بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

جلسه گذشته بطور كَامل در مورد ارتباط كلامي بحث شد و با توجه به توضيحات گذشته مي توان گفت، كه تركيب كدهاي پيام ، محتوي پيام و نحوه ارائه پيام مي تواند ، طيف بسيار وسيعي از پيامهاي گوناگون را بوجود آورد.

پيامهايي كه مي توان صفت خوب يا بد ، مناسب يا نامناسب ، موثروكم تاثيررا به آنها داد.

 تمام اين صفتها نسبي هستند وطبق مطالب گذشته ارتباط پيامي است كه بتواند نسبت M’ برMرا به عدد يك نزديك كند (يعني ايجاد معني مشابه معني مورد نظرفرستنده درذهن گيرنده)

و اين چنين ارتباطي مي تواند : صفت خوب ، مناسب ، موثر و .... را داشته باشد ولي قضيه خيلي پيچيده تر از مطلب فوق است با چند مثال ، اين پيچيدگي را توضيح مي دهيم.

اسلاید 2 :

هنرمند : استفاده از رمزي را كه خود خلق و جانشين آن مي كند نه استفاده از نمادهاي قراردادي شناخته شده روش هنرمند عكس جدول كلمات متقاطع است.

جدول متقاطع: خواندن يك جمله با مفهوم خاص، به ياد آوردن نماد قراردادي آن در بعضي موارد، با داشتن چند حرف آن ، نماد قراردادي بدست مي آيد و يا بعضي موارد برخي از كلمات ساخته مي شوند اماهنرمند رمز را به  صورت  كلمات در شعر ، تصاوير در يك پوستر و ... خلق مي كند و او از عناصر و ساختي ،براي مجموعه كدها، محتوا و نحوه ارائه پيام خود استفاده می کند.

مثلا يك فيلمنامه اي كه شيوه تدريس، نامناسب و اثر آن را بر شاگرد نشان مي دهد را هنرمند خلق مي كند. نوشتن بي وقفه معلم روي تخته سياه ، كه صداي متن فيلم، صداي ماشين تحريري بود كه همزمان با سرعت دست معلم كار مي كرد و هر وقت به سطر بعد مي رفت صداي زنگ ماشين تحرير به صدا در مي آمد و اين كار ماشين بي هدف باعث شد دانش آموز دچار عجز و ناتواني شده و شاگرد به تدريج مثل يك شمع آب شده و روي زمين ولو شود و وسايلش هم يكي يكي از كلاس خارج شوند.

 كه اين مجموعه نمادهايي است بكر كه با نحوه ارائه خاص سرانجام پيامي رابه او عرضه مي كند كه معني مورد نظر فرستنده پيام است و هنرمند بيش از آنكه برايش نسبتM’  بر M مطرح باشد بوجود آوردن يك اثر هنري برايش مهم تر است

اسلاید 3 :

تصوير صحنه اي از خيابانهاي دهلي كه پيامهايي با رمزها و نحوه هاي ارائه گوناگون در آن وجود دارد.

اسلاید 4 :

تركيب صحيح رمزهاي پيام، محتواي پيام و نحوه ارائه پيام ، در موفقيت پيام و در تجلي معني موثر است. اين از تركيب از يكسو تابع گيرندگان پيام است: در مورد  گيرنده پيام بايد سوال شود گيرندگان پوستر ، چه خصوصياتي دارند . پيام براي چه كساني تهيه مي شود.

مثلا پوستر سياهك گندم را نگاه كنيد . اين پوستر را در چند روستا نصب كردند و سوالاتي از مردم پرسیدند مثلا استكان چيست؟ دستمال سفيدي كه بسته براي چي است كلمه طيور ، سياهك چه معني دارد؟ مي بينيم اين هنرمند ، كلمه سياهك را با خط تزئيني و به رنگ قرمز نوشته و كلمه پنهان را با خط كوچكتر نوشته است كه 70% از روستائيان از اين خط عجيب چيزي نفهميدند.

82% معني كلمه طيور را نمي دانستند، 70% مراحل مختلف ضد عفوني بذر گندم را به علت به كاربردن خط ناآشنا نتوانسته بودند بخوانند.

نحوه قرارگرفتن آن در كنار هم نيز خود مسئله اي خاص داشتن و حدود 71% ترتيب نگاه كردن به تصاوير را به نحوه مورد نظر فرستنده درك نكرده بودند

.پس متوجه مي شويم در مواردي حتي به كار بردن نمادهاي قراردادي به ظاهر شناخته شده ، با نحوه  ارائه نامناسب، قدرت پيام را در رساندن معني مورد نظر فرستنده بسيار كاهش مي دهيم.
پيام يكي از مهمترين عناصر فراگرد ارتباط است اما تنها عنصر نيست

اسلاید 5 :

ارتباطات غيركلامي

ارتباطات  غيركلامي دو دسته اند: 1- ارادي   2- غيرارادي

ارادي مثل: با قراردادن كف دست بر سينه و پايين آوردن مختصر سر ، اظهار ارادت دوستي مي كنيد.

غيرارادي: وقتي با كسي شروع به صحبت مي كنيد، مي بينيد كه رنگ رخسار او به تدريج سرخ مي شود، از اين طريق شما نيز پيامي دريافت مي كنيد.

پيامهاي غيركلامي سهم خاصي در ارتباطات انساني دارند.

تعريف از بوس ماجيان: واژه ارتباط غيركلامي  به دامنه وسيعي از پديده هايي گفته مي شود كه پهنه وسيعي را مي پوشانند

مثل بيان چهره و از اشاره تا مد، وضعيت نمادي تا رقص ، تئاتر ، موسيقي ، پانتوميم جريان تاثيرگذاري تا جريان ترافيك ، حاكميت جويي حيوانات تا تشريفات ديپلماتيك و...

هاريسون حتي در اين رابطه ، اشاره به ارتباط بالقوه با موجوديت ذي شعور كيهاني مي كند.

 در دهه هاي اخير ، تحقيقات بسياري شروع شده است و روشهاي جديدي براي آن ابداع شده است . شولمن، شروع ارتباط غيركلامي را از فيلمهاي صامت چارلي چاپلين مي داند كه با حركاتش ، مفاهيم را منتقل مي كرد.

اسلاید 6 :

و ما در زندگي روزمره ، مرتبا پيامهاي غيركلامي مي فرستيم چشمك مي زنيم ، ادا در مي آوريم .اينها در كنشهاي متقابل انساني بسيار مهم است براي آگاهي از اين رشته غيركلامي ، نوشته اساتيد  دانشگاه در ذيل آورده شده .

شولمن : زبان گفتار : نشانه اي از هوشياري انسان

ارتباط غيركلامي : شامل حركات و اشارات ارادي و غيرارادي است مثل تغيير اندازه مردمك يا  علائم خودكار يا حركاتي كه فقط تا حدودي زير نظارت ارادي ما هستند مثل تن صدا

قبل از تكامل شيوه هاي ارتباط كلامي از سوي انسان ،ارتباط بدني: از قسمتهاي اصلي سيستم ارتباطي بوده است.

اكنون نيز حركت بدن:  يكي از وسيله هاي اصلي انتقال پيام است. چون سخن گفتن به تنهايي قادر به انجام آن نيست.

 فراگرد ارتباط بيش از تبادل كلام است : چون ارتباط مي تواند بدون كلام صورت گيرد مثلا اگر دو يا چند نفر با هم باشند : ارتباط غيركلامي در تمام مدت در بين آنها در حال انجام است . در حاليكه ارتباط كلامي فقط گاهي صورت مي گيرد.

در سالهاي اخير، ارتباط غیركلامي به عنوان يك علم مورد توجه قرار گرفته و يكي از حوزه هاي مطالعات ، بررسي رفتارهاي غيركلامي انسانهاي گوناگون در گوشه و كنار جهان است .

بررسي رفتارهايي كه حالت جهاني دارد  مثل مشابه بودن تسلط و تسليم افراد در مواجه شدن با يكديگر و مراسم مذهبي كليسا

اسلاید 7 :

شولمن و پنمن :علاوه بر اشاره بر فراگرد بودن ارتباط
توجه به مسئله مهمي : رفتارهاي غيركلامي انسانها الزاما به معناي حضور فراگرد ارتباط نيست ، اما همين انسانها وقتي در شرايط  اجتماعي قرارمي گيرند ديگر افراد غيرخودكفا يا واحدهاي تجزيه شده نيستند بلكه درگير با يكديگرند.
و در چنين شرايط اجتماعي است كه رفتارهاي افراد با يكديگر شكل جديدي به خود مي گيرد و بصورت پيام ارسال و دريافت مي شوند.
اما براي بررسي اين گونه ارتباطات ، بايد روشها و فرمولهايي براي ضبط و يادداشت برداري از ارتباطات غيركلامي اختراع شود .


اسلاید 8 :

تفاوت ارتباط كلامي و غيركلامي

آيا مرز دقيقي بين ارتباط كلامي و غيركلامي وجود دارد؟

شولمن پاسخ مي دهد: اين اختلاف به سادگي مقايسه اعمال و صحبت نيست.و

مثلا صحبت خودش آميخته با عناصر غيركلامي مثل تن صدا و ... است.

براي شناخت اين تفاوت به جاي توجه به كانال ارتباط يا فرستنده و گيرنده ، بايد به رمز توجه كنيم.

براي تفكيك اين دو نوع ارتباط، توجه به درجه باريكي كد و رمزي است كه مورد استفاده قرار مي دهيم.

رمزهايي كه بر اساس قوانين كدگذاري بوجود آمده اند = كلامي

رمزهايي كه خارج از قوانين كدگذاري بوجود آمده اند= غيركلامي

اگر اين تعريف را قبول كنيم به ناچار حركت سر به معناي بله:  را در جواب به يك سوال ، را بايد يك ارتباط كلامي به حساب آوريم.

برخي براي اجتناب از اين بحث ها ، از واژه هاي متناوب و مشابه استفاده كرده اند مثل زبان بدني ،علم جنبشي يا در بيشترين حد درك ، سميوتيك يا نشانه شناسي كه برخي از اين واژه ها به كانال و برخي به كد مربوط است.

كه اين نوعي بي تكليفي و برهان قاطع دوحدين بين كانال (زبان بدني، و علم جنبشي) و كد ( سميوتيك يا نشانه شناسي)براي ما بوجود مي آورد.

اسلاید 9 :

دشواري اين قضيه : ناشي از طبيعت ارتباط است:
از يكسو درگير با تركيبي از  پيامها با كدهاي گوناگون
از يكسو استفاده از كانالهاي متنوع است.

در نتيجه بايستي در بكار بردن  صفات نادرست براي ارتباط غيركلامي  تعمق بيشتري كنيم.بپذيريم كه مرز بين ارتباط كلامي و غيركلامي به دقت مشخص نشده است.

با يكسري مثال مي توانيم به برخي تفاوتهاي آنها دست يابيم .

واقعي ترين نمونه از ارتباط كلامي زبان نوشتاري و گفتار ي است.

بهترين نمونه از ارتباط غيركلامي :بيان چهره اي و اشارات بدني

علاوه بر اين «: تن صدا ، سكوت بين كلمات و ...که مربوط به هر دو است نمونه ای از ارتباط غیرکلامی است .

صفت اختصاصي مثالهاي غيركلامي : فرمشان بيشتر تمثيلي و كمتر رقمي است.

در فرم رقمي ديجيتال: نياز به شباهت بين عناصر كد و معني باطني آن نيست.

فرم تمثيلي(آنالوگ) : مقداري از صفات اختصاصي مربوط به معني عناصر در آن وجود دارد.

كد رقمي : تشكيل شده است از واحدهاي مجزا كه  با يكديگر مركب است.مثل كلمات

شكل تمثيلي حالت تجزيه ناپذير و استمرار دارد مثل خنده مثل تفاوت ساعت عقربه دار (آنالوك ) و ديجيتالي است.اولي زمان را ممتد نشان دهد (صفحه مدورساعت)

و دومي به صورت اعداد نشان مي دهد.

اسلاید 10 :

اين تفاوتها باعث مي شود كه ترجمه زبان غير كلامي به پيام كلامي مشكل باشد.

مثلا سعي كنيد با كلمات توضيح دهيد چه چيزي چهره را غمگين مي كند و يا سعي كنيد كلمه فلسفه را تنها به زبان اشاره ، بيان كنيد كه هر دوي اينها بسيار دشوار است.

به علت تمثيلي بودن ارتباط غيركلامي ، يادگيري آن نياز به آموزش كمتري براي فهميدن دارد از طرفي چون صراحت ندارد بطور بالقوه خيلي مبهم است.

مثلا يك هديه مي تواند نشانه محبت يا يك رشوه يا يك عمل متقابل به معني جبران باشد.
كه اينها بستگي به درگ دريافت كننده از دوستي با هديه دهنده دارد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید