بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

-امروزه مدیریت اطلاعاتی جزءلاینفک هر سازمان به شمار می رود وبه صورت یک نیاز ضروری محسوب می گردد.

-دردانشگاه ها بعنوان یکی از نیازهای دانشجویات در نظر گرفته شده است وبعنوان مرجع تدریس می شود.

-بعلت کاربرد آن درکلیه رشته های مدیریت بعنوان درس اصلی توسط شورای عالی برنامه ریزی عالی منظور شده است

اسلاید 2 :

 -سیستم های اطلاعاتی تقریبا در هر جنبه ای از زندگی مانفوذ کرده است

-موبایل – لپ تاپ – برداشت پول از دستگاه عابر بانک

-در تجارت سیستم های اطلاعاتی به خصوص سیستم های دیجیتال اکثر اطلاعاتی که استفاده می کنیم را تولید می کنند

اسلاید 3 :

تهیه گزارش توسط گروه هکت

-نتیجه گیری درخصوص پاسخ مثبت

*دلیل عمده انتخاب بهترین شرکتهای جهان از لحاظ عملکردی نسبت به شرکتهای معمولی؟   به ازای هرکارمند بیش از 7درصد جهت تکنولوژی هزینه می کنند

*تاجران حرفه ای ومتخصصان به این نتیجه رسیده اند :کسانی که این دانش رادارند ومهارت های آن را به کار می برند ,شانس بیش تری در کسب شغل های پرمنفعت وارتقاء های سریعتر دارند

اسلاید 4 :

-سیستم های شمارش دهگانی

-سیستم های شمارش باینری

-سیستم های دیجیتال

*تفاوت سیستم های دیجیتال وسیستم های آنالوگ

توانایی تحویل داده واطلاعات کمیت ها وارقام ,متن ,صدا,عکس,ویدئو وانواع دیگر اطلاعات را دارند ,بنابراین اطلاعات اصلی را می توان با صحت ودقت کامل ,دوباره به وجود آورد

اسلاید 5 :

-تهیه چتر پیش بینی امنیت

-*هدف سیستم های اطلاعاتی چیست؟افراد به دلایل متفاوت ودر روشهای گوناگون اطلاعات را به کار می برند

--حمایت از فعالیتها

-*مشکل چیست؟هرموقعیت نا مطلوب را مشکل می نامند

*مشکلات را می توان با کمک اطلاعات حل کرد

--1- تماس با شرکت خدماتی برای ارسال زاپاس

-2-استفاده از نرم افزار ساده حسابداری

*هرفرد بعنوان یک متخصص جهت رسیدن به موفقیت به اصول وبنیاد اطلاعات نیاز مند است

-

اسلاید 6 :

-اطلاعات رگ حیاتی هرسازمان وتجارتی به شمار میرود

-عامل اصلی محدود کننده خدمات واطلاعات که بوسیله کامپیوتر تامین می شود بودجه است

-تغییر نوع ومحتوا ی سیستم های اطلاعاتی

-فناوری اطلاعات ابزار مناسبی برای جمع اوری ,ذخیره سازی وارائه وقایع می باشد

}

اسلاید 7 :

-داده به معنای حقیقی است که از یک عدد,حالت وعبارت یا تصویر گرفته می شود

-داده مواد خام تولید اطلاعات با معنی ومفید واقع می شود.(به بیان دیگربه اطلاعات آن نمی توان تکیه کرد)

-داده برای اینکه به اطلاعات تبدیل شود از طریق جدول سازی ,آنالیز آماری یاعملیات دیگربه معنای روشن تر ازآن موقعیت دست می یابد

--اطلاعات:یعنی اینکه ما مفاهیم داده ها را ومفاهیم اصلی رابشناسیم(بانیم داده واطلاعات چیست وفرق اطلاعات وداده چیست)

}

اسلاید 8 :

-توزیع پرسشنامه های30سئوالی

-دسته بندی کردن شکایات

-انتقال اطلاعات به دست آمده به واحدهای مهندسی

-تبلیغات هدف کار آمد تری برا یگروه های متمایل تر به خرید هرنوع خودرو

-محاسبه کل ومتوسط شکایت ها وسن خریداران (این محاسبه ها فرآیندها نامیده می شود

-داده خام در سیستم های اطلاعاتی برای خلق اطلاعات پردازش می شود.

-مرتبط بودن اطلاعات(مثال :بالن سوار ومزرعه دار)

اسلاید 9 :

1-وابستگی ها

2-کامل

3-صحت

4-به روز بودن

5-اقتصادی

اسلاید 10 :

یک سیستم شامل اجزای منظمی می باشد که در تعامل بایکدیگر جهت دستیابی به یک هدف مشترک وبا چند هدف بوسیله دریافت ورودی وپردازش آن وتامین خروجی در شرایط هماهنگ شده می باشد.فرعی

سیستم ها وسیستم های فرعی

-همه سیستم ها فقط یک هدف ندارند

-سیستم های فرعی به طور کلی در رسیدن به هدف اصلی همکاری می کنند
-هر سیستم ورودی را از سیستم فرعی دیگر دریافت کند

*مثال :بخش بازاریابی فروش,بخش مهندسی محصولات,بخش امور مالی(هدف اصلی به حداکثر رساندن سود دهی است)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید