بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اين‌ آيين‌نامه‌ مشتمل‌ بر 86 ماده‌ و 6 تبصره‌ به‌ استناد ماده‌ 47 قانون‌ كارتدوين‌ و در سي‌ و پنجمين‌ جلسه‌ شورايعالي‌ حفاظت‌ فني‌ مورخ‌ 4 شنبه‌ 1/6/1340 به‌ تصويب‌ نهايي‌ رسيده‌ و قابل‌ اجراست‌.

ماده 47 قانون كار سابق به استناد مصوبه جلسة مورخ 12/5/83 شوراي عالي حفاظت فني به ماده 85 قانون كار مصوب آبان ماه 1369 تغيير يافته است.

اسلاید 2 :

ماده 2 : كليه كارگاهها بايد داراي وسايل و تجهيزات كافي پيش گيري و مبارزه با آتش سوزي بوده و در تمام ساعات شبانه روز اشخاصي را كه از تعليمات لازم بهرهمند و به طريقه صحيح استعمال وسايل و تجهيزات مربوطه آشنا باشند در اختيار داشته باشند.

تبصره 1-  در نقاطي كه مراكز آتش نشاني وجود دارد كارگاهها بايد وسيله ارتباط با مراكز مزبور را در اختيار داشته باشند.

تبصره 2-  هر كارگاه بايد گزارش كليه آتش سوزيهاي كوچك و بزرگ خود و مواد و وسائلي كه براي اطفاء آن به كار رفته و ميزان خسارت مالي وارده را به اطلاع مركز آتش نشاني محل و اداره كل بازرسي كار برساند.

ذخيره آب

ماده 3 : براي خاموش نمودن حريقهاي احتمالي در هر كارگاه بايد آب با فشار كافي تأمين گردد و در صورت عدم وجود ارتباط با لوله كشي شهر از لحاظ تأمين آب با نظر مقام صلاحيتدار و پيشبيني حداكثر وسعت آتش سوزي در كارگاه به تهيه ذخيره آب كافي اقدام شود.

لولهها و شلانگهاي آب آتش نشاني

ماده 4 : لولههاي اصلي آب آتش نشاني و شلانگاه بايستي پيوسته آماده براي استفاده بوده و به نحوي قرار گرفته و يا محافظت شود كه حركت وسائط نقليه صدمهاي به آنها وارد نياورد و در مواردي كه بر حسب ضرورت شلانگاه در عرض جاده يا معبر وسائط نقليه عبور داده ميشود بايستي پلهاي مخصوص براي محافظت آنها تهيه و بر روي آنها گذاشته شود تا عبور وسائط نامبرده از روي پلهاي مذكور انجام گرفته و آسيبي به شلانگها و در نتيجه اختلالي در كار مبارزه با آتش سوزي وارد نيايد.

اسلاید 3 :

ماده 5 : براي جلوگيري از يخ زدن آب در لولههاي اصلي و شلانگها در زمستان بايد اقدامات احتياطي از قبيل دفن و عايق پيچي لولههاي اصلي و خالي كردن شلانگها پس از استعمال و غيره        به عمل آيد و در نقاط سردسير كه احتمال انجماد آب در مخازن و لولهها بيشتر است بايستي مخازن آب زيرزميني بوده و از تلمبه استفاده گردد. و شيرهاي آب بايد حداقل در عمق 25 سانتي متر در حوضچههاي مخصوص قرار داده شود و دريچه سرپوش آنها عايق و آب بندي شده تا آب برف و باران در داخل آنها نفوذ ننمايد.

تبصره -  براي جلوگيري از انجماد آب در شيرهاي آب آتش نشاني شير احتياط آن را بايد در طي زمستان هفتهاي يك مرتبه باز و آب موجود را تخليه نمود.

ماده 6 : براي اطمينان از حاضر به كار بودن لولههاي اصلي آب آتش نشاني آزمايش ماهيانه آنها جهت تميز شدن از رسوبات و گل لاي ضروري ميباشد.

ماده 7 : كليه سرقفلها در شلانگها و لولههاي آبگيري لولههاي آب آتش نشاني در كارگاهها بايد حتي المقدور از نوع و اندازه اي كه در مركز آتش نشاني محل به كار ميرود انتخاب شود. تا در صورتي كه از مركز مذكور استمداد شود اشكالي پيش نيايد.3

4

ماده 8 : شلانگهايي كه براي اطفاء حريق در محوطه باز كارگاهها بكار برده ميشود بايستي اقلاً از شلانگهايي به قطر 5/63 ميليمتر (5/2 اينچ) و سر لولههاي به قطر از 19 تا 4/25 ميلي متر (از       تا 1 اينچ) با در نظر گرفتن فشار آب انتخاب گردد.

ماده 9 : شلانگهاييكه در داخل ساختمان براي مبارزه با حريق به كار برده ميشود بايستي از نوع شلانگهاي قرقره اقلاً از 4/25 تا 4/44 ميليمتر يا (1 تا        1 اينچ) و سر لولههاي به قطر از 5/9 تا 7/12 ميليمتر (         تا        اينچ) با در نظر گرفتن فشار آب انتخاب گردد.

اسلاید 4 :

ماده 10 : شلانگهاي آتش نشاني را پس از هر مرتبه استعمال بايد كاملاً از آب خالي نمود و شلانگهاي آستر لاستيكي را بايد اقلاً هرسه ماه يك مرتبه آزمايش نمود.

استعمال آب

ماده 11 : در مواردي كه مقادير زيادي مايعات قابل اشتعال و انواع مختلف روغنها و رنگها و امثال آن يا گردهاي آلي قابل اشتعال در معرض حريق قرار گرفته باشد به هيچ وجه نبايد مبادرت به استعمال آب كرد مگر آن كه به صورت پودر استعمال شود.

ماده 12 : در مواردي كه تجهيزات الكتريكي داراي جريان الكتريسيته هستند و دچار آتشسوزي ميشوند بايد از خاموش كنندههاي سودا اسيد و مولد كف و همچنين استعمال آب اكيداً خودداري گردد.

ماده 13 : در مواردي كه پودر فلزات قابل اشتعال مانند پودر آلومينيوم يا پودر منيزيم و غيره در معرض حريق قرار گيرد و همچنين موادي نظير كربور دو كلسيم و غيره كه با ريختن آب روي آنها ممكن است گازهاي قابل اشتعال و قابل انفجار و يا مضره از آنها متصاعد گردد از استعمال آب بايستي به كلي احتراز نمود.

ماده 14 : در محل ورود و داخل ابنيه كارخانجات و مؤسساتي كه يك يا چند نوع از مواد مشروحه در مادههاي 11، 12 و 13 وجود دارد بايد نوع آن مواد را روي تابلوي مخصوص آگهي نمود و ضمناً وجود چنين موادي را بايد به مركز آتش نشاني محل كه ممكن است در صورت بروز آتش سوزي از آن استمداد شود اطلاع داد.

اسلاید 5 :

دستگاههاي ثابت آب پاش خودكار و انواع ديگر آن

ماده 15 : در كارگاهها و مؤسساتي كه براي مبارزه با حريق دستگاههاي ثابت آب پاش خودكار به كار برده ميشود شيرهاي اصلي كنترل آب اين دستگاهها بايد در تمام اوقات باز نگاهداشته شود و فقط به دستور يك شخص مسؤول ميتوان شيرهاي مذكور را براي قطع نمودن جريان آب در داخل دستگاهها بست.

ماده 16 : شيرهاي مذكور در ماده (15) بايستي مجهز به اسباب الكتريكي خودكار صوتي بوده تا در صورت بسته شدن به اتاق متصدي مربوطه اعلام خطر شود.

ماده 17 : فاصله سر آب پاشهاي خودكار از اشياء مورد حفاظت و ساير نقاط اطراف آنها بايد از 60 سانتي متر (12 اينچ) كمتر نباشد.

ماده 18 : دستگاههاي ثابت خودكاري كه با كف يا انيدريد كربنيك و غيره براي خاموش كردن مواد قابل احتراق و اشتعال در كارگاهها نصب گرديده بايد هميشه طبق اصول فني آماده به كار نگاهداشته شود.

خاموش كنندههاي دستي و چرخ دار

ماده 19 : كليه كارگاهها و موسسات صنعتي اعم از اينكه در آنها وسيله حفاظتي از نوع دستگاههاي تصويب شده ثابت خودكار وجود داشته يا نداشته باشد بايد براي حفاظت عليه حريق هاي كوچك اتفاقي به خاموش كنندههاي دستي مناسب با نوع حريقهايي كه ممكن است از نقطهنظر كيفيت كار و موادي كه دركارگاهها و مؤسسات مذكور وجود دارد مجهز باشد.

اسلاید 6 :

ماده 20 : خاموش كنندههاي دستي و چرخ دار را بايد پيوسته در مكاني مناسب و مشخص كه احتمال بروز حريق در آن كمتر و دسترسي بهآن آسانتر است نگاهداري نمود و محل نصب يا نگاهداري آنها بايستي با رنگ قرمز مشخص شود.

ماده 21 : در مواردي كه مواد سوختني غير از آنچه در مواد 22، 23 و 24 آتي ذكر ميشود درمعرض حريق قرارگيرند وسايل قابل حمل مبارزه با آتش ميتواند شامل لوازم زير باشد.

  سطل آب، سطل شن، شلانگهاي قرقرهاي با استفاده از شير آب عمومي يا از مخازن مرتفع آب، خاموش كنندههاي محتوي مواد سودا اسيد يا آب گاز و ضمناً در مواقعي كه برودت هوا باعث انجماد آب ميشود بايستي تدابير احتياطي براي جلوگيري از يخ زدن آب در شيرها و يخ زدن خاموش كنندههاي سودا اسيد و آب گاز بكار برد.

ماده 22 : براي خاموش نمودن حريق هاي مايعات قابل اشتعال و انواع مختلف روغن ها و رنگ ها نبايد از خاموش كنندههاي آبي استفاده شود بلكه بايد از خاموش كنندههاي حاوي كف يا پودر شيميايي و خاموش كنندههايي از نوع co2 و ساير خاموش كنندههاي معادل آن          استفاده گردد.

ماده 23 : چنانچه حريق در مكاني روي دهد كه تجهيزات الكتريكي كه داراي جريان الكتريسيته است در معرض آتش سوزي قرار گرفته باشد در اين صورت وسايل و تجهيزات قابل حمل فوقالذكر نبايد شامل كف يا دستگاههاي آتش نشاني آبي باشد، بلكه به جاي آنها بايد از خاموش كنندههاي حاوي كف يا پودر شيميايي يا ساير مواد معادل استفاده كرد علاوه بر اين مسأله شدت و ضعف جريان الكتريسيته در دستگاههايي كه دچار حريق گرديده نيز بايد مورد توجه مأمورين آتش نشاني از نظر حفاظت شخصي قرار گيرد.

اسلاید 7 :

ماده 24 : براي خاموش كردن حريق پودر يا براده فلزاتي نظير منيزيم آلومينيوم و غيره بايد از استعمال هرگونه مايع و مواد خاموش كننده از نوع سودا اسيد كف، پودر شيميايي و غيره موكداً جلوگيري به عمل آورد و بايستي با ايجاد ديواره يا سدي از شن و ماسه نرم و خشك گردسنگ و ساير مواد خنثي كه به مقدار فراوان در محل آماده و در دسترس گذاشته شده است مانع از توسعه و پيشرفت آتش گرديد و يا پودر مخصوصي كه بهوسيله كارخانه سازنده فلز منظور توصيه شده است اقدام به خاموش نمودن آتش نمود.

ماده 25 : در مورد خاموش كنندههاي دستي و چرخ دار مراتب زير را بايد رعايت نمود.

الف- بازرسي ماهيانه از كليه آنها بهاستثناي نوع co2 كه هر6 ماه يكمرتبهبايد بازرسي شود.

ب - بازرسي ساليانه براي اطلاع از كيفيت و كميت مواد خاموش كننده و در صورت لزوم براي دوباره پر كردن آنها.

ج - آزمايش دو ساله براي تحت فشار گذاشتن بدنه ظروف خاموش كننده با فشاري كه از طرف كارخانه سازنده تعيين شده است.

تبصره - خاموشكنندهها را بايد بلافاصله پس از استعمال دوباره پرنموده و در محل خود گذاشت.

ماده 26 : توجه اشخاصي را كه در مبارزه حريق شركت دارند بايد به خطرات استعمال            خاموش كنندههاي از نوع تتراكلرور دو كربن و برومو دو متيل در فضاي مسدود جلب نمود زيرا مواد مذكور سمي بوده و در اثر حرارت آتش تجزيه شده و توليد بخارات سمي مينمايد و نيز بايد آنها را به عمليات شيميايي كه در بعضي موارد بين مايعات خاموش كننده مذكور و موادي كه براي خاموش كردن آنها به كار رفته است رخ ميدهد آگاه نمود.

اسلاید 8 :

ماده 27 : كليه كارگاهها كه فعاليت آنها امكان مخاطرات شديد يا نسبتاً مهم آتش سوزي دارد بايد مجهز به وسايل اعلام وقوع حريق باشند اين وسايل بايد متعدد بوده و اعلام خطر در هر قسمت از ساختمان كارگاه كه به صدا درآيد براي كليه اشخاصي كه در ساختمان هستند  به طور وضوح قابل استماع باشد. (وسائل اعلام خطر حريق ممكن است دستي يا  خودكار باشد)

ماده 28 : در هر طبقه از ساختمان كارگاه بايستي تعداد كافي وسايل اعلام خطر حريق دستي وجود داشته باشد و اين وسايل را بايد در جعبههاي شيشهاي در محلي قرار داد كه براي رسيدن به آنها طي مسافت بيش از 30 متر (100 فوت) ضروري نباشد.

ماده 29 : وسايل اعلام وقوع خطر بايستي بهوسيله رنگ قرمز كه در محل نصب آنها به كار رفته كاملاً مشخص باشند و به سهولت در دسترس بوده و در معبر طبيعي فرار از آتش قرار داشته باشد.

ماده 30 : وسايل اعلام خطر حريق بايد از نقطه نظر و نوع آهنگ صدا نسبت به كليه وسايل صوتي ديگر مشخص بوده و به هيچ وجه براي مقاصد ديگري غير از اعلام خطر حريق و يا احضار افراد براي تمرينهاي مبارزه با حريق مورد استفاده قرار نگيرد.

ماده 31 : وسايل اعلام خطر حريق كه با نيروي الكتريسيته يا بخار به كار ميافتد بايد طوري تعبيه شود كه از كار افتادن نيروي الكتريسيته يا بخار كارگاه مانع از كار آنها نگردد.

اسلاید 9 :

تمرينهاي تخليه ساختمان در كليه كارگاهها

ماده 32 : تمرينهاي مربوط به تخليه كارگاهها يا ساختمانها را بايد اقلاً هر 6 ماه يك مرتبه انجام داد تا بدين وسيله از خروج منظم افراد از ساختمانها در موقع بروز حريق و جلوگيري از وحشت ترس اطمينان حاصل شود.

ماده 33 : اين تمرينها بايد از طريق تشكيلاتي از طرف كارگاه كه قادر به تنظيم و هدايت آن باشد سرپرستي گردد.

ماده34 : تمرينهاي تخليه بايد به طريقي ترتيبداده شود كه باشرايط حقيقي وفق داشته باشد.

ماده 35 : كليه اشخاصي كه در كارگاه به كاراشتغال دارند بايد درتمرين تخليه شركت نموده و براي استفاده از خاموشكنندهها جهت مبارزه با حريقهاي كوچك آموزشكافي داشته باشند.

تمرينهاي مبارزه با حريق

ماده 36 : در كارگاههايي كه داراي دستههاي آتش نشاني تعليم يافته و مجهز ميباشند تمرينهاي آتش نشاني بايد اقلاً ماهي يك مرتبه انجام گيرد و ارجح آن است كه تمرينهاي نامبرده بدون اطلاع قبلي انجام پذيرد.

ماده 37 : تمرينهاي مبارزه با حريق مذكور در ماده 36 بايد تقريباً با شرايط واقعي تطبيق نموده و شامل استعمال وسايل و تجهيزات آتش نشاني باشد.

اسلاید 10 :

شركت كاركنان در مبارزه با حريق

ماده 38 : در هر يك از كارگاهها كه داراي دستههاي آتش نشاني تعليم يافته نميباشد بايد سعي شود كه تدريجاً كليه كاركنان به خصوص كليه نگهبان ها را با طرز استعمال و به كار انداختن وسايل و تجهيزات مبارزه با حريق و همچنين استفاده از هر يك از آنها در مقابل نوع حريقي كه براي آن منظور گرديده كاملاً تربيت و آماده كرد تا در موقع آتشسوزي بتوانند تحت رهبري اكيپهاي مجهز و تعليم يافته كارگاه انجام وظيفه نمايند.

ماده 39 : در كارگاهها بايد كارگران جديد الاستخدام را به كليه وسايل و تجهيزات مبارزه با حريق، درهاي خروجي و موارد استفاده از آنها در موقع پيش آمد آتش سوزي آشنا نمود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید