بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

پس از پايان اين جلسه انتظار مي‌رود شركت كنندگان بتوانند:

1-        عوامل مؤثر در موفقيت يك دورة آموزشي را در سه دسته

قبل، و حين، بعد از آموزش طبقهبندي و نام ببرند.

2-        شرايط فيزيكي مناسب براي يك دورة آموزشي را نام ببرند.

3-        حيطههاي مختلف يادگيري راشرح دهند.

4-        روش مناسب آموزش هريك از حيطهها را نام ببرند.

5-        انواع رويكردهاي آموزشي را نام برده و معايب و مزاياي هر

كدام را ذكر كنند.

اسلاید 2 :

عوامل موثر در موفقيت یک جلسه آموزشي

1- تدارک، سازماندهی و ساختار جلسه آموزشی

2- محتوای آموزش

3- رویکرد آموزشی و انتخاب شیوه مناسب آموزشی

اسلاید 3 :

عوامل موثر در موفقيت يك دورة آموزشي

1-   تدارک، سازماندهی و ساختار جلسه آموزشی

قبل از شروع آموزش 

-ايجاد انگيزه براي يادگيري 

- برقراري رابطه عاطفي 

-رعايت احترام 

- انتخاب محل مناسب

اسلاید 4 :

عوامل موثر در موفقيت يك دورة آموزشي

1-   تدارک، سازماندهی و ساختار جلسه آموزشی

در حين آموزش 

 • استفاده از روشهاي فعال ياددهي
 • رعايت سازمان يافته بودن مطلب
 • رعايت وضوح مطلب
 • انتخاب محل مناسب
 • استفاده از تجارب قبلي يادگيرندگان
 • آموزش مطالب كاربردي
 • توجه به تفاوتهاي فردي

اسلاید 5 :

1-   تدارک، سازماندهی و ساختار جلسه آموزشی

بعد از آموزش

 • - ارزشيابي
 • - ارائه بازخورد

 

اسلاید 6 :

2- محتوای دوره آموزشی

 • هدف اصلي يك دوره آموزشي ايجاد توانائي براي انجام مجموعه اي از كارهاست و اين توانئي صرفا با آگاهي كسب نمي شود.
 • محتواي يك دوره آموزشي بايد حداقل شامل سه مجموعه باشد:

انتقال دانش يا اطلاعات و آگاهي

انتقال مهارت در انجام تغيير رفتار مورد نظر

ايجاد نگرش صحيح در يادگيرنده نسبت به لزوم انجام مهارت كسب شده و تغيير رفتار لازم.

اسلاید 7 :

2- محتوای دوره آموزشی

در طراحي يك دورة آموزشي بايد ديد كه شركت كنندگان:

 • 1-          به چه دانشي نياز دارند.
 • 2-          كدام كارهاي عملي را انجام خواهند داد.
 • 3-          بايد چه نگرش و طرز برخوردي كسب كنند.

اسلاید 8 :

1- انتقال دانش ، اطلاعات و آگاهي

 • انتقال آگاهي به تنهائي موجب تغيير رفتار نمي شود.
 • اطلاعات منتقل شده پس زمينه اصلي آموزش خصوصا در زمان مواجه با يك مسئله خاص است.
 • اطلاعات موجود در هر زمينه بهداشتي بسيار وسيع و گسترده است مي بايست از اين دانستني ها بسته به مورد انتخاب و استفاده كرد.
 • در انتخاب دانستني هاي كه لازم است منتقل شود بايد به اين سوال پاسخ داد كه ”يادگيرنده اگر اين مطلب را نداند كدام وظيفه را در قبال تغيير رفتار مورد نظر درست انجام نخواهد داد؟“.
 • براي حل مشكل محدوديت حجم دانستني هاي قابل انتقال در هر جلسه آموزشي مي توان علاقه مندان را در يادگيري مطالب بيشتر راهنمائي كرد(از طريق معرفي كتاب،جزوه،نشريه و...)

اسلاید 9 :

روشهاي انتقال دانستني ها
(دانش،اطلاعات و آگاهي)

 • سخنراني
 • بحث هاي گروهي
 • خودآموزي از طريق رسانه هاي چاپي (جزوه، كتاب، نشريه، داستان،  نمايش نامه و ...)
 • نمودارها، فلو چارت، پوستر،
 • نوارهاي شنيداري
 • نوارهاي ويدئو
 • گزارش مورد(CASE REPORT)

اسلاید 10 :

 • در آموزش دانستني ها مهمترين نكته آنست كه اطمينان پيدا كنيم كه فرد ياد گرفته است.
 • يادگيري به معناي به يادآوردن مطلب در مواقع لازم توسط فرد يادگيرنده است.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید