بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

نخستين كنفرانس توانمند سازي منابع انساني

مقدمه

- رویای مدیریت را می توان منسوب به پنج هزاره پیش ازمیلاد مسیح آن زمان که سومریان با حفظ سوابق عملیاتی خود به مثابه یک فن کنترل  عمل میکردند دانست .

- قرن هفدهم  سر آغاز دوره تولد دانش اداره امور به طور نظام يافته

قرن بیستم و آغاز جنبش های علمي و نظام یافته مدیریت

- ظهور اندیشه های آدام اسمیت

- تقسیم کار و فرآیند تخصصی سازی

- بروز اندیشه تشریح مشخصات شغل،تقسیم کارو زمان سنجی  و جرقه های مدیریت علمی

- تکامل چشم گیرعلم مديريت سازمان در قرن بیستم

- طرح ريزي مكتب كلاسيك و مديريت علمي در زمان تيلور 

- مکتب روابط انسانی و ظهور صاحبنظران نئو کلاسیک

- تعريف انسان به عنوان موجودي پيچيده با نيازهاي مختلف توسط رفتار گرايان

- وقوف صاحبنظران مديريت به نقش بي بديل رهبري در سازمان

اسلاید 2 :

طرح تحقيق و بيان مسئله

- شیوه رهبری خاص و يا الگوی رفتاری ویژه ای که توسط یک مدیر اعمال می شود بر رفتار زیر دستان اثر می گذارد و موجب رضایت شغلی یا عدم رضایت شغلی کارکنان می شود و بدیهی است که رضایت مندی از کار ، اثربخشی سازمان را در پی خواهد داشت و عدم رضایت شغلی ، جابجایی و غیبت کارکنان و نهایتا ترک سازمان را موجب می گردد.

-در این پژوهش مسئله اصلی و بعبارتی پرسش پژوهش این خواهد بود که " آیا می توان رابطه معنا داری بین تغییر الگوی رفتاری شخص مدیر و ایجاد رضایت شغلی کارکنان یافت و یا در کلامی دیگر، آیا می توان به جهت افزایش رضایت شغلی در کارکنان الگوی خاصی را در مدیریت پیشه کرد و ازمیان عوامل مربوط به الگوي رفتاری مدیر ،کدام یک تاثیر بیشتری بر رضایت  شغلي خواهند داشت ؟

- بر اساس برخی تحقیقات عده ای معتقدند که رابطه مستقیم و نزدیکی بین بازدهی و رضایت وجود دارد، به همان اندازه که رضایت شغلی کارکنان و روحیه کاری آنها بالا می رود ، بازدهی و میزان تولید آنها نیز افزایش می یابد. .(رابينز،رفتار سازماني،299)

اسلاید 3 :

- پژوهشگران با اخذ این پیش فرض که بین الگوی رفتاری مدیران و رضایت شغلی کارکنان ارتباط وجود دارد سعی خواهند کرد تا نوع این رابطه را معلوم کنند.

- پژوهشگران در این تحقیق سعی دارند که ثابت کنند اگر مدیران در شرکت آذین خودرو به کارکنان خود به عنوان با ارزش ترین دارایی سازمان توجه کنند و از این سرمایه در تصمیم گیری های خود استفاده کنند و شرایطی ایجاد کنند که کارکنان خود را محترم، با ارزش و موثر بیابند، از شغل خود احساس رضایت خواهند داشت

- با توجه به تحقیقات اولیه و مشاهدات انجام شده عیان گردید که مسئله رضایت شغلی در محیط سازمانی مورد نظر پژوهشگران برای کارکنان و مدیران بصورت توامان مطلوبیت داشته واز انجام تحقیق در این خصوص استقبال می کنند.

- از آنجا که اصلی ترین و مهمترین بخش این بررسی و هر تحقیق دیگری جمع آوری اطلاعات قابل اعتماد می باشد و نظر به جذابیت موضوع در سازمان مورد بحث و امکانی که برای پژوهشگران در این زمینه موجود بوده ، شرایط دسترسی به اطلاعات مورد نیاز مهیا تر بوده است.

اسلاید 4 :

چارچوب نظري تحقيق

 - نظریه کلاسیک ها انسان  را یک موجود صرفا عقلائی مي داند که صرفا انگیزه های اقتصادی دارد

 - مكتب روابط انساني و فلسفه التون مايو به دو معيار اجتماعي و عاطفي در مورد انسان باور دارد

- در مکتب روابط انسانی ، تاثیر شیوه سرپرستی مشارکتی در تقویت روحیه کارکنان مورد توجه قرار گرفت

- تاكيد بر لزوم همکاری با کارکنان و تقویت روحیه آنان در محیط کار

 - تاكيد بر اين الگوی رفتاری که در فرآیند تولید با افراد به عنوان انسان و نه به عنوان ماشین رفتار می شود، تا به این وسیله با بالا رفتن روحیه کارکنان ،مدیریت را  در رسیدن به بهره وری مطلوب یاری دهند.

 

اسلاید 5 :

 

- نظریه داگلاس مک گریگور تحت عنوان انسان دو ساحتی

- فرض اينكه انسان ها به دو گروه ذاتا تنبل(X) و ذاتا کاردوست(Y) تقسیم مي شوند

- مفروضات انسان X در ذهن اکثر مدیران وجود دارد و طبعا با ابن نگرش با  او مشارکتی نخواهند داشت .

- مک گریگور توصيه كرد که وقت آن رسیده است که مدیران مفروضات Y را در ذهن خود جای دهند و با افراد اینگونه رفتار کنند.

- در این تحقیق پژوهشگران تلاش دارند که با در نظر گرفتن این چارچوب نظری ثابت نمایند که الگوی رفتاری مدیران بر روی رضایت شغلی تاثیر معنا دار دارد.

اسلاید 6 :

اهداف تحقيق

الف- تاثیر تغییر الگوی رفتاری مدیران بر رضایت شغلی کارکنان مورد آزمون قرار گیرد

ب- شناخت الگوی رفتاری مدیران در این سازمان

ج - تعیین نوع تاثیر و رابطه بین الگوی رفتاری مدیر و رضایت شغلی کارکنان

د- مشخص کردن الگوی رفتاری ویژه ای که در ایجاد رضایت شغلی موثرتر است

ه- احیانا تعمیم یافته های تحقیق به سایر سازمان هایی که با سازمان مورد نظر همسانی دارند  

متغير هاي تحقيق

- متغير مستقل : الگوی رفتاری مدیر در اين پژوهش متغير مستقل مي‌باشد.

- متغير وابسته: مفهوم رضایت شغلی به عنوان یک مفهوم کیفی در این تحقیق متغیر وابسته می باشد.  

اسلاید 7 :

 مدل مفهومی پژوهش
 

     بر اساس چارچوب نظری و متغیر های مستقل و وابسته مدل مفهومی زیر حاصل می  شود

اسلاید 8 :

فرضیات تحقیق

فرضیه اهم:

بين نگرش یا الگوی رفتاری مدیران و رضایت شغلی کارکنان رابطه معنا داری وجود دارد

فرضیات فرعی:

- فرضیه فرعی اول : بين دیدگاه مشارکتی مدیر و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت وجود دارد

- فرضیه فرعی دوم : بين دیدگاه انگیزاننده مدیر و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت وجود دارد

- فرضیه فرعی سوم : بين دیدگاه استبدادی مدیر و رضایت شغلی کارکنان رابطه معکوس وجود دارد

تعریف عملياتي متغیر وابسته :

رضایت شغلی: رضایت شغلی یعنی انگیزش کلی فرد به شغلش (رابینز،رفتار سازماني،1377)

 

اسلاید 9 :

تعریف شاخص های متغیر مستقل :

 

- دیدگاه مشارکت: منظور از مشارکت ، سیستم مدیریتی است که در آن ، افراد سازمان در تصمیماتی که در سازمان اتخاذ می شود دخیل هستند.

- دیدگاه انگیزشی:نوعی نگرش مدیر که با توجه به نیاز هایی که در زیر دستان سراغ دارد سعی می کند آنها را به سوی هدف برانگیزد و به حرکت در آورد.

- دیدگاه استبدادی: نوعی الگوی رفتاری است که شاخصه اصلی آن بدبینی و عدم اعتماد مدیر نسبت به کارکنان است که طبعا بخش اعظم تصمیمات و تعیین اهداف سازمان در راس گرفته می شود و بصورت کاملا دستوری به کارکنان ابلاغ می شود

 

اسلاید 10 :

روش پژوهش و جامعه آماري

 - روش  تجزيه و تحليل پيمايشي(زمينه‌يابي) 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید