دانلود مقاله ارزیابی توانایی های بهبود دهنده رشد گیاه در باکتری های سطحی زی جدا شده از درختان سیب و گلابی در ساری

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

مقدمه

باکتری های اپی فیت، باکتری هایی هستند که توانایی زندگی بر روی سطح گیاهان را دارند، توسط آب و مواد ضدعفونی کننده از سطح گیاهان شسته و حذف می شوند. متعلق به گروه های مختلف فیلوژنیکی، مانند پروتئوباکتریا (Proteobacteria) اکتینوباکتریا((Actinobacteria وگرم مثبت های دیگر (Firmicutes) می باشند .(Rusenblueth, 2006)

میکروارگانیسم ها بخش جدایی ناپذیر از اکوسیستم ها بوده و فعالیت های


محرک رشدی گیاه در آن ها به مکانیسم های مختلفی مانند انحلال فسفات آلی (الیویرا و همکاران، 2009 )؛ (احمد و همکاران، (2008 تثبیت نیتروژن (احمد و خان، (2011 و سنتز ایندول استیک اسید (صادقی و همکاران، ( 2012 نسبت داده می شود. برای حصول به کشاورزی پایدار، توجه روز افزونی به استفاده از میکروارگانیسم های محرک رشد گیاه برای افزایش عملکرد محصول و کاهش استفاده از سموم کشاورزی شده است (آدسموی و کلوپر، .(2009 مطالعات


اخیر نشان داده است که محرک های بهبود دهنده رشد گیاه می توانند به ترشح متابولیت های ثانویه نسبت داده شود .(Kobayashi and Palumbo, 2000) بنابراین بررسی اثر متقابل باکتری های همزیست گیاهان با یکدیگر و با میزبان و ارزیابی نقش آن ها به منظور ارتقا رشد و فعالیت آنتاگونیستی حائز اهمیت است.


باکتری ظاهر میشود. با رشد کلنی ها بر روی محیط کشت، تک کلنی ها به محیط کشت جدید منتقل و خالص سازی شد.

1-3 بررسی تولید ترکیبات بازدارنده پاتوژن توسط

جدایه های اپی فیت(آزمون کلروفرم)

-2 مواد و روش ها جدایه آنتاگونیست روی محیط کشت NAS (نوترینت آگار-
1-2 جدایه های مورد استفاده سوکروز) به صورت لکه ای کشت شدند. پس از 48 ساعت رشد در
ویژگی های رشدی 7 جدایه اپی فیت جدا شده از برگ و شکوفه درختان دمای 25 درجه سلسیوس، لایه باکتری از سطح محیط پاک و
سیب و گلابی در ساری ارزیابی گردید. جدایه های B70، B71، B6 جدا تشتک ها در معرض 5 میکرولیتر کلروفرم قرار داده شدند. سپس
شده از از شکوفه و جدایه های Au31، Au124، Au126، Au130 از تشتک های پتری به صورت باز به مدت یک ساعت زیر اشعه UV
برگ درختان دانه دار جداسازی شدند. نمونه های گیاهی به قطعات قرار گرفتند. 0/1 میلی لیتر از سوسپانسیون بیمارگر E.
کوچک خرد و در 10-5 سی سی آب به مدت 30 دقیقه روی شیکر قرار amylovora حاوی107 سلول باکتری در هر میلی متر در تشتک
داده شد سپس با یک لوپ مقداری از این سوسپانسیون برداشته و به روی های پتری پخش شد. پس از 48 ساعت نگهداری تشتک ها در 25
محیط کشت NAS (نوتریونت آگار- سوکروز) کشیده خواهد شد. پس از درجه سلسیوس، قطر هاله بازداری از رشد اندازه گیری شد (Xu
2-3 روز نگهداری در دمای 25 درجه سلسیوس در انکوباتور کلنی های .and Gross, 1986) شده با 2 میلی لیتر از معرف سالکوفسکی (
1-4 بررسی خصوصیات فنوتیپی جدایه ها
از روش های استاندارد به شرح زیر استفاده گردید: 0/5 FeCl3 %2 مولار، در محلول %35
آزمون فوق حساسیت در توتون به روش کلمنت و همکاران((1964، آزمون هوازی یا بی ( HCLO4 مخلوط شده و در تاریکی نگه
هوازی (O/F) به روش هیو و لیفسون((1353، آزمون اکسیداز به روش کواکس((1953، داشته شد. چگالی نوری (Optical
آزمون های کاتالاز و احیای نیترات به روش الیوت و دیکی (1984)، تولید رنگ فلورسنت density) هر نمونه پس از 30 و 120 دقیقه
روی محیط کشت کینگ- ب (Kings B) به روش شاد((1988، و آزمون های لیستیناز و در 530nm خوانده شد.
ذوب ژلاتین به روش مک فادین((1983 انجام شد. 1-7 ارزیابی انحلال فسفات

1-5 تولید سیانید هیدروژن

از روش آلستروم و همکاران (Alstrom and Burns, 1989) با کمی تغییرات برای ارزیابی تولید سیانید هیدروژن استفاده گردید. داخل هر تشتک پتری حاوی محیط 100 Kings B میکرولیتر از سوسپانسیون باکتری پخش گردید. سپس کاغذ صافی آغشته به محلول زرد رنگ %2 کربنات کلسیم و %0/5 پیکریک اسید، در قسمت درب پتری قرار داده و یک پتری نیز بدون کشت باکتری به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. پتری ها توسط نوار پارافیلم مسدود شدند، تا از خروج هر گونه متابولیت های فرار جلوگیری به عمل آید. تشتک ها به مدت 48 الی 72 ساعت درون انکوباتور قرار داده شدند. در صورت تولید سیانید هیدروژن توسط باکتری، کاغذ صافی آغشته به محلول زرد رنگ به کرم، قهوه ای روشن، قهوه ای تیره و یا آجری تغییر رنگ می یابد، رنگ کرم بیانگر حداقل مقدار تولید HCN و رنگ آجری نشانگر حداکثر تولید HCN می باشد(. (Alstrom and Burns, 1989

1-6 سنجش تولید ایندول استیک اسید

از رنگ سنجی (Colorimetry) به روش (Ehmann, 1977) Salkowski برای ارزیابی تولید ایندول استیک اسید استفاده شد، جدایه ها در محیط NA و NB (نوترینت براث) غنی شده با تریپتوفان 500) میلی گرم در لیتر) کشت داده شده و به مدت 48 ساعت در دمای 28 درجه سلسیوس با 120 دور در دقیقه روی تکان دهنده الکتریکی انکوباسیون قرار داده شدند. محیط کشت فاقد باکتری به عنوان کنترل منفی در نظر گرفته شد. محیط کشت به مدت 15 دقیقه در 13000 دور سانتریفیوژ گردید. یک میلی لیتر از پالیده ی جدا

بررسی قابلیت جدایه ها در انحلال فسفات، از محیط Pikovskaya s Agar (عصاره مخمر 0/5 گرم، دکستروز 10گرم، کلسیم فسفات 5گرم، آمونیوم سولفات 0/5 گرم، پتاسیم کلرید 0/2 گرم، سولفات منیزیم 0/1 گرم، سولفات منگنز 0/0001 گرم، 0/0001 گرم، آگار 15 گرم) استفاده شد (Gaur, 1990) جدایه ها به صورت لکه روی این محیط کشت داده شده و پس از 5 روز نگه داری در دمای 28 درجه سلسیوس، قطر هاله ها اندازه گیری شد -3 نتایج

1-3 بررسی اثر آنتاگونیستی

بعضی جدایه ها یک هاله مشخص بازداری از رشد باکتری بیمارگر را پس از 24 تا 72 ساعت از کشت، نشان دادند. قطر ناحیه بازداری در جدایه های مختلف از 2 الی 7 میلی متر متفاوت بود(جدول .(1

جدول -1 مقایسه توان آنتاگونیستی جدایه باکتری های اپی فیت به دست آمده از شکوفه و برگ درختان سیب و گلابی

بافتی که از آن قطر هاله بازداری ×نام جدایه
جدایه به دست آمده (میلی متر)
×شکوفه سیب 6× B70
×شکوفه سیب 7 B71
×شکوفه گلابی 5/5× B6
×برگ گلابی 4 Au31
×برگ سیب 2 Au124
×برگ سیب 2 Au126
×برگ گلابی 3 Au130

2-3 خصوصیات فنوتیپی جدایه ها مثبت بود. همه جدایه ها توانایی احیای نیترات را داشتند ولی هیچ
جدایه های Au31، Au124، Au126 و Au130 روی محیط یک قادر به ایجاد واکنش فوق حساسیت در توتون، تولید لوان روی
کینگ- ب رنگدانه فلورسانت تولید کرده ولی جدایه های B70 محیط حاوی %5 سوکروز و لهانیدن برش های سیب زمینی نبودند.
، نتایج آزمون های فنوتیپی در جدول 2 خلاصه شده است.
B71 و B6 فاقد این قابلیت بودند. واکنش کسیداز در هر 7 جدایه
جدول-2 خصوصیات جدایه های اپی فیت به دست آمده از شکوفه و برگ درختان سیب و گلابی

×آزمون × × کد × × × ×
جدایه
×ها
× B70× B71× B6 Au31× Au124 Au126 Au130
×واکنش گرم - -× -× -× -× -× -×
×تولید رنگ فلورسانت -× -× -× -× - -× -×
×تولید اکسیداز +× +× +× +× +× +× +×
×تولید لوان -× -× -× -× -× -× -×
×کاتالاز +× +× +× +× +× +× +×
×لهانیدن سیب زمینی -× -× -× -× -× -× -×
×احیا نیترات +× +× +× +× +× +× +×
×فوق حساسیت در توتون × × × × × × ×
- -× -× -× -× -× -×
×تحمل نمک طعام %4 +× +× +× +× +× +× +×
×تحمل نمک طعام %5 +× +× +× +× +× +× +×
×تحمل نمک طعام %6 +× +× +× +× +× +× +×
×ذوب ژلاتین -× -× -× -× -× -× -×
تولید لیستیناز × × × × × × ×
-× -× -× -× -× -× -×
×رشد هوازی/بی هوازی × × × × × × ×
×هوازی ×هوازی ×هوازی ×هوازی ×وازی ×هوازی ×هوازی

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی توانایی دگرآسیبی گیاهچه گندم بر رشد گیاهچه یولاف وحشی و چچم

word قابل ویرایش
4 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهدر این تحقیق پتانسیل دگرآسیبی گیاهچه گندم بر رشد گیاهچه چچم (Lolium spp) و یولاف وحشی ( Avena ludoviciana) بر اساس روش هم ارز کده – آگار بررسی شد. این تحقیق بر اساس آزمایش فاکتوریل در 5 سطح تراکم بذر گندم 0)، 5، 10، 15، (20 و دو بذر علفهرز ذکر شده بر اساس طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار انجام شد. نتایج نشان ...

دانلود مقاله بررسی خصوصیات محرک رشد گیاهی سویه هایی از باکتری های جنس باسیلوس

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
مقدمهکشاورزی پایدار به نمون هایی از کشاورزی اطلاق می شود که در آن از تکنیک های ویژه ای استفاده می شود و علاوه بر استفاده مناسب از منابع محیطی، مخاطراتی آنها را تهدید نمی کند. به خاطر هدفی که کشاورزی پایدار دنبال میکند توجه ویژه ای به میکروارگانیسم های کارامد و مفید خاک لحاظ می شود . میکروارگانیسم های ریزوسفری ...

دانلود مقاله جداسازی ، شناسایی و ارزیابی تولید سیدروفور در باکتریهای سودوموناس و تأثیر آن بر رشد ذرت در محیط آبکشت

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
مقدمهآهن سه ظرفیتی که فرم غالب آهن در طبیعت است داراي حلالیت ناچیزي است 10-18) مولار در pH برابر (7/4 وعملاً قابل جذب براي گیاهان و میکروارگانیسمها نمیباشد.(22) همچنین میزان آهن در خاك در ارتباط با میزان فسفر و کلوئیدهاي خاك است. بنابراین غلظت آهن قابل دسترس براي موجودات زنده در خاکهاي کشاورزي (به علت مصرف با ...

دانلود فایل پاورپوینت باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاه PGPR است .

PowerPoint قابل ویرایش
37 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : ازتوباکتر((Azotobacter یک باکتری آزادزی تثبیت کننده ازت است. گونه های اولیه آن بنام A. Chroococcum در سال 1901 در هلند جداسازی شدند و امروز دارای گونه های محتلفی می باشند. ازتوباکتر در خاک، ریزوسفر و حتی بافتهای گیاه ذرت(Halberg 1995) هم مشاهده شده است. ا ...

مقاله ارزیابی رابطه ی فراوانی آلودگی به ویروس شتهزاد PVY با جمعیت شتهها در مزارع سیب زمینی بذری استان همدان

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی رابطه ی فراوانی آلودگی به ویروس شتهزاد PVY با جمعیت شتهها در مزارع سیب زمینی بذری استان همدان   چکیده در این تحقیق تغییرات فصلی، تنوع و تراکم جمعیت شتههای بالدار ناقل در دو منطقه عمده تولید سیبزمینی بذری استان همدان (کبودرآهنگ و رزن) با استفاده از تلههای زرد رنگ محتوی آب به مدت یک سال مطالعه شد. ...

مقاله ارزیابی توان تثبیت نیتروژن سویا در همزیستی با سویه های باکتری Bradyrizpbium japonicum با استفاده از روش ترقیق ایزوتوپی واثر آن بر عملکرد دانه و شاخص های فیزیولوژیکی رشد

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی توان تثبیت نیتروژن سویا در همزیستی با سویه های باکتری Bradyrizpbium japonicum با استفاده از روش ترقیق ایزوتوپی واثر آن بر عملکرد دانه و شاخص های فیزیولوژیکی رشد چکیده مقاله: به منظور بررسی توان تثبیت نیتروژن توسط ارقام سویا در همزیستی با سویه های باکتری Bradyrizpbium japonicum و اثر آن بر شاخص های فی ...

مقاله ارزیابی تاثیر سولفات مس بر رشد آگروباکتریوم ویتس ( عامل گال طوقه درخت انگور ) جداسازی شده از باغات انگور ارومیه در سال 93

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی تاثیر سولفات مس بر رشد آگروباکتریوم ویتس (عامل گال طوقه درخت انگور)جداسازي شده از باغات انگور ارومیه در سال 93 چکیده Agrobacterium vitis سومین بیوار از خانواده Agrobacterium tumefacien و عامل ایجاد تومورهایی به نام گال بر روي درخت انگور است. انگور یکی از مهمترین میوههاي آذربایجان و به خصوص ارومیه ...

مقاله جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده تولوئن در خاک های آلوده به نفت پالایشگاه تهران و بررسی سینتیک رشد آن

word قابل ویرایش
26 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: تولوئن با فرمول شیمیایی C7H8 یا C6H5-CH3 و با اسامی مترادف فنیل متان و متیل بنزن، مایع شفاف و بی رنگ بوده و در گروه هیدروکربن های آروماتیک با سرگروهی بنزن قرار دارد. نمونه برداری از خاک های آلوده به نفت اطراف پالایشگاه تهران صورت گرفت. جداسازی باکتری های تجزیه کننده ی تولوئن به وسیله ی کشت نمونه ها در ...