بخشی از مقاله

گزارش کارآموزی شركت مكاترونيك ژاو

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه اي در ارتباط با مراحل انجام كارآموزي 1
مشخصات مكاني 1
توانائيها و سوابق كاري 1
مشخصات پرسنلي 2
سطح علمي و فني كارگاه يا شركت 2
فعاليت هاي انجام شده در محل به دانشجو 3
محاسبات انجام شده ومطالب تئوري 5
مشاهدات و پيشنهادات وبيان نقاط قوت و ضعف محل 6
ميزان مفيد بود كارآموزي 8


مقدمه اي در ارتباط با مراحل انجام كار آموزي مشخصات مكاني : نام شركت مكاترونيك ژاو
امكانات : امكانات موجود در شركت با توجه به ظرفيت شركت و سطح علمي و فني پرسنل و محدوديت مكاني تقريباً مناسب بود با توجه به سفارشاتي كه از كارگاهها يا شركت ها و يا كارخانه ها به آنجا مي شد آنها وسيله مورد نياز خود را در رابطه با ساخت آن دستگاهها موجود داشته و يا حتي الامكان تهيه مي كردند كه بستگي به سفارش مورد نياز داشت كه اگر وسايل مرتبط با ساخت آن دستگاه فراهم نبود آن امكانات را براي ساخت آن دستگاه سفارش شده فراهم مي كردند.


توانائيها : توانائيهاي اعضاي شركت هريك در جاي خود قابل ارزيابي بود و هريك داراي تواناييهايي بود كه هم سعي در ساخت دستگاه سفارش شده از سوي شركت يا كارگاه و يا كارخانه مورد نظر را داشتند.


سوابق كاري : با توجه به اطلاعات موجود هريك از اعضاء بهر حال يا اولين تجربه ي كاري خود را در اين شركت دارا مي بودند و يا سابقه كاري قبل نيز در كارگاهها يا كارخانه ها و يا شركت هاي ديگري را داشتند مثلاً مسئول انبار آنجا قبلاً چند مدتي در شركت پارت لاستيك انباردار بوده و حالا در اينجا


مشخصات پرسنلي : شركت مكاترونيك ژاو با توجه به اطلاعات موجود داراي مديرعامل شركت آقاي اختراعي و معاون پارك سرشت آقاي هجبري و مدير داخلي آقاي عظيمي و مسئول كيفيت شركت آقاي هدايتي و مسئول انبار آقاي پاك سرشت و دو عضو ديگر شركت به نام آقاي هجبري كه البته شركت داراي دو منشي بود كه يكي در قسمت مديريت شركت و ديگري در قسمت دفتر مهندسي كه به كارهاي كامپيوتري نيز در حد معلوماتشان مي پرداختند.


سطح علمي و فني كارگاه يا شركت سطح علمي و فني كارگاه يا شركت بگونه اي بود كه با توجه به سفارشات انجام گرفته از سوي ديگر شركت ها يا كارگاهها و يا كارخانه ها اعضاي اصلي شركت با اعضاي اصلي سفارش دهند‌ه طرف مقابل در دفتر مديريت و يا دفتر مهندسي با توجه به عمل مورد نظر و ساخت دستگاه به توافق رسيده كه اين عوامل و صحبتها بستگي به سطح علمي و فني كارگاه داشته كه با توجه به دانسته ها و امكانات خود آن شركت يا كارگاه و يا كارخانه طرف مقابل سفارش را بعهد‌ه اين شركت گذاشته و از او خواستار چنين امري شده


فعاليت هاي انجام شده در محل و وظايف محول شده به دانشجو بطور مشروح :
در محل شركت بعد از اينكه بحث ها و قراردادها با شركت يا كارگاه و يا كارخانه مورد نظر طرف مقابل به سرانجام رسيد و تصميم گرفته دستگاهي با اين سري مشخصات خواسته شده اند و از پيش ساخته شود اعضاي اصلي شركت آن سفارش را به طور علمي مورد بررسي قرار داده و راههاي ساخت و كاركرد نظري و عملي و كاربردي را مورد بررسي قرار داده و راههايي را نيز براي پيش هزينه هاي اضافي در ساخت دستكاه و يا خود دستگاه را مورد بررسي قرار مي دادند كه

بعد از انجام عمل وسايل مورد نياز تهيه و با توجه به ابزارهاي موجود در انبار شركت و دادن كارهايي به طور عملي به اعضاي شركت هريك بايد براي ساخت دستگاه كاري انجام مي داد كه بعضي از اعضا با توجه به رشته تحصيلي شان (بعضي از اعضا در مقطع كارداني و بعضي هم ديپلم فني) به كار مي پرداختند كه به مونتاژ و نصب قسمتهاي مختلف دستگاه كه وسايل و ابزار موجود براي آن فراهم شده بود مي پرداختند و در اين حين يكي از منشي هاي شركت به كمك يكي از اعضاي اصلي شركت كارهاي كامپيوتري مربوط به دستگاه فوق را انجام مي دادند و بنده نيز در اين بين با توجه به دادن وظايف و بعهده بنده كارها را

انجام مي دادم كه از قبيل اين كارها مي توان به نصب و مونتاژ قسمت كوچك و بزرگ و مختلف دستگاه مورد نظر اشاره كرد مثلاً يك دستگاه مورد نظر انجام گرفته دستگاه تست خستگي و عمر شيلنگ داخل ماشين بود كه مدير داخلي شركت بهمراه مسئول كيفيت شركت كه قسمتهاي مكانيكي دستگاه مورد نظر را تقريباً بر عهده داشتند طرح دستگاه را با توجه به خواسته هاي سفارش دهنده طوري ساخته بودند كه شيلنگ در حين ارتعاش و يا نوسان از داخل آن سيال كه در اينجا ضد يخ بود نيز عبور مي كرد و در قسمت عقب نيز حتي قرار داده بودند كه به صفحه اي متصل بود كه داراي دو المنت حرارتي بود كه باعث عبور

حرارت و محفظه اتابك داخل دستگاه مي شد و باعث مي شد كه شيلنگ در آن محل كار كند در سيكل هاي متفاوت تا جنس شيلنگ مورد ارزيابي قرار بگيرد و البته درب دستگاه با توجه به خواسته سفارش دهنده با فشار باد كه از پشت دستگاه توسط جك بالا و پايين مي شد و در اين بين دمپرهايي در اتاقك و كنار فن در صفحه جلويي داخل اتاقك وجود داشت كه وظايفي كه بنده در اين حين برعهده داشتم مثل جمع كردن ابزارها و رسانيدن آن به موقع به محل مورد نياز در

حين نصب دستگاه و بعد بردن آنها به انبار شركت و بستن پيچ ها و كمك به بستن پيچ ها و كمك به سوراخكاري و سمباده زني و كمك به نصب جك هاي پشت دستگاه حمل كردن قسمتهاي مختلف دستگاه و نصب آنها بر روي يكديگر به كمك اعضاي شركت و كمك به نصب قفل روي درب دستگاه و عايق كاري داخل درب و بدنه اتاقك دستگاه و كمك به نصب شيشه هاي روي ديوار اتاقك دستگاه و كمك به نصب ديوارهاي اتاقك دستگاه و دور انداختن وسايل دور ريختني از سطح شركت و كمك به نظافت شركت


محاسبات انجام شده و مطالب تئوري استخراج شده در ارتباط با وظايف محول شده
در ارتباط با وظايفي كه برعهده ي بنده گذاشته شده بود مي توان به مكانيزم لنگ اشاره كرد كه با توجه به طرح يك مكانيزم لنگ كه به شكل زير خواهتد بود
كه طرح 1 مكانيزم لنگ در حالت كلي بصورت زير است حركت دوراني ما به حركت دوراني ديگري در مكانيزم لنگ تبديل مي شود كه مي تواند براي مكانيزم 3 ميله اي يا چند ميله اي هم با

اگر با توجه به اينكه محل الكتروموتور ثابت است پس بايد و نقاط رگ رخوماست و كه فاصله محل اكتروموتور با محل نقطه cs در اينجا L1+L2 است .
مشاهدات پيشنهادات و بيان قوت و ضعف محل . با توجه به مشاهدات و ملاحظات در محل كار آموزي، كار آموزي داراي محل كوچك بوده ولي به گفته ي خود مدير عامل و ديگر اعضاي اصلي شركت كارهاي صورت گرفته در آنجا به مانند كارهايي است كه در كل مدت ها (مثلاً چند ماه) در اين كارگاه مجهز انجام گرفته

است و پيشنهاد شده شايد اين باشد كه محل كارآموزي (محل شركت) كمي بزرگتر باضشد تا در برخي كارها و مفيدتر واقع شود و براي بيان قوت در محل كار آموزي و اينكه شايد در همان محل بظاهر كوچك آنها راحتتر كارها را انجام مي دهند و اوضاع جمع و جورتر است و ضعف محل اينكه چون شركت درون شهر و كنار منازل مسكوني است براي كارهاي كارگاهي زياد نمي توانند سر و صدا ايجاد كنند و از اين لحاظ راحت نيست در اينجا با توجه به اينكه براي نصب دستگاه از

المنت هاي فنري در حالت اول استفاده كرده بودند كه بعد از تست كردن دستگاه مورد نظر المنت هاي فنري محكمي با وجود دمرها در كنار محفظه داخل اتاقك عايق پوش شده دستگاه تست شيلنگ داخل ماشين از آن المنت ها حرارت بسيار زيادي عبور كرده و ظرفيت آنرا نداشته و سريع داغ شده و تغيير رنگ داده كه مي تواند باعث خطر شود و خطرناك خواهد بود كه در نتيجه آن چون كه آن نفرها از قابليت حرارتي خوبي براي هدايت گرمايي و حرارتي به داخل اطاقك برخوردار

نبودند را عوض كرده و به جاي آنها از ميله هاي فلزي استفاده كرده كه داراي قابليت هدايت گرمايي و داري خوبي برخوردار بوده و از نظر سطح و ضخامت و جنس و مساحت سطح در تماس با محيط گرمايي براي هدايت حرارتي و گرمايي با توجه به جنس و سطح مقطع با ضخامت دروني ميله ها از قابليت بيشتري براي اين كار برخوردار بودند و مسأله ديگر اينكه براي سوراخكاري ابتدا از سمبه براي سوراخكاري و سپس عمليات سوراخكاري توسط مته انجام شده كه نتيجه آن

پس از كار سوراخكاري با مته تغيير رنگ داده و كند شده كه بعد از تغيير كردن با سنگ فرز و بعد دوباره عمليات سوراخكاري ولي باز در حين عمليات تغيير رنگ داده كه در نتيجه ضعيف شدني ظرفيت حرارتي خود چنين شده است كه داغ شده و تغيير رنگ داده و براي دوباره كار كردن آنرا با آب سرد كرده كه اين خود باعث كندي عمليات شده چون آب آن زبري دلخواه بين سر مته و فلز را از بين مي برد و باعث كند تر شدن دوباره عمليات سوراخكاري مي گردد.


ميزان مفيد بودن كار آموزي و بيان نقطه نظر ها در مورد كيفيت محل انجام كار آموزي
دوره كار آموزي به اندازه اي مي تواند مفيد باشد كه كار آموز را با كاري بيروني به طور تقريبي آشنا كند و در مورد كيفيت محل انجام كار آموزي اينكه آنقدر دستگاههاي پيشرفته براي كارهاي زياد براي انجام دادن منظور خاصي نداشت ولي آنقدر كه بتواند سفارش را با توجه به شناختي كه از محل شركت داشتند را لااقل با توجه به امكانات و تواناييها و سطح علمي و فني اعضاء و كاركنان شركت برآورده سازد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید