بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه

oترویج كشاورزی بعنوان یك نظام، رهیافتهای گوناگونی را در طول دهه‌های گذشته تجربه كرده است. یافته‌های حاصل از این تجربیات حاكی از آن است كه در رهیافت‌های جدید باید به برقراری ارتباط دو سویه و جلب مشاركت مردمی در برنامه‌های ترویج كشاورزی اهمیت بیشتری داده شود و فعالیتهای ترویجی زمینه ساز یاد گیری متقابل مروج ـ كشاورز باشند

اسلاید 2 :

واژه ترویج

oواژه ترویج از دو ریشه لاتین مشتق شده است كه یكی به معنی خارج و محیط بیرون و دیگری به معنی كش آمدن یا گسترش یافتن است. به عبارتی ترویج نوعی آموزش است كه خارج از مرزهای مراكز آموزش رسمی به محیط های روستایی دور و نزدیك گسترش می‌یابد.

oاز آنجاییكه هدف اساسی ترویج، آموزش، ایجاد انگیزه و تغییر رفتار مردم است گاهی به این شاخه از علم، آموزش ترویجی اطلاق می‌شود.

اسلاید 3 :

مفهوم ترویج

o در یك جمع بندی می‌توان گفت كه ترویج كشاورزی یك علم رفتاری است كه هدف آن تغییر نگرش و رفتار كشاورزان و تقویت قدرت نو‌آوری و خلاقیت و افزایش دانش آنها برای پذیرش نو‌آوریها و فن‌آوریهای نوین است. ترویج یك رشته علمی است كه بصورت رسمی در دانشگاهها تدریس و به دنبال بهبود وضعیت زندگی و حرفه كشاورزان است .

o

اسلاید 4 :

انواع آموزش

oكومبز و احمد  آموزش را به سه دسته به شـرح زیر تقسیم می‌كنند:

1ـ آموزش بدون رسمیت

2ـ آموزش رسمی

3- آموزش غیر رسمی

اسلاید 5 :

فلسفه آموزش های ترویجی

oبررسی دیدگاههای گوناگون در این رابطه ما را به اصـول و مبانی فلسفه آموزش ترویجی رهنمون می‌سازد كه در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌گردد .

.1در یك جامعه مردم سالار فرد به عنوان ركن اساسی آن محسوب می‌شود.

.2خانه اساس هر تمدنی را تشكیل می‌دهد.

.3خانواده نخستین گروهی است كه وظیفه تربیت ابناء بشر را به عهده دارد.

.4هر تمدن با ثبات بر پایه روابط معقول انسان ها با یكدیگر استوار است.

.5ترویج بر پایه مردم سالاری بنا شده است یعنی آنكه ترقی و تعـالی مردم بدست خودشان صورت می‌پذیرد .

اسلاید 6 :

فلسفه آموزش های ترویجی

oبررسی دیدگاههای گوناگون در این رابطه ما را به اصـول و مبانی فلسفه آموزش ترویجی رهنمون می‌سازد كه در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌گردد .

.1در یك جامعه مردم سالار فرد به عنوان ركن اساسی آن محسوب می‌شود.

.2خانه اساس هر تمدنی را تشكیل می‌دهد.

.3خانواده نخستین گروهی است كه وظیفه تربیت ابناء بشر را به عهده دارد.

.4هر تمدن با ثبات بر پایه روابط معقول انسان ها با یكدیگر استوار است.

.5ترویج بر پایه مردم سالاری بنا شده است یعنی آنكه ترقی و تعـالی مردم بدست خودشان صورت می‌پذیرد .

اسلاید 7 :

.6همكاری داوطلبانه و خود یاری در امور ترویجی مورد توجه است، یعنی مردم برای شناسایی و حل مشكلات خود  مشاركت فعال دارند.

.7برنامه ترویج مبتنی بر تمایلات، ارزشها، خواستها و نیازهای افراد ذینفع پایه‌گذاری می‌گردد.

.8ترویج به دنبال ایجاد تحول در طرز فكرها، گرایش ها، عادات و روابط بین انسانها بوده و از وظایف مهم او تشویق مردم در امر فراگیری است.

.9ترویج یك كانال ارتباط دو سویه و دو طرفه است كه در آن دانش، تجربه و سایر اطلاعات سودمند برای توسعه كشاورزی و روستا جریان دارد.

اسلاید 8 :

.10 ترویج یك فرآیند است كه استمرار و تداوم دارد.

.11 ترویج بر این پایه استوار است كه مردم از طریق مشاهده و عمل به امور علاقمند شوند.

.12 در طراحی و اجرای برنامه های ترویج تاكید موكد بر نیازها و منابع محلی است.

.13 ترویج از اعمال قدرت و زور برای تغییر در رفتار مردم دوری جسته و در عوض از ایجاد انگیزش و ترغیب و تعلیم استفاده می‌كند.

.14 ترویج از طریق محول كردن مسئولیت ها به مردم زمینه ترقی و پیشرفت و توانمند سازی آنها را فراهم می‌كند.

اسلاید 9 :

اهداف ترویج كشاورزی

oترویج دارای اهداف متعدد و متنوعی است كه به برخی از آنها اشاره می‌شود .

1- كمك به كشاورزان در تصمیم گیری

2- ایجاد انگیزه در كشاورزان برای اجرای تصمیم های خود

3- تغییر رفتار كشاورزان

4- كمك به كشاورزان برای دستیابی به اهداف

5- سازماندهی تشكل های مردمی

6- آموزش كشاورزان

اسلاید 10 :

اصول آموزش های ترویجی

oاین اصول عبارتند از :

1- اصل علائق و نیازها

2- اصل سازمانهای محلی و مردمی

3- اصل تفاوتهای فرهنگی

4- اصل تغییر فرهنگی

5- اصل مشاركت

6- اصل یادگیری از طریق عمل

7- اصل سازگاری

8- اصل متخصصان آموزش دیده

9- اصل رهبری

10- اصل آموزش كل خانواده

11- اصل رضامندی

12- اصل ارزشیابی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید