بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

.Aخلق و اختلالات خلقی

.Bويژگيهاي كلی اختلالات خلقی

.Cانواع اختلالات خلقی

.Dاختلال افسردگی اساسی

.Eاختلال دو قطبی

اسلاید 2 :

خلق به حالت شادی و یا ناشادی غالب و پایدار فرد گفته میشود.

واژه خلق پیوستاری را در بر میگیرد که یک انتهای آن غمگینی مفرط و انتهای دیگر آن شادی مفرط است.

پس اختلالات خلقی به مشکلات مربوط به حالت شادی و یا ناشادی فرد مربوط میشود.

به عبارت دیگرآشفتگی در حالت هیجانی یا خلق فرد

 

اسلاید 3 :

B.ویژگیهای کلی اختلالات خلقی

بنابر این اختلالات خلقی به  مجموعه ای از اختلال ها گفته میشود که ویژگی اصلی یا بارز آنها اختلال در خلق است شامل افسردگی شدید، شعف شدید و آمیزه‪ای از آنها.

- تغییرات خلقی به شکل احساس ملالت یا غم توانکاه، شعف و سرخوشی فوق العاده، نوسان بین این دو، دوره‪ای بودن، مزمن بودن، شدت، مدت، فراوانی نشانه‪ها و غیره ظاهر میشود.

اسلاید 4 :

.C انواع اختلالات خلقی

  C-1 اختلالات افسردگی       depressive disorder

اختلال افسردگی اساسی(عمده)    major depression .d

.Iاختلال افسرده خویی                            dysthymic .d

.II اختلال عاطفی فصلی     seasonal affective .d

.III اختلال افسردگی پس از زایمان

.IVاختلال افسردگی ناشی از بیماریهای جسمی

.V اختلال افسردگی ناشی از مصرف مواد

.VI اختلال افسردگی مضاعف double depressive         

.VIIاختلال افسردگی اساسی همراه با ویژگی مالیخولیالی

.VIIIاختلال افسردگی اساسی همراه با روانپریشی

.IXاختلال افسردگی اساسی با ویژگی نامتعارف

.Xاختلال افسردگی اساسی مزمن

اسلاید 5 :

 C-2:اختلالات دو قطبی

 ۱.اختلال دو قطبی       bipolar .d 

- اختلال دو قطبی نوع I

- اختلال دو قطبی نوع II

-

 ۲. اختلال ادواری خویی   Cyclothymic .d

- دوره های منیک    

- دوره های افسردگی

- مانی و هیپومانی

اسلاید 6 :

 افسردگی بهنجار در برابر بالینی 

افسردگی سرماخوردگی روانی است. در طی قرن حاضر افزایش یافته و سن شروع آن کمتر

شده و لذا نوجوانان دهه های اخیر شانس بیشتری برای افسردگی دارند. ‪

افسردگی اولین و شایعترین بیماری روانی است.

ضایعه و رنج جزء لاینفک زندگی است.اما بین رنج و افسردگی تفاوت وجود دارد. از نظر شدت، مدت و فراوانی نشانه های افسردگی بیشتر است.‪

اسلاید 7 :

D.اختلال افسردگی اساسی(افسردگی تک قطبی)

انتهای ناشادی مفرط این پیوستار(خلق) به تنهائی افسردگی اساسی نامیده میشود که نشانه اصلی آن احساس غم و اندوه زیاد است.

افسردگی بهنجار از نظر درجه با افسردگی یک قطبی فرق دارد،هر دوی آن ها نشانه های مشابهی دارند، ولی افسردگی یک قطبی نشانه های بیشتر، شدید تر، فراوانتر و طولانی تری دارد.

مرز بین اختلال افسردگی بهنجار و اختلال افسردگی یک قطبی که اهمیت بالینی دارد نامشخص است.

 

 

 

اسلاید 8 :

نشانه های افسردگی اساسی

افسردگی 1. نشانه های شناختی

 ازدیدگاه بک نشانه های شناختی افسردگی را میتوان در سه حوزه دسته بندی کرد.

1-نظر منفی نسبت به خود، کاهش عزت نفس، احساسی بی کفایتی، حقارت و شکست، برداشت تحریف شده از تواناییهای خود، احساس گناه نسبت به خود.

2-نظر منفی نسبت به آینده، اعتقاد به آینده نومیدانه: بدبینی و نومیدی نسبت به آینده

3-نظر منفی نسبت به دیگران، ناامیدی و احساس منفی نسبت به زندگی.

ناتوانی از تمرکز، ارزیابی و قضاوت منفی، ادراک منفی، سوگیری شناختی، افکار خودکشی.

اسلاید 9 :

نشانه های افسردگی اساسی

افسردگی 2. نشانه های انگیزشی

 به نظر می آید افراد افسرده انگیزه ای برای عمل ندارند و یا اگر داشته باشند نمیتوانند انگیزه هایشان را به عمل تبدیل نمایند.افراد افسرده ممکن است روزها پشت سرهم بی حرکت بنشینند.

در حالت های شدیدتر به عدم شروع واکنش از سوی فرد افسرده، فلج ارادی میگویند.

آنان احساس حقارت زیادی دارند و از فعالیت های روزمره زندگی هیچ لذتی نمیبرند.

مشکلات زیاد برای انجام کارها، ناتوانی در تصمیم گیری در شروع کار.

اسلاید 10 :

نشانه های افسردگی اساسی

افسردگی 3. نشانه های فیزیولوژیکی

 در صورت شدت افسردگی، تمام لذات زیستی و روانی که زندگی را با ارزش میسازند از بین میروند.

از بین رفتن اشتها در بین افراد افسرده رایج است.

- کندی روانی- حرکتی ← حالت کاتاتونیک

- بی قراری روانی- حرکتی

- اختلال در خوردن: معمولا کاهش شدید اشتها; و در مواردی افزایش اشتها

از دست دادن وزن; گاهی افزایش وزن به علت خوردن غذاهای شیرین و کربوهیدراتها

- اختلالات خواب: آشفتگی در تداوم خواب، بیخوابی متناوب، بیداری صبح زود، آشفتگی REM: مدت REM در اوایل شب افزایش مییابد. کاهش میل جنسی، عدم انرژی و خستگی مفرط

- تمرکز بر بدن خود و نگرانی در مورد سلامتی جسمی.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید