بخشی از مقاله

جيمز آلن ، اپيكتت ، ژوزف مورفي ، گوته ، مارك اورل ، ديپاك چوپرا ، امرسون ، اديسون ، پوانكاره ، كيمبي ، ديل كارنگي ، سوزان كوئليام ، آلن كار ، جودي تاتل بام ، جودي جيمز ، جوديت تينگلي ، خوزه سيلوا ، اندرو متيوس ، هربرت بنسن ، ريچارد كارلسون ، لئو بوسكاليا ، وين داير ، پاسكال ، روسو ، امانوئل كانت ، ارسطو ، تولستوي ، نيچه ، ابراهام لينگلن ، اقليدوس ، كلمنت استون ، فرانكين برد ، جك كنفليد ، شوپنهاور ، گراهام بل ، جان گري ، ژرژ هربرت ، گاليله ، سيسرون ، ناپلئون بناپارت ، اردشير بابكان ، خوزه سيلو ، محمد حجازي ، اندرو متيوس ، بنجامين ديزرائيلي ، كالوين كوليج ، چرچيل ، زرتشت ، ابوعلي سينا ، دهخدا ، چارلز ديكنز ، افلاطون ، ناپلئون ، فيثاغورث ، مترلينگ، فرويد ، بتهون ، لقمان حكيم ، آنتوني رابينز ، بقراط ، سقراط ، گاندي ، چارلي چاپلين و …

مقدمه :
چه بسيار پيش آمده كه در زندگي خواسته ايم با پيكار راه خود را بگشاييم . و با اين كار بر مشكلات غلبه كنيم و قبل از هر چيز به فكر افتاده ايم تا كتابي را باز كنيم و از جملات و محتواي آن درمان خويش را بيابيم . اما گرفتاريها و مشكلات عديده زندگي و وقت كوتاهي كه در اختيار داريم . اجازه چنين كاري را به ما نمي دهد . امروزه در عصر انفجار اطلاعات ، و دوراني كه دهكدة بزرگ جهاني هر روز و يا به زباني گوياتر هر لحظه با اطلاعاتي جديد تر و شگفت تر مواجه است . بشر بيش از هر زمان ديگري نيازمند آرامش و كاميابي و شادماني است ، تا روح خسته خويش را آرام بخشد .


كتابي كه پيش روي شماست ، با عنايت به همين مطلب جمع آوري شده است .
وقت شما كم ، فرصتتان اندك ، گرفتاريهايتان روز افزون و نيازتان به شنيدن و آموختن جملات شيرين و دلچسب بسيار است .


اين كتاب پر محتواترين و گويا ترين جملاتي را كه در متنهاي اصلي و تأليفات مختلف نويسندگان و صاحب نظران بزرگ دنيا از نظر دور مانده جمع آوري كرده ، و اينك اين جملات كه از متن اصلي بيرون كشيده شده ، مثل نگينهاي ثمينند كه با پيرايش و تراشي شايسته ، تابش تمام يافته اند .
در واقع شما براي خواندن هر كتاب اين بزرگان بايد ساعتها وقت مي گذاشتيد و ما اين راه را براي شما كوتاه كرديم .
جانبخش ترين و دلنشين ترين جملاتي را كه مي تواند شما را از اندوه رهانيده و راه درست زندگي كردن و درست فكر كردن را به شما بياموزد در اين مجموعه گرد آمده است تا شما با صرف كمترين وقت گرانبهاترين هدايا را دريافت داريد . به هر صورت اميد مي رود خواندن اين كتاب در جهت پربار كردن اوقات شما باشد ، نه در جهت پر كردن وقت شما . يقيناً خواندن اين كتاب حاصلي نخواهد داشت مگر اينكه به
دانسته¬ها و آموخته ها ي خود عمل كنيد .

فصل اول :
تجربه و سخنان بزرگان جهان

اخلاق ، ادب ، علم ، نيكي ، عقل
- يك روز جواني از سقراط پرسيد : استاد چگونه مي توان عاقل و خردمند شد سقراط در جوابش گفت : با من بيا سپس او را با خود به كنار رودخانه اي برد و آنگاه سر وي را به دست گرفت و زير آب فرو كرد به طوريكه جوان نزديك بود خفه شود و بعد او را رها كرد هنگامي كه شاگرد جوان حالش جا آمد و توانست نفس بكشد سقراط از او پرسيد . وقتي كه زير آب بودي تنها آرزويت چه بود مرد جوان جواب داد هوا آنگاه سقراط به او گفت : اگر عقل و خرد را نير به همانگونه بطلبي كه هوا را آرزو كردي پس آن را خواهي يافت .


- زبان را با موافقت عقل بكار انداز و در حد و اجازه عقل سخن بگوئيد .
- عقل به منزلة دستگاه گيرنده است و زبان به منزله دستگاه فرستنده .
- عاقل آنچه را كه مي داند نمي گويد ، ولي آنچه را كه مي گويد مي داند .
- فقط كسي مي تواند از ادب و تربيت عالي خويش دم بزند ، كه در برخورد با مردم بي ادب و بي تربيت مؤدب باقي بماند .


- اهل علم باش و مغز خود را بيشتر از جسم خود به كار بگير .
- انسان عاقل هميشه از بد گوئي هايي كه از او مي شود استفاده مي كند .
- جمعي در انتظارند كه پيشوايي ظهور كند و آنان را به راه راست هدايت نمايد ، حال آنكه پيشوايي مهمتر از عقل و خرد نيست . خوبست همه او را فرمانبري كنيم .
- كسيكه عقل را بر احساساتش غلبه دهد قوي ترين انسان روي زمين است .
- همه چيز چون بسيار شود خوار و ارزان گردد مگر علم و دانش كه هر چه بيشتر شود عزيزتر باشد .
- اخلاق مي تواند جانشين علم و مال و مقام و زيبايي و ساير مزايا باشد . اما هيچ نعمتي جاي آنرا نمي گيرد .
- اشخاص عاقل و با اخلاق هرگز كلامي به زبان نمي آورند كه احساسات ديگران را جريحه دار سازند .


- شر با شر خاموش نمي شود چنانكه آتش با آتش . بلكه شر را خير فرو نشاند و آتش را آب .
- سعي نكنيد وقتي كسي از شما عيب مي گيرد و به شما حمله مي كند . متقابلاً عيوب او را مقابل چشمانش بياوريد و بديها او را به رخش بكشيد و بر عكس سعي كنيد در همان حال و جو نقاط مثبت اخلاقي و سيرتي او را براي جمع و خودش بازگو كنيد .
- نيكي چيزي است كه بيش از هر چيز مردم را خلع سلاح مي كند .
- ادب چيزي غير از گفتار و رفتار توأم با مهرباني نيست .


فصل دوم :
اميد ، آرزو ، جواني ، لذت

- انسان هر كاري كه مي كند يا براي رسيدن به لذت است يا براي رها شدن از رنج ، مرتباً از اهرم رنج و لذت در هر كاري استفاده كنيد .
- هر چه آرزو داريد قبل از خواب به ذهن بدهيد .
- فعاليت اساسي و پر بار شما در زندگي هنگامي مثمرثمر خواهد بود . كه شما در هر لحظه از عمر از كاري كه مي كنيد لذت ببريد .
- بيچاره ترين مردم در زمين آناني هستند كه رويايي در ذهن نمي پرورانند . پس هميشه رويايي در ذهن داشته باشيد ، زيرا اهداف از روياها ريشه مي گيرند .
- انتهاي آرزوي يك نفر اين است كه مورد تحسين و تشويق قرار گيرد .
- راه نفوذ در ديگران دانستن آرزوهايشان است .


- شما فقط يكبار زندگي مي كنيد . بنابراين عمر خود را به انجام كارهايي بگذرانيد كه دوستاشان داريد .
- فقط سعي كنيد از آنچه اكنون داريد تا آنجا كه مي توانيد لذت ببريد ، اگر به جاي آنكه به آنچه نمي توانيد انجام دهيد به آنچه قادر هستيد انجام دهيد توجه نمائيد حتماً خوشي بيشتري خواهيد داشت كه شما را متعجب مي كند .
- افسوس كه جوان نمي داند و پير نمي تواند .
- استعداد چيزيست كه در جواني پيدا مي شود ، اگر آنرا تربيت كرديد و در صدد تقويت آن برآمديد مانند بذري كه در مزرعة خوب كاشته شده باشد محصول خواهد داد و اگر آن را به حال خود گذاشتيد و تربيت نكرديد مانند تخمي كه در زمين شوره زار افتاده باشد از بين مي رود و محصول نمي دهد .


- براستي پيران جوان و جوانان پير در دنيا بسيارند .
- گناهان روزگار جواني را مي توان در سيماي پيري خواند .
- براي انسان آرزو و اميد همچون آب براي ماهي است .
- بيشتر ما هميشه نيمه خالي ليوان را مي بينيم . و تمام توجه خود را به آنچه كه نداريم معطوف مي كنيم و از آنچه كه داريم غافل مانده لذت نمي بريم .
- گروهي از ما آنچنان حواسمان به چيزهايي كه نداريم معطوف است كه ديگر
نمي توانيم از آنچه كه داريم لذت ببريم .
- سعي نمائيد در بارة آنچه كه مردم مي خواهند صحبت كنيد و طريقي كه به آنها نشان دهيد تا بدان وسيله به آمال و آرزوي خود برسند .
- انسان كار مي كند تا از زندگي لذت ببرد و كار نمي كند كه وقتش را پر كند و از طرف ديگر خوشبختي واقعي از آن كسي است كه هنر برقراري توازن بين كار و تقريح را بلد باشد .
- هر كس از ستايش و تمجيد لذت مي برد .
- به خاطرتان داشته باشيد هر تغييري كه آن را لازم داريد بايد در ذهنتان با خوشي و لذت ارتباط يابد .

فصل سوم :
انديشه ، تفكر ، هدف

- نگرشها مهمتر از واقعيتها هستند .
- عدم برنامه ريزي فردا را براي ما دشوارتر از آني مي سازد كه بايد باشد .
- وقتي هدفي را مشخص مي كنيد از خود بپرسيد بهاي احتمالي آن چه مي تواند باشد . و بعد اينكه آيا راضي به پرداخت اين بها هستيد بدين ترتيب وقتي مي دانيد كه براي رسيدن به هدف ناگزير از پرداخت اين بها هستيد خود را براي آن آماده كرده و در مقابلش شوكه نخواهيد شد . شوخي مي گفت : اگر فكر مي كنيد گران است منتظر بمانيد ، تا صورتحساب تلاش نكردنتان برسد .


- سرنوشت و آينده ما همان است ، كه ما مي انديشيم و فكر مي كنيم .
- مطلقاً منفي فكر نكيند ، هر كاري به شما گفتند بگوئيد مي توانم بله .
- من انديشة خود را در معرض اين فكر مسخرة رندانه قرار نمي دهم كه هر چه بر سر آدمي ميايد خير و صلاح اوست ، بلكه برانم كه هر كسي از پيشامد بهترين وجه استفاده كند ، مانند انسان خوب و فرزانه اي عمل كرده است .


- ورزشكار معروف فنلاندي و دارندة شش مدال طلاي المپيك مي گويد : من همه چيزم را مديون ذهن خود هستم ، ذهن من همه چيز من است و عضلات من چيزي جز توده هايي از لاستيك نيستند .
- ذهن ما گرانبها ترين دارايي ماست . هيچوقت نگوئيد چيزي از من گذشته .
- تفكر مشكلترين كارهاست و از اين روست كه تنها معدودي از انسانها به آن مي پردازند .
- اگر احساس بي منزلتي مي كنيد همين گونه ايد . اگر فكر مي كنيد كه بازنده خواهيد شد مي شويد . اگر دوست داريد كه برنده باشيد ، اما فكر مي كنيد كه نمي توانيد مطمئن باشيد كه نمي توانيد . و بالاخره اگر فكر مي كنيد كه شكست خواهيد خورد مي خوريد . اغلب مشكلات ما در واقع ناشي از فقدان تفكر است .


- مردي كه براي اولين بار اصطلاح تفكر مثبت را بكار برد اين مطالب را اينگونه بيان كرده است : هم آناني كه خود را ناتوان مي دانند درست مي انديشند ، و هم آن ديگراني كه خويشتن را توانا مي انگارند .
- در صحبتها و احياناً در مباحثاتتان هميشه تأكيد كنيد كه هر دو يك مقصود و يك هدف داريد منتهي راه رسيدن به آن متفاوت است . هميشه سعي كنيد به طرف بگوئيد : آري ، بله حتي المقدور او را از گفتن كلمة نه باز داريد . زيرا در غير اين صورت او حاضر نيست حرفش را كنار بگذارد و غرورش را زير پا بگذارد .


- تفكر مثبت هيچ تضميني به شما ارائه نمي دهد . اما امكاني به وجود مي آورد كه از حداكثر توان خود بهره بگيريد . آينده شما بستگي به انديشه هاي هشيار شما دارد .
- يك تمرين سريع طرح ريزي اهداف : بنشينيد تكه كاغذ بزرگي را در دست بگيريد و هدفهاي كوتاه مدت و بلند مدت خود را هم در رابطه كاري و هم در زندگي خصوصي يادداشت كنيد . اين را مشخص كنيد كه چه تعداد از اين هدفها واقعگرايانه و قابل دسترس هستند و چند تا از آنها فقط روياهايي آرماني محسوب مي شوند . هيچيك از روياهايتان را به سادگي ناديده نگيريد قبل از اينكه آنها را واپس بزنيد و دور بريزيد . بيشتر دربارة امكانپذير بودن آنها فكر كنيد تا متحمل بودن آنها بخاطر داشته باشيد اگر تلاش كنيد هر چيزي امكانپذير خواهد بود و اگر تلاش نكيند هيچ تغييري حاصل نخواهد شد افق ذهنتان را گسترش دهيد .


- اگر هميشه منتظر بدترين ها باشيد به احتمال زياد همان پيش بيني بد به وقوع خواهد پيوست . سعي كنيد بيشتر به پيشامدهاي خوبي كه ممكن است برايتان رخ بدهد فكر كنيد .
- در جمله هاي انتقاديتان از بايد و نبايد استفاده نكنيد و سعي كنيد بيشتر از كلمة فكر نمي كنيد يا فكر مي كنم اينجور بهتر باشد استفاده كنيد .
- هر آنچه ما هستيم نتيجه افكاري است ، كه داشته ايم .
- مهم چيزي است كه فكر مي كنيم هستيم .


- اگر شما هميشه كارهايي را انجام دهيد كه طبق عادات انجام مي داديد ، هميشه نتايجي را خواهيد گرفت كه طبق عادات مي گرفتيد ، اگر كاري را كه انجام
مي دهيد در راستاي هدف شما نيست بايد كاري ديگري انجام دهيد .
- كسي كه بدون فكر كردن حرف مي زند ، صيادي را ماند كه بدون نشانه گرفتن تير خالي كند .
- اساس بدبختي و گرفتاري فرد و بزرگترين جلوگيري كه او را از پيشرفت
باز مي دارد ، نبودن هدف مشترك و يك راه زندگي واضح براي اوست .
- به جاي گفتن « مطمئناً » و يا بدون شك و ديگر نظاير آن بگوئيد فكر مي كنم و يا تصور مي كنم .
- انديشيدن آسان است و عمل كردن مشكل . اما مشكلترين كار ما عمل كردن به آن چيزهايي است كه مي انديشيم .


- سعي كنيد در آن واحد تنها به يك چيز بينديشيد .
- امرسون مي گويد : مردان بزرگ كساني هستند كه مي دانند انديشه ها بر جهان فرمان مي رانند .
- انديشه هاي ما سرنوشت ما را رقم مي زنند . آنچه امروز هستيم ثمرة انديشه هاي ديروز ماست و فردا چيزي جز انديشه هاي امروز ما نيست .
- پس بزرگ بينديشيد تا بزرگ زندگي كنيد .
- بر روي زمين چيزي بزرگتر از انسان نيست و در انسان چيزي برزگتر از فكر او .
- جهان هر كس به اندازه وسعت فكر اوست .


- كسي كه به فكر انتقام باشد هميشه زخم هاي خود را تازه نگه مي دارد .
- براي تلفظ كوتاهترين كلمه بله يا نه خيلي بيشتر از يك نطق بايد فكر كرد .
- اگر به خاطر حرف ديگران از دنبال كردن اهداف خود عقب نشيني مي كنيد . مثل اين است كه به آنها مي گوئيد : براي من نظر شما از نظر خودم مهمتر است .
- هر چه حافظه را به كار گيريم و از آن استفاده كنيم قويتر

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید