بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اهداف آموزشي

اختلاف آموزش و اطلاع رساني مشخص شود.

استراتژي وزارت متبوع در كنترل وپيشگيري از بروز سرطان مشخص شود.

راه هاي دستيابي به هر راهكار مشخص شود.

علائم كلي سرطان كه مي بايست  شك به بروز اين بيماري را برانگيزد مشخص شود.

برنامه غربالگري موجود براي سرطانهاي شايع توضيح داده شود.

اسلاید 2 :

سطوح پيشگيري و كنترل سرطان

.1پيشگيريازبروزسرطان

.2تشخيصزودهنگامودرمراحلاوليهسرطان   ازطريقاجرايبرنامههايغربالگري

.3بازتوانيپسازدرمانوپيشگيريازعوارضبعدي

اسلاید 3 :

راهكارهاي حركت به سوي سطوح پيشگيري از سرطان

.1اطلاعرسانيدرخصوصعلائموعواملخطرايجادسرطان

.2آموزشدرخصوصعلائموعواملخطرايجادسرطان

.3غربالگريافراددرمعرضخطرابتلابهسرطان

اسلاید 4 :

تفاوت اطلاع رساني با آموزش

اطلاع رساني

صرفا آگاه نمودن افراد بدون توجه به در معرض خطر بودن يا نبودن آنها  است.

در اطلاع رساني سعي در ترغيب افراد جهت اقدام براي كسب اطلاعات بيشتر و ايجاد احساس نيازدر شخص براي وارد شدن به مراحل آموزش است.

با اطلاع رساني تغيير رفتار مي تواند رخ دهد يا ندهد.

آموزش

- آموزش با هدف نهائي يادگيري در فرد آموزش گيرنده ارائه مي شود.

- يادگيري عبارت است از تغيير نسبتا پايدار در رفتار بالقوه يادگيرنده كه در نتيجه تمرين تقويت شده رخ مي دهد.

- آموزش به گروه هدف و افراد در معرض خطر و بطور هدفمند و پس از تحليل مخاطب انجام مي شود.

اسلاید 5 :

علائمي كه مي توانند نشانگر سرطان باشند

علائم مورد نظر در بروز سرطان مي توانند در بيماريهائي

كه جديت كمتري دارند نيز وجود داشته باشند ولي هميشه بهتر است در مورد اين علائم هوشيار باشيم.

علائم مد نظر خصوصا اگر بيش ازدوهفته تداوم داشته باشد مي بايست بررسي شود.

اسلاید 6 :

.1تغييرقابلتوجهوماندگاردرعاداترودهايوادراريكهعلتواضحومشخصيندارد.

.2يكزخمياكبوديكهبطورطبيعيبهبودنمييابد.

.3خونريزيياترشحاتغيرمعمولازمقعد،مجرايادراريامجرايتناسلي.

.4يك  ضخامتياتودهدرپستان،بيضهياهرجايديگردربدن.

.5سوءهاضمهپايدارياهرنوعاشكالدربلع.

.6هرتغييرمشخصدراندازه،بافت،يارنگزگيلياخال.

.7يكسرفهياخشونتصدايمداومومزاحم.

.8سرفهباترشحاتخوني.

.9استفراغمداوموپايدار.

.10كاهشوزنمشخص(بدونعلتواضح) .

اسلاید 7 :

استراتژي هاي كشوري پيشگيري از سرطان

رژيم غذائي سالم و مراقبت در خصوص غذاهائي كه مي خوريم

تحرك بدني و حفظ وزن بدن در محدوده سالم

كنترل مصرف الكل

كاستن از درمعرض بودن در برابر نور آفتاب

كنترل دخانيات

ارتقاءسلامت جنسي و توليد مثل

اسلاید 8 :

اصول كلي پيشگيري از سرطان باتوجه به استراتژي كشوري

اسلاید 9 :

Guide ine 1:
choose a diet rich in a ariety ofp anet-basedfoods

.1دو سوم يا بيشتر از بشقاب غذاي شما بايد از غذاهاي گياهي باشد.

.2كمتر از يك سوم غذاي شما از منابع حيواني باشد.

.3در موقع غذا خوردن به كارهاي ديگر مشغول نباشيد و بر غذا خوردن خود تمركز داشته باشيد.(در حين راه رفتن و يا تماشاي تلوزيون غذا نخوريد.)‏

.4برخي اوقات در هفته صرفا از غذاهاي گياهي فصل استفاده كنيد.(مانند عدسي ، انواع آش و پوره ها و ساير غذا هاي پخته شده با دانه ها)‏

.5از سالاد و سبزيجات تازه  و حتي تربچه ،هويج،ويا اسفناج بصورت خام و يا آب پزبه عنوان يك وعده غذائي مي توان استفاده كرد.

اسلاید 10 :

Guide ine 2:
Eat p enty of egetab es and fruits

حداقل نياز خود را به سبزي و ميوه در روز (به عنوان مكمل غذائي) تامين كنيد.

در بالغين دو سهم از ميوه جات و پنج سهم از سبزيجات هر روز

يك سهم از سبزيجات كه شامل 75 گرم سبزي خام نيز مي شود معادل مقادير زير نيزمي شود:

يك دوم پياله از سبزي پخته شده

يك سيب زميني متوسط

يك پياله سالاد سبزيجات

يك سهم از ميوه جات كه معادل 150 گرم ميوه نيز مي شود معادل مقادير ذيل نيز مي باشد:

يك سيب متوسط

دو عدد  زردآلو

يك پياله ميوه خرد شده يا كمپوت شده

125 سي سي آب ميوه

يكي و نصفي قاشق سوپ خوري ميوه خشك شده

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید