بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

یک پروژه نرم افزاری تک نفره : پروژه دیموس ............................. 4
یک نمونة بررسی شده از کاربرد RUP.......................................... 6
پیشنهاد ................................................................................................... 8
تصویر کلی .............................................................................................. 9
طرح ....................................................................................................... 10
لیست ریسک ها ................................................................................. 11
مورد کسب و کار ................................................................................ 12
نتیجه .................................................................................................. 13

اسلاید 2 :

در این فصل توضیح داده می شود که RUP فرآیندی است که قابلیت سازگاری و پیکربندی دارد و می توان از آن برای پـروژه های کوچک یک نفره تا بزرگتـرین پروژه هـای با چند صد نفر تولید کننده ، که خود تیم ها نیز از نظر جغرافیایی پراکنده اند ، استفاده کرد .

اسلاید 3 :

پروژه ها را می توان به چهار دسته تقسیم کرد :
 
    1. دیموس : پروژة کوچک یک هفته ای برای یک تیم یک نفره
    2. گنی مید : پروژه ای با 5 نفر تولید کننده و سه ماه زمان
     3. مارس : پروژه ای با اندازة متوسط ، با 15 تولید کننده ، که یک 
                 سیستم بزرگ تحت وب تولید می کنند .
     4. ژوپیتر : پروژه ای با اندازة بسیار بزرگ ؛ با بیش از 150 تولید کننده ،
                  که یک سیستم بسیار بسیار بزرگ توزیع شده و پیچیده 
                  تولید می کنند .

اسلاید 4 :

یک ایدة اساسی از چگونگی استفاده از فرآیند و اصول زیربنایی RUP و درکی از تولید به روش تکرار.
هدف : جمع آوری کلیة یادداشت های پستی ، پست های الکترونیک و پست های صوتی پراکنده که اعضای یک تیم نرم افزاری برای برآورد چگونگی صرف وقت استفاده می کنند ؛ برای یک کمپانی کوچک تولید نرم افزار .

اسلاید 5 :

برای بررسی پروژه فوق موارد زیر باید مشخص شوند :
 
تصویر کلی
طرح
ریسک ها
مورد کسب و کار
 

اسلاید 6 :

این بخش شامل توضیح دادن درمورد این است که دقیقاً چه چیزی به دست می آید و نیازمندی ها چیست و اینکه ابزار به چه شکل خواهند بود و چطور استفاده خواهند شد ؟

اسلاید 7 :

برای ایجاد یک نمودار گانت ، هیچ نیازی به طـرح تفصیلی نیست ، بلکه فقط یک طرح کلی مورد نیاز است که زمان را بین فازهای اصلی توزیع کند.

اسلاید 8 :

ابتدا مواردی را که درمورد آن ها تردید و نگرانی وجود دارد ، بعنوان ریسک ها یادداشت شده و سپس هر چیزی که باعث شکست ، تأخیر و کسر بودجة این پروژة کوچک می شود را در لیست ریسک ها می نویسیم .

اسلاید 9 :

مورد کسب و کار شامل مشخص کردن مسائلی از قبیل :
- هزینه
- بازگشت سرمایة اولیه
- میزان سود و ....
و نحوه و چگونگی آن ها می باشد .

اسلاید 10 :

پروژة بیان شده دراین فصل نشان می دهد که یک فرآیندِ کاملاً تعریف شده نیز می تواند در مورد پروژه های بسیار کوچک اعمال شود .
همچنین در این فصل نشان داده شد که با دنبال کردن روح RUP و بکار بردن فقط بخش های از RUP که مربوط به پروژه است ، می توان پروژه هایِ کوچکِ یک هفته ای را نیز به سرانجام رساند .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید