بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

بلند كردن و حركت دادن بيماران تقريباً در همه مأموريت هاي اورژانس انجام مي شود.

يكي از وظايف یک تکنسین فوریت ها اين است كه بيماران را  به صورتي بي خطر و موثر بلند كرده و حركت بدهد.

او بايد اين كار را بدون تشديد وضعيت كنوني بيمار يا ايجاد آسيب بيشتر انجام بدهد.

او همچنين بايد آگاهي كاملي از روشهاي بلند كردن و حركت دادن بيماران بدون ايجاد آسيبي در خودتان داشته باشد .

دقت، برنامه ريزي و دانستن روش كار درست در زمان بلند كردن يا حركت دادن بيماران خيلي مهم است .

اسلاید 2 :

دو آمبولانس جهت حادثه اي كه بيمار با آسيب پشت در آن وجود دارند فرستاده مي شوند. شما در يكي از اين آمبولانسها هستيد. اسم محل مأموريت براي شما آشناست، چون بيست دقيقه پيش هم يك آمبولانس جهت رسيدگي به يك فرد مبتلا به درد سينه اعزام شده بود .

نياز به سه آمبولانس و نوع مأموريت جهت يك محل يكسان شما را گيج مي كند. ولي وقتي به محل مي رسيد متوجه يك مشكل ميشويد. يكي از تكنسين ها در زمان انتقال يك بيمارقلبي توسط برانكارد ، دچار آسيب كمري شده است .

به عنوان يك تكنسين فوريت ها شما بايد از متد هاي صحيح بلند كردن و حركت دادن بيمار (جهت حفاظت بيماروخودتان ) آگاه باشيد.

سعي كنيد بفهميد كه چرا سه آمبولانس براي اين صحنه فرستاده شده است ، با اين كه مشكل اصلي فقط انتقال يك بيمار قلبي بوده است .

اسلاید 3 :

 سرعت عمل يكي از اهداف اصلي در اكثر مأموريت هاي شما بعنوان يك تكنسين است . در بعضي   صحنه هاي خطرناك ، شما بايد سريعاَ بيمار را به محل بي خطري برسانيد.وقتي بيماري داراي يك بيماري طبي كشنده يا آسيب جدي است ، رساندن سريع او به بيمارستان ميتواند باعث زنده ماندن بيمار شود.

انجام سريع كارها ، مي تواند به معني انجام غلط كار ها باشد . گاهي تكنسين ها  در زمان بلند كردن و انتقال سريع بيمار بي دقتي مي كنند . اين كار ميتواند باعث آسيب بيمار يا تكنسين ها  شود . آسيب هاي پشت ميتوانند خطرناك باشند وحتي گاهي به كارشما در سيستم اورژانس خاتمه داده ويا عوارضي را تا آخر عمر براي شما داشته باشند . شما ميتوانيد با تكنيك هاي مناسب ، بيماران رابه سلامت بلند كرده و جابجا كنيد . سعي كنيد در هر مأموريت ، بلند كردن و جابجا يي مناسب را تمرين كنيد .

اسلاید 4 :

مكانيك بدن عبارت از استفاده مناسب از بدن براي تسهيل در بلند كردن وحركت دادن اشياء است . چندين نكته مهم وجود دارند كه شما ميتوانيد با بدن خود انجام بدهيد تا بطور موثري اجسام را بلند كنيد واز آسيب جلوگيري كنيد  .

مهم اين است كه قبل از بلند كردن بيمار ، برنامه ريزي كنيد . قبل ازبلند كردن بيمار يا هر شيئي چند نكته را در نظر بگيريد :

وزن آن شئ  چقدر است ؟ آيا ما به كمك كسي براي بلند كردن آن شئ نياز داريم ؟

مشخصات فيزيكي من چيست ؟ آيا من يا همكار من داراي محدوديت هاي فيزيكي خاصي هستيم كه بلند كردن شي را براي ما مشكل كند ؟

با همكار خودتان در مورد برنامه خود براي بلند كردن و حمل كردن بيمار مشورت كنيد . د ركل فرآيند جابجايي بيمار، اين مشورت را ادامه بدهيد .

اسلاید 5 :

وقتي زمان بلند كردن بيمار رسيد ، چند قانون مهم وجود دارند كه مانع آسيب ديدن شما مي شوند .

پا هاي خود را بطور مناسب قرار بدهيد : حتماً بايد پاهاي شما روي يك سطح صاف و سفت قرار گيرند و به اندازه عرض شانه ها از هم باز شوند (شكل 2-5)

وقتي داريد جسمي را بلند مي كنيد  ، از پاهاي خود استفاده كنيد نه از پشت خود .(شكل 2-5)

وقتي جسمي را بلند ميكنيد ، هرگز كج نشويد. همچنين هيچ حركتي غير از بلند كردن را انجام ندهيد.

از علل اصلي آسيب ديدن ، كج شدن يا چرخيدن در زمان بلند كردن اجسام است .

وقتي جسمي را با يك دست بلند مي كنيد ، سعي كنيد به طرف ديگر خم نشويد وپشت خود را صاف نگه داريد.

وزن جسمي را كه بلند مي كنيد تا مي توانيد نزديك به بدن خود نگه داريد . اينكار باعث مي شود كه شما بتوانيد از پاهاي خود و نه پشت خودتان در بلند كردن اجسام استفاده كنيد . هر چه وزن جسم را دورتراز خود نگه داريد ، شانس آسيب را بيشتر ميكنيد .

وقتي يك بيمار را از روي پله ها جابجا مي كنيد ، تا حد امكان از يك صندلي مخصوص پله
(
Stair chair) استفاده كنيد نه از برانكارد . از طرف ديگر، پشت خود را صاف نگه داريد. زانوهاي خود را خم كنيد و ازناحيه ران به جلو تكيه بدهيد نه از ناحيه كمر.اگر در روي پله ها به عقب حركت ميكنيد ، از يك نفر بخواهيد كه پشت شما را صاف كند (شكل 1-5)

اسلاید 6 :

انواع مختلفي از وسايل حمل بيمار وجود دارند كه شامل برانكارد ، بك بورد (تخته صاف و سفت چوبي كه زير بيماران مشكوك به آسيب هاي مهره اي گذاشته مي شوند ) و صندلي مخصوص پله ها باشند .

در حد امكان، سعي كنيد كه جهت سلامتي بدن خود تان و براي افزايش بهره وري ، بيماراني را كه    مي خواهيد با فاصله زيادي جابجا كنيد ، از وسايل چرخدار مثل برانكارد چرخ دار يا صندلي پله اي چرخ دار استفاده كنيد . اين وسايل به شما اجازه ميدهند كه بيمار را به جاي حمل كردن ، روي      چرخهاي آن وسايل حركت بدهيم .

اسلاید 7 :

وقتي از وسيله اي براي حمل بيماران استفاده ميكنيد ،بهتر  است از افراد به تعداد زوج استفاده كنيد .

درمورد برانكارد يا بك بورد ، يك تكنسين فوريتها ، قسمت نزديك به سر بيمار را بلند ميكند و ديگري قسمت نزديك به پاي بيمار را بلند ميكند .

اگر چهار نفر هستيد ، هرگز به نفر سوم اجازه ندهيد كه از يكطرف برانكارد را گرفته و كمك كند . اين كار باعث مي شود كه وسيله حمل بيمار تعادل خود را از دست بدهد و حتي برانكارد برگردد و بيمار آسيب ببيند .

اسلاید 8 :

روش بلند كردن اجسام با نيرو (POWER-LIFT): اين روش توسط افرادي كه وزنه هاي سنگين بلند ميكنند ، استفاده مي شود . اين وضعيت را بنام وضعيت چمباتمه براي بلند كردن اجسام نيز مي گويند (Squat-lift). (شكل 2-5).

در اين وضعيت به جاي خم شدن در ناحيه كمر ، چمباتمه ميزنيد و در نتيجه وزن را در نزديك بدن خود حفظ كرده و پاهاي خود را تا حد امكان با زميكنيد .

وقتي داريد بر انكارد را بلند ميكنيد ، پاهايتان را تا حد امكان از هم جدا كرده و سعي كنيد و كه وزن خودرا روي كف پاهايتان يا درست عقب آن بياندازيد. كمر خود ار قفل كنيد . اول قسمت بالا تنه خود را بلند كنيد و سپس هيپ يا مفصل ران خود را بلند نمائيد .

وقتي بيمار را مي خواهيد پائين بياوريد ، برعكس فوق عمل كنيد.

اسلاید 9 :

محكم در دست گرفتن (Power-grip): يك روش اصولي براي گرفتن اجسام با دست است .
(شكل
B 2-5) .

به ياد داشته باشيد كه در اغلب مواقع ، دست هاي شما تنها قسمت بدنتان هستند كه با جسمي كه داريد بلند مي كنيد ، در تماس مي باشند . بنا بر اين آنها در فرايند بلند كردن خيلي مهم هستند.

تا مي توانيد سطح تماس انگشتان و كف دست هايتان را با جسمي كه بلند ميكنيد ، بيشتر نمائيد.  تمام انگشتان شما بايد با زاويه يكسان خم شوند . دستان شما در صورت امكان بايد حد اقل 25سانتي متر از هم فاصله داشته باشند .

اسلاید 10 :

 در بعضي شرايط ، شما  مجبور مي شويد كه دست خود را دراز كنيد تا به مريض برسيد و يا با تلاش زياد او را بكشيد يا فشار بدهيد . در اين حركت ها بايد آنقدر با دقت عمل كنيد تا آسيبي ايجاد نشود .

بطور كلي:

در مواردي كه مي خواهيد دست خود را به بيمار برسانيد:

1- پشت خود را در وضعيت قفل شده نگه داريد               

 2- درزمان درازكردن پشت از كج شدن پرهيز كنيد .

3-از دراز كردن دست براي رسيدن به بيماري كه بيشتر از 50-5/37 سانتي متر جلو تر از بدن شما قرار داريد پرهيز كنيد .

4- از درازكردن دست به مدت طولاني و مصرف انرژي زياد در اين موارد پرهيز كنيد .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید