بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

موقعيت جغرافيائي

استان خوزستان با وسعت 67000 كيلومترمربع معادل 6700000 هكتار، درجنوب غرب كشور قراردارد و پايين ترين بخش حوزه آبريز رودخانه هاي كرخه ، دز ، كارون ، جراحي ، مارون و زهره را شاملمي شود. اراضي حاصلخيز دشتهاي وسيع خوزستان نتيجه رسوب گذاري اين رودخانه ها است و متناسب با نوع و كيفيت تشكيلات زمين شناسي ارتفاعات حوزه هاي فوق جنس و كيفيت خاك هاي اراضي دشتهاي خوزستان متفاوت است.

اسلاید 2 :

بارندگي

 

متوسط بارندگي درجنوب غربي استان كمتر از ميزان بارندگي سايرمناطق و درحدود 150 ميلي متر درسال است . افزايش بارندگي در دوجهت جنوب به شمال  و از غرب به شرق افزايش مي يابد و تغييرات آن در دشتها كم و درمناطق كوهستاني بيشتراست . ميزان بارندگي سالانه در ارتفاعات زاگرس به حدود 1000 ميلي متر نيز مي رسد.

اسلاید 3 :

خاكشناسي و طبقه بندي اراضي

براساس مطالعات خاكشناسي و طبقه بندي اراضي تاكنون درحدود 1786942 هكتار ازاراضي دشتهاي استان موردمطالعه خاكشناسي قرارگرفته است . حدود 730000  هكتار ازكل اراضي مطالعه شده جزء اراضي مستعد كشاورزي و دركلاسها I ،  II و III  قرارگرفته اند . بخش عمده اي ازاراضي كلاسهاي IV ،  V و VI نيز در صورت اجراي طرحهاي زهكشي و اصلاح اراضي مي تواند مورد بهره برداري قرارگيرد ، لذا دراستان خوزستان خاك عامل محدود كننده اي براي توسعه كشاورزي محسوب نمي گردد .

اسلاید 4 :

منابع آب

 

استان خوزستان ازنظرمنابع آب بسيارغني است . وجود رودخانه هاي كارون ، دز ، كرخه ، جراحي ، مارون و زهره با حجم آبدهي سالانه حدود 30 ميليارد مترمكعب شرايطي را فراهم نموده است كه درحال حاضر در حدود 9 ميليارد مترمكعب ازمنابع آب بهره برداري مي شود.در برخي از دشتهاي استان  امكاناتي براي توسعه و بهره برداري از  آب زير زميني وجود داردو در صورت نياز مي تواند مورد مصرف كشاورزي قرار گيرد.

اسلاید 5 :

جنگل

مساحت عرصه جنگل داراي 1 تا 5 درصد پوشش درختي حدود 1056283 هكتار برآورد شده است و درچهاركمربند گياهي و اقليمي به جدول صفحه بعد طبقه بندي  شده اند.

اسلاید 6 :

مراتع استان

دراستان خوزستان 2308079 هكتار مراتع ، قشلاق ، ميان بند و ييلاق مورد استفاده چراي دام قرار دارد و 21 تيپ مرتعي درآن شناسائي شده است . وضعيت مراتع فقير تا بسيار فقير با گرايش منفي ارزيابي شده است اين مراتع به اضافه زيراشكوب جنگل ها به مساحت 1056283 هكتار جمعا” حدود 3364362 هكتار و يا 48 درصد اراضي استان را تشكيل مي دهد و ظرفيت تعليف 1600000 واحد دامي را براي مدت 3 ماه دارد . درصورت اجراي برنامه هاي اصلاح و احياء مراتع و انجام مديريت صحيح مراتع ، مي توان ظرفيت تعليف دام را تا حدود  7800000 واحد دامي ارتقاء داد.

اسلاید 7 :

وضعيت كشاورزي استان

خوزستان در افق 1400

 

افزايش سطح زيركشت محصولات زراعي و باغي باتوجه به وفور منابع آب و خاك دراستان خوزستان در حد قابل ملاحظه اي امكان پذير است. جهت  توسعه سطح زيركشت دراستان خوزستان خاك عامل محدوده كننده نيست و مي بايستي روي منابع آب استان و به خصوص راندمان آبياري سرمايه گذاري نمود .

اسلاید 8 :

همانطوركه ملاحظه مي شود ، درصورت ارتقاء راندمان‌ آبياري به50  درصد ودر نتيجه  صرفه جوئي در مصرف آب ، سطح زيركشت محصولات آبي را مي توان از 603 هزار هكتار به بيش از يك ميليون هكتار و به عبارت ديگر تا حدود 60 درصد افزايش داد اين كار مستلزم سرمايه گذاري در زمينه هاي تجهيز و نوسازي اراضي ، پوشش انهار و ايجاد شبكه هاي آبياري و زهكشي ميباشد.                      

اسلاید 9 :

توليد محصولات كشاورزي

دربرنامه توسعه كشاورزي استان خوزستان ، بخش عمده اي از افزايش توليد ناشي از توسعه سطح زيركشت و بخشي نيز به افزايش عملكرد در واحد سطح مربوط مي شود.

اسلاید 10 :

درصورت احداث سدها و تاسيسات پيش بيني شده در افق 1400 ، امكان بهره برداري تا 8/19 ميليارد مترمكعب امكان پذير است.                 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید