گزارش کارآموزی مدیریت بیمارستان شهید رجایی کرج

word قابل ویرایش
70 صفحه
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

گزارش کارآموزی مدیریت
بیمارستان شهید رجایی کرج

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… ۳
تشکر………………………………………………………………………………………………………………….۴
فصل اول…………………………………………………………………………………………………………..۷
تاریخچه……………………………………………………………………………………………………………..۸
بخش ها………………………………………………………………………………………………………………۹
کلینیک های تخصصی………………………………………………………………………………………….۱۱
شرکتها و سازمانهای طرف قرارداد با بیمارستان………………………………………………………..۱۲
نیروی انسانی……………………………………………………………………………………………………..۱۳
چارت سازمانی……………………………………………………………………………………………………۱۴
شرح وظایف امور مالی………………………………………………………………………………………..۱۵
شرح وظایف امور اداری……………………………………………………………………………………….۱۸
فصل دوم:………………………………………………………………………………………………………..۲۰
بخش اول : اصول حسابداری…………………………………………………………………………………۲۱
مراحل به بارآمدن هزینه………………………………………………………………………………………۲۱
تنظیم اسناد حسابداری…………………………………………………………………………………………۲۳
نمونه سند هزینه فرم ۱………………………………………………………………………………………..۲۴
توضیحات سند هزینه فرم۲…………………………………………………………………………………..۲۵
نمونه مثال های سند هزینه……………………………………………………………………………………۲۶
توضیحات…………………………………………………………………………………………………………۳۴
نمونه مثال های روکش سند…………………………………………………………………………………۳۵

ثبت دفتر روزنا مه………………………………………………………………………………………………۴۳
انتقال به دفاتر کل ………………………………………………………………………………………………۴۷
بخش دوم: طرح کارانه ی پزشکان…………………………………………………………………………۵۷
طرح کارانه ی پزشکان………………………………………………………………………………………..۵۷
نمونه مثالی از طرح کارانه……………………………………………………………………………………۵۹
توضیحات طرح…………………………………………………………………………………………………..۶۳
بخش سوم: حقوق و دستمزد……………………………………………………………………………………۶۹
توضیحات حکم کارگزینی……………………………………………………………………………………..۶۹
نمونه مثال هایی از حقوق و دستمزد………………………………………………………………………..۷۰
فصل سوم ………………………………………………………………………………………………………..۷۷
نمونه ی کلی یک سند هزینه ………………………………………………………………………………..۷۸
سند حسابداری مربوط به سند صفحه ی ۳۱……………………………………………………………..۷۹
سند حسابداری طرح کارانه ی پزشکان در مهر ۸۴ مربوط به مثال صفحه ۵۹ ………………..۸۰
سند حسابداری پرداخت حقوق پرسنل در آبان ۱۳۸۵…………………………………………………..۸۲
ضمایم

تاریخچه:

بیمارستان شهید محمد علی ‌رجایی با اهدا‌‌ی زمین وبنا توسط مرحوم یدالله دهستانی وبا مالکیت دولتی از سال ۱۳۴۵درحصارک کرج به صورت درمانگاه شروع به کارنموده است. از سال ۱۳۶۱ با دایرنمودن بخش داخلی و اورژانس با تعداد ۱۰۰ تخت به فعالیت خود ادامه داده است ، زیر بنای بیمارستان در ابتدا ،۱۳۷۴ متر مربع بوده ، که با گسترش فضای فیزیکی‌در سالهای ۶۶ و ۷۷ هم اکنون مساحت کل زمین بیمارستان ۷۷۵۰ متر مربع و زیر بنای ۶۰۰۰ متر مربع میباشد.
درحال حاضر با ایجاد تمهیداتی پروژه های سی تی اسکن ،گاما اسکن ( پزشکی هسته‌ای ) جراحی قلب بازوآنژیوگرافی وفیزیوتراپی‌درحال راه اندازی می باشدکه با مساعدت افراد خیردرقالب شرکتهای خاور میانه و… صورت خواهد گرفت .

بخش ها:

بیمارستان شهید رجایی با ۱۹۲ تخت مصوب و ۱۳۳ تخت فعال دارای بخش های داخلی زنان و مردان (داخلی عفونی و داخلی مغز و اعصاب ) ، بخش های ویژه ( سی تی یووپست سی سی یو و آی سی یو ) بخش دیالیز و بخش فوریت های پزشکی بوده و آماده ی ارائه ی خدمات به مراجعین محترم می باشد .

بخش های داخلی :

بخش های داخلی زنان و مردان با داشتن ۶۲ تخت فعال دردوبخش مجزا با به‌کارگیری متخصصین سرشناس وخوشنام درگرایش های داخلی ، عفونی‌، داخلی مغزواعصاب ، رادیولوژی ، گوارش ، نفرولوژی، وپرستاران ما‌هرو ورزیده باداشتن امکانات وتجهیزات پزشکی وغیرپزشکی به مراجعین سرویس دهی نموده وبه منظور بهبودکیفی وضعیت ساختمانی وتجهیزاتی به صورت‌روزانه ، ماهیانه و سالیانه تحت نظارت وبازرسی سوپروایزران بیمارستان بوده است وطبق برنامه ریزی واجرای مناسب صورت می گیرد .

بخش های سی سی یوو پست سی سی یو :

بیمارستان شهید رجایی با داشتن‌دو بخش سی سی یو و دو بخش پست سی سی یو واتاق پیسینگ به‌عنوان بزرگترین بلوک غرب استان تهران پذیرای بیماران عزیز بوده و با به کارگیری پزشکان وپرستاران دلسوزوآخرین دستاورهای‌ تجهیزات پزشکی‌درراستای ارائه ی خدمات مربوط فعالیت می کند .

بخش آی سی یو:

بیمارستان شهید رجایی در سطح شهرستان کرج به عنوان تنها مرکز درمانی دارای بخش آی سی یو داخلی می باشد.

بخش دیالیز :

این بخش با به کارگیری پزشک فوق تخصص نفرولوژی و پرستاران آموزش دیده در قالب چهار شیفت کاری درتمام ایام هفته نسبت به ارائه ی سرویس به بیماران دیالیزی اقدام می نمایند.

بخش فوریت های پزشکی :

بخش فوریتهای پزشکی با داشتن ۱۸ تخت فعال درقالب اتاق های احیاء قلبی، ریوی، تحت نظر، نوار قلب ،تزریقات وداروخانه ی اورژانس به صورت شبانه‌روزی فعال بوده و با به‌کارگیری پزشکان عمومی به ارائه‌ی خدمات درمانی به بیماران مبادرت می ورزد .

کلینیک های تخصصی:

کلینیک تخصصی ‌بیمارستان شهید رجایی طبق برنامه‌ی تنظیم شده درتمام ایام هفته به‌ جزایام تعطیل جهت انجام خدمت به عموم مردم آماده بوده وشامل تخصص‌های زیر میباشد :

داخلی :
داخلی مغزواعصاب
اعصاب و روان
قلب وعروق
عفونی
پوست
نفرولوژی( فوق تخصص)
قلب اطفال ( فوق تخصص )
گوارش ( فوق تخصص )
کلینیک تغذیه

سایر خدمات قابل ارائه درکلینیک تخصصی شامل موارد زیرمی باشد:
آندوسکوپی
کولونو سکوپی
اسپیرو‌متری
تست ورزش
اکووکاردیوگرافی

الکتروآنسفالوگرافی ( نوار مغز )
الکتروکاردیوگرافی ( نوار قلب )
سونوگرافی
رادیولوژی
آزمایشگاه
فیزیوتراپی

شرکت ها و سازمانهای طرف قرارداد با بیمارستان :

بیمه درمانی پایه بیمه های مکمل سایر بانک ها
تامین اجتماعی
خدمات درمانی
کارمندان، سایر اقشار ، روستایی ، شهری
نیروهای مسلح
کمیته امداد

دانا
آتیه سازان
ایران
دی
سینا
شرکت نفت
تیپ دوم عاشورا
ملت
صادرات
تجارت

نیروی انسانی :

بیمارستان شهید رجایی‌کرج دارای‌تعداد ۴۰۰ نفر پرسنل دربخش های مختلف بیمارستان می باشد.
کارکنان به ۳ دسته تقسیم می شوند شامل :
۱ – کارکنان رسمی
۲ -کارکنان طرحی
۳ -کارکنان پیمانی
از این سه‌گروه حدود ۱۱۰نفرکارکنان رسمی ، ۱۹۰ نفر به صورت پیمانی وبقیه یعنی تعداد۱۰۰ نفرکارکنان طرحی‌ می باشند.

تعداد کارمندان‌ رسمی به صورت‌ثابت میباشد ، اما تعدادکارمندان طرحی ممکن است متغیر باشد چراکه ممکن است طرح هریک ازپزشکان وپرستاران به اتمام رسیده ودیگردراین مکان مشغول به فعالیت نباشند.

چارت سازمانی :

شرح وظایف امورمالی:

هزینه:

دربیمارستان رجایی ودراماکن‌دولتی ‌ابتدا هزینه از محل درآمد های اختصاصی می باشد و سپس با اسناد و مدارک دراختیار داشته ، تمام هزینه های مرتبط‌ را شناسایی‌کرده وازدانشگاه علوم پزشکی تهران‌درخواست وجه می‌کنند. البته قابل ذکر است‌که دانشگاه مبلغی‌را به عنوان بودجه‌دراختیار بیمارستان قرارمی‌دهد .یا اینکه هزینه‌ای انجام می شود ودر قبال آن بدهی برای موسسه ایجاد می شود برای پرداخت این بدهی ازدانشگاه درخواست وجه می کنند .

دفترداری:

بعد از اینکه تمام اسناد هزینه تامین اعتبار شد ومورد رسیدگی قرارگرفت و به تایید ریاست حسابداری وریاست بیمارستان رسید وظیفه دفترداری این است که :
تمام هزینه های رخ داده شده را دردفاتر معین ، روزنامه و کل وارد نماید.

حسابداری:

وظایف حسابداری شامل موارد زیر می باشد:
۱- محاسبه طرح کارانه ی پزشکان
۲- حقوق وکارکنان رسمی ، طرحی و پیمانی
۳- ثبت هزینه دراسناد هزینه
۴- محاسبه ی درآمد اختصاصی بیمارستان
۵- ترازعملیات مالی دراواخر هر ماه

۶- تامین اعتباراسناد هزینه
۷- ارائه لیست بیمه به اداره ی تامین اجتماعی

اموال:

مسئولیت ثبت و نگهداری اموال واثاثه وتجهیزات دربیمارستان رادارد این اموال وتجهیزات طبق شماره سریال خود دردفاتر ثبت می شود . ( جز سرمایه ی بیمارستان به حساب می آید که در دفاتر با نام تملک سرمایه ای ثبت می شود.)

ترخیص:

در این قسمت پرونده های مربوط به بیماران تکمیل می‌گردد وترخیص بیماران دراین بخش صورت می گیرد . رابطه ای که با بخش حسابداری دارد این است که پرونده های بیماران را به طورکامل تکمیل کرده ودراختیار حسابداری قراردهد اطلاعاتی از قبیل:
۱- نوع بیماری
۲- تعداد روزهای بستری شده
۳- خدمات انجام شده برای بیمار
۴- مشاوره ی بیمار
۵- مبلغ کل خدمات ارائه شده

ترخیص به دین ترتیب می باشد:که بعد از ارسال پرونده ازبخش بستری شده ی بیمار، مبلغ قابل پرداخت برای بیماردر پرونده قید می شود ویک نسخه ازآن را به بیماران برای تصفیه حساب می
دهندکه بایستی وجه را به صندوق واریز کنند و قبض آن را برای ضمیمه کردن پرونده به مسئول ترخیص تحویل دهند و بعد ازآن بیمارترخیص می شود.

اسناد پزشکی:

در این قسمت کلیه پرونده های بیماران ، فوتی ها وکلیه اطلاعات مربوط به آنان بایگانی می شود.

شرح وظایف امور اداری:
تدارکات:

وظایف تدارکات خرید دارو ،تجهیزات پزشکی ،لوازم جانبی‌کامپیوترو…

کارگزینی:

در این مرحله شرایط استخدام کارمند قید شده و میزان صلاحیت برای انجام کار بررسی می شود.

دبیرخانه:

کارکنان موجود دردبیرخانه موظفندکلیه نامه های وارده وارسالی را تایپ وشماره‌کرده وبه قسمت های مربوطه توزیع کنند .
دراین قسمت دفاتری مربوط‌به ثبت نامه ها ، مرخصی وماموریت‌کارمندان ثبت می شودکه‌آن را به بایگانی ارسال میدارند.

بایگانی :

در این قسمت پرونده های پرسنلی تنظیم و نگهداری می شود پرونده های پرسنل شامل موارد زیر می باشد :
۱- میزان تحصیلات
۲- وضعیت تاهل
۳- تعداد فرزندان

۴- افزایش سنوات خدمت
۵- برگه های ماموریت
۶- برگه های مرخصی

خدمات:

کار این بخش خدمات به سایر بخش ها‌ می باشد به طورمثال : اگراحتیاج به تعمیر برق داشته باشد وظیفه خدمات است‌که عیب‌آن رابرطرف کند.

بخش اول: اصول حسابداری

بیمارستان شهیدرجایی یکی‌از مراکز خدمات درمانی است‌که زیرنظردانشگاه علوم پزشکی‌وشبکه بهداشت‌ودرمان‌کرج فعالیت میکند ،که بخشی ازهزینه های‌آن ازطریق درآمدهای اختصاصی و بخش‌دیگری ازطریق بودجه مصوب دولت تامین می شود تحقق یافتن هزینه ها درار‌گان های‌دولتی مشروط به مراحلی می باشد از قبیل:
تشخیص:

در مرحله اول ،که تحت نظرریاست بیمارستان می باشد ارگان‌دولتی باید تشخیص دهدآیا این هزینه لازم و ضروری است یا خیر.

تامین اعتبار :

درمرحله اول اگر هزینه ای لازم وضروری تشخیص داده شد ازمحل اعتبارمصوبه تمام یا قسمتی را تخصیص می دهند.

تعهد:

مرحله به بار آمدن هزینه( منظور زمانی است‌که هزینه انجام می شود )

تسجیل:

در این مرحله با توجه به اسناد و مدارک تعیین می شود مقدار بدهی به چه میزان است .
( بدهی ای‌که بابت انجام هزینه ارگان دولتی متحمل شده.)

صدور حواله :

اجازه برای پرداخت بدهی .

در خواست :

وجه مورد نظر برای دادن بدهی ازخزانه درخواست می شود.

اعمال نظارت مالی:

در این مرحله نماینده خزانه بررسی می کندکه آیا هزینه ی انجام شده برابر با اعتبارمصوبه برای آن هزینه است یا خیر .

تنظیم اسناد حسابداری:

قبل ‌ازاینکه هزینه‌ای ‌به‌ثبت برسد تدارکات یا همان مسئول خرید موظف است برگ‌درخواست خرید رابه تایید ریاست بیمارستان برساند. بعد ازاینکه ریاست بیمارستان تاییدکردکه این هزینه لازم وضروری است اینک باید تدارکات اقدام به خرید کند ، فاکتورهای خرید باید ضمیمه برگ درخواست باشد .اولین سند هزینه را مسئول تدارکات میزند(صفحه ی ۲۴ نمونه ی سند هزینه) و دراختیار مسئول رسیدگی قرارمی دهد بعد از اینکه مسئول رسیدگی تمام مدارک خرید را رویت‌کرد وهیچ اشکالی درآن نبود به حسابدار برای تنظیم سند هزینه تحویل‌می دهد . قابل توضیح می باشدکه

اگر مدارک خرید ‌دارای اشکالی باشد مثلا : تاریخ فاکتورخط‌خوردگی داشته باشد یا اعتباری برای هزینه نشده باشد مدارک را برگشت می دهد بعد از اینکه تمام عیوب برطرف شد نزد حسابدار رفته تا سند هزینه صادر شود.
سند هزینه‌دارای‌دونسخ می باشد‌که اولی برای‌دانشگاه برای‌نظارت برحسن اجرای‌کارارسال می شود ودومی‌درخود بیمارستان مانده وروی‌آن روکش سند‌ را زده‌‌‌‌‌ وبایگانی می‌شود.

بیمارستان شهید رجایی تاریخ:…………
حصارک کرج سند هزینه شماره……………

امور مالی بیمارستان لطفا به پرداخت مبالغ ذیل با توجه
به شرح سند و مدارک پیوست در وجه آقای / شرکت پرداخت نمایید

ردیف شماره در خواست خلاصه شرح مخارج مبلغ ریالی

این نوع سند هزینه زمانی نوشته می شودکه فاکتورخریدرسیده باشد.
( بدون هیچ عیب ونقصی )

توضیحات سند هزینه: ( دومین سند )

تاریخ : تاریخی‌که سند نوشته می شود باید قید شود.

اسم گیرنده ی وجه: نام موسسه یا فروشگاه یا مکانی‌که هزینه بابت‌آن صرف می شود.

کد هزینه: هر هزینه‌ای دردفاترحسابداری دارای‌کد مخصوص‌‌بـه خود میباشد . مثلا کد ۱۰۱۰۱ مربوط به پرداخت حقوق به‌کارکنان رسمی می باشد .

‌شرح سند: در این قسمت توضیح کاملی ست ازهزینه‌ی انجام شده .مثلا اگر بیمارستان هزینه ی ایاب وذهاب پرداخت‌کرده باشد درشرح سند اینگونه می نویسد :
پرداختی بابت هزینه ی ایاب و ذهاب کارکنان جهت بیمارستان شهید رجایی کرج در
شهریور ۱۳۸۵ طبق مدارک پیوست.

دفتر معین : یکی ازدفاترحسابداری دفترمعین می باشدکه شماره های مخصوصی برای هر هزینه دارد که در سند هزینه درقسمت دفتر معین شماره معین‌آن هزینه ذکرمی شود.

اصل مبلغ: یعنی‌آن مبلغی‌که برای حساب مربوط هزینه شده.

کسور : برخی ازحسابها کسورات‌دارند مثل بیمه ومالیات مثال:
بیمارستان رجایی با موسسه توریستی وحدت قرارداد دارد که ۵% مبلغ هزینه شده به عنوان مالیات کسر می شود .

مبلغ پرداختی: اگر اصل مبلغ را ازکسورات کم‌کنیم مبلغ پرداختی بدست می‌آید.

اسم گیرنده وجه: شرکت رای کار پرداز نشانی کامل………………………………………
عطف به صفحه ی ۳۵ ( روکش سند)

کد هزینه
شرح
دفترمعین
اصل مبلغ
کسور
مبلغ پرداختی

اتوماسیون
۵% ریاست دانشگاه

بانک
۵۰۲۰۲۰۸۵

مدارک پیوست
پرداختی بابت خرید لوازم کامپیوتر جهت بیمارستان شهید رجایی کرج طبق مدارک پیوست

خالص پرداختی در وجه شرکت رای کار پرداز

۰۰۰

۳۹۰

۰۰۰

۳۹۰
۰۰۰
۳۹۰ ۰۰۰ ۳۹۰

اسم گیرنده وجه: تعمیر گاه الکترومکانیک نشانی کامل…………………………
عطف به صفحه ی ۳۶ ( روکش سند)

کد هزینه
شرح
دفترمعین
اصل مبلغ
کسور
مبلغ پرداختی

درآمد اختصاصی

کد ۲۰۴۹
درآمد ها

بانک
۵۰۲۰۲۰۸۵

مدارک پیوست
بابت سیم پیچی موتور کولر و بلبرینگ و تراشکاری جهت بیمارستان شهید رجایی کرج طبق مدارک پیوست

وصولی غیر قابل انتقال به خزانه ۵ % مالیات

۰۰۰

۵۸۰

۱

۰۰۰

۷۹

۰۰۰

۵۰۱

۱

۰۰۰
۵۸۰
۱
۰۰۰
۷۹
۰۰۰
۵۰۱
۱

اسم گیرنده ی وجه: موسسه ی توریستی وحدت نشانی کامل…………………………………………..
عطف به صفحه ی ۳۷ ( روکش سند)

کد هزینه
شرح دفتر معین
اصل مبلغ
کسور
مبلغ پرداختی

در آمد اختصاصی

کد ۲۱۳۰۵
درآمدهای

بانک
۵۰۲۰۲۰۸۵

مدارک‌پیوست

پرداختی بابت هزینه ی ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان شهید رجایی کرج در شهریور ۸۵ طبق مدارک پیوست.

وصولی غیر قابل انتقال به خزانه ۵% مالیات

خالص پرداختی در وجه موسسه توریستی وحدت

۰۰۰

۵۰۰

۱۲

۰۰۰

۶۲۵

۰۰۰

۸۷۵

۱۱

۰۰۰
۵۰۰
۱۲

۰۰۰

۶۲۵

۰۰۰
۸۷۵
۱۱

اسم گیرنده ی وجه : دکتر فولادی نشانی کامل……………….
عطف به صفحه ی ۳۸ ( روکش سند)
کد هزینه شرح رر اصل مبلغ کسور مبلغ پر داختی

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 70 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد