بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • فصل ششم ـ ورود به خدمت
 • ماده41ـ ورود به خدمت و تعيين صلاحيت استخدامي افرادي كه داوطلب استخدام در دستگاههاي اجرائي مي‌باشند براساس مجوزهاي صادره‌، تشكيلات مصوب و رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصتها انجام مي‌شود.
 • ماده42ـ شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي اجرائي عبارتند از:

    الف ـ داشتن حداقل سن بيست سال تمام ‌و حداكثر چهل سال براي استخدام رسمي و براي          متخصصين بامدرك تحصيلي دكتري چهل و پنج ‌سال.          

    ب ـ داشتن تابعيت ايران‌.

    ج ـ انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان‌.

    د ـ عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر.

    هـ ـ نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر.

    و ـ دارابودن مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا مدارك همتراز (براي مشاغلي كه مدارك همتراز در شرايط احراز آنها پيش‌بيني شده است‌).

    ز ـ داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري‌كه استخدام مي‌شوند براساس آئين نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

     ح ـ اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته‌شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

     ط ـ التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

اسلاید 2 :

     تبصره1ـ به‌كارگيري موقت و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع خارجي حسب قوانين و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.

      تبصره2ـ استخدام افراد دردستگاههاي اجرائي درمشاغل تخصصي وكارشناسي وبالاترمنوط به احرازتوانايي آنان درمهارتهاي پايه وعمومي فناوري اطلاعات مي‌باشد كه عناوين ومحتواي مهارتهاي مذكور توسط سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد.

     تبصره3ـ استخدام ايثارگران و خانواده‌هاي آنان براساس قوانين مصـوب مربوط به خود خواهد بود.

     تبصره4ـ  قوانين و مقررات گزينش به‌قوت خود باقي است.

     تبصره5 ـ به‌كارگيري افراد با مدرك تحصيلي ديپلم و يا با حداقل سن كمتراز رقم مذكور در اين ماده در موارد يا مناطق خاص براي مدت زمان مشخص وبراي فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد مجازمي‌باشد.

ماده43ـ دستگاههاي اجرائي مي‌توانند در صورتي كه در قوانين و مقررات قبلي مورد عمل خود شرايطي علاوه بر شرايط ماده (42) اين قانون داشته باشند، آن را ملاك عمل قرار دهند.

ماده44ـ به‌كارگيري افراددردستگاههاي اجرائي پس ازپذيرفته‌شدن درامتحان عمومي‌كه به طور عمومي نشر آگهي مي‌گرددونيزامتحان يا مسابقه تخصصي امكانپذيراست‌. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي به‌تصويب شوراي توسعه مديريت مي‌رسد

اسلاید 3 :

 • فصل هفتم ـ استخدام
 • ماده45ـ از تاريخ تصويب اين قانون، استخدام در دستگاههاي اجرائي به دو روش ذيل انجام مي‌پذيرد:

     الف ـ استخدام رسمي براي تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاكميتي.

      ب ـ استخدام پيماني براي تصدي پستهاي سازماني و براي مدت معين.

      تبصره1ـ كارمنداني كه به موجب قوانين مورد عمل به استخدام رسمي درآمده‌اند با رعايت مقررات اين قانون به صورت استخدام رسمي ادامه خواهند داد.

     تبصره2ـ مشاغل موضوع بند(الف) اين ماده باتوجه به ويژگيهاي مذكور در ماده(8) اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

     تبصره3ـ سن كارمند پيماني در انتهاي مدت قرارداد استخدام نبايد از شصت و پنج ‌سال و براي مشاغل تخصصي از هفتاد سال تجاوز كند.

     تبصره4ـ تعيين محل خدمت و شغل موردتصدي كارمندان پيماني در پيمان‌نامه مشخص مي‌گردد و در مورد كارمندان رسمي به‌عهده دستگاه اجرائي ذي‌ربط مي‌باشد.

اسلاید 4 :

 • ماده46ـ كساني‌كه شرايط ورود به استخدام رسمي را كسب مي‌نمايند قبل از ورود به خدمت رسمي يك‌دوره آزمايشي را كه مدت آن سه سال مي‌باشد طي خواهند نمود و در صورت احراز شرايط ذيل از بدو خدمت جزء كارمندان رسمي منظور خواهند شد:

 

الف ـ حصول اطمينان از لياقت (علمي، اعتقادي و اخلاقي)، كارداني، علاقه به‌كار، خلاقيت، نوآوري، روحيه خدمت به مردم و رعايت نظم انضباط اداري از طريق كسب امتياز لازم با تشخيص كميته تخصصي تعيين صلاحيت كارمندان رسمي.

    ب ـ طي دوره هاي آموزشي و كسب امتياز لازم.

    ج ـ تأييد گزينش.

تبصره1ـ درصورتي‌كه در ضمن يا پايان دوره آزمايشي كارمندان شرايط ادامه خدمت و يا تبديل به استخدام رسمي را كسب ننمايند با وي به يكي از روشهاي ذيل رفتار خواهد شد:

     الف ـ اعطاء مهلت دوساله ديگر براي احراز شرايط لازم.

     ب ـ تبديل وضع به استخدام پيماني.

     ج ـ لغو حكم.

تبصره2ـ با كارمندان پيماني درصورت شركت در آزمون و احراز صلاحيتهاي موضوع ماده(42) و پذيرفته شدن براي استخدام رسمي در مشاغل حاكميتي به شرح زير رفتار خواهد شد.

سوابق پيماني آنها جزو سوابق رسمي محسوب مي‌شود.

سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند (الف) ماده (42) فصل ورود به خدمت اضافه مي‌شود.

تبصره3ـ آئين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

اسلاید 5 :

 • ماده47ـ به‌كارگيري كارمندان شركتها و مؤسسات غير دولتي براي انجام تمام يا بخشي از وظايف و اختيارات پستهاي سازماني دستگاههاي اجرائي تحت هر عنوان ممنوع مي‌باشد و استفاده از خدمات كارمندان اين گونه شركتها و مؤسسات صرفاً براساس ماده(17) اين قانون امكانپذير است.
 • ماده48ـ كارمندان رسمي در يكي از حالات ذيل از خدمت در دستگاه اجرائي منتزع مي‌گردند:

    ـ بازنشستگي و يا از كارافتادگي كلي طبق قوانين ذي‌ربط.

    ـ استعفاء.

    ـ بازخريدي به دليل كسب نتايج ضعيف از ارزيابي عملكرد كارمند در سه‌ سال متوالي يا چهارسال متناوب (‌براساس آئين نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد).

    ـ آماده بخدمت براساس ماده(122).

    ـ اخراج يا انفصال به موجب احكام مراجع قانوني ذِِی‌ربط.

تبصره1ـ كارمنداني كه به موجب احكام مراجع قانوني از خدمت منفصل مي‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و يا هرگونه اشتغال در دستگاههاي اجرائي را نخواهند داشت.

تبصره2ـ كارمنداني كه از دستگاه اجرائي اخراج مي‌گردند، اجازه استخدام و يا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه‌اجرائي را نخواهند داشت.

اسلاید 6 :

 • ماده 49 ـ تمديد قرار داد كارمندان پيماني منوط به تحقق شرايط ذيل مي‌باشد:

     ـ استمرار پست سازماني كارمندان.

     ـ كسب نتايج مطلوب از ارزيابي عملكرد و رضايت از خدمات كارمند.

     ـ جلب رضايت مردم و ارباب رجوع.

     ـ ارتقاء سطح علمي و تخصصي در زمينه شغل مورد تصدي.

تبصره ـ درصورت عدم تمديد قرارداد با كارمندان پيماني مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

 • ماده50 ـ كارمندان، مشمول استفاده از مزاياي بيمه بيكاري مطابق قوانين و مقررات مربوط خواهند بود.

 

 • ماده51 ـ مجموع مجوزهاي استخدام دستگاههاي اجرائي با رعايت فصل دوم اين قانون در برنامه‌هاي پنجساله تعيين مي‌گردد وسهم هريك ازوزارتخانه‌ها ومؤسسات دولتي با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران‌مي‌رسد.

تبصره ـ هر گونه به‌كارگيري نيروي انساني دردستگاههاي اجرائي خارج از مجوزهاي موضوع ايـن ماده خلاف قانون محسـوب و ممنـوع مي‌باشد و پرداخت هرگونه وجهي به افرادي‌كه بدون مجوز به كار گرفته مي‌شوند تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌گردد.

 • ماده52 ـ هر نوع به‌كارگيري افراد در دستگاههاي اجرائي به غير از حالات مندرج در ماده(45) وتبصره ماده(32) اين قانون ممنوع مي‌باشد.

اسلاید 7 :

دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و

تخصصي براي به كارگيري افراد  در

دستگاههاي اجرايي كشور

اسلاید 8 :

بسمه تعالي
رويكردهاي اعمال شده در تهيه دستورالعمل ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري موضوع نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي (مستند به مواد قانوني پيوست دستورالعمل)

 • عدالت استخدامي از طريق ايجاد فرصت‌هاي برابر كه لازمه آن اطلاع‌رساني كامل است با توجه به اينكه اطلاع‌رساني از طريق روزنامه‌هاي ناقص است و از طرفي در شرايط فعلي ممكن است بعضي از افراد به اينترنت دسترسي نداشته باشند اطلاع‌رساني تلفيقي مدنظر قرار گرفته است.
 • هر مستخدم دولت بايد حداقل اطلاعات عمومي را دارا باشد كه به لحاظ عدم روايي و اعتبار اطلاعات دوران تحصيل و به لحاظ تكليف قانون حداقل مذكور از طريق آزمون‌هاي استاندارد سنجيده مي‌شود وبه لحاظ عمومي بودن سوالات به صورت متمركز طراحي مي‌شود و قبولي در اين امتحان شرط ورود به آزمون تخصصي است.
 • هر مستخدم دولت بايد اطلاعات تخصصي و توانايي انجام شغلي كه داوطلب آن است را دارا باشد كه به لحاظ عدم روايي و اعتبار اطلاعات رشته تحصيلي و به لحاظ تكليف قانون، اطلاعات و توانايي مذكور از طريق آزمون امتحان يا مسابقه كتبي، شفاهي، مصاحبه و عملي) سنجيده مي‌شود و داوطلبان پس از مشخص شدن حداقل لازم، به ترتيب نمرات فضلي به صورت مسابقه پذيرفته مي‌شوند.
 • واگذاري امور حتي‌الامكان به دستگاه‌هاي اجرايي با حفظ نظارت كامل معاونت توسعه براي اعمال سياست‌هاي حاكميتي لحاظ شده است.
 • عدم ايجاد توقع استخدامي بدون ارتباط استخدامي مشخص براي آحاد جامعه، بر اين اساس برگزاري آزمون‌هاي دواري با آزمون‌هاي عمومي جداي از آزمون تخصصي منتفي شده و آزمون عمومي حتماً مرتبط و همزمان با آزمون تخصصي برگزار مي‌شود در عين حال به منظور صرفه‌جويي در هزينه‌ها و تسهيل كار داوطلبان، اينگونه آزمون‌هاي عمومي تا مدت معيني براي تمامي دستگاه‌هاي اجرايي معتبر شمرده شده است.
 • در راستاي عدالت استخدامي به منظور پيشگيري از اعمال نفوذ و سليقه در پذيرش، مصاحبه تخصصي محدود به مواردي شده كه به صورت كتبي قابل سنجش نباشد و پيش‌بيني شده كه در آزمون درصد مشخصي به مصاحبه اختصاص يابد.
 • به لحاظ جلوگيري از تردد داوطلبان باي اخذ كارت ورود به جلسه صدور كارت به صورت الكترونيكي ديده شده است.

اسلاید 9 :

ماده 1: تعاريف واختصارات

دستگاه اجرايي: دستگاه‌هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت مستثنيات موضوع ماده (117) قانون مذكور

معاونت توسعه مديريت: معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

امتحان عمومي: آزمون توانمندي‌هاي عمومي داوطلبان استخدام است كه به منظور سنجش دانش‌ عمومي، اطلاعات و معلومات پايه آنها به صورت كتبي برگزار مي‌شود.

امتحان تخصصي: آزمون توانمندي‌هاي تخصصي داوطلبان استخدام است كه به منظور سنجش دانش و مهارت تخصصي براي تصدي شغل مورد نظر به صورت كتبي و يا مصاحبه تخصصي برگزار  مي‌شود.

اسلاید 10 :

مسابقه تخصصي: آزمون توانمندي‌هاي تخصصي داوطلبان استخدام است كه به منظور سنجش دانش و مهارت تخصصي براي تصدي شغل مورد نظر به صورت كتبي ويا مصاحبه تخصصي برگزار مي‌شود و افراد براساس نمرات برتر انتخاب خواهند شد.

مصاحبه تخصصي: سنجش حضوري آن دسته از توانمندي‌هاي تخصصي است كه از طريق امتحان كتبي قابل سنجش نيست.

آزمون عملي: سنجش توانمندي‌هاي حسي، حركتي و مهارت فني مورد نياز شغل مربوطه است كه به صورت عملي انجام مي‌شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید