بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

هدفهای رفتاری فصل اول

1- دلایل درونی و بیرونی برای ورود به جرگه معلمی را تشخیص دهید و برای هر کدام 3 نمونه ذکر کنید

2- ((توجیهات )) خود آگاه و ناخود آگاه را برای ورود به حرفه معلمی بیان کنید

3- مفهوم ((آموزش و پرورش ))را با مفهوم (معالجه )در پزشکی مقایسه کنید

اسلاید 2 :

هدفهای رفتاری فصل اول

4- واژه های ((آموزش و پرورش ))،((آموزش)) ، ((پرورش ))و ((تربیت )) و حدود و گستره هر یک را از هم باز شناسید

5- تفاوت مفاهیم ((اعم ))و ((اخص ))تربیت را بیان کنید

اسلاید 3 :

هدفهای رفتاری فصل اول

6- تاکید ها و اولویت هایی که در مفاهیم مختلف قدیمی و جدید آموزش و پرورش وجود داشته و دارد نشان دهید

7- تعاریف دستوری ، توصیفی و برنامه ای آموزش و پرورش را از همدیگر تشخیص دهید

اسلاید 4 :

مقدمه

دلایل ورود به جرگه معلمی

1- بیرونی = مقام – پول

2- درونی = دوست داشتن تدریس – پاداش معنوی

اسلاید 5 :

مقایسه مفهوم آموزش و پرورش با معالجه

 تشابه آموزش و پرورش با پزشکی

پزشکی = هدف آن کمک به غایت بهبودی از لحاظ جسمی و روانی است

آموزش و پرورش = رشد کیفیات مطلوب

 

اسلاید 6 :

تفاوت آموزش و پرورش با پزشکی

پزشکی

1) فرد را از حالت انحراف به حالت بهبود بر می گرداند

2- اتفاق نظر در باره سلامت جسمی وجود دارد

آموزش و پرورش

1) در بحران ارزش قرار دادن

2) عدم همراهی در باره کیفیات مطلوب

اسلاید 7 :

مفهوم آموزش و پرورش و تربیت

آموزش = انتقال معلومات و اطلاعات جهت تحول و دگرگونی رفتار

پرورشی = فراهم آوردن زمینه برای شکوفایی استعدادهای طبیعی و تواناییهای درونی

اسلاید 8 :

مفهوم آموزش و پرورش و تربیت

تربیت = پرورش و بار آوردن

تربیت به معنای اعم = در مورد انسان و حیوان به کار می رود

تربیت به معنای اخص= مترادف با آموزش و پرورش

اسلاید 9 :

تعاریف آموزش و پرورش

1- تعریف دستوری (تجویزی )

مقید به نظر شخصی بدون توجه به نظر دیگران

 

اسلاید 10 :

تعاریف آموزش و پرورش

2- تعریف توصیفی

مبین مفاد اصلاح در مضمونهای متفاوتی است که به طرق مختلف به کار برده می شود

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید