بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

 اجرای صحيح سيستم پاداش در شرايط مختلف و خاص سازمان ها :

  • اولاً موجب انگيزه در كاركنان برای كار بهتر شده
  • ثانياً موجب تحقق دو هدف اين سيستم يعنی رضايت كاركنان و افزايش بهره وری سازمانی می شود .

اسلاید 2 :

در مورد اعطای پاداش مناسب و ايجاد رضايت در كاركنان، رضايت كاركنان نظريه بهداشت سازمانی (Motiveation- Hygene Theory) تلاش های مديريت را دو جهت می داند :

.1اقداماتی كه باعث كاهش عدم رضايت كاركنان می شود.

.2اقداماتی كه باعث رضايت كاركنان می شود.

اسلاید 3 :

با ايجاد بهداشت سازماني – كفايت نسبی حقوق و دستمزد، رفع نواقص خط مشی های سازمانی و ترميم و بهسازی محيط زيست- از عدم رضايت كاركنان كاسته می شود و با ايجاد انگيزه در آنها از طريق فراهم ساختن محيطی برای فراجويی و موفقيت در سازمان، بكارگيری نظريه در سازمان مشخص می شود تا با تحديد آن بتوان بهتر به نتايج دست يافت .

اسلاید 4 :

تبيين جوانب نظريه آشوب بر اساس يك مبنای ناقص، محك زنی و حصول نتيجه از آن خواهد بود.

 در برخورد با يك مسئله نبايد صورت آن را پاك كرد و بهتر است به دنبال راه حل گشت و آن را به جواب رساند. آنچه در دنيای امروز بيش از هرچيز نتيجه بخش است. عملی است كه بر اساس شناخت صورت می گيرد.

به زعم نظريه آشوب، اندكی غفلت بحث را با انحرافات شديدی روبه رو می سازد.

اسلاید 5 :

   در نظریه آشوب فقط نباید به دنبال «اگرها» بود تا «شايدها و بايدها» به دست آيد. بهتر است حد فاصل بين اين دو نيز شناخته شود و گزينش جامع تری انجام گيرد. در اين صورت خط سير يك فرآيند با انسجام بيشتری رسم مي شود و پيش بينی ها دقيق تر به عمل مي آيد.

  اين نظريه تئوری اقتضا را كه خود نوع تكامل  يافته تری از تئوری های سازمان و مديريت است به چالش می كشد و تجويز نسخه هايی هرچند متنوع را مورد سؤال قرار می دهد.

اسلاید 6 :

   اقتضای تجويزی موقعيت ها را فقط تنوع می بخشد اما هر يك را نسبتاً پايدار مي داند و برای آن احتمالات محدود و از پيش تعيين شده ای قائل است. اين نگرش، دست و پای ما را در برابر پويايی های شديد محيطی می بندد و انعطاف كافی ندارد. آنچه در اين بين مطرح می شود اقتضای لحظه ای بر اساس مفروضات است. 

  اين اقتضای لحظه ای چيزی نيست جز همان دورنگری لحظه ای، خودمانندی لحظه ای، سازگاری پويای لحظه ای و يافتن نقاط كليدی لحظه ای.

اسلاید 7 :

علوم استراتژيك :

   در مديرت استراتژيك سازمان ها و شركت ها كثرت عوامل تأثيرگذار و غير قابل كنترل، مديريت را با چالش های متعددی روبه رو می سازد به نحوی كه بايد در اين شلوغی و بی نظمی عوامل، راهبرد مؤثر انتخاب شود. بر اساس نظريه آشوب بيشتر بايد به عواملی توجه كرد كه تأثير آنها فراتر از ميزان تغيير خود اين عوامل است و سخن ديگر اينكه دورنمای اجرای يك راهبرد مدير ترسيم شودو به شفافيت آن كمك كند. اين عوامل را می توان در تعاملات شركتها به وضوح ديد.

اسلاید 8 :

   چگونگی پديدار شدن در يك مناقصه عمومی اخذ شدن در يك مناقصه عمومی، اخذ تسهيلات مختلف و مزيت های رقابتی عواملی هستند كه منحنی عمر يك سازمان را دستخوش تغيير يا پايداری مي كند و در بلندمدت ضامن دورنمای اوضاع آن می شود. تحقيق و تفحص ما را به ديدگاهی كلان می رساند و آينده سازمان در تلاطم وآشفتگی تا حد زيادی قابل پيش بينی می شود. در اين صورت است كه می توان قبل از برخورد با دست اندازهای آتی، تدابير لازم را انديشيد.

اسلاید 9 :

خط مشی گذاری :

   خط مشی گذاری سازان ها و شركت ها بر اساس نظريه آشوب به گونه ای صورت می گيرد كه انعكاسی از خط مشی های كلان جامعه باشد. (اصل خودمانندی). اگر خط مشی غالب بر محيط شناخته شود می توان در سطحی خرد به تبيين آن پرداخت ضمن اينكه با نوع كلان سازگار بوده و از آن اقتباس شده باشد. در اين حالت موفقيت يك خط مشی تضمين می شود و نيروهای متضاد كمتر در برابر آن صف آرايی می كند. اين خط مشی انعطاف كافی داره و با تغييرات محيطی ستيز نمی كند بلكه با آن كنار می آيد و در صورت امكان آن را تعديل می كند.(اصل سازگاری پويا)

اسلاید 10 :

مديريت منابع انسانی :

اداره منابع انسانی با تمسك به نظريه آشوب دچار تحول خواهد شد. اگر اين حوزه را در چند بخش تعريف كنيم الزامات هر يك شفاف تر بيان می‌شود و به درك بهتر موضوع كمك می كند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید