بخشی از مقاله

حكومت جهاني حضرت مهدي
- حكومت جهاني حضرت مهدي
زماني حكومت جهاني پراز عدل داد حضرت صاحب الامر (عج) تحقق پيدا مي كند كه تمامي روش ها و مكتب ها و تمامي داعيان اصلاح گريها و تمدن ها و تمامي ترقياتي كه در زندگي روزمره بشري پيدا شده و در بوته امتحان آمده و هيچ كدام از آن مكاتب نتوانسته اند به خواسته هاي بشريت جامة‌ عمل بپوشانند و جامعه اي كه عدل و داد و مساوات در آ ن حاكم باشد پياده نمايند و در اين زمان انسان ها در مي يابند كه اين مكاتب و گروهها همه نوعي كاسبند و هرگز نمي توانند سعادت مطلوب را براي بشر به ارمغان بياورند

و تمدن حاكم بر جهان امروز از عهده‌ حل نيازهاي واقعي بشريت برآيد . لا در جاي خود از جان و دل به حكومت الله جل و جلاله حاكميت آل محمد كه همان حكومت حضرت صاحب الامر است تسليم مي شوند و در ساية‌ ايمان به حق قلبهايشان آرامش يافته و آسودگي بر روانشان سايه مي افكند و اضطرابها ، ناراحتي ها ، ماديگري ها ، دنيامداري، حرض ، طمع ، بي ديني ، بي ايماني و بي اعتقادي خلاصه تمام رذايل اخلاقي از جامعه رخت برمي بندد و در مقابل كمال و محسنات اخلاقي و ديني در جامعه راه يافته و دنيا تبديل به گلستاني از معنويت مي شود و تمامي خواسته هاي ديرينه انسان ها برآورده مي شود . ديگر نه مشكل اقتصادي مطرح است نه ترس از ظلم و بيدادگري بيدادگران و تمام مسائل همه و همه يكجا حل مي شود و حكومت داراي يك ثبات اجتماعي شده و تمامي مردمي كه با مشكلات زندگي امروزه كه نوعاً‌طاقت فرسا است

وانسان ها وتمامي خلايق خداوند با اينكه با آن همه از مشكلات كه دست به گريبان هستند و زندگي روزمره مي نمايند با شروع حكومت جهاني حضرت و از بركت حضرتشان حل مي شود و حتي آن دسته از ظاميني كه با حرص و طمع به فكر مال اندوزي در دنيا ي مادي بودند و دائماً از اقشار فقير بصورت ابزار استفاده مي كردند در زمان حكومت عدل و عدالت همه با مساوات و عدالت با هم زندگي مي كنند و تمامي ظالمين و بيدادگران و اخلال گران و فساد انگيزان و دنيا مداران و دنياداران همگي از بين مي روند و جامعه يكدست الهي معنوي و ديني و انساني بدست قائم آل محمد حضرت صاحب الامر مهدي اداره مي شود . چنانچه حديثي در كتا غايه المرام از محدث بحراني نقل شده كه پيامبر عالي قدر اسلام حضرت محمد بيان فرمودند :« شمارا به مهدي بشارت مي دهم كه در امت من برانگيخته مي شود و زمين را پر از عدل و داد مي كند چنان كه از ستم و بيداد پرشده باشد و ساكنان آسمان و زمين از او خشنود مي شوند .»


2- ره آورهاي حكومت حضرت مهدي :
آن كس كه فتنه هاي آينده را دريابد با چراغي روشن در آن گام مي نهد و بر سيرة‌ پيامبر و امامان رفتار مي كند تا گره ها را بگشايد .
و ملت هاي اسير و بردگان را آزاد مي سازد و جمعيت هاي گمراه و ستمگر را پراكنده نموده و حق جويان را دورهم جمع آوري مي كند . حضرت مهدي سال هاي طولاني پنهان از مردم به سر مي برد آن چنان كه جوينده نمي بيند با آنكه دريافتن نشانة وي تلاش فراوان كند سپس گروهي براي در هم كوبيدن فتنه ها آماده مي شوند چون شمشيرهاي صيقل يافته

و ايده هاي آنان با قرآن جلا مي گيرد و با تفسير قران گوشهايشان نوا مي گيرد و در بامداد و شامگاه جام هاي حكمت مي نوشند و با الهامات نوراني از قران مجيد و تفسير و تاويل كاملي كه از حضرت قائم (عج) به آنها مي رسد اشخاصي حكيم تربيت يافته مي شوند و با عنايات رباني و با استفاده از وجود مبارك امام (عليه السلام ) تمام عالم پر از عدل و داد شده و حكومت اسلامي بر مبناي عدل تمام گيتي را فرامي گيرد و در زير سايه خداي سبحان به آرامش مي رسند .


3- چگونگي حال انتظار :
انسان وقتي به كسي علاقه داشته باشد سعي و تلاش مي كند كه خود را به او نزديك نمايد و اعمال و كرداري داشته باشد كه طرف مقابلش احساس رضايت از او كند . و اگر طرف مقابلش مظهر تمام خوبي ها ، عدالت ، حقيقت انسانيت و حقانيت باشد و در مرتبه آخر اينكه مقام والاي امامت را دارا باشد و كسي كه منتظر فرج بوده و گم گشته اي را هميشه در ذهن خود داشته باشد بايد يك انس و مشابهتي به او در خودش ايجاد كند . در دستور زبان عربي جمله (هومنتظر ) جمله حاليه است براي فعل هاي قبلي يعني اين كار را انجام بدهد درحالي كه منتظر است .


بنابراين در اين مطلب اينطور مشاهده مي شود كه در اين حديث شريف دو مطلب به آن توصيه شده است اول اينكه ما بايد با پرداختن به خود يعني حال تزكيه و خودسازي و اگر درست فكر كنيم مي بينيم كه با توجه با مكارم اخلاق و ورع و نيكوكاري و در صورتي كه حال تزكيه و خودسازي پيدا كنيم حال انتظا ربه ما دست مي دهد و بايد ظرف وجودي خود را از رذايل خالي كنيم و آنچه كه مانع مي شود تا خوبيها در او تحقق پيدا كند چون تا ظرف وجوديش تخليه نشود جايي براي ورود محاسن اخلاق و مكاريم خلقي و اخلاق حسنه و كمال و آراستگي باطني پيدا نمي شود . بنابراين شخص منتظر اولين وظيفه اش اصلاح مسير خودش است

در زندگي فردي و در سلوك شخصي و وقتي خود را اصلاح نمود در خانه و اجتماع الگو شده و آنگاه مي تواند زمينه منتظر بودن را د رخود پياده نمايد شخصي كه منتظر پرچم عدالت است خود د رسردر خانه اش پرچم ظلم نصب نمي كند و كسي كه منتظر قائم است خود د رحال انتظار است زبان و رفتار و سلوك و اعمال و كارهايش معاملاتش گفتارش كردارش خلاصه نبايد خلاف حق و حقيقت باشد و روزبه روز سنخيت با مطلوب ايجاد كند و در زندگي فردي خود با مطلوبش ايجاد سنخيت و همخواني نمايد و ايجاد آن با عمل صالح و خودسازي وباور داشتن مهدويت است و حضور امام (ع) را در قلب خود احساس كند و در تمام امكنه و در تمام حال امام را حاضر و ناظر بداند و بداند كه پرونده اعمال او هفته به هفته خدمت حضرتش مي رسد و آن حال ، حال انتظار است .


4- غيبت صغري حضرت صاحب الامر مهدي موعود و شرح حال نواب چهارگانه :
غيبت حضرت پس از شهادت پدر بزرگوارشان و در پي تعقيب معتمد عباسي لعنت الله عليه شروع شد نخستين محل غيبت در سامرا در اطراف سرداب مقدس بود كه حضرت نايب خاص براي خود تعيين فرمود كه به وسيله آن حوايج و سوالات شيعيان را دريافت نموده و جواب دهند تا مدتي بدين منوال چهارنايب ايشان يكي پس ازديگري دستورات را از حضرت مي گرفتند و به شيعيان مي رساندند .
قبر شريف اين چهارنائب در بغدادبازارشرجه مي باشد .


1- « نائب خاص اول »: ابوعمر عثمان بن سعد العمري الاسدي كه براي امام علي النقي (ع) وكالت و براي حضرت مهدي (عج) از سال 260 تا 280 نيابت نموده و سپس به ملاء اعلا شتافت .
2- « نائب دوم » : محمدبن عثمان العمري بعد از وفات پدرش نايب اول از سال 280 تا 305 هجري قمري نيابت حضرت را برعهده داشت .
3- « نايب سوم » ابوالقاسم بن روح نوبختي از سال 305 تا 326 به نيابت حضرت مهدي (عج) منصوب شد . ( پس از وفات محمدبن عثمان ) .
4- « نايب چهارم » : ( بعد از وفات حسين بن روح ) ابوالحسن علي بن محمد سعدي از سال 326 تا سال 329 به نيابت از امام (ع) منصوب گرديد .

5 – در باره غيبت كبري آن حضرت :
شش روز قبل از وفات سمري نامه و دست خط مبارك حضرت به اين عنوان صادر و به ابوالحسن علي بن محمد سمري رسيد . متن نامه :
« واما وفات تو نزديك شده است ديگر به كسي وصيت نكن و كسي را به نيابت تعيين ننما كه غيبت تامه واقع شده است و ظهور نخواهد شد مگر بعداز مدت طولاني كه قساوت دلها علمگير شده و زمين پر از جور شود پس هر كس پيش از سفياني و صيحه آسماني ادعاي مشاهده كند دروغگوست (مگر در موارد خاص ) . طبق مفاد اين نامه بعد از وفات سمري ( نايب خاص چهارم ) غيبت كبري شروع شد و امور شيعيان به عموم فقهاي جامع الشرايط محول گرديد به همين دليل فقها و مراجع را نايب عام مي گويند . چنانچه حضرت مهدي در نامه هاي به اسحق بن يعقوب فرمود : « پيش آمدهايي كه واقع مي شود براويان حديث رجوع كنيد كه آنان حجت من هستند برشما و من حجت خدايم »


در حديثي از امام جعفر صادق (درباره فقها ) است كه فرموده اند :« هركس از فقها نفس خود را از محرمات نگهدارد و دين خود را حفظ نمايد و مخالف هواي نفس و تابع و فرمانبردار مولاي خود باشد برعوام ( كسي كه فقيه و مجتهد نيست ) واجب است از او تقليد كند .
و اما شبهاتي كه به غيبت حضرت مهدي (عج) گفته و يا نوشته اند كه در جواب بايد گفت :
1- كساني كه خارج از اسلام بوده يا مسلمان هستند ، ولي عقايد شيعه را قبول ندارند كه به آنان اگر چه مي توان با دليل و عقل جواب داد لكن روش صحيح آن است كه ابتدا عقيده به (توحيد ، نبوت و امامت )را به آنان القاء‌كرد و بعد راجع به غيبت امام دوازدهم بحث نمود .
2- گروهي از شيعيان كه عقايد حقه را قبول كرده اند و در مورد غيبت حضرت ولي عصر صاحب الزمان (عج) دچار شبهه شده اند كه بهترين جواب ، اخبار و احاديثي است كه از طرف ائمه معصومين (ع) وارد شده است و از آن بهتر اينكه چندروزي روزه بگيرند و توسل به حضرت پيدا كنند تا حقايق برايشان روشن شود .


6- نشانه ها و علامت هاي نزديك شدن به قيام حضرت مهدي:
در كتاب ابوحمزه ثمالي نقل مي كند : به حضرت اما م جعفر صادق (ع) عرض نمودم كه امام محمد باقر (ع) مي فرمود : خروج سفياني و نداو طلوع شمس از مغرب از حتميات است . حضرت امام جعفر صادق (ع) فرمودند : اختلاف بين فلان و قتل نفس زكيه و خروج قائم از حتميات است به حضرت عرض نمودم اين ندا چگونه است ، حضر ت فرمودند : منادي در اول روز در آسمان ندا مي كند كه صدار او را هر گروهي با زبان خودشان مي شنوند : آگاه باشيد حق با علي و شيعيان علي است

و در آخر روز ابليس ندامي كند كه آگه باشيد كه حق با عثمان و شيعيان ( پيروان ) عثمان بن عنبسه سفياني است . در اين هنگام اهل باطل به شك مي افتد . د رحيثي از حضرت امير المومنين علي (ع) از حضرت رسول الله (ص) نقل نموده است كه : ساعتي قبل از «خروج و ظهور قائم » ده چيز بايد به وجود بيايد :1- سفياني 2- دجال 3- دود 4- جنبنده اي عجيب 5- خروج قائم (ع) 6- طلوع آفتاب از مغرب 7- آمدن حضرت عيسي (ع) از آسمان 8- خسف ( فرورفتن زمين ) در مشرق 9- خسف در جزيره العرب 10 – آتش شعله ور از قعر عدن


و حضرت امام صادق (ع) نيز فرمودند : پنج چيز از نشانه هاي پيش از قيام قائم (عج) است : 1- صيحه آسماني 2- خروج سفياني 3- فرورفتن زمين در محل بيداء 4- خروج يماني 5- قتل نفس زكيه
و فرمودند : قائم خروج نمي كند تا اينكه او دوازدهمين نفر ازماباشد و ظلم همه عالم را فراگرفته و ظالمين مشغول به ظلم و بيدادگري باشند .
عميره بنت تفيل مي گويد : از حضرت امام حسن بن علي (ع) شنيدم امري كه شما منتظر آن هستيد واقع نخواهد شد تا زماني كه بعضي از شما از بعضي ديگر بيزاري جويند و يكديگر را لعن كنند و بعضي از شما به صورت بعضي ديگر افا كند و به كفر ديگران شهادت دهد . راوي مي گويد عرض كردم در اين زمان خيري نيست ؟ امام فرمودند : همه خيرها در اين لحظه يعني زمان قيام قائم است كه همه اينها را از ميان بر ميدارد .


دركتا ب؟ روايتي از امام جعفر صادق (ع) آمده است كه فرمودند : آن سالي كه مهدي قائم آل محمد (ع) قيام مي كند بيست و چهارمرتبه باران مي بارد و آن سال با سال هاي ديگر تفاوت دارد و نعمت زياد مي گردد . در همان كتاب حذلم بن بشير مي گويد به حضرت امام زين العابدين عرض كردم خروج حضرت مهدي (عج) را براي من توصيف و دلايل و علاماتش را معرفي كنيد فرمودند : قبل از خروج وي مردي به نام عوف السلمي در الجزيره و كريت بن صالح از سمرقند خروج مي كند سپس سفياني ملعون كه از فرزندان عتبه بن ابي سفيان است از وادي يابس خروج مي كند هنگامي كه سفياني ظاهر شد حضرت مهدي (عج) مخفي است و بعد از آن خروج مي كند كه مصلحت الهي اين چنين باشد .
در كتاب بزاز ؟ از پيامبر اسلام (ص) روايت شده است كه :« مردي كه اسمش اسم پيغمبر است از قزوين خروج مي كند و بعضي مردم عوام با او بيعت مي كنند او كوهها را از ترس و خوف پر ميكند مردم مشرك و بي ايمان به سوي او براي طاعت و پيروي از او حركت مي كنند كه خيري در او نيست وا و باطل است .
راوي در كتاب غيبت از امام جعفر صادق (ع) نقل مي كند كه ايشان فرمودند قيام قائم در زماني واقع مي شود كه همه جا ظلم و جور باشد ، سپس مي فرمايد : خروج سه گانة‌ خراساني ، سفياني و يماني در يك سال و يك ماه و يك روز واقع مي شود كه در ميان آنها پرچمي هدايت يافته تر از پرچم يماني كه به سوي حق هدايت مي شود نيست .


در همان كتاب حضرت امام صادق (ع) مي فرمايند : قايم صلوات الله عليه شب بيست و سوم ندا مي كند و جمعه اي كه در آن روز روز عاشوار واقع شود و عاشورا روزي است كه در آن روز حسين بن علي (ع) به شهادت رسيده اند و روز ظهرآن روز است كه قيام مي فرمايد و همه جار ا پر از عدل و نور مي كند .
در اخبار علامات ديگري نيز ذكر شده كه در اينجا بعنوان فهرست آنها را ذكر مي نماييم : در روايات نشانه هاي ديگري وجود دارند كه عبارتند از ؛ منع طعام و درهم از عراق ، دعوت كردن مردي از اهل قم مردم را به دين ، و ظهور آبي فوق العاده در نجف و خرابي در بصره ، مسلط شدن كفار بر نهر سيحون و جيحون و فرات و دجله ، اختلاف دو صنف از عجم در كمه عدل ، خرابي ديوار مسجد كوفه ، بناي فصر عتيق ، بناي عمارتها د راطراف مسجد كوفه و بناي م؟؟كوفه ، ظهور آتش در كوفه

( فتنه هاي پي در پي در عراق و بغداد و خرابي و فساد در بغداد ) مرگ زردپوستان ، پيدايش ملخ سرخ در درخت خرما (فساد خرما ) جنگ و قتل پي درپي در همه جا ، شروع جنگ از ماه صفر تا صفر بعد ، گرفتن ماه در شب چهاردهم رجب ، نمايان شدن آتشي در آسمان ،جاري شدن آب فرات در شهر كوفه ، كثرت زلزله ، زلزله بزرگي در شام ، فرورفتن يا خرابي مسجد دمشق ( خسفي در بغداد) ، اختلاف پرچم حسني و اموي در شام ، خروج مغربي ،حمله به مصر و شام ، خروج دجال، ظاهر شدن كفي در آسمان ، خواندن دو نامه به برائت از عملي در كوفه و بصره ، همراهي حضرت خضر و حضرت عيسي با حضرت ولي عصر(عج) و ن؟؟؟جن و ملائكه ، برگشتن اصحاب كهف و جمعي از امت و ياران حضرت كه آنان سيصدو سيزده نفر جمع خواهند شد و آنها كساني هستند كه ياران مخصوص حضرت قائم مي باشند.


7- وظايف شيعيان در زمان غيبت
هركس ادعاي تشيع و دوستي كند و خود را عبد ذليل خداوند بداند و شيفته و منتظر حضرت مهدي باشد لازم است از ياد آن حضرت غافل نباشد و آداب بندگي خداوند متعال را انجام داده و در رسوم فرمانبرداري ووظيفه دوستي را به جا آورد زيرا طرز سلوك اين طريق آموختني نيست بلكه مقدماتي لازم است مانند تزكيه نفس و تهذيب اخلاق و تطهير باطن و توجه قلبي كه درد و احتياج را درك كند و بداند كه يك عمر با حال و وضع تشنگي به سر مي برد و تنها به اين ماء معين از راه اجتهال و تضرع به درگاه ذوالجلال و توسل به ذيل عنايت حضرت مي توان دست يافت

پس بايد هر لحظه در هر حال تزكيه نفس بود و لقمه حلال خورد و خود را از گناه درونگه داشت و در هر حال بياد گمشده و غياث مضطرين و آرام بخش دل ها بود كه براي هر دل مسكين و مومن پناه و فريادرس هر بي پناهي است و از اين رو دل سوختگان هجرانش و منتظرين مقدم مباركش چگونه مي توانند د رحال غيبت بي تفاوت باشند آنها هر هفته كه روز جمعه مي آيد انتظار مي كشند و بي اختيار نغمه عاشقانه و ندبه اشتياق سر ميدهند و در فراغش صبر مي كنند تا خداوند عالم فرجش را نزديك كند .


8- عقايد اقوام و ملل راجع به حضرت مهدي (عج)
ما به ياري پروردگار در اين صفحات عقايد اقوام و آراء‌ديگران را به طور خلاصه راجع به مصلح بشريت مهدي(عج) و مصلح كل عالم بيان مي كنيم تا كاملاً براي همه روشن شود كه زماني نبوده كه بشر عقيده به آن نداشته و خواستار يك فرد مصلح جهاني نباشد و اگر كسي بعد از براهين عقلي و نقلي انكار اصل موضوع كرده و عقيده به آن نداشته باشد به حكم عقل و وجدان سرپيچي نموده و اين عمل يا از راه عناد و لجاج است و يا انگيزه مادي و مادي گري و رياست طلبي و دنيايي و دنيا مداري وي را به آن داشته واز طريق حق و حقيقت دور نموده است .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید