بخشی از مقاله

: شركت مهندسي عمران در زمينه كليه كارهاي ساختماني،راهسازي بناهای،بتنی


آگهي تأسيس شركت گروه مهندسين پرند كوير شرق (سهامي خاص)

تاريخچه شركت:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شركت فوق كه در تاريخ 4/8/78 تحت شماره 14470 در اين دايره به ثبت رسيده براي اطلاع عموم آگهي مي شود:


1- موضوع شركت: شركت مهندسي عمران در زمينه كليه كارهاي ساختماني،راهسازي بناهای،بتنی و كليه مستحدثات،خريد و فروش ماشين آلات ساختماني و راهسازي و فعاليتهاي رايانه اي در زمينه برنامه نويسي و نرم افزارهاي مهندسي عمران و كليه اموري كه با موضوع شركت در ارتباط باشد.
2- مؤسسين شركت: آقايان سيد محسن درهمي- سيد محمدرضا وحيدي تورچي – سيد احمد رضازاده – محمد خرمي – ابراهيم رحيم پور و هادي فيروزيان.
3- مدت شركت از تاريخ ثبت بمدت نامحدود
4- مركز اصلي شركت: مشهد – بلوار سازمان آب- بلوار ارشاد- پلاك 18
5- سرمايه شركت: مبلغ پنج ميليون ريال منقسم به هزار سهم پنج هزار ريالي با نام كه تماماطی گواهي شماره 411/49056 مورخه 29/7/78 بانك ملت شعبه گوهرشاد پرداخت گرديده است.
6- اولين مديران شركت: آقايان سيد محمد رضا وحيدي تورچي ،سيد احمد رضازاده و سيد محسن درهمي بسمت اعضاء اصلي هيئت مديره براي مدت دو سال انتصاب گرديدند و آقاي سيدمحمدرضا تورچي بسمت رئيس هيئت مديره و آقاي سيداحمد رضازاده بسمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاي سيد محسن درهمي بسمت مدير عامل شركت انتصاب شدند.


7- دارندگان حق امضاء: حق امضاء كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمي و بانكي با امضاء ثابت مدير عامل و متغير رئيس يا نايب رئيس هيئت مديره و مهر شركت معتبر خواهد بود.
8- اساسنامه شركت در 43 ماده و 3 تبصر به تصويب رسيده است.
9- روزنامه قدس جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد.


10- انحلال شركت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شركت مي باشد.
11- بازرس اصلي و علي البدل: آقاي ابراهيم رحيم پور بسمت بازرس اصلي و آقاي محمد خرمي بسمت بازرس علي البدل شركت براي مدت يكسال انتخاب گرديدند.

صورتجلسه تغيير موضوع شركت:

نام شركت: پرند كهير شرق
شماره ثبت شرت: 14470
سرمايه ثبت شده: 5ميليون ريال
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت پرند كهير شرق سهامي خاص ثبت شده به شماره 14470 در تاريخ 28/8/85 ساعت 10با حضور كليه سهامداران در محل قانوني شركت (در صورتي كه مجمع در غير محل قانوني شركت تشكيل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانوني نوشته مي شود) تشكيل گرديد.
الف- در اجراي ماده 101 لايحه اصلاحي قانون تجارت
1- آقاي محمدرضا وحيدي تورچي به سمت رئيس جلسه
2- آقاي فريد برهان علمي به سمت رئيس جلسه
3- آقاي محمد خرمي به سمت ناظر جلسه


4- آقاي علي هنري به سمت منشي جلسه انتخاب شدند.
ب- دستور جلسه: تغيير موضوع (يا الحاق مواردي به موضوع شركت «ژ») مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نتيجه موضوع شركت به نحو ذيل تغيير يافت.
ساختمان: دربرگيرنده امور پيمانكاري مربوط به ساخت ساختمانها و ابنيه اعم از چوبي،آجري،سنگي بتني،فلزی و غيره.


آب : در برگيرنده امور پيمانكاري مربوط به بندها،سدها و ساختمان نيروگاه آبي سازه هاي هيدروليكي و تونل هاي آب،مخازن آب وشبكه هاي توزيع آب،جمع آوري و انتقال فاضلاب،كانالهاي انتقال آب و شبكه هاي آبياري و زهكشي،سازه هاي دريايي و ساحلي،احداث حوضچه ها و استخرهاي پرورش و تكثير آبزيان و عمليات ساختماني (سيويل) تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب و نظاير آن.


رشته راه و ترابري : دربرگيرنده امور پيمانكاري مربوط به ساخت راه ها نظير راههاي اصلي و فرعي بزرگراهها،آزادراهها،راههاي ريلي،باند فرودگاه سيستمهاي انتقال هوايي پايه دار،تونل ها،پل ها، راههاي زيرزميني و سيستم هاي حمل و نقل (تهيه،نصب،نگهداري و تعمير تجهيزات) و راهداري و عمليات آسفالتي و نظاير آن.


رشته تأسيسات و تجهيزات : دربرگيرنده امور پيمانكاري مربوط به خطوط انتقال آب،نفت،گاز، شبكه گازرساني، تأسيسات مكانيكي و هيدرومكانيكي،سيستمهاي سردكننده ساختمان،تأسيسات و تجهيزات ساختمان(آب- گاز- برق و فاضلاب) انتقال زباله،تأسيسات و تجهيزات تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب و وسایل انتقال (آسانسور و پله برقي) سيستمهاي خبر هشدار دهنده،تجهيزات آشپزخانه و سلف سرويس و رختشويخانه، سيستمهاي ارتباطي،شبكه هاي رايانه اي

ساختمان،ماسه پاشي (سندبلاست) حفاظت كاتودي،پوشش (لاينيك) و نظاير آن و كليه موضوعاتي كه به شركت مربوط مي باشد.
و ماده 2 اساسنامه به شرح فوق اصلاح مي گردد.
ج: به آقاي سيدمحمدرضا وحيدي تورچي احدي از سهامداران وكالت داده مي شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.


عطف به موضوع شركت مندرج در آگهي تأسيس و صورتجلسه تغيير موضوع شركت : اين شركت در زمينه ابنيه فلزي،بتني،تأسيسات برقي (پست هاي برقي) تاكنون فعاليت داشته است.
ابنيه فلزي : طراحي،محاسبه و تهيه نقشه هاي فازهاي صفر تا اجرايي ابنيه مختلف فلزي (موارد اشاره شده در رزومه شركت) و هم چنين مبادرت به پيمانكاري در امور فوق الذكر در پروژه هاي

مختلف شهري با كارفرمايان حقيقي و حقوقي مختلف كه دارايي كاربريهاي مسكوني (تعاوني مسكن فرهنگيان طرقبه در گلبهار- تعاوني مسكن فرهنگيان ناحيه 2 در الهيه پروژه است) و اشخاص حقيقي مختلف در مناطق 1،11،12 در ثامن شهرداري مشهد هم چنين سازه پيچ و مهره اي در خيابان راهنمايي.


ابنيه بتني : همانند سوله هاي خاص نظامي در پادگان ثامن الائمه (ع) نيروي انتظامي – ميدان جهاد)
تأسيسات برقي : سيستمهاي برقي چناران و جاده سيمان مشهد (در دست احداث)

قرارداد كار ساختماني

كارفرما :
پيمانكار :
موضوع قرارداد:

تعهدات كارفرما:
1- كارفرما متعهد مي گردد تا مصالح مورد نياز را بموقع آماده و تهيه كند در صورت نرساندن به موقع مصالح و لوازم مورد نياز ملزم بر پرداخت مزد پيمانكار مي باشد.
2- به موقع پرداخت كردن دستمزد پيمانكار.


تعهدات پيمانكار:
1- به نحوه احسن انجام دادن كار مورد قرارداد.
2- جبران خسارت هرگونه تعطيلي و تأخير در انجام تعهدات.
3- حفظ ايمني كار و رعايت اصول احتياطي بعهده پيمانكار مي باشد.
4- 20 درصد كل از دستمزد بعنوان حسن انجام كار نزد كارفرما تا پايان كار باقي خواهد ماند.
5- جريمه بكار گماردن كارگر خارجي به عهده پيمانكار مي باشد و كارفرما هيچگونه مسئوليتي ندارد.
6- مدت قرارداد از مورخ ................. شروع و در مورخه ...................... به اتمام مي رسد.

امضاء كارفرما امضاء و اثر انگشت پيمانكار

سيستمهاي مالي :
1- در قراردادهاي صرفاً طراحي و تهيه نقشه ها و محاسبات سازه اي مورد نياز با توجه به فرصت هاي موجود و توافق با كارفرمايان مختلف حقيقي و حقوقي مراحل مالي از پيش پرداخت تا تسويه حساب كامل طي پيشرفت تهيه نقشه ها
2- در قراردادهاي نظارتي:
الف- نظارت شهرداري: به صورت مقطوع و حسب تعرفه هاي سازمان نظام مهندسي در ابتداي پرژه با مالكين تسويه حساب مي گردد زيرا پروانه به همراه سند ملك جزو اسناد كامل انتقال به غير است و ضمناً يك پروانه ساختماني تا حداكثر سه سال داراي اعتبار مي باشد و نمي توان مالك را وادار به ساخت و ساز در زمان مشخص كرد.


ب- نظارت اجرايي : با توجه به توفق با كارفرما ممكن است در به صورت درصدي از پيمان،يا مبلغ مقطوع ماهانه و يا مبلغ مقطوع كلي در رقم رفلكس باشد چنانچه مالك در برآورد ريالي پروژه مجبور به اعلام متمم ثابتي به مقامات بالاتر باشد (كارفرمايان دولتي يا حقوقي) رقم دستمزد رفلكس بوده ولي با توجه به پيشرت كار دريافت مي گردد.
3- قراردادهاي پيمانكاري:
داراي سه فرم زير است:
الف- اجرا با مصالح كه به تمام مبلغ پروژه اعم از دستمزد و با مصالح خريداري شده جهت پروژه اطلاق مي گردد در صورت انعقا قرارداد با كارفرمايان دولتي ضریبهایی مانند تعديل،بالاسري،ت

جهيز كارگاه و .. به آن تعلق مي گيرد. در مراحل مختلف كار توسط پيمانكار بر حسب جداول فهرست ها صورت وضعيت تهيه شده وضرایب در آن اعمال مي گردد. سپس اين صورت وضعيت توسط ناظر يا ناظرين پروژه از نظر اهجام و مقادير بررسي مي گردد و در صورت تأييد به واحد مالي كارفرما ارائه مي شود تا تسويه حساب گردد.

قالب بندي فلزي
مقدمه:
1- منظور از قالب فلزي در اين فصل قالبي است كه از ورق توأم با انواع پروفيلهاي فولادي ساخته شده باشد.
2- در اندازه گيري قالب بنديها،سطوح بتن ريخته شده كه در تماس با قالب است،ملاك محاسبه قرار مي گيرد.


3- منظور از ارتفاع در رديف هاي اين فصل،به ترتيب زير است:
3-1. در مورد ديوار در طبقه اول روي پي،ارتفاع متوسط ديوار نسبت به رقوم روي پي كه ديوار روي آن قرار مي گيرد،و در طبقات بعدي ارتفاع متوسط ديوار نسبت به كف همان طبقه.
3-2. در مورد تير و دال (تاوه) ارتفاع متوسط قرار گرفتن پاي شمعهاي قالب بندي تا سطح زيرين تير و دال.
4- در رديف هاي اين فصل،هزينه هاي پشت بند،چوب بست و داربست و باز كردن قالب و اجراي كامل كار در نظر گرفته شده است.


5- منظور از چوب بست و داربست در اين فصل،مجموعه اي از قطعات فلزي يا چوبي يا مخلوطي از آن دو،به صورت افقي يا قائم يا مايل و يا قوسي است كه براي نگهداري قالب و انتقال نيروهاي ناشي از بتن ريزي از قالب به زمين يا سايرتكيه گاه ها به كار برده مي شود.
6- منظور از پشت بند،پروفيلهاي فلزي افقي،قائم يا مايل و يا قوسي است كه از آنها براي نگهداري قالب در مقابل نيروهاي ناشي از بتن ريزي به كار برده مي شود پشت بند قالب فلزي مي تواند از جنس چوب نيز باشد.


7- منظور از جدار خارجي در رديف 60801،جدار خارجي ديوار،ستون يا تيري است كه يك سوي آن به فضاي باز ارتباط دارد و براي قالب بندي آن تمهيدات ويژه اي مانند بالكن چوبي يا فلزي موقت،جان پناه مناسب يا راه حلهاي ديگري مورد نياز باشد مبناي محاسبه ارتفاع اين نوع سازه ها،تراز كف طبقه اي است كه كار در آن انجام مي شود اين اضافه بها فقط به قالب بندي سطوح خارجي سازه هاي ياد شده تعلق مي گيرد.


8- منظور از فاصله نگهدار در ديوارها،لوله فلزي يا پلاستيكي و ميله دو سر رزوه و واشر و مهره به منظور مقابله با فشار بتن است كه بهاي آن در رديف هاي قالب بندي ديوارها منظور شده است و چنانچه براي منابع آب،قيدهاي مخصوصي براي جلوگيري از نفوذ آب مصرف شود اضافه بهاي مربوط در رديف 60802 پيش بيني شده است.


9- در رديف هاي قالب بندي اين فصل بهاي ماده رهاساز(روغن و مانند آن) پيچ و مهره لازم،در قيمتها منظور شده است.
10- بهاي انجام عمليات لازم براي تصحيح در گوشه قالبها،در قيمتهاي اين فصل منظور شده است.
11- در صورتي كه بنا به تقاضاي پيمانكار و تأييد مهندس مشاور از قالب چوبي با كوبيدن ورق فلزي در داخل آن استفاده شود بهاي قالب بندي برابر 75 درصد رديف هاي اين فصل پرداخت مي شود.
12- قالب بندي ستون پايه ها(پداستالها) با توجه به سطح مقطع،از رديف هاي 060301،060804، قابل پرداخت است.


13- با پرداخت رديف هاي 060901،060902،در ارتباط با درزهاي انبساط و درزهاي كف سازيهاي بتني،قالب بندي در وجه درز كه مجاور يكديگر قرار گرفته اند پرداخت نمي شود.
14- منظور از قالب لغزنده رديف هاي 061001،061002،قالبي است كه سطح بتن با سطح قالب،در طول اجراي سازه،دايماً در تماس باشد و تغيير مكان آن با لغزش انجام شود،بنابراين قالبهايي را كه هر نوبت،از محل خود باز شده و دوباره در محل جديد بسته مي شوند (قالب تكراري)نمي توان جزو قالبهاي لغزنده به حساب آورد.


15- به قالب بندي سطوح داخلي ديواره آسانسورها و كانالهاي عمودي تأسيسات اضافه بهاي رديف 060801،تعلق مي گيرد ضمناً مبناي اندازه گيري ارتفاع در اين نوع سازه ها مشابه ديوارهاي جدار خارجي،كف طبقه ايست كه كار در آن انجام مي شود.
16- منظور از كف طبقه در اين فصل،كف سازه اي طبقه است.


17- اضافه بهاي رديف 060805،قالب بندي سطوح شيب دار به رديف 060701 قالب بندي پله ها تعلق نمي گيرد.

فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1385
شماره شرح واحد بهاي واحد (ريال) مقدار بهاي كل (ريال)
060101 تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزی متر مربع 65800
060102 تهيه وسايل و قالب بندي جداول به هر ارتفاع براي بتن ريزي درجا متر مربع 700،18
060201 تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ديوارهاي بتني كه ارتفاع ديوار حداكثر 5/3 متر باشد. متر مربع 200،49


060202 تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ديوارهاي بتني كه ارتفاع بيش از 5/3 متر متر مربع 59000
060203 تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ديوارهاي بتني كه ارتفاع ديوار بيش از 5/5 متر و حداكثر 5/7 متر باشد. متر مربع 700،63
060204 تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ديوارهاي بتني كه ارتفاع ديوار بيش از 5/7 متر و حداكثر 10متر باشد. متر مربع 500،72
060301 تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ستونها و شناژهاي قايم با مقطع چهار ضلعي تا ارتفاع حداكثر 5/3 متر متر مربع 400،45
060302 تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ستونها و شناژهاي قايم با مقطع چهار ضلعي كه ارتفاع بيش از 5/3 متر و حداكثر 5/5 متر باشد. متر مربع 500،51


060303 تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ستونها و شناژهاي قايم با مقطع چهار ضلعي كه ارتفاع بيش از 5/5 متر و حداكثر 5/7 متر باشد. مترمربع 500،58
060304 تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در ستونها و شناژهاي قايم با مقطع چهار ضلعي كه ارتفاع بيش از 5/7 متر و حداكثر 10متر باشد. متر مربع 600،66
060401 تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در تاوه ها (الها تا ارتفاع حداكثر 5/3 متر متر مربع 900،49


فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1385
شماره شرح واحد بهاي واحد (ريال) مقدار بهاي كل(ريال)
060402 تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در تاوه ها (دالها)كه ارتفاع بيش از 5/3متر و حداكثر5/5 متر باشد. مترمربع 400،57
060403 تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در تاوه ها (دالها) كه ارتفاع بيش از 5/5 متر و حداكثر 5/7 متر باشد. مترمربع 600،69


060404 تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در تاوه ها (دالها) كه ارتفاع بيش از 5/7متر و حداكثر 10متر باشد. مترمربع 800،87
060405 تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي براي سقفهاي مركب (COMPOSITE) مترمربع 500،39
060501 تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در تيرهاي بتني تا ارتفاع حداكثر 5/3 متر مترمربع 800،63
060502 تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در تيرهاي بتني كه ارتفاع بيش از 5/3 متر و حداكثر 5/7 متر باشد. مترمربع 800،69
060503 تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در تيرهاي بتني كه ارتفاع بيش از 5/5 متر و حداكثر 5/7 متر باشد. مترمربع 900،85
060504 تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در تيرهاي بتني كه ارتفاع بيش از 5/7متر و حداكثر 10متر باشد. مترمربع 500،110
060601 تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در شناژهاي افقي روي ديوار در هر ارتفاع. مترمربع 800،57
060701 تهيه وسايل و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در پله هاي بتني شامل تير،تاوه،دست انداز،كف پله و مانند آن به طور كامل در هر ارتفاع و به هر شكل مترمربع 600،61
060801 اضافه بها براي قالب بندي جدار خارجي ديوارها،تيرها و ستونها با استفاده از قالب فلزي مترمربع 800،12
060802 اضافه بها به رديف 060201،تا 060204 در صورتي كه به جاي بولت از فاصله نگهدارهاي مخصوص يا صفحه آب بند استفاده شود. مترمربع 220،2
فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1385

شماره شرح واحد بهاي واحد(ريال) مقدار بهاي كل(ريال)
060803 اضافه بها به رديف هاي قالب بندي با استفاده از قالب فلزي براي سطوح منحني با استثناي ستونها مترمربع 300،17
060804 اضافه بها به رديف هاي 060301، تا 060304 ولي با مقاطع منحني و غير چهار ضلعي مترمربع 100،30
060805 اضافه بها قالب بندي براي سطوح شيبدار با استفاده از قالب فلزي در صورتيكه شيب بيش از 5 درصد باشد. مترمربع 710،1


060806 اضافه بها به رديف قالب بندي با استفاده از قالب فلزي در صورتي كه عمليات قالب بندي زير تراز آبهاي زير زميني انجام شود و آبكشي با تلمبه موتوري در حين اجراي كار ضروري باشد. مترمربع 370،9
060901 قالب بندي درز انبساط در بتن با قالب فلزي، با تمام وسايل لازم به استثناي كف سازيهاي بتني برحسب حجم درز. دسيمتر مكعب 550،3
060902 تعبيه انواع درز كف سازي هاي بتني در موقع اجرا با قالب فلزي با تمام وسايل لازم بدون پر كردن آن برحسب حجم درز. دسيمتر مكعب 360،2


061001 قالب بندي با استفاده از قالب فلزي،پشت بند،چوب بست و داربست،و سكوها و تمام تجهيزات لازم براي قالب هاي لغزنده قايم در صورتي كه سطح مقطع سازه ثابت باشد. مترمربع
061002 قالب بندي با استفاده از قالب فلزي،پشت بند،چوب بست و داربست و سكوها و تمام تجهيزات لازم براي قالب لغزنده قايم در صورتي كه سطح مقطع سازه متغير باشد. مترمربع

ب- اجراي مدرن مصالح (دست مزدي):
در اين نوع قراردادها تهيه مصالح با كارفرما بوده و پيمانكار فقط دستمزدهاي مربوط را مي پردازد لذا پرداختهاي مالي داراي گردش ريالي كمتري است و معمولاً به صورت مرحله اي يا فاز به فاز با پيمانكار تسويه حساب مي گردد اين فازها يا گام بندي پروژه در قرارداد اوليه معين مي شود.
ج- پيمان مديريت (مديريت پيمان):
تهيه مصالح و حتماً معرفي گروههاي كاري با كارفرما يا با هماهنگي انجام مي شود و مجري بكار گرفتن نيروها و استفاده صحيح از مصالح است اين نوع قرارداد به قرارداد درصدي هم معروف است كه از كل خرج كرد پروژه شامل مصالح و دستمزدها درصدي به پيمانكار با مجري پرداخت مي گردد.

(مثلاً 12.5% ) چنانچه مصالح و يا پرداخت دستمزدها توسط خود كارفرما هم پرداخته شود باز هم مجري درصد خود را مي گيرد. به علت اينكه هر چه مبلغ پروژه بيشتر شود سود پيمانكار هم بيشتر مي شود اين قرارداد معمولاً در مواقعي منعقد مي گردد كه كارفرما به مجري خود اعتماد كامل داشته باشد.سيستم مالي شركت پرند استفاده از نرم افزار سكه مي باشد.


پرداختهاي كارگري به صورت ليست كارگري و خريد ها با فاكتور رسمي و مهر و امضاء فروشنده انجام مي شود. پرداخت حقوق كارگري به صورت هفته اي (پنج شنبه ها) و نقدي است. پرداخت حقوق پيمانكاران جزء (بنا،جوشكار،..) به صورت مرحله اي يا فازي است كه هميشه به صورت¬ علي¬الحساب و حداكثر،تا 80% مبلغ طلب آنها قابل پرداخت است.( با اخذ رسيد پرداخت وجه و با هماهنگي مسئول كارگاه و تأييد ناظر پروژه).
دريافتها حسب ارائه صورت وضعيت به كارفرما (پس از تأييد ناظرين) انجام مي شود. ثبت اسناد مالي رايانه اي است در هر مقطع پرداخت كارگري يا پيمانكاران جزء اس قسمت مالي راجع به مبلغ كل (برآورد اوليه) هر مبلغ پرداخت شده تاكنون استعلام مي كنيم. از انواع قراردادها در يك پروژه ممكن است استفاده شود.
1- هزينه مهندس ناظر و نقشه كش
2- دستمزد معمار برمبناي درصدي طبق قرارداد پيمانكاري
قرارداد پيمانكار با مصالح و بدون مصالح مي باشد كه براي كيفيت كار من بدون مصالح را ترجيح مي دهم. براي اين كه پرداختها با مشكل مواجه نشود صورت كاركرد در پايان هر هفته قسمت مالي شركت چك شود. گروهها با هماهنگي معمار است (و شايد خودمان انتخاب كنيم) و قرارداد به صورت جداگانه بسته مي شود.
حدوداً هزينه كار بر مبناي متر مربع زيربنا در حال حاضر از متري 1500000ريال تا 3000000 ريال و يابه بالاتر بسته به نوع تزئينات و خريد لوازم (شيرآلات،كليد پريز و چيني آلات ساختماني و نوع دربها و يا سنگ ها سقف و كاشي سراميك است)


خريد لوازم كيفيت بالا خيلي ربطي به دستمزد آن ندارد. يك نفر كه معتمد است را به عنوان كارپرداز انتخاب مي كنيم. هر پيمانكاري كه پول بخواهد با تائید معمارو صورت وضعيت كار كه حدوداً چقدر كار شده مبلغي از كار (طبق قرار داد) نزد كارپرداز مي ماند بقيه آن توسط كارپرداز پرداخت و رسيد دريافت مي كند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید