بخشی از مقاله

آلودگی محیط زیست

آلودگي هوا:
در زمينه آلودگي هوا قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصرب 1374 (مواد 28-تا 32 –8) بر طبق اين قانون افرادي كه با وسائل نقليه موتوري غير مجاز تردد نمايند مرتكب جرم آلودگي هوا مي شوند همچنين صاحبان و مسولين كارخانجات و كارگاههاي آلوده كننده كه برخلاف اين قانون عمل نمايند مجرم هستند به همين نحو صاحبان و مسولان منابع تجاري و اماكن عمومي كه موجبات آلودگي هوا را فراهم مي آورند مجرم محسوب مي شوند.


2ـ قانون مجازات اسلامي ماده 688 : هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده و ب ممنوع مي باشد در مثالهاي زمره شده اگر چه به آلودگي هوا اشاره شد اما از آنجا كه آلودگي هوا نيز تهديد عليه بهداشت عمومي است و همچنين كلمه از قبيل نشان دهنده تمثيلي بودن مثالهاي ذكر شده است مي توانيم آلودگي هوارا نيز شامل اين ماده بدانيم در ضمن در تبصره 2 اين ماده در تعريف آلودگي محيط زيست آلودگي هوا نيز ذكر شده.

آلودگی هوا عبارت است از حضور مواد نامطلوب در هوا به مقداری که بتواند اثرات مضر ایجاد کند. اگر چه در حالت عادی تنها به اثرات سوء وارد بر انسان توجه می شود، اما این تعریف، آلودگی هوا را تنها به این اثرات محدود نمی نماید. مواد نامطلوب می توانند، بر انسان و گیاه، مواد و اشیاء یا محیط زیست جهانی تأثیر گذاشته و یا با مه آلود کردن هوا وایجاد بوهای نامطلوب مناظره جلوه های نامناسب ایجاد نمایند. بسیاری از این مواد مضر از طریق مناسبی که در حال حاضر تحت کنترل انسان نمی باشد، وارد اتمسفر می شوند، در عین حال

در اکثر مناطق با تراکم جمعیت زیاد، خصوصاً کشورهای صنعتی، منشاء اصلی این آلاینده ها فعالیت های انسانی می باشد. بطوریکه امروزه شدت آلودگی در سطح جهانی به حدی رسیده است، که بالقوه می تواند برای زمین بحرانی باشد. حوادث ناگوار ناشی از آلودگی هوا مانند حادثه لندن که باعث مرگ بیش از 4000 نفر در سال 1952 در شهر لندن در اثر مه دود فتوشیمیایی، گرم شدن کره زمین، تخریب لایه ازن، ریزش باران های اسیدی، تغییرات شدید اقلیمی و بسیاری از عوارض دیگر، نتیجه ورود آلودگی ها به اتمسفر می باشد. که حیات موجودات را بیش از پیش مورد تهدید قرار می دهد. لذا بایستی، نسبت به کاهش و کنترل آلاینده های تصمیمات جدی تر و عملی تر اتخاذ گردد.


ترکیب هوا:
اجزای اتمسفر را می توان در یک تقسیم بندی کمابیش اختیاری به تشکیل دهنده های عمده، غیرعمده و ناچیز تقسیم کرد. مقدار این اجزاء در هوای خشک و پاک در سطح زمین در جدول(4-1) نمایان است. علاوه بر اجزای مذکور در جداول، هوا ممکن است. حاوی 5-1/0 درصد حجمی آب باشد مقدار عادی آب در اتمسفر 3-1 درصد است. تحت اثر قوانین گازها و جاذبه چگالی اتمسفر با افزایش ارتفاع به شدت کاهش می یابد. بیش از 99% کل جرم اتمسفر در فاصله 30 کیلومتری از سطح زمین یافت می شود. جرم کل اتمسفر در حدود تن

برآورد شده است.این عدد هرچند بزرگ است ولی فقط حدود یک میلیونیم جرم کل زمین را تشکیل می دهد. خصوصیات اتمسفر با تغییر ارتفاع، تغییر می کند. سایر عوامل مؤثر در این تغییرات عبارتند از: فصل، عرض جغرافیایی، زمان و حتی فعالیت خورشیدی، دمای اتمسفر ممکن است. مقادیر بسیار کم مانند تا بیش از متفاوت باشد. فشار اتمسفری از 1ا تمسفر سطح دریا به اتمسفر در یکصد کیلومتر بالاتر از سطح دریا تنزل می کند. به دلیل این تغییرات، کیفیت شیمیایی اتمسفر، تغییر ارتفاع، تغییرات عمده ای نشان می دهد.

 

اجزاء عمده درصد حجمی
نیتروژن
اکسیژن
اجزاء غیر عمده
آرگون
دی اکسیدکربن
اجزاء ناچیز
نئون


هلیوم
متان
کریپتون
اکسیدنیترو
هیدروژن
گزنون
دی اکسیدگوگرد
دی اکسید نیتروژن
آمونیاک
منواکسیدکربن


آلودگي آب
آب از حياتي ترين عناصر زندگي انسان است و مهمترين عامل حيات انسانها گياهان و جانوران پس حمايت از آن و تلاش براي پاكيزگي آن داراي اهميت تساوي است. در زمينه آلودگي آب قوانين و مقررات زيادي وضع شده كه مهترين آنها 1ـ قانون طرز جلوگيري از بيماريهاي آميزشي و بيماريهاي واگيردار مصرب 1320 كه در ماده 11آن آلوده كردن آبهاي كه براي تنزيك به مصرف مي رسند ممنوع است.


2ـ قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصرب 1374 كه ماده 60 آن راجع به آلوده كردن عمومي آب رودخانه ها نهرهاي عمومي جويبارها مخازن ... است.
3ـ قانون توزيع عادلانه آب مصرب 1361 كه در ماده 46 آن آلوده كردن آب ممنوع شده.
4ـ قانون شكار و صيد كه در بند 121 ماده 12 آن آلوده نمودن آب رودخانه ها در ناحيه ها و تالابهاي حفاظت شده چشمه ها آبشخورها به موادي كه باعث آلودگي آب و از بين رفتن آنزيان شود جرم تلقي تيره


5ـ قانون حفاظت درياها و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي مصوب 1354 كه در ماده 2 هم از آلودگي عمدي آب رودخانه هاي مرزي و آبهاي داخلي و درياي سرزمين ايران به نفت صحبت شده و هم از آلودگي آبهاي فوق در اثري احتياطي و بي مبالاتي و هر دو را جرم دانسته است.
6ـ در اين رابطه بندر ماده 60 قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي در خليج فارس و درياي عمان مصوب 21/1/1372 كه هر گونه آلودگي محيط زيست دريايي برخلاف مقررات ج.ا.1 را ممنوع دانستم شده است. علاوه بر اينها قوانين ديگري كه وجود دارد و در اينجا از ذكران خودداري مي كنم مي تراميم به ماده 688 قانون مجازات اسلامي اشاره كنيم.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید