بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

 • فقر= ناتوانی در برآوردن نیازهای بنیادی انسان
 • غذا و تــغذیه از جمــله نیــازهای بنـیادی جامعه بشری است، که تأمین آن در مقوله امنیت غذایی نهفته است

تأمین امنیت غذایی برای جامـــعه یکی ازاهداف کلان برنامه ریزی های اقتصادی-اجتماعی است...

اسلاید 2 :

هدف نهايی کاربردی علم تغذيه:                      

                        بهبود وضع تغذيه جامعه

علم تغذيه چکار می کند؟                            

 1. مطالعه نقش و کارانرژی ومواد مغذی در بدن
 2. مقدار نيازبدن به انرژی و مواد مغذی
 3. علايم کمبود و اضافه مصرف انرژی و مواد

     مغذی

 1. منابع غذايی انرژی و موادمغذی

اسلاید 3 :

 • علوم و صنايع غذايی:
 • شيمی مواد غذايی
 • ميکرب شناسی مواد غذايی
 • نگهداری مواد غذايی (کنسرو و...)

اسلاید 4 :

 • آيا می توان تنها با علم تغذیه وضع سلامت جا معه را ارتقاء داد ؟
 • نياز به:
 • کشاورزی: توليد غذا
 • جامعه شناسی و رفتارشناسی
 • اقتصاد

اسلاید 5 :

 • بحث اکنون تغذيه است....
 • يک شرط لازم برای ارتقاء وضع تغذيه:
 • دردسترس بودن غذای کافی

 

 • تجربه تلخ در سطح جهان:
 • تنها توليد ياتوزيع غذا درجامعه، کمک های غذايی ... مشکل سوء تغذيه را در جوامع مبتلا به کم غذایی و سوء تغذیه حل نکرد....

اسلاید 6 :

 • علل:
 • 1. توزيع نامتناسب غذا در خانوار
 • 2. فروش موادغذايی دريافتی توسط خانوار و
 • هزينه کردن پول آن برای مصارف
 • غيرغذايی
 • 3. بيماری ها: عفونی, انگلی , ...
 • 4. وام های غذايی: ضدانگيزه برای توليد ...
 • ؟؟؟(Green Revaluation)انقلاب سبز E

اسلاید 7 :

 • بطورکلی، دسترسی به غذای کافی

                                  امنيت غذايی:

 • امنيت غذايی کلان
 • امنيت غذايی خانوار  

اسلاید 8 :

 • (1). فراهم بودن غذای سالم و کافی از نظر کمی و کیفی......
 • (2). توانایی در بدست آوردن غذای مورد نيار از طریقی که از نظر جامعه قابل قبول باشد......

اسلاید 9 :

 • امنيت غذای کلان: وجود غذای کافی در سطح کلان در کشور.....
 • چگونه سنجيده می شود ؟ وجودغذالازم است...
 • ترازنامه غذايی: جمع جبری توليدات غذايی،
 • واردات، صادرات، ضايعات، ذخاير(در سيلوها ...).
 • وجود غذا: کل يا سرانه

اسلاید 10 :

امنیتغذایی خانوار
 
Household Food Security

تعریف بانکجهانی (1986):

 دسترسی همه مرم درتـــمام اوقــــات بهغذای کافی به منظورزندگی سالم و فعال

امنيت غذايی خانوار: دسترسی خانوار به غذای کافی و سالم در تمام اوقات....

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید