گزارش کار اموزی شرکت خدمات کامپیوتری

Word قابل ویرایش
71 صفحه
11900 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه و تشکر:
واحد کارآموزی در دانشگاه از واحدهای مهم و عملی است که باید توسط دانشجویان در آخرین ترم تحصیل گذرانده شود..مهم بودن این واحد از آنجا مشخص می شود که دانشجو برای اولین بار معلومات و محفوضات تئوری خود را بصورت عملی به کار میگیرد.
از آنجایی که دانشجودر بکار گیری درسهای نظری در عمل با مشکلات فراوانی مواجه است به همین منظور دانشگاه سه واحد کار آموزی را برای دانشجویان در نظر گرفته تا معلومات خود را در یک سازمان رسمی بطور عملی به کار گیرند و از این بکار گیری معلومات، بتوانند زمانی که جذب بازار کار شدند استفاده بهینه نمایند.

فصل اول
کلیات:
سیستم حسابداری نقش عمده و بزرگ در اداره امور مؤسسات و راهنمایی مدیران آنها و بسیاری دیگر از مردمی که با مسائل اقتصادی یک اجتماع در تماس هستند بعهده دارد ، یک سیستم حسابداری فارغ از اندازه و نوع آن مانند هر سیستم دیگر از مجموعه ای از عوامل که نظام ارتباطی مشخص دارند تشکیل می شود . مهمترین عامل و یا در واقع عامل مسلط در هر سیستم حسابداری نیروی انسانی شاغل در آن است که یک سیستم را موفق یا نا موفق می کند . این نیروی انسانی شاغل در سیستمهای حسابداری دستگاهها ی مختلف و یا به عبارت دیگر حسابداران در معنای عام علاوه بر درستکاری ، امانت و پشتکار باید از تخصص مهارت وتجربه لازم برای پرداختن به کار حسابداری بر حسب سطح شغل ، وظایف و مسئولیت ها ونوع عملیات مؤسسه برخوردار باشند .

مهمترین عملکرد یا وظیفه یک سیستم حسابداری عملکرد اطلاعاتی است و هر سیستم حسابداری باید اطلاعات موجود درباره معاملات عملیات مالی ورویدادهای دارائی اثر مالی بر یک مؤسسه را گرد آوری نماید، ثبت کند ودر گروه های همگن طبقه بندی کند وبالاخره گزارشهای را فراهم کند که تصمیم گیرندگان مختلف درباره یک مؤسسه یا سازمان بتوانند بر مبنای آن آگاهانه تصمیم بگیرند .
اگر اطلاعاتی که در جریان فعالیت ها ی یک سازمان فراهم می آید به شکل مطلوب ارائه شود برای تصمیم گیری های مختلف فایده چندانی ندارد . بنابراین تصمیماتی که توسط اداره کنندگان یک سازمان و یا توسط اشخاص ذیحق و ذینفع درباره یک مؤسسه گرفته می شود بسیار متنوع و متعدد است .
در عصری که زندگی می کنیم و از آن بعنوان عصر اطلاعات و فناوری یادمی شود سازمان ها نقش مهمّی را ایفا می نمایند و انسانها در هر سازمان از اصلی ترین و پایدارترین منابع ارزیابی میشوند و رازداری از ویژگیهای یک کارشناس یا مدیر و یا عضو یک سازمان و رهبران کارآمد بشمار می‌رود . هر سازمانی به فراخور اهداف و وظایف تأسیسی و ایجاد

ی خود رازهائی دارد که کلیه کارکنان در سطوح افقی و عمومی در آن دخالت دارند و بر اسرار سازمان در محدوده ضوابط حاکم بر آن واقفند .
در سازمانهای نظارتی بالاخص دیوان محاسبات کشور وظایف مدیران (برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، هدایت و رهبری، کنترل) نیز به مفهوم رایج در دستگاههای اجرائی نمیباشد . زیرا اقتضای رسیدگی و حسابرسی اعضاء دیوان محاسبات از کلیه دستگاهها کسب اطلاعات و مستندات و مدارکی است که بلحاظ طبقه بندی از عادی تا سرّی را در بر می‌گیرد و در مرحله مستندسازی گزارشات فنی و تخصصی خود پی به مسائلی می برد که اخلاقی ترین و ارزشی ترین صفت را همانند رازداری میتواند به اوصاف تعالی او بیفزاید و او را در برابر آثار نفس امّاره یاریگر باشد تا افشای اسرار نکند و در اصول حرفه حسابرسی پایبندی نماید. اعضاء سازمان متبوع بدون استثناء از اسرار کلیه سازمانها اطلاع دارند و این امر نه بلحاظ شخصیت فردی آنها بلکه بدلیل سازمانی و وظیفه‌ای دیوان محاسبات کشور است حیثیتی که اهداف و اختیارات قانونی دیوان محاسبات به آنها اعطا کرده و بر این امر استوارشان ساخته است . بنابراین بر کلیه اعضاء چنین سازمانی فرض واجبی است که علاوه بر شرافت و اصالت و دیانت شخصی و خانوادگی به حیثیت سازمانی نیز عنایت نموده و در حفظ رازهای ناشی از مدیریت نظارتی و حقوق مالی و محاسباتی خود و سازمان متبوعشان پاسداری نمایند .
اصول حسابداری فن تطبیق تجمیع و تلفیق اصول و موازین حسابداری با قانون و مقررات مربوط بیان گردیده است لذا این آمیختگی و تشکیل در اصول و روشهای حسابداری وقانون و مقررات موضوع از لحاظ سیاسی، اجتماعی واقتصادی در الفصول برنامه ریزی و مدیریت در معنای جامع آن اهداف و مباحثی را ایجاب می نماید. کلمات و اصلاحات در فن حسابدار

ی همانند سایر علوم وفنون دیگر معنی ومفهوم خاص خود را دارند معامله در فرهنگ فارسی به معنی داد و ستد و خرید و فروش است. ودر اصلاح حقوقی یک نوع ایجاب و قبول است. درصورتیکه در اصلاح حسابداری معامله به نوع به نوع فعالیت اطلاق میگرددکه دارای آثار مالی بوده و این آثار مالی تغییر در اقلام ترازنامه را موجب میگردد. استخدام یک نفر به عنوان کارمند از لحاظ حسابداری صرفا فعالیت مالی محسوب نمی گردد ولی پرداخت حقوق ویا دستمزد مستخدمین در ازای ارائه کار و یا خدمت یک فعالیت مالی است که در نتیجه باعث تقلیل درنقدینگی و افزایش هزینه خواهد شد. بنا براین چندین فعالیت مالی ( نه هر نوع فعالیت مالی ) که موجب تغییر در یکی از از اقلام ترازنامه گردد در اصلاح حسابداری معامله نامیده می شود در تعریف حسابداری گفته شده است که حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی تجزیه وتحلیل و تفسیر رویدادههای مالی یک موسسه در یک دوره مالی د

ر قالب ارقام پول رایج هر کشور (روش تجزیه وتحلیل و تفسیر رویدادههای مالی یک موسسه در یک دوره مالی در قالب ارقام پول ا ستقراری) در تعریف معتبر دیگری بیان شده که حسابداری عبارت است از فرآیند شناسایی، اندازه گیری، ثبت وطبقه بندی اطلاعات مالی به منظور فراهم نمودن امکانات قضاوت آگاهانه و تصمیمات منطق توسط استفاده کنندگان اطلاعات مالی برای یک موسسه در هر دوره ای مالی ظاهرا به نظر می رسد.تنوع مؤسسات و گوناگونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حلهای متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون، به نحوی فراهم آورد که صورتهای مالی مؤسسات تصویر گویاتری از

نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیتهای مؤسسات اقتصادی در کشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی کشور انجام می شود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهای متعارف در سطح بین المللی الزامی کرده است.از دیربازاطلاعا

ت در فرایند تصمیم گیری آگاهانه و هدفمند انسان اهمیت زیادی داشته است با پیشرفت جوامع اهمیت اطلاعات در تصمیم گیریهای بیشتر شده است.امروزه اطلاعات به عنوان یکی از شاخصهای مهم قدرت جوامع وتوسعه پایدار آنهامحسوب می شود.تصمیم گیری فرایندی است که اطلاعات مالی را یجاد می کند ودر کلیه واحدهای اقتصادی تصمیم گیریها بر ا

ساس همین اطلاعات اخذ می شود در حال حاضر دانش حسابداری به عنوان یک دانش فراگیر درآمده که بسیاری خود را نیازمند دانستن آن احساس می کنند که هدف اصلی آن آشنایی فراگیران با مبانی حسابداری است. این مبانی شامل روشهای عمومی حسابداری است که در قالب حسابداری واحدهای خدماتی انفرادی بیان می شود.
افراد هر جامعه به منظور استفاده بهتر از منابع برای رفع احتیاجات و خواسته های مادی و معنوی خود نیاز به تصمیم گیریهای صحیح اقتصادی و مالی دارند وبرای انجام تصمیمات فوق وجود اطلاعات اقتصادی و مالی مناسب و صحیح از ضرورت های اجتناب ناپذیر است.
امروزه در هر جامعه ای واحد های اقتصادی گوناگون فعالیت می کنند. هر یک از واحدهای اقتصادی در جریان فعالیتهای اقتصادی معاملات و عملیات گوناگونی انجام می دهند.

سیستم حسابداری هر واحد اقتصادی باید رویدادهای اقتصادی موثر بر وضعیت مالی آن را شناسایی، ثبت و گزارش کند. تا اطلاعات تهیه شده در اختیار تصمیم گیران و افراد ذ

ینفع قرار گیرد اما همه واحدهای اقتصادی در زمره موئسسات خدماتی قرار نمی گیرند زیرا در جریان عادی فعالیتهای خود عملیاتی انجام می دهند که در بسیاری موارد با عملیات واحدهای خدماتی تفاوت دارد. وجود تفاوت در فعالیتهای اقتصادی موسسات مختلف موجب می شود تا نحوه حسابداری آنها با هم یکسان نباشد. خرید و فروش کالا عمده ترین وجه تمایز بین موسسات خدماتی وموسسات بازرگانی است.

در حال حاضر با توجه به تاثیر مهمی که عملیات و محاسبات حسابداری در برنامه ریزیهای سازمانها وتصمیم گیریهای مدیران دارد آموزش آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا با استفاده از اطلاعات و منابع جدید مطا لب و مسائل مفید و کاربردی مطرح شود تا هنر جویان عزیز با مطالعه و یادگیری آنها بتوانند پس از فراغت از تحصیل با توانایی بیشتری از عهده وظایف محوله در قسمتهای مالی سازمان های مختلف بر آیند.
بدیهی است زمانی حسابداری هر موسسه می توان تعریف فوق را عینیت بدهدکه نسبت به بسط وتکامل حسابداری از جهات نظری و عملی همت نماید و برای بسط و تکامل از هر دو نظر بایستی اصول استانداردهای حسابداری و وقواعد و روشهای متداول در حسابداری مورد عمل حسابداری موسسه قرار گیرد. زیرا عمل نکردن به اصول و استانداردها و واقعه متداول در حسابداری، عدم صحت گزارشات مالی تهیه شده را در پی داشته و تصمیمات متخذه نیز غیره منطقی خواهد بود.

 

معرفی محل کارآموزی

 

چکیده فعالیت :

تعریف حسابداری :
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با دریافت داده های اولیه (مدارک مثبته) و پردازش آنها (جمع بندی، طبقه بندی، ثبت، تلخیص، تفسیر و….) اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان (صورتهای مالی طبقه بندی شده و سایر گزارشات مالی حسابداری) را تهیه و ارائه می دهد. موئسساتی که دارای سیستم منظم حسابداری هستند از لحاظ وقت، هزینه و سرعت از سایر موئسسات جلوتر هستند.
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که در هرسازمانی است حسابداری می بایست این اطلاعات را بر سه هدف مهم تهیه نماید۰

گزارش داخلی برای مدیران برای استفاده در طرح ریزی و کنترل عملیات .
گزارش داخلی برای مدیران در تصمیم گیری از قبیل سرمایه گذاری در اموال و قیمت محصولات گزارشات خارجی برای سرمایه گزاران ، دولت و سایرارگانها .
برای ثبت های حسابداری که مراحل اولیه حسابداری است نیاز به صدور برگه دفتر روزنامه و دفتر کل ودفتر معین است و برای موازنه حسابهای دفتر معین عینآ همانند دفتر کل است در اینجا کافی است که بایستی عملیات حسابهای فرعی هر حساب اصلی با جمع آن حساب در دفتر کل برابری نماید و می باشد۰
این شرکت می تواند دراین راستا امکانات زیر را فراهم و در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد.
• انجام کلیه عملیات مالی و حسابداری در شرکتها و موئسسات ( شرکتهای تعاونی ، سهامی ، با مسولیت محدود ، تضامنی ، دولتی و…. . )
• تهیه و تنظیم دفاتر قانونی ( دفترروزنامه و دفترکل ) و سایر دفاتر مانند دفتر معین و تفضیلی ، دفتر صندوق ، فروش ، دفتر بدهکاران ، بستانکاران و… طبق آئین نامه

تحریر دفاتر .
• تهیه صورتهای مالی ( ترازنامه ، صورت سود و زیان ، صورت سود و زیان جامع و صورت گردش وجوه نقد ) طبق رهنودها و استانداردهای حسابداری در ایران و تهیه سایر گزارشات مورد نیاز مدیریت .
• اجرای سایر عملیات حسابداری مانند اصلاح حساب و رفع اختلاف حساب با سایر شرکتها ، تهیه آئین نامه ها و دستورالعمل های مالی کنترل داخلی ، تهیه مدارک مورد نیاز جهت اخذ وام .
تامبن اعتبار و ذخیره تامین اعتباربه میزان تنخواه گردان پرداخت وحساب اسناد وصولی عامل ذیحساب به میزان کل سند هزینه می باشد . یکی از مهمترین و اساسی ترین مراحل حسابداری تهیه و تنظیم گزارشات مالی می باشد که در پایان دوره مالی به وسیله واحد حسابداری تهیه وجهت آگاهی مدیران و عامه مردم از چگونگی فعالیتهای انجام شده در شرکتهای حسابداری به موجب قانون منتشر می گردد.

از آنجایی که نرم افزار مناسب برای این منظور در بازار موجود بوده این شرکت از نرم افزار نوین استفاده نموده که به طور اختصاصی طراحی نشده ولی علاوه بر اینکه اکثر نیازهای این شرکت را پوشش می دهد امکانات بسیار زیاد دیگری نیز دارد که در آینده ممکن است به کار آید. به هر حال بحث ما بررسی تخصصی سیستم های حسابداری نیست چون اساسا من در زمینه حسابداری مطالعه ای نداشته ام و من در این شرکت به عنوان یک اپراتور به کارآموزی مشغول شده بودم. در طی این دوره من کار پیچیده ای نداشتم و کارم بیشتر روتین بوده است. و در طی این مدت من اسناد را به صورت کاغذی و دستی دریافت نموده و در کامپیوتر وارد می نمودم. و به منو ها و گزینه های محدودی دسترسی داشتم.
در پایان باید بگویم هرچند کار روتینی را در طی این مدت انجام دادم ولی در نتیجه مدت زمان نسبتا طولانی که به این کار مشغول بودم تبهر و تسلط کافی در اپراتوری حسابداری دارایی بدست آوردم.
۲ – متن اصلی : که شامل توضیحات مختصری در مورد حسابداری دارایی (مالیاتی) می باشد و در ادامه آن منو های برنامه نوین توضیح داده شده که البته این قسمت از مقاله کامل نیست و می توانید بقیه منو ها را هم توضیح دهید.
اهداف حسابداری دارایی :
طبق قوانین ایران و تمام کشورهای جهان فروشندگان و تولید کنندگان بر اساس میزان فروش و تولید کالا درصدی از سود خالص خود را به عنوان مالیات بر در آمد به دولت

می دهند. اطلاعات مربوط به فروش و فعالیت اقتصادی ، در آخر هر سال مالی در دفاتر پلمپ شده به اداره دارایی تحویل می شود. لازم به ذکر است هزینه های جاری مثل حقوق کارمندان و اتوماسیون اداری از سود خالص کسر شده و در نتیجه میزان مالیات به طور قابل توجهی کاهش می یابد.
توضیحات نرم افزار:
این نرم افزار تحت DOS بوده و کمی با ویندوز مشکل دارد و بعد از باز کردن نرم افزار لازم است آن را در حالت تمام صفحه قرار داده و سپس با فشار دادن کلیدهای ctrl + 0 نسبت به فعال سازی فارسی ساز اقدام شود

نام نرم افزار : نوین
ورژن : ۲٫۵۰
تشریح منوها :
وارد کردن نام برای جساب – بالای تمام اسناد این نام درج می شود.
منوی خروج > عنوان موسسه > وارد کردن نام
نکته مهم : در هر یک از حالت های مشاهده ائم از دفتر کل یا معین یا روزنامه می توان با کلید F4 اقدام به چاپ محتویات صفحه کرد. لازم به ذکر است کلیه برنامه های تحت داس قابلیت کار با چاپگرهای لیزری را نداشته و عمل چاپ را فقط با چاپگرهای سوزنی می توانند انجام دهند. این نرم افزار نیز از این قاعده مستثنا نبوده و برای چاپ نیاز به چاپگر سوزنی اپسون LQ300 داریم
منوی پرونده – زیر منوی سند حسابداری :
ایجاد سند جدید با استفاده از گزینه تنطیم سند حسابداری
برای زدن سند حسابداری باید کد حساب را وارد کنیم. این کد می تواند ، کد یک حساب کل (سه رقمی) یا حساب معین (شش رقمی) باشد.
کد شش رقمی از دو جز سه رقمی تشکیل می شود که سه رقم اول آن کد کل حساب است و سه رقم دوم کد معین حساب است. اگر کدها را به خاطر ندارید بدون وارد کردن هیچ کدی کلید اینتر را بزنید تا لیست حساب های کل ظاهر شود.
نکته : برای جابجایی میان قسمت های مختلف برنامه اینتر می زنیم.
نکته قابل توجه در این نرم افزار و کل نرم افزار های حسابداری این است که کاربر فقط سند را وارد می کند و نرم افزار خودش دفتر روزنامه و کل را ایجاد می کند
اصلاح یک سند حسابداری :
با استفاده از این گزینه می توانیم به اصلاح اسناد بپردازیم به طوری که پس از انتخاب این گزینه شماره سند درخواست می شود و با وارد کردن شماره سند مورد نظر به اصلاح سند موردنظر می پردازیم
حذف یک سند حسابداری :
با استفاده از این گزینه می توانیم اسناد را حذف کنیم به طوری که پس از انتخاب این گزینه شماره سند درخواست می شود و با وارد کردن شماره سند موردنظر آن سند حذف می شود.
ایجاد فضای خالی جهت درج سند :
به طور مثال اگر ۱۰ سند وارد کرده باشیم و بخواهیم بعد از سند شماره ۳ یک سند جدید وارد کنیم از این گزینه استفاده می شود. سند وارد شده شماره ۴ می ش

ود و به بقیه سند ها یک شماره اضافه می شود و سند آخر شماره ۱۱ می شود.
نکته : این کار ممکن است باعث از بین رفتن سندهای دیگر شود به همین خاطر نرم افزار پیغامی می دهد مبنی براینکه قبل از انجام این عملیات از اطلاعات پشتیبان تهیه نمایید.
شماره گذاری مجدد اسناد حسابداری :
در طول زمان و پس از مدتی کار کردن با نرم افزار ممکن است نیاز داشته باشید تعدادی از سندها را حذف کنید.پس از حذف سند با استفاده از گزینه مربوطه شماره آن خالی می ماند ، چون نرم افزار به طور اتوماتیک شماره سند ها را کم نمی کند تا اگر اپراتور خواست به یک شماره سند خاص که از قبل مدنظر داشته مراجعه نماید سردرگم نشو

د.
اگر بخواهیم شماره گذاری اسناد بدون در نظر گرفتن سندهای حذف شده انجام شود از این گزینه استفاده می کنیم. بدین ترتیب بعد از انتخاب این گزینه تمام سند ها پشت سر هم قرار می گیرند و شماره خالی بین اسناد باقی نمی ماند.
مرتب سازی اسناد به ترتیب تاریخ :
با استفاده از این گزینه می توانیم اسناد را به ترتیب تاریخ وارد شدنشان در سیستم مرتب کنیم.
مرتب سازی اسناد به ترتیب شماره :
با استفاده از این گزینه می توان اسناد را به ترتیب شماره مرتب کرد.
قطعی کردن اسناد حسابداری :
فطعی کردن اسناد باعث می شود فرمت اسناد به شکلی تغییر کند که اپراتور من بعد فقط بتواند آنها را رویت کند و هیچ کاربری ، حتی مدیر سیستم دیگر قادر به حذف یا اصلاح سند نخواهد بود.
برای مشخص شدن محدوده اسناد مورد نظر ، سیستم پیغامی می دهد مبنی براینکه “تا چه شماره سندی؟”
این خاصیت شبیه صفت read only برای فایهای ویندوز یا قابلیت Freeze کردن ستونهای access می باشد.
عملیات بستن حسابها و انبار :
این گزینه حسابها و موجودی انبار را به دوره سال بعد منتقل می کند مثلا اگر کسی بدهکار یا بستانکار باشد حسابش در سال قبلی صفر شده و بدهی او به سال بعد انتقال می یابد.
منوی پرونده – زیر منوی رویت اسناد حسابداری :
مشاهده سند به فرم عادی:
در این حالت سندها را به طور کلی مشاهده می کنیم و جزئیات در آن نمایش داده نمی شود.
مشاهده سند با درج نام حسابها :
در این حالت اطلاعات حسابها به همراه شرح کامل آنها نمایش داده می شود. یعنی نشان می دهد که مبالغ دریافتی و پرداختی بابت چه چیزی بوده است.
مشاهده سند با مبلغ جز :
این گزینه هم مثل گزینه قبلی است با این تفاوت که اطلاعات مربوط به دفتر معین را نیز نمایش می دهد.

گزارش شماره اسناد خالی :
با انتخاب این گزینه ، برنامه کل سندهای موجود را بررسی کرده و شماره سندهای خالی را اعلام می کند.
لیست اسناد صادر شده :
این لیست اطلاعات حساب را به طور اجمالی نشان می دهد که شامل شماره سند و تاریخ سند و شرح سند می باشد و در آن مبالغ عملیات اهمیتی ندارد و در نتیجه نشان داده نمی شوند.
بررسی اسناد از نظر تاریخ :
با انتخاب این گزینه فایل اسناد از نظر توالی مورد بررسی قرار می گیرد ودر صورتیکه تاریخ اسناد به ترتیب صعودی نباشد به شما تذکر می دهد.
در بسیاری از موارد دیده شده که اپراتور بدلیل کمبود وقت یا بی دقتی تاریخ ورود به سیستم را اشتباه وارد کرده و به همین دلیل با ثبت سند جدید ، توالی اسناد بهم

می ریزد که باعث عدم صحت گزارشات می شود. این قسمت می تواند اینگونه اشتباهات را کشف کند.
چاپ کلی اسناد حسابداری :
این گزینه باعث می شود تمام اسناد حساب داری که تا کنون درج شده به صورت جداگانه چاپ شوند که البته با ذکر شرح و مبلغ و شماره حساب و به طور کامل خواهد بود.
خلاصه سند حسابداری :
این گزینه فقط مانده حسابهای صندوق و بانکها و … را نشان می دهد وبه طور کلی نشان می دهد که چقدر از صندوق یا بانک برداشت شده و چقدر باقی مانده است.
عملیات چک و بانک :
اینگونه عملیات به دلیل حساس بودن اطلاعات چک ها و بانکها در سیستم انجام نمی شود و به طور دستی و سنتی انجام می شود. زیرا سیستم های کامپیوتری چندان مورد اطمینان نیستند چون هر لحظه خطر ویروسی شدن اطلاعات یا سوختن اطلاعات و … وجود دارد. بنابراین شرکت فوق ترجیح می دهد اینگونه اطلاعات را به طور دستی در دفاتر وارد نماید تا در صورت خرابی یا ویروسی شدن کامپیوتر ، به این گونه اطلاعات خدشه ای وارد نشود
منوی روزنامه :
مشاهده تمام روزنامه :
با استفاده از این گزینه می توان کل سندهای دفتر روزنامه را مشاهده نمود.
روزنامه از تاریخ … تا تاریخ … :
این گزینه برای این به کار می رود که اطلاعات دفتر روزنامه را از یک تاریخ مشخص تا تاریخ مورد نظر مشاهده نماییم.
روزنامه از شماره سند … به بعد :
این گزینه برای این به کار می رود که اطلاعات دفتر روزنامه را از یک شماره سند خاص تا شماره سند موردنظر مشاهده نماییم
یافتن آرتیکل خاص در روزنامه :
این زیر منو دارای دو گزینه “یافتن شرح خاص در روزنامه ” و “جستجوی مبلغ خاص” می باشد که در اولی با دادن یک شرح خاص تمام سند هایی که آن شرح را دارند نمایش داده می شود و در دومی با دادن یک مبلغ خاص تمام سند هایی که مبلغ مورد نظر را دارند نمایش داده می شوند.
روزنامه فقط با مبلغ کل :
که علاوه با نمایش مبالغ بستانکار و بدهکار جمع حسابها را نیز نمایش می دهد که چه میزان بدهکاری یا بستانکاری داریم.
روزنامه با مبلغ جز معین :
همانطور که از اسم این زیرمنو برمی آید ، اطلاعات دفتر روزنامه را به همراه جز معین نمایش می دهد
روزنامه با مبلغ جز معین و تفضیلی :

همانطور که از اسم این زیرمنو برمی آید ، اطلاعات دفتر روزنامه را به همراه جز معین و تفضیلی نمایش می دهد
منوی کل :
رویت یک حساب کل :
با استفاده از این گزینه می توان حسابهای کل بانکها – اسناد دریافتی – اسناد در جریان وصول – اسناد برگشتی – همکاران – مشتریان – مطالبات مشکوک الوصول –

سرقفلی – زمین وساختمان – اسناد پرداختی – بستانکاران – سرمایه – برداشت – در آمد خدمات – سایر درآمدها – هزینه ها و … مشاهده و چاپ نمود.
رویت قسمتی از یک حساب کل :
با استفاده از این گزینه می توان حساب کل را از یک تاریخ خاص تا تاریخ موردنظر مشاهده کرد.همچنین می توان این کار را بر اساس شماره سند نیز انجام داد.
یافتن آرتیکل خاص حساب کل :
با استفاده از این گزینه می توان عمل جستجو را بر اساس یک شرح خاص یا مبلغ معینی انجام داد
حساب های کل از کد … تا کد … :
با استفاده از این گزینه می توان حسابهای کل را از یک کد خاص تا کد موردنظر جستجو کرد.
منوی گزارش:
تراز آزمایشی حسابهای کلی
در اینجا کل سندهای وارد شده را رویت می کنیم.در چاپ معمولی فقط اطلاعات سند فعلی قابل رویت است ولی در اینجا کل سند اسناد وارد شده نمایش داده می شود
گزارشات انبار :
در این قسمت اطلاعاتی از قبیل موجودی انبار و لیست قیمت و لیست سفارشات و کاردکس کالا موجود می باشد.
نکته : برای استفاده از این قسمت باید ابتدا اطلاعات مربوط به انبار را از منوی پرونده تکمیل نماییم.
منوی سیستم :
ورود اطلاعات حقوق و دستمزد:
در این قسمت ابتدا باید پرسنل را تعریف کنیم و سپس برای آنها حقوق مشخص کرده و محل دریافت یا حسابی که از آن حقوق کارمندان پرداخت شده را مشخص کنیم.
معرفی کالاها و نرخها :
در این قسمت با دادن کد و نام کالا آن را در سیستم تعریف می کنیم
افتتاح حسابها :
در این قسمت اقدام به افتتاح حساب می نماییم.که شامل ایجاد حساب کل جدید و افتتاح حساب معین و افتتاح حساب تفضیلی می شود.
حذف حسابها :
حذف یک حساب کل و معین و یا تفضیلی از این قسمت انجام می شود.
پشتیبانی و حفاظت از اطلاعات :
که شامل دو گزینه تهیه پشتیبان روی دیسکت فلاپی و نصب اطلاعات از کپی پشتیبان می شود. همانطورکه پیداست بازیابی اطلاعات نیز از همین قسمت انجام می شود.
بایگانی (سال مالی یا عنوان
با استفاده از این گزینه می توانیم از کل اطلاعات پشتیبان تهیه نماییم.بدیهیست با توجه به حجم زیاد اطلاعات این کار در هارد دیسک انجام می شود.
حذف کلی اطلاعات :
برای حذف کل اطلاعات سیستم به کار می رود.
منوی خروج

اعلان سیستم عامل :
این گزینه خط فرمان داس را برای اجرای فرامین اجرا می کند.
دفتر تلفن:
در این قسمت می توان اطلاعات مربوط به مشتریان را قرار داد مثل تلفن – فاکس – آدرس و …
امکانات مدیر سیستم :
در این قسمت می توان کاربران جدیدی برای سیستم تعریف نمود.و همچنین ساعات ورود و خروج کاربران فعلی نیز در آن نمایش داده می شود.ُ
خروج:

 

که با استفاده از آن می توان از نرم افزار خارج شد. البته در این نرم افزار پیش بینی شده است که اگر کاربر اطلاعات را ذخیره نکرده باشد در هنگام خروج از کاربر سوال می کند که آیا مایل به ثبت اطلاعات هستید

۳ – مفاهیم کلی دفاتر مالی : که البته جای کامل شدن نیز دارد
مفاهیم کلی دفاتر مالی
دفتر روزنامه :
در این دفتر نگهداری حساب ها به تاریخ روز است.
دفتر کل :
در این دفتر نمایش اطلاعات به صورت جز به جز است مثلا فقط حساب های بانک را نمایش دهد یا صندوق را.
دفتر معین:
اطلاعات حساب ها با شرح کامل تر و جزئی تر در این دفتر قرار می گیرند.مثلا در دفتر کل فقط می نویسیم بانک ولی در دفتر معین نام بانک نیز درج می شود. مثلا بانک رفاه
نکته مهم : هیچ گاه صندوق یا بانک بستانکار نمی شوند.همیشه باید مانده اش بدهکار باشد
توضیح: زیرا نمی توان از بانک یا صندوق ۲ میلیون برداشت کرد در حالی که فقط ۱ میلیون در آن داریم.
۴- مقررات دفتر نویسی دارایی : این قسمت متن آیین نامه های اداره مالیات کشور می باشد که من آنها را تایپ کرده ام و می تواند به خوبی گزارش کارآموزی را پر کند
کلیات:
ماده ۱) مقررات این آئین نامه شامل مؤدیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه¬های بعدی آن ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان خود را با رعایت مقررات تسلیم مینمایند.
تبصره ـ مؤدیان رد انتخاب یکی از رویه های حسابداری براساس استانداردهای پذیرفته شده مجازند و در سالهای بعد باید همان رویه را اعمال نمایند. در صورتی که به جهات مشخصی تغییر رویه داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغییر رویه را بر صورتهای مالی مشخص و طی یادداشتی جداگانه پیوست اظهار نامه به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند.
فصل اول:
مشخصات دفاتر قانونی:
ماده ۲) دفاتر قانونی مشمول این آئین نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) که قبل از ثب

ت هر گونه عملیات حسابداری در آنها، دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد۱۱ و ۱۲ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد امضاء، پلمپ و ثبت گردیده و به فارسی و با خودنویس یا خودکار تحریر شده باشد.
تبصره ۱ ـ اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمپ دفاتر درمراجع مذکور موجب بی¬اعتباری دفاتر نخواهد بود.
تبصره ۲ـ از پلمپ خارج شدن یکی از دفاتر روزنامه یا کل موجب بی¬اعتباری دفاتر نخواهد بود. مشروط بر آنکه ضمن اعلام مراتب به اداره امور مالیاتی، اقدام به پلمپ مجدد مذکور شود یا پس از بستن ذیل آخرین ثبت دفتر قبلی ادامه فعالیت در دفتر پلمپ شده دیگر ثبت گردد.

تبصره ۳ـ ادارات امور مالیاتی موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمپ شده واصله از اداره ثبت استاد و همچنین فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضاء شده از ناحیه خود را به ادارت امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند.
ماده ۳) مؤدیان مشمول این آئین نامه مکلفند برای هر سال مالی، فقط از دفاتر امضاء، پلمپ و ثبت ظرف یک سال قبل استفاده نمایند، مگر اینکه در اثناء سال بعلت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در اینصورت مجاز هستند دفاتر جدید امضاء، پلمپ و ثبت نمایند و با رعایت مقررات ماده ۱۶ این آئین نامه ادامه عملیات مال

ی را در دفاتر جدید ثبت کنند. درج تعداد و مشخصات دفاتر مآخوذه برای استفاده در هر سال مالی، در اظهار نامه مالیاتی مربوط به آن سال الزامی است.
ماده ۴) دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا خقیقی کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی خود را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری به ترتیب تاریخ و وقوع در آن ثبت نمایند.
تبصره ـ نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.
ماده ۵) دفتر کل دفتری است که عملیات ثبت شده یا دفاتر روزنامه بر حسب سرفصل یا کد گذاری حساب¬ها در صفحات مخصوص آن ثبت می¬شود به ترتیبی که تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان پذیر باشد.
ماده ۶) دفتر مشترک روزنامه و کل دفتری است که دارای ستون¬هائی برای سر فصل حسابهای متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری، بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه نمایند.
ماده ۷) دتر مشاغل(دفتر درآمد و هزینه) دفتری است که حداقل دارای ستون¬هائی برای درج تاریخ، شرح معاملات، درآمد، هرینه و دارائی¬های قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به ترتیب تاریخ وقوع درآن ثبت گردد به طوری که در پایان سال تعیین در آمد و هزینه شغلی مودی و تنظیم حساب سود و زیان از آن امکان پذیر باشد.
فصل دوم
سایر دفاتر، سناد حسابداری و مدارک حساب:
ماده ۸) دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزی ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل بر حسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارت¬های حساب اعم از آنکه بوسیله دست یا ماشین تهیه شده باشد در حکم دفاتر معین است.
ماده ۹) سند حسابداری فرمی است که رد آن یک یا چند مورد از معاملات و سایر رویدادهای مالی ومحاسباتی به حساب¬هائی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می¬شود و پس از امضاء موارد اصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر میباشد.
ماده۱۰) مدارک حساب عبارت از مستنداتی است بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری و دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می¬گردد.
فصل سوم
نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی:

ماده ۱۱) مؤدیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می¬نمایند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی ومؤدیات مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل(دفتر درآمد و هزینه) باید هر گونه درآمد و هزینه و خرید و فروش دارائی¬های قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آئین¬نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حساب¬ها از ماشین¬های الکترونیکی و کارت¬های حساب استفاده شود.
تبصره ـ در خصوص اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده ۹۵ قانون مالیتهای مستقیم، اشتباهات حسابداری در صورت ارائه مستندات مربوط چنانچه بر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح شود به اعتبار دفاتر خالی وارد نخواهد کرد.
ماده ۱۲) مؤدیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل می¬توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه¬های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند. مشروط براینکه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند. اقلام درآمد و هزینه و خرید و فروش دارائی¬های قابل استهلاک که در خود متعارف متکی به اسناد و مدارک است، می¬بایست پس از ثبت در دفتر و مشاغل، ‌اسناد و مدارم مربوط به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی تشخیص مالیات قابل استفاده باشد نگهداری گردد.
ماده ۱۳) در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می¬شود، کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل، درآمدها و هزینه¬ها و خرید و فروش دارائی¬های قابل استهلاک باید در همان روز انجام، حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد.
تبصره ۱ـ تاریخ مذکور در مدارک فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تاخیر تحریر شناخته نمی¬شود و هر گاه انجام و ختم این گونه اعمال با توجه به روش و طرزکار موسسه تابع تشریفات و طی مراحی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود، فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شده آن برای ثبت در دفتر تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد.
تبصره ۲ـ تاخیر در نحریر مالیات در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد تا ۱۵ روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیات ۳ نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتی مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ و اصلاحیه¬های بعدی قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهدکرد.
تبصره ۳ـ در مواردی که دفاتر موضوع این آئین نامه توسط مقامات قضائی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مودی از دسترس مودی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید امضاء، پلمپ و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند، تاخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.
تبصره ۴ـ تاخیر ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدید التاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود.
ماده ۱۴) کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود.
ماده ۱۵) اشخاص ملزم به نگهداری دفاتر روزنامه وکل که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش¬های حسابداری خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند، حداکثر تا ۴ ماه پس از سال مالیاتی و در غیر اینصورت کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی شعبه یا شعب خود را ظرف مهلت سی روز از تاریخ وقوع در دفتر روزنامه مرکز ثبت کنند.
ماده ۱۶) امضاء و پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ امضاء و پلمپ هیچگونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تاخیر امضاء پلمپ تا حد مجاز مقرر در تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۳ این آئین نامه در مورد دفتر ورزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده ۱۴ این آئین نامه در مودر د

فتر کل، به اع

تبار دفاتر خللی وارد نخواهدکرد.
ماده ۱۷) مؤدیانی که از سیستم¬های الکترونیکی استفاده می¬نمایند، موظفند خلاصه عملیات داده شده به ماشین¬های الکترونیکی طی هر ماه را تحت سر فصل¬های دفتر کل حداکثر تا پایان ماه بعد در دفاتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت نمایند. علاوه بر این بمنظور تسهیل رسیدگی باید دستورالعمل¬های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار ماموران رسیدگی قرار دهند. ضمناً مؤدیان مذکور مکلفند هر سه ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین¬های الکترونیکی را حداکثر ۱۰ روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمیاند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 71 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد