده بسيار مفيد بود و تجربه هاي خوبي را كسب كردم قبلا از آقاي مهندس بیانی استادكارآموزي و مدير کارگاه ساختمانی آقاي صفائی وتمام كساني كه بنده را در این زمینه ياري نمودند، تشكر مي نمايم.

گزارش كارآموزي
محل كارآموزي اينجانب در یک کارگاه ساختمانی بوده است. بنده از ابتداي كار يك ساختمان 4 طبقه، وارد كارگاه ساختماني شدم.در ابتدا كار تخريب ساختمان قديمي موجود مورد توجه قرار گرفت كه مدیر،قبل از تخريب، نقشه هاي اجرايي را گرفته و كارهاي شهرداري را انجام داده تا بعد از گرفتن جواز،اقدام به احداث وساخت ساختمان مورد نظر کند.
بعد از انجام دادن كارهاي اداري در شهرداري مورد نظر و گرفتن جواز ساخت از شهرداري،سازنده اقدام به قطع گاز ساختمان توسط اداره گاز شهرستان كرج كرد و بعد از انجام اين كار اقدام به برچيدن شوفاژ خانه ساختمان كرد و وسايلي كه مي توانست از آن استفاده كند از ساختمان خارج كرد وسپس ساختمان مورد نظر را تخريب كردند.
تخریب ساختمان


تخريب ساختمان ابتدا از ديوارهاي داخلي، درها وبيرون آوردن چارچوب درهاي داخلي شروع شد وسپس آسفالت پشت بام ساختمان مانند ورقه هاي كاغذ لوله شده از پشت بام توسط عوامل تخريب كنده شد.


نكته مهم اين است كه قبل از تخريب پشت بام حتما آسفالت بايد به صورت جداگانه برداشته شود چون در صورت انجام نشدن اين كار تخريب پشت بام باآسفالت كاري، بسياري دشوار ميشود. بعداز جمع شدن آسفالت پشت بام وتخليه آن از پشت بام به داخل كاميون وحمل وخارج كردن آن از پروژه،سقف ساختمان كه طاق ضربي بود،تخريب شد. عوامل تخريب موظف به تخريب وجمع آوري آجرهاي موجود وچيدن آجرها در يك گوشه حياط شدند.بعد تير آهن و ستون ها از ساختمان قديمي به جاي مانده بود و تيرآهن در يك روز توسط عوامل تخريب بوسيله هوا برش بريده و به همراه تمام چهارچوب ها و درها وپنجره ها كه قبلا از ديوارها خارج شده بود بار كاميون شده واز پروژه خارج شدند. تمام عمليات تخريب ساختمان بين 15 تا 20 روز انجام شد.


خاکبرداری
بعد از تمام شدن عمليات تخريب مرحله خاك برداري پروژه بود كه توسط يك لودر و چند كاميون انجام شد.عمليات خاك برداري در يك روزكاري به انجام رسيد.
در حين انجام عمليات خاك برداري به چند فنداسيون تكي كه در زمان قديم براي مقاوم كردن زير ستون گذاشته شده بود برخورديم كه مصالح موجود براي ساخت اين فنداسيون ها شفته آهك بود كه بسيار سنگين و مقاوم بودند كه لودر با خالي كردن اطراف اين فنداسيون و زير آن موفق به خارج كردن فنداسيون هاي مذكور شد.
درست كردن اين فنداسيون ها با مصالح شفته آهك در زمان خود بسيار جالب وقابل ستايش بود.


در زمان خاك برداري ساختمان، سر دو چاه قديمي باز شد و با خاك پر شد.این كار بسيار اشتباهي است،اما به دليل هزينه وسرعت درانجام كار اين نوع پركردن چاه هاي قديمي بيشتر متداول شده است. ممكن است بعد ها اين چاه نشت كند،چون خاكي كه به داخل چاه ريخته مي شود انباري چاه را پر نمي كند وفقط مقداري از انباري وتمام ميله را پر مي كند.كه بعد از گذشت زمان ،به صورت مخروطي در ميله قرار گرفته باعث نشت خاك ميله چاه مي شود.اما اگر چاههاي موجود با ملات شفته آهك به همين صورت پر شود به دليل سفت شدن اين ملات هرگز نشت نكرده وباعث هيچ خطري در آينده هم نمي شود كه اميد است اين كار كه به دليل هزينه موجود در اغلب پروژه هاي ساختماني انجام نمي شود با نظارت مهندسان ناظر انجام شود.


به دليل وجودساختمانهاي همسايه،مقداری خاک در مجاورت آنها باقي ماند تا ضربه هاي لودر و خالي شدن خاك كناره ساختمان باعث تخريب ساختمانهاي مجاور نشود. ساختمان غربي نگراني بيشتري براي مسئولان پروژه به همراه داشت چون ديوارهاي ساختمان با گل چيده شده بود وبسيار سست و ريزنده بود.البته قبلا ساختمان همسايه را بيمه كرده بودند تا در صورت بروز حادثه بيمه خسارت وارده را پرداخت نمايد وبراي اطمينان از همسايه غربي خواسته شده بود كه در زمان خاك برداري ساختمان را تخليه كنند كه كار بسيار پسنديده اي بود.


در انتهاي زمين مورد نظر،زير زمين بود كه در هنگام خاك برداري تا نصف آن خاك برداري وبقيه زيرزمين پر از خاك شده بود كه در محل فعلي زيرزمين جاي 3 فنداسيون وشناژهايي بود كه براي ساخت ساختمان جديدي بايد احداث ميشد.


در پايان روز كاري، گودبرداري ساختمان با حمل خاكهاي اضافه بوسيله كاميون به خارج از پروژه، به اتمام رسيد.
در روز بعد، چند كارگر مشغول كندن خاكهاي كنار ديوارهاي همسايه كه به دليل آسيب نرساندن به ساختمانهاي مجاور آنها را بر نداشته بودند، شدند. وقتي كه كارگر ها كمي از خاكها را خالي كردند ديده شد ساختمان داراي پي وكرسی چيني است وبا خيال راحت خاكها را از كنار ساختمان خارج كردند.در طرف شرق ساختمان، با خالي كردن مقدار كمي از خاكها بوسيله كارگرها ديده شد كه ساختمان فاقد پي است و ديوارهاي آن با گل چيده شده است و اين مسئله باعث ناراحتي كادر اجرا شد.


مسئول کارگاه، ساختمان مجاور را بيمه كرد تا در صورت بروز حادثه شركت بيمه خسارت وارده را پرداخت كند .
خاك را تخليه كردند وبعد از خارج كردن خاك شناژ که از دیوارهای همسایه خارج شده بود،آنرا سرند کردند و با اضافه کردن آب ودرست کردن ملات اقدام به دیوارچینی کردند. دلیل استفاده از گل برای دیوارچینی شناژ فنداسیون این بود که بعد از اجرای فنداسیون بتوان آجراهايی كه در شناژ بندی مصرف شده را باز از زمین خارج کرده و در دیوار چینی وپارتیشن بندی از آنها استفاده کرد.


شمع زدن

ریختن بتن مگر
بعد از تمام شدن شناژ افقی فنداسیون ، نوبت به اجرای بتن مگر رسید که با بتن با عیار 150 اجرا شد. بتن مگر را یکسان ریخته و با تخته ماله صاف کردند و با انجام دادن این کار یک سطح صاف بر کف فنداسیون بوجود آمد، با اینکار بتن مگر به پایان رسید.


بعد از اجرای بتن مگر، نوبت به محاسبات میلگردهای مورد مصرف در ساختمان رسید. محاسبات میلگردهای ساختمان از روی جدول ونقشه های ساختمان انجام شد و بعد از خریداری میلگرد ها وتخلیه آن در پروژه،آرماتور بند انتخاب شده وبعد از نوشتن قرارداد آرماتوربندی ساختمان شروع شد.
آرماتوربندی


آرماتوربندی با اندازه زدن میلگردهای کف فنداسیون (مش) شروع شد ومش های فنداسیون انجام شد طول مشهای به اندازه طول فنداسیون منهای 10 سانتی متر با خم 10 سانتی بود.


بعد از بستن مش ها نوبت به میلگردهای شناژ رسید که هم در کف و هم در بالای شناژ بود وبعد نوبت به اجرای خاموتهای فنداسیون رسید که بعد از اندازه زدن وقطع کردن وخم کردن میلگردها خاموتهای فنداسیون درست شد و آنها را در داخل میلگردهای طولی موجود در فنداسیون انداختند آرماتور بند در زمان بستن خاموتها گره های خاموتها را در یک طرف انداخته بود كه به او گفتم که گره های خاموتها باید در دوطرف به صورت یکی در میان اجرا شود که با تاکید ما چند تا فنداسیونها به این طریق انجام شد اما چند تا شناژ ها گره ها در یک طرف شناژ در بالا قرار گرفته بود. بعد از تمام شدن خاموتها وبستن آنها میلگردهای انتظار برای اجرای ستون ها گذاشته شد که طول میلگردهای انتظار از بالای فنداسیون 80سانتی متر بود و با 2 یا 3خاموت میلگرد انتظار بسته شد وقبل از بتن ریزی به مهندس اطلاع داده شد تا از پروژه بازدید نماید تا در صورت تایید کردن اجرای آرماتوربندی، پیمان کار اقدام به بتن ریزی فنداسیون کند.


روز بعد مهندس ناظر،در محل احداث پروژه حاضر شد.مهندس ناظر با دقت زیاد شروع به بازدید از پروژه کردند وبعد از مدتی نماینده پیمانکار را خواسته واز او به دلیل اجرا نکردن صحیح گره ها در خاموتهای فنداسیون ایراد گرفت. نماینده پیمانکار توضیح دادکه تمام گره ها در فنداسیون به صورت چپ و راست اجرا شده است و در بعضی از موارد،آرماتور بند ،اشتباه کرده بود اکثر گره های خاموتها به طور صحیح اجرا شده بود وبا لطف مهندس که آن مقدار اشتباه را قابل بخشش دانستند آرماتوربندی فنداسیون تایید شد وایشان،اجازه بتن ریزی را به پیمان کار داد.


بعد از تایید آرماتوربندی، فنداسیون داخل دیوارهای شناژ با نایلون پوشیده شد تا بتن به آجرهای موجود نچسبد تا بتوان بعداز بتن ریزی آجرهای استفاده شده در شناژ بندی را از خاک بیرون آورده و از آن باز استفاده شود قبل از بتن ریزی حفره های بین فنداسیون با خاک پر می شود تا فشار بتن باعث تخریب دیوارهای شناژ فنداسیون نشود.
بعد از تمام شدن مراحل فوق نوبت به بتن ریزی رسید.روز بتن ریزی اکیپ مقدمات کار را انجام دادندو سپس بتن سفارش داده شد.

آرماتور پی


پی نواری

بتن ریزی فنداسیون
صبح زود کار بتن ریزی فنداسیون شروع شد. بتن ریزی از انتهای فنداسیون آغاز و با تایید دستگاه نظارت کار ادامه پیدا کرد. همراه با بتن ریزی ویبره کردن بوسیله دستگاه ویبراتور انجام می شد.
ارتفاع بتن ریزی فنداسیون 70 سانتی متر بود ولایه بتن حدودا به ضخامت 40 تا 30 سانتیمتر ریخته می شد و آن را ویبره می کردند.البته فراموش نشود که کاور بتن بدلیل تماس نداشتن با خاک 7 تا 5 سانتی متر بود.


بتن ریزی فونداسیون

ویبره کردن بتن
همانطور که می دانیم ویبره کردن بتن کار بسیار مهم وحساسی است که به آن توجهی نمی شود.
عوامل اجرایی که د ر کارهای ساختمانی کارمی کنند متاسفانه فقط بصورت تجربی کارها را انجام میدهند وکمتر اکیپ یا پیمانکار است که اصول اولیه کار درست را بداند وآن را اجرا کند در بسیاری از کارهای ساختمانی دیده شده که کار ویبره را یک کارگر ساده وبدون تجربه انجام می دهد که این کار بسیار اشتباه است وکسی که کار ویبره را انجام می دهد باید کارکردن با دستگاه واصول درست استفاده ویبراتور را بداند چون در صورت نداشتن اطلاعات اگر ویبره زیاد انجام شود تمام آب بتن خارج شده وبتن ها پوک می شود واگر ویبره کردن کم انجام شود حفره های در داخل بتن باقی می ماند که باعث ضعیف شدن بتن ما می گردد.


نباید لوله لرزاننده باشیب داخل بتن فرو رود و زمان زیادی در بتن باقی بماند.
نکته بسیار مهم که عوامل اجرا کننده ویا پیمان کاران این کار را انجام می دهند این است که ویبراتور را به جای فروبردن در بتن ساخته شده، به میلگردهای اصلی یا فرعی می چسبانند وخیال می کنند که تمام بتن ویبره شده ویک بتن خوب وبدون داشتن حباب هوا ومقاوم بدست می آید که این کار بسیار اشتباه است زیرا سیمان از میلگرد فاصله پیدا کرده و در اطراف میلگرد فقط شن وماسه جمع می شود که همین کار باعث ضعیف شدن بتن می گردد وهمچنین این مسئله باعث میشود که اتصال خوب بین میلگرد وبتن برقرار نگردد.
آرماتوربندی ستون ها


بعد از تمام شدن بتن فنداسیون نوبت به آرماتوربندی ستونهای ساختمان رسید . قبل از بتن ریزی به تعداد میلگردهای ستون میلگرد انتظار در محل آنها گذاشته شده بود که طول آنها از روی فنداسیون 80سانتی متر بود وبعد آرماتوربندها به اندازه کف پارکینگ تا کف طبقه اول به اضافه میلگرد انتظار برای انجام دادن آرماتورهای طبقه اول میلگردها را برش دادندکه محاسبه این کار به وسیله دستگاه نظارت انجام شد. از روی فنداسیون 20 سانتی متر برای کف سازی و 200 سانتی متر برای ارتفاع پارکینگ و80سانتی متربرای میلگرد انتظار در نظر گرفته شد وبعد از بریدن میلگردهای اصلی که نمره آنها میلگرد 20 میلی متر بود آنها را روی خرک گذاشته وخاموتهای ستون را در طول آن پخش کرده و آنها را بستند (البته قبل این کار در زمان بتن ریزی به سرهر میلگرد انتظار دو خاموت کوچکتر انداختند تا سرمیلگردها کمی جمع شود وانداختن میلگردهای اصلی بر روی میلگردهای انتظار مشکلی ایجاد نشود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید