دانلود فایل پاورپوینت شرایط و تشریفات ورود به خدمات دولتی و استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی درقانون مدیریت خدمات کشوری

PowerPoint قابل ویرایش
62 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت شرایط و تشریفات ورود به خدمات دولتی و استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی درقانون مدیریت خدمات کشوری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت شرایط و تشریفات ورود به خدمات دولتی و استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی درقانون مدیریت خدمات کشوری قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • فصل ششم ـ ورود به خدمت
 • ماده۴۱ـ ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرائی می‌باشند براساس مجوزهای صادره‌، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.
 • ماده۴۲ـ شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی عبارتند از:

    الف ـ داشتن حداقل سن بیست سال تمام ‌و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای          متخصصین بامدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج ‌سال.          

    ب ـ داشتن تابعیت ایران‌.

    ج ـ انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان‌.

    د ـ عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.

    هـ ـ نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.

    و ـ دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش‌بینی شده است‌).

    ز ـ داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری‌که استخدام می‌شوند براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

     ح ـ اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

     ط ـ التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

اسلاید ۲ :

     تبصره۱ـ به‌کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.

      تبصره۲ـ استخدام افراد دردستگاههای اجرائی درمشاغل تخصصی وکارشناسی وبالاترمنوط به احرازتوانایی آنان درمهارتهای پایه وعمومی فناوری اطلاعات می‌باشد که عناوین ومحتوای مهارتهای مذکور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

     تبصره۳ـ استخدام ایثارگران و خانواده‌های آنان براساس قوانین مصـوب مربوط به خود خواهد بود.

     تبصره۴ـ  قوانین و مقررات گزینش به‌قوت خود باقی است.

     تبصره۵ ـ به‌کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتراز رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص وبرای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مجازمی‌باشد.

ماده۴۳ـ دستگاههای اجرائی می‌توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده (۴۲) این قانون داشته باشند، آن را ملاک عمل قرار دهند.

ماده۴۴ـ به‌کارگیری افراددردستگاههای اجرائی پس ازپذیرفته‌شدن درامتحان عمومی‌که به طور عمومی نشر آگهی می‌گرددونیزامتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیراست‌. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به‌تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد

اسلاید ۳ :

 • فصل هفتم ـ استخدام
 • ماده۴۵ـ از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاههای اجرائی به دو روش ذیل انجام می‌پذیرد:

     الف ـ استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی.

      ب ـ استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین.

      تبصره۱ـ کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده‌اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.

     تبصره۲ـ مشاغل موضوع بند(الف) این ماده باتوجه به ویژگیهای مذکور در ماده(۸) این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

     تبصره۳ـ سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج ‌سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند.

     تبصره۴ـ تعیین محل خدمت و شغل موردتصدی کارمندان پیمانی در پیمان‌نامه مشخص می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی به‌عهده دستگاه اجرائی ذی‌ربط می‌باشد.

اسلاید ۴ :

 • ماده۴۶ـ کسانی‌که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می‌نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک‌دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می‌باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد:

 

الف ـ حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به‌کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی.

    ب ـ طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم.

    ج ـ تأیید گزینش.

تبصره۱ـ درصورتی‌که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روشهای ذیل رفتار خواهد شد:

     الف ـ اعطاء مهلت دوساله دیگر برای احراز شرایط لازم.

     ب ـ تبدیل وضع به استخدام پیمانی.

     ج ـ لغو حکم.

تبصره۲ـ با کارمندان پیمانی درصورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیتهای موضوع ماده(۴۲) و پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد.

سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می‌شود.

سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند (الف) ماده (۴۲) فصل ورود به خدمت اضافه می‌شود.

تبصره۳ـ آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اسلاید ۵ :

 • ماده۴۷ـ به‌کارگیری کارمندان شرکتها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و مؤسسات صرفاً براساس ماده(۱۷) این قانون امکانپذیر است.
 • ماده۴۸ـ کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع می‌گردند:

    ـ بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذی‌ربط.

    ـ استعفاء.

    ـ بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه‌ سال متوالی یا چهارسال متناوب (‌براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد).

    ـ آماده بخدمت براساس ماده(۱۲۲).

    ـ اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذِِی‌ربط.

تبصره۱ـ کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاههای اجرائی را نخواهند داشت.

تبصره۲ـ کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج می‌گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه‌اجرائی را نخواهند داشت.

اسلاید ۶ :

 • ماده ۴۹ ـ تمدید قرار داد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می‌باشد:

     ـ استمرار پست سازمانی کارمندان.

     ـ کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند.

     ـ جلب رضایت مردم و ارباب رجوع.

     ـ ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی.

تبصره ـ درصورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

 • ماده۵۰ ـ کارمندان، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.

 

 • ماده۵۱ ـ مجموع مجوزهای استخدام دستگاههای اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه‌های پنجساله تعیین می‌گردد وسهم هریک ازوزارتخانه‌ها ومؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.

تبصره ـ هر گونه به‌کارگیری نیروی انسانی دردستگاههای اجرائی خارج از مجوزهای موضوع ایـن ماده خلاف قانون محسـوب و ممنـوع می‌باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی‌که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌گردد.

 • ماده۵۲ ـ هر نوع به‌کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده(۴۵) وتبصره ماده(۳۲) این قانون ممنوع می‌باشد.

اسلاید ۷ :

دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و

تخصصی برای به کارگیری افراد  در

دستگاههای اجرایی کشور

اسلاید ۸ :

بسمه تعالی
رویکردهای اعمال شده در تهیه دستورالعمل ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی (مستند به مواد قانونی پیوست دستورالعمل)

 • عدالت استخدامی از طریق ایجاد فرصت‌های برابر که لازمه آن اطلاع‌رسانی کامل است با توجه به اینکه اطلاع‌رسانی از طریق روزنامه‌های ناقص است و از طرفی در شرایط فعلی ممکن است بعضی از افراد به اینترنت دسترسی نداشته باشند اطلاع‌رسانی تلفیقی مدنظر قرار گرفته است.
 • هر مستخدم دولت باید حداقل اطلاعات عمومی را دارا باشد که به لحاظ عدم روایی و اعتبار اطلاعات دوران تحصیل و به لحاظ تکلیف قانون حداقل مذکور از طریق آزمون‌های استاندارد سنجیده می‌شود وبه لحاظ عمومی بودن سوالات به صورت متمرکز طراحی می‌شود و قبولی در این امتحان شرط ورود به آزمون تخصصی است.
 • هر مستخدم دولت باید اطلاعات تخصصی و توانایی انجام شغلی که داوطلب آن است را دارا باشد که به لحاظ عدم روایی و اعتبار اطلاعات رشته تحصیلی و به لحاظ تکلیف قانون، اطلاعات و توانایی مذکور از طریق آزمون امتحان یا مسابقه کتبی، شفاهی، مصاحبه و عملی) سنجیده می‌شود و داوطلبان پس از مشخص شدن حداقل لازم، به ترتیب نمرات فضلی به صورت مسابقه پذیرفته می‌شوند.
 • واگذاری امور حتی‌الامکان به دستگاه‌های اجرایی با حفظ نظارت کامل معاونت توسعه برای اعمال سیاست‌های حاکمیتی لحاظ شده است.
 • عدم ایجاد توقع استخدامی بدون ارتباط استخدامی مشخص برای آحاد جامعه، بر این اساس برگزاری آزمون‌های دواری با آزمون‌های عمومی جدای از آزمون تخصصی منتفی شده و آزمون عمومی حتماً مرتبط و همزمان با آزمون تخصصی برگزار می‌شود در عین حال به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها و تسهیل کار داوطلبان، اینگونه آزمون‌های عمومی تا مدت معینی برای تمامی دستگاه‌های اجرایی معتبر شمرده شده است.
 • در راستای عدالت استخدامی به منظور پیشگیری از اعمال نفوذ و سلیقه در پذیرش، مصاحبه تخصصی محدود به مواردی شده که به صورت کتبی قابل سنجش نباشد و پیش‌بینی شده که در آزمون درصد مشخصی به مصاحبه اختصاص یابد.
 • به لحاظ جلوگیری از تردد داوطلبان بای اخذ کارت ورود به جلسه صدور کارت به صورت الکترونیکی دیده شده است.

اسلاید ۹ :

ماده ۱: تعاریف واختصارات

دستگاه اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت مستثنیات موضوع ماده (۱۱۷) قانون مذکور

معاونت توسعه مدیریت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

امتحان عمومی: آزمون توانمندی‌های عمومی داوطلبان استخدام است که به منظور سنجش دانش‌ عمومی، اطلاعات و معلومات پایه آنها به صورت کتبی برگزار می‌شود.

امتحان تخصصی: آزمون توانمندی‌های تخصصی داوطلبان استخدام است که به منظور سنجش دانش و مهارت تخصصی برای تصدی شغل مورد نظر به صورت کتبی و یا مصاحبه تخصصی برگزار  می‌شود.

اسلاید ۱۰ :

مسابقه تخصصی: آزمون توانمندی‌های تخصصی داوطلبان استخدام است که به منظور سنجش دانش و مهارت تخصصی برای تصدی شغل مورد نظر به صورت کتبی ویا مصاحبه تخصصی برگزار می‌شود و افراد براساس نمرات برتر انتخاب خواهند شد.

مصاحبه تخصصی: سنجش حضوری آن دسته از توانمندی‌های تخصصی است که از طریق امتحان کتبی قابل سنجش نیست.

آزمون عملی: سنجش توانمندی‌های حسی، حرکتی و مهارت فنی مورد نیاز شغل مربوطه است که به صورت عملی انجام می‌شود.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 62 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد