بخشی از مقاله

گزارش کار اموزی تأسيس شركت حسابرسي

فصل اول : حسابرسي
تعريف حسابرسي: حسابرسي عبارتست از رسيدگي و اظهار نظر نسبت به اسناد، مدارك، دفاتر و اطلاعات مالي مؤسسات توسط شخصي مستقل از مسئوليت تهيه و تنظيم آن. به عبارت ديگر حسابرسي عبارتست از رسيدگي به صورتهاي مالي واحد تجاري به توسط حسابداران مستقل است حسابرس شامل بررسي و تحقيق در مورد ثبت هاي حسابداري و ساير مداركي است كه صورتهاي مالي متكي به آنها است.


وضعيت قانوني حرفه حسابرسي:
در اكثر كشورها ضرورت انجام حسابرسي واحدهاي اقتصادي در قوانين پيش بيني شده غالباً حرفه حسابرسي مستقل نيز با وضع مقررات خاصي بوجود آمده است. و در اين كشورها انجمنهاي حرفه اي حسابداري و حسابرسي انتخاب و حسابرسان مستقل نظارت بر امور حرفه اي آنان را برعهده دارند، غالب نقاط يكي از مهمترين وظايف اين انجمنها تدوين و تصويب اصول و موازين حسابداري و حسابرسي مي باشد.

در ايران در شرايط فعلي قانوني كه واحدهاي اقتصادي را بطور عام ملزم به داشتن حسابرسي كند وجود ندارد ولي در شركتهاي سهام عام و خاص موظف به داشتن يك يا چند بازرس
مي باشند.


از سال 1362 مجلس شوراي اسلامي تأسيس سازماني دولتي با نام حسابرسي را تصويب كرد و وظايفي را برعهده آن گذاشت كه در اين سازمان در سال 1366 تأسيس شد و امروزه مشغول انجام فعاليتهاي حسابرسي و وظايفي كه به عهده اش گذاشته شده مي‌باشد.


سياست ملي مانند توسعه منابع انرژي ، كنترل تورم و افزايش اشتغال مستقيماً به كيفيت اندازه گيري فعاليتهاي اقتصادي و ارتباط اين اطلاعات متكي است. استانداردهاي حسابداري و گزارشهاي مالي قابل اعتماد، فاكتورهاي كليدي براي تعقيب اهداف اقتصادي هر اجتماعي هستند.


دليل بكارگيري مؤسسه حسابرسي براي اظهار نظر در مورد صورتهاي مالي، تضاد منافعي است كه ممكن است بين واحد تجاري كه صورتهاي مالي را تهيه مي كند و آن افرادي كه صورتهاي مالي را مورد استفاده قرار مي دهند وجود داشته باشد.


تشخيص مسئوليت حسابداران مستقل در مقابل اشخاص ثالث منجر به تشكيل انجمن حسابداران خبره؛ در يك قرن پيش در اسكاتلند و انگليس شد.


مؤسسات حسابرسي:
امروزه تعداد زيادي از حسابرسان مستقل اقدام به تأسيس مؤسسات حسابرسي مي‌نمايند، مؤسسات مزبور از نظر حجم و گستردگي عمليات هماهنگ و يكسان نيستند. برخي فقط با همكاري 2 تا 7 نفر شريك ( حسابرسان مستقل) تشكيل مي شوند و بعضي ديگر شامل 2 تا 7 نفر شريك اصلي و صدها كارمند و شعب متعدد مي باشند كه در شهرهاي بزرگ دنيا پراكنده است.


در حال حاضر كشور ايران قسمت اعظم خدمات حسابرسي توسط موسسات حسابرسي بخش دولتي انجام مي پذيرد ، علاوه بر مؤسسات دولتي تعدادي مؤسسه حسابرسي كوچك نيز در بخش خصوصي به اين امر اشتغال دارند.


مسئوليتهاي كاركنان حرفه‌اي
خصلتهاي انساني چون لياقت، قضاوت و قدرت تصميم گيري ، و درستكاري كاركنان، بزرگترين سرمايه يك مؤسسه حسابرسي است. كاركنان حرفه‌اي يك مؤسسه حسابرسي بطور معمول عبارتند از شركاء ، مديران، سرپرستان و كمك حسابرسان.


- شركاء : مسئوليت اصلي شركا، در تماس بودن با صاحبكاران است. گفتگو با صاحبكاران در مورد هدفها و دامنه رسيدگي، حل وفصل اختلاف نظرهايي كه ممكن است درباره نحوه انعكاس اقلام در صورتهاي مالي پيش آيد و شركت در مجامع عمومي صاحبكار به منظور پاسخگويي در مورد سئوالات مربوط به صورتهاي مالي يا گزارش حسابرسي از جمله تماسهاي يك شريك با صاحبكار است.ساير مسئوليتهاي يك شريك عبارت است از استخدام كارمندان جديد ، سرپرستي و نظارت كل بر كاركنان حرفه اي، بررسي نهايي كاربرگها و امضاي گزارشهاي حسابرسي.


- مديران : در مؤسسات حسابرسي بزرگ ، بيشتر وظايفي را كه شركاي موسسات حسابرسي كوچك انجام مي دهند به عهده مديران يا سرپرستان است. يك مدير ممكن است همزمان مسئوليت نظارت بر دو يا چند كار حسابرسي را داشته باشد.

بررسي كار برگها و تبادل نظر با اعضاي تيم رسيدگي و صاحبكار دربار مسايل حسابداري كه ممكن است حين رسيدگي پيش آيد از جمله موارد نظارت مدير است. مسئوليت تعيين روشهاي رسيدگي براي هر حسابرسي و اعمال استانداردهاي اجراي عمليات به عهده مدير است. مديران اغلب مسئول گردآوري اطلاعات لازم براي ارسال صورتحساب براي صاحبكاران وصول آن مي باشند.


- سرپرستان: سرپرست تيم رسيدگي كسي است كه صلاحيت برنامه ريزي و اجراي يك رسيدگي را دارد و گزارش حسابرسي آن را براي تاييد مدير و شريك، تنظيم مي كند. سرپرست در اجراي هر حسابرسي، بيشتر كارهاي حسابرسي را با توجه به ارزيابي خود از توان هر يك از كمك حسابرسان نسبت به اجراي بخش خاصي از كار، بين آنان تقسيم مي كند.

يك فارغ التحصيل خوب دانشگاهي در رشته حسابداري مي تواند ظرف دو تا سه سال، يا حتي كمتر از كمك حسابرسي به سرپرستي ارتقا يابد.


- كمك حسابرسان : اولين سمت يك فارغ التحصيل دانشگاهي در بدو ورود به حرفه حسابرسي، كمك حسابرس است. كمك حسابرس معمولاً‌ به وظايف گوناگوني گمارده مي شود تا از توان تجزيه و تحليل و پيشرفت آنان به نحوي كامل استفاده شود.

بديهي است براي انجام هر كار حسابرسي مقداري كارهاي روزمره وجود دارد كه بايد انجام شود. اما فارغ التحصيلان دانشگاهي كه آموزش كافي در زمينه حسابداري دارند نبايد تصور كنند پس از ورود به حرفه، براي مدتهاي طولاني به اين گونه وظايف گمارده خواهند شد.


فصل دوم : اصول و رفتار حرفه اي حسابرسان
1- اصل استقلال و بي طرفي
2- اصل رازداري
3- اصل افشاء حقايق
4- اصل منع تبليغ
5- اصل اهميت


اصول رفتار حرفه اي
مجموعه اصول اخلاقي و فني مربوط به كار است كه در بسياري از حرفه ها از جمله حرفه پزشكي و وكالت و حرفه حسابرسي وجود داشته و اجراي آنها براي كليه اعضاء حرفه هاي مذكور الزامي است.


1- اصل استقلال و بي طرفي
منظور از اصل استقلال و بي طرفي يكي اين است كه حسابرس بايد واقعاً مستقل و بي طرف باشد و ديگر اينكه بايد عمل او از نظر اشخاص ثالث بي طرفانه تلقي و تشخيص داده شود.
حسابرسان مستقل نه تنها بايد در انجام وظيفه حرفه اي خويش در حفظ استقلال و بي طرفي خود بكوشد بلكه بايد از كليه اعمالي نيز كه ممكن است در نظر ثالث به استقلال و بي طرفي آنان خدشه وارد سازد خودداري ورزند.

 

مواردي كه استقلال حسابرس را خدشه دار مي كند :
1- منافع مالي در واحد صاحبكار حسابرسي.
2- منافع مالي مستقيم وغيرمستقيم.
3- رابطه استخدام قبلي با صاحبكار.
4- منافع بستگان حسابرس.


2- اصل رازداري:
حسابرس مستقل نبايد اسراري را كه بين آنان وصاحبان كار وجود دارد فاش سازند. ضرورت كار حسابرس ايجاب مي كند كه از امور و اسناد و اوراق مالي محرمانه مؤسسه مورد رسيدگي اطلاع حاصل كند. چنانچه حسابرسان در حفظ اين اسرار كوشش نكند اعتماد صاحبان كار و عامه مردم از وي سلب خواهد شد.


3- اصل منع تبليغ:
به منظور حفظ موقعيت و منزلت حرفه حسابرسي در جامعه حسابرسان بايستي از اقدام به تبليغ براي جلب كار خودداري نمايند. اصل منع تبليغ در بسياري از حرفه هاي معتبر مانند پزشكي و وكالت كم و بيش رعايت مي شود و به همين جهت انجمنهاي بين المللي حسابرسي مقررات دقيق در منع تبليغ توسط اعضاء خود وضع نموده اند و به طوري كه حسابرس و يا مؤسسات حسابرسي حق ندارند تغيير آدرس ،تلفن يا شركاء خود را با حروفي در شتر و يا جالب توجه تر از مطالب متن در جرايد منتشر نمايند.4- اصل افشاء حقايق:
به موجب اين اصل حسابرس بايد آنچه كه لازم است به اطلاع صاحبان دستگاه مورد رسيدگي وساير افراد ذينفع برساند و كليه حقايق را بازگو نمايد. اين امر بايستي در درجه اول از طريق يادداشتهاي پيوست صورتهاي مالي كه توسط دستگاه مورد رسيدگي تهيه مي شود انجام گيرد. در غير اينصورت حسابرس موظف است مطالب لازم را در گزارش خود به اطلاع افراد ذينفع برساند. بايد توجه داشت كه انجمن هاي حرفه اي حداقل مطالبي را كه بايد در صورتهاي مالي و يادداشتهاي پيوست افشاء شود را تعيين كرده اند.


5- اصل اهميت :
به موجب اين اصل حسابرس در رسيدگي هاي خود و نيز در رعايت اصول و موازين حسابداري و حسابرسي با توجه به اهميت نسبي موضوع عمل مي كند.

فصل سوم : با مسئوليت محدود
بخش يك
تعريف شركت
شركت با مسئوليت محدود، شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هر يك از شركاء بدون اينكه سرمايه سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد، فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است.

(ماده 94 ق ت) در اسم شركت بايد عبارت ( با مسئوليت محدود) قيد شود و همچنين اسم شركت نبايد متضمن نام هيچ يك از شركاء باشد و الا شريكي كه اسم او در اسم شركت قيد شده در مقابل اشخاص ثالث حكم شريك ضامن را در شركت دارد.


خصوصيات شركت
الف – حقوق و تعهدات شركت:
هر شريك به ميزاني كه سهم الشركه دارد مي تواند سهم الشركه خود را با رعايت شرايط مندرج در مواد ( 102 و 103 ق ت ) به شخص ديگري ان

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید