بخشی از مقاله

بانک تجارت
تاریخچه :
بانک جدید شرق ( که مرکزش در لندن بود ) اولین بانک به شیوه امروزی بود که در سال 1266 شمسی در شمال شرق میدان امام خمینی ( توپخانه ) و در محل فعلی بانک تجارت فعالیت خود را آغاز کرد. اگرچه فعالیت این بانک بیش از یکسال طول نکشید و بانک شاهی جایگزین آن شد ولی این حرکت پایه ی بانکداری نوین را در ایران بنا نهاد.


تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، از 36 بانک فعال در کشور 8 بانک دارای مالکیت دولتی ، 16 بانک دارای مالکیت خصوصی صد در صد ایرانی و 12 بانک دارای مالکیت مختلط ایرانی و خارجی بودند.


پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ هفدهم خردادماه 1358 ،شورای انقلاب به منظور حفظ سرمایه های ملی،به کار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس انداز مردم در بانکها " بانکهای کشور را ملی اعلام کرد و سپس به جهت کنترل و نظارت دقیق تر بر سیستم بانکی و اجرای صحیح سیاستهای پولی و اعتباری،برخی از بانکها در یکدیگر ادغام گردیدند.


بانک تجارت به موجب لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مهرماه1358 از ادغام یازده بانک خصوصی داخلی و مشترک داخلی – خارجی با سرمایه ای بالغ بر 39 میلیارد ریال در تاریخ 29 آذرماه سال 1358 تاسیس و سپس در سال 1360 بانک ایران و روس نیز به آن ملحق گردید.


بانک تجارت از بدو تاسیس با استفاده از دو مزیت نسبی " نیروی انسانی متخصص" و "روشهای پیشرفته بانکی" که حاصل تجربیات بانکهای تشکیل دهنده بود، امکان انتخاب و استفاده از بهترین سیستمها و شیوه ها را داشته است.بکارگیری و استفاده از برخی سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری که بعضا تاکنون نیز ادامه دارد( مانند SGB)،دارا بودن ارتباطات بین المللی قوی به واسطه داشتن شبکه وسیع کارگزاری و زیر ساختهای غنی در زمینه بانکداری بین الملل(اولین بانک کشور در زمینه بکارگیری SWIFT) برتری این بانک را طی سالیان متوالی از لحاظ حجم عملیات بانکی داخلی و بین المللی حفظ نموده است.
در حال حاضر بانک تجارت بابیش از 26 سال فعالیت بانکی و سرمایه ای بیش از10 هزار میلیارد ریال ، با دارا بودن شبکه وسیع وپیشرفته شعب که شامل 2009 شعبه در داخل و خارج کشور و ارتباط با صدها کارگزار خارجی است، در زمره یکی از موسسات مالی بزرگ کشور بوده و مورد اعتماد بانکهای معتبر بین المللی می باشد.

تعريف
قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن بانک (قرض دهنده) مبلغ معيني را طبق ضوابط مقرر به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي (قرض گيرنده), به قرض واگذار نمايد.


موارد اعطاء
الف) به واحدهای توليدی متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور افزايش توليد يا در جهت حفظ و نگهداری نيروهای ماهر و متخصص خود و به شرکت های تعاونی برای ايجاد بازار کار.
ب)به کارگاهها و واحدهای توليدی متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقی به منظور کمک به امر افزايش توليد در موارد زير:
1- جلوگيري از توقف و يا راه اندازی کارگاهها و يا واحدهای توليدی موجود يا راکد.
2- توسعه و يا ايجاد کارگاهها و واحدهای توليدي در شهرهای کوچک و روستاها.
3- در مواردی که تامين نياز کارگاهها يااحدهای توليدي از طريق ساير تسهيلات امکان پذير نباشد.
4- ايجاد تسهيلات برای واحدهای توليدي که در بخش کشاورزي به فعاليت اشتغال دارند و به علت بروز عوامل نامساعد طبيعي نظير سيل, زلزله, يخبندان, گرما, آفات نباتی و ساير موارد اضطراری مشابه دچار ضرر و زيان شده باشند.

ج) رفع نيازهای ضروری اشخاص حقيقي:
1- هزينه های ازدواج
2- درمان بيماری
3- تامين مسکن
4- ساير موارد(کمک هزينه تحصيلي, حاجتمندانی که در جريان سفر مقام معظم رهبری به استانهای کشور عرض حاجت داشته اند و ماده 56 قانون برنامه سوم توسعه و ...)


ضوابط کلی
سقف تسهيلات: در حال حاضر حداکثر ميزان تسهيلات اعطايي به شرکت های تعاونی و واحدهای توليدي, مبلغ 5000000 ريال و سقف فردی در مورد اشخاص حقيقي (جهت رفع نيازهای شخصي), مبلغ 2000000 ريال می باشد(بجز بند او4).


مدت و نحوة باز پرداخت: حداکثر مدت بازپرداخت در مورد تعاونی ها و کارگاههای توليدی 5سال و وصول مبلغ قرض الحسنه, می تواند با اقساط متوالی يا دفعتاً واحده باشد مشروط بر اينکه ازيک سال تجاوز نکند و در ساير موارد (نيازهای شخصي), 3سال و با اقساط مساوی ماهانه می باشد.


کارمزد: در حال حاضر نرخ کارمزد 4% در سال است که نسبت به مانده و مدت محاسبه و به همراه قسط شهريور ماه هر سال دريافت می گردد.


شرايط واحدهای توليدی و تعاونی:
- متقاضي تسهيلات بايد حدوداً در حوزه فعاليت شعبه دارای فعاليت شغلی باشد.
- متقاضي تسهيلات نبايد به هيچيک از بانکها و شعب ديگر بانک تجارت بدهي قرض الحسنه داشته باشد.
- متقاضي تسهيلات بايد وثايق کافی و مورد قبول بانک را ارائه دهد.
- متقاضي تسهيلات بايد قادر به پرداخت اقساط باشد.
- متقاضي تسهيلات بايد مدارک مربوط به شغل, هويت و مجوزهای لازم را دارا باشد.
- اعطای تسهيلات از طريق افتتاح حساب نزد بانک عملی می گردد.
شرايط متقاضي استفاده از تسهيلات قرض الحسنه برای امور شخصي
- اهليت قانونی داشته باشد.
- محل کار يا محل سکونت او در حوزه فعاليت شعبه باشد.
- به هيچيک از شعب بانک تجارت و يا ساير بانکها بابت قرض الحسنه امور شخصي بدهی نداشته باشد.
- توانايي توثيق وثيقه (سفته عندالمطالبه با تضمين شخص ثالث يا وثايق ديگر مورد قبول بانک) و معرفی ضامن مورد قبول بانک را داشته باشد.
- توانايي بازپرداخت اقساط را داشته باشد.
- از کارکنان شاغل بانکها نباشد.
- کارگرانع کارکنان دولت, افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني و ايثارگران با ارائه معرفی نامه از نهادها و سازمانهاي ذيربط در اولويت می باشند.
ضوابط اعطای تسهيلات قرض الحسنه ازدواج :
- مبلغ قابل پرداخت برای تامين هزينه های ازدواج و تهيه جهزيه برای هر يک از زوجين مبلغ 10000000ريال می باشد.
- حداکثر تا مدت يک سال پس از تاريخ عقد به تقاضاي متقاضي از طرف بانک ترتيب اثر داده خواهد شد.
-تقاضا کننده تسهيلات تأمين هزينه های ازدواج, شخصي داماد يا عروس يا ولی قهري يا قانونی يا قيم قانونی وي باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید