بخشی از مقاله

شكاف حقه گل مسئله اصلي در پيوندگلهاي ميخك


شكاف حقه گل
شكاف حقه گل مسئله اصلي در پيوندگلهاي ميخك بعنوان گلهاي نامتقارن است و ارزش آنها راتقليل مي دهد ( شكل 1) ارزش گلهاي ميخكي كه داراي شكاف در حقه گل هستند تنها 25-20 درصد گلهايي است كه حقه گل آنها سالم ميباشد آسيب پذيري گلهاي ميخك براي ترك برداشتن متفاوت است . به احتمال زياد آنهايي كه داراي حقه كوتاه و پهن هستند نسبت به آنهايي كه حقه دراز و باريك دارند كمتر ترك بر مي دارند ترك برداشتن علامت مشخص كننده اي است كه تعداد گلبرگها و لوازم تزئيني گلها را تائيد مي كند يا از توسعه طبيعي حقه گل جلوگيري مي نمايد .


درجه حرارتهاي پايين موجب افزايش بيش از حدتوليد درمراكز رشد درون حقه گل مي شوند ، اما حقه گل قادر به كنترل اين گلبرگهاي اضافي نبوده وترك بر مي دارد . در شب درجه حرارت به سرعت پائين مي آيد و تكثير درمركز رشد را بالا مي برد كاهش تدريجي درجه حرارت در شب ( بيش از چند ساعت ) موجب ترك برداشتن نخواهد شد غنچه هاي گل ميخك به اين افت سريع درجه حرارت تقريبا 3تا 5 هفته قبل از فصل در ويا وقتي در آغاز باز شدن هستند خيلي حساسند يك شب در F 400 واقعه ترك برداشتن به شدت افزايش خواهد يافت . درجه حرارتهاي شب گرم (F 600 – 55 ) موجب ترك برداشتن نمي شوند وانگهي ،

نوسانات گسترده هم در روز در مقابل درجه حرارتهاي شب ترك برداشتن را تائيد مي كنند . درجه حرارتهاي شب وروز نبايد بيش از F 180 اختلاف داشته باشند تا واقعه شكاف حقه گل تقليل يابد سطوح نيتروژن پائين ، نيتروژن امونياكي بالا ، يا برن پائين بانشانه حقه هاي گل ضعيف ترك برداشتن را افزايش مي دهند نسبت بالاتر نيترات به نيتروژن آمونياكي در طول دوره هاي كم نوري براي كاهش ترك برداشتن معرفي شده است .


نوارهاي لاستيكي كوچك و نوار صاف براي ابقاء انسجام حقه گل مورد استفاده قرار گرفته اند .
وقتي غنچه شكاف كوچكي رانشان مي دهد حقه هاي گل مي توانند گردهم آينده گرد هم آيي اغلب وقتيكه گلهاي ميخك در هواي آزاد گرم نشده يا ساخت مكان باز جائيكه كنترل درجه حرارت ممكن نيست انجام مي پذيرد .


درجه حرارتهاي كاملا كنترل شده و مطلوبترين سطوح باروري تقريبا شكاف حقه گل را از بين مي برند علاوه براين ، انتخاب Caltivar هايي كه كمتر مستعد شكاف برداشتن هستند اين مساله را تقليل خواهند داد .
آفتها :
الف Pathogens:


بيماري باكتريايي بوته ميري درگلهاي ميخك بوسيله Pseudomonas Caryophylli در ارتباط با با كتريهاي Coryne ايجاد مي شود بيماري باكتريايي بوته ميري در گياهان پير تر رايج تراست ودر درجه حرارتهاي بالا (F 950 – 75 ) شديد تر مي باشد . اولين نشانه بيماري باكتريايي بوته ميري پژمرده شده است تاثيرات بيماري بوته ميري بر روي يك شاخه يا بيشتر ويا تمام گياه است با Cholorosis بعدي و مرگ برگها كدر و خاكستري مي شوند بافت آوندي بوسيله باكتري بيماري بوته ميري تجزيه شده و فاسد و زرد رنگ مي گردد . Pseudomonas يك باكتري موجود در خاك است كه ازطريق زخمها و منافذ باز وارد ريشه ها و مراكز ساقه گياه مي شود .


از اينرو ، بيماري باكتريايي بوته ميري مي تواند بوسيله پاستوريزاسيون متوسط با بخار آب و استفاده قلمه هاي پاكيزه از خانواده گياهان فهرست شده در پرورش گياه كنترل شود براي جابجايي قلمه ها وگياهان تثبيت شده ابزار و دستها بايد از قبل تميز و ضد عفوني شده وتمام گياهان مبتلا به بيماري از بين رفته باشند .
نشانه هاي بيماري بوته ميري Fusarium ايجاد شده توسط :
Fusarium poxysorum F. dianthi شبيه به نشانه هاي بيماري باكتريايي بوته ميري هستند . Fusarium poxysorum به عنوان مخرب ترين آفت كه روي گل هاي ميخك تاثيري مي گذارد تلقي شده است . آب وهواي گرم و خاكهاي خشك شده براي آلودگي Fusarium سودمند ميباشند .
Sim cultivarها نسبت به Fusarium آسيب پذيرند ، با وجود اين ساده ترين راه اسپري واستاندارد كردن گل ميخك Caltivers از لحاظ تجاري يا اقتصادي در دسترسند . امروزه قلمه هاي كاشته شده به بيماري بوته ميري ايجاد شده توسط Fusarium نسبت به گياهان كاشته شده حساس ترند


Fusarium داخل گياه مي شود از طريق ريشه ها و در بافت آوندي گسترش مي يابد .
گياهها به خاطر بيماري بوته ميري بد شكل مي شوند تغيير شكل و فقدان چسبناكي بافت مبتلا مجزا مي كند بيماري بوته ميري ايجاد شده توسط Fusarium را از باكتري بوته ميري ، برگ گياهان مبتلا به oxysporum Fusarium خاكستري شده و سپس زرد مي شوند و بافت آوندي قهوه اي مي گردد .
Fusarium oxyspoum f. dianthi9 pseudomonas Corophylli


مي توانند در خاك به مدت 10-5 سال باقي بمانند . مثل pseudomonas گسترش Fusarium درخاك ودرجه حرارت F 950 – 75 ايجاد شده است aeration وزهكش ضعيف و سيراب كردن براي بيماري Fusarium سودمند ند سطح كلسيم گياهي نشان دهنده ميزان آلودگي به Fusarium است ، براي اينكه كلسيم ناكافي گلهاي ميخك به Fusarium حساسند و با تقليل ميزان كلسيم و خاصت آ‎لودگي بالاتر مي رود ( Blanc et d 7933) به محض به هم چسبيدن ديواره سلولها كلسيم موجب تقليل آ‎سيب پذيري ديواره سلول نسبت به تخريب آفت enzymatic مي شود گل هاي ميخك Caltivar كه نسبت به Fusarium مقاومترند تمايل دارند تا كلسيم بيشتري را نسبت به Caltivarهاي آسيب پذير جمع كنند .


خيلي سخت كه اين آفت را از بين ببريم چون آن مي تواند درخاك و در بستر زمين جايي كه بخار آب يا Fomigant‌ها به طور معمول نفوذ نمي كند باقي مي‌ماند گل هاي ميخك در شاخه هاي افراشته يا در رسانه هاي گروهي مصنوعي كه براي ازبين بردن اين منبع آلودگي هستند رشد مي كنند .
اگر چه هاگها بوسيله باد پراكنده مي شوند و مي توانند ، شاخه ها يار سانه هاي گروهي مصنوعي را آلوده سازند .


شيوع oxysprum Fusarium بوسيله تلفيق بخار آب با پاستوريزاسيون و بخور دادن زمينها ، در بسترهاي افراشته يا رسانه هاي گروهي مصنوعي رشد مي‌كند ،افزايش سطح كلسيم وph شاخه هاي متوسط افزايش مي يابد . تقليل سطح نيتروژن ، پايين آوردن درجه حرارت ، ابقاء اقدامات بهداشتي خوب ، ايجاد ماده ضد قارچ ، وكاشتن قلمه هاي مقاوم Caltivar كه پاكيزه هستند .


سركوبي بيماري بوسله باكتري مخالف در خاكهاي مخصوص نشان از تعهد براي كنترل Fusarium درگلهاي ميخك دارد( Garibaldi , Gullino 7987) خاكهايي با سركوب كننده هاي طبيعي باكتري به عنوان اصلاح وضد عفوني كننده بستر گل هاي ميخك براي تقليل شيوع بيماري بوته ميري در نتيجه Fusarium اضافه شده اند فرو كردن ريشه گل هاي ميخك به درون خاك معلق با باكتري سركوب كننده قبلي براي كاشتن موثر نشان داده شده تا آلودگي Fusarium را تقليل دهد ( Yuen et al 7993).


Fusarium roseum f. cerealis موجب پوسيدگي ساقه Fusarium يا كنده درخت مرده روي گلهاي ميخك شده ويك مورد جالب در طول مدت تكثير گل ميخك و فصل درو مي باشد Fusarium roseum مثل يك ساپروفيت باقي مي ماند و ميتواند بوسيله جريان هوامنتقل شود .
اين قارچها داخل كشنده هاي درخت بعد از فصل درو شده و موجب مرگ و حلقه زدن بعدي شاخه هاي اصلي مي گردند . روي قلمه ها ، پوسيدگي ساقه Fusarium موجب پوسيدگي ساقه اصلي و ضايعه قرمز رنگ آشكار در قلمه هاي اصلي مي باشند .


كاشتن قلمه ها خيلي عميق موجب غيبت برگهاي پاييني كه مدخلي براي ورود آفتهاست را آماده مي كند رطوبت بالا ودرجه حرارت خاك بالايي F 750 موجب آسيب ساقه Fusarium كه پوسيده است مي گردد .


قلمه ها ازگياهان ذخيره باقي مانده با سطح نيتروژن بالا خيلي آسيب پذيرترند. قبل از فصل درو قلمه ها و گياهان ذخيره بايد سطح كمي از نيتروژن را دريافت داشته ومقدار زيادي از فسفرو كلسيم را براي تقليل آسيب‌پذير قلمه ها دريافت ميدارند بخار آب پاستوريزاسيون ابزار پاكيزه ، زدودن بقاياي گياه زهكشي خوب ، درجه حرارت هاي متوسط روبه پائين خيس كردن گلهاي ميخك تازه كاشته شده و ماده قارچ كش منظم اسپري مي كند روي ذخيره گياهان كه شيوع پوسيدگي ساقه Fusarium را تقليل خواهند داد .


پوسيدگي غنچه Fusarium عامل عادي Fusarium tricinctum بوسيله آفتها منتقل مي شوند قارچها موجب پوسيدگي غنچه هاي گل ميخك مي شوند ، و آ‎فتها مي توانند در پوسيدگي بافت يافت شوند قارچها در تقليل انتشار اين آفت موثرند و غنچه هاي آلوده بايد منتقل شوند .


پوسيدگي ساقه Rhizoctonia توليد شده توسط Rhizcoctonia Solani در گلهاي ميخك تازه كاشته شده عادي است . گياهان آلوده Rhizcoctonia سبز رنگ پريده و پژمرده مي شوند ضايعه هاي قهوه اي ساقه در سطح خاك هويدا هستند ، وساقه هاي اصلي در آب نشست كرده و ممكن است احاطه شوند .
بقاياي گياه اسباب و دستان ناپاك وخاكهاي ضد عفوني نشده احتمال آلودگي Rhizoctonia را افزايش خواهند داد . قلمه هاي كاشته شده به طور خيلي عميق و فشرده سازي سطح متوسط به آلودگي Rhizoctoniaكمك مي كند گرم ، مرطوب شرايط گسترش مساعدي براي بيماري هستند.


Selerotia of Rhizoctnia solani براي دوره هاي طولاني زمان درخاك و بقاياي گياهان باقي مي ماند ماده قارچ كش خيس كننده مفيد ند وبراي زدودن بيماري گياهان تقاضا شده اند .


آفت Alternaria محل برگ ها ، يا پوسيدگي شاخه بوسيله آفت Alternaia dianthi ايجاد شده است به زودي نمونه هاي لكه هاي كوچك ارغواني روي فوليكولهاي سطح خارجي بالايي و پاييني پديدار مي شوند .


بعد يك هائه زرد – سبز در اطراف لكه ها پديدار مي گردد سرانجام لكه ها توسعه يافته و درهم ادغام مي شوند ومناطق داخلي ضايعه فرورفته شده و ضايعات و قهوه اي مايل به خاكستري روي ساقه ممكن است ظاهر شود ودر آخر همه آن را در بر مي گيرد پوسته سياه هاگها روي برگهاي و ساقه هاي آلوده هويدا هستند مانند Fusarium oxysporum يك ternaria dianthi مي تواند مستقيما در بافت گياه رسوخ نمايد .


از خيلي آب دادن بايد اجتناب كردودرجه حرارتهاي باقي مانده براي بهترين گل ميخك ونه گسترش Alternaria ماده قارچ كش اين Alternaria را كنترل خواهد نمود ، اما آسيب پذيري گلهاي ميخك به حمله Alternaria افزايش مي يابد .
زندگي گياهي گلهاي ميخك كه توسط Uromyces dianthi يا Uromyces cargophulliusكاملا براي گلهاي ميخك عادي است .
ضايعات دراز و باريك و قرمز و قهوه اي روي هر دو طرف برگها ، روي ساقه ها و روي گلها و غنچه ها نمودار مي شوند حلقه شدن برگ آشكار بوده و گياهان از رشد باز مي مانند .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید