بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

پیشگفتار!

برهم خوردن تعادل ایکولوژیکی ...

ازدیاد نفوس.

بشر توانسته است که محصولات زراعتی را با استفاده از تکنولوژی و کو د ها ی مختلف به صورت منطقه ای ازدیاد بخشد.

راه دیگری که ما را به هدف فوق بدون مصرف اضافی نایل میسازد؟

اسلاید 2 :

مقدمه!

توسعه زراعت فقط در بالابردن سطح تکنولوژی و شناسائی عوامل محیطی محدود نیمشود بلکه باید حد اکثر استفاده را از عوامل محیطی نمود …

در زراعت عنعنه وی تولید را به دو روش میتوان بالا برد.

  1-   افزایش زمین های زراعتی .

  2- افزایش میزان محصول در فی واحد سطح .

راه دیگر ...؟

 کشت مخلوط یعنی کشت بیش از یک نبات در یک قطعه زمین و در یک فصل نموئی، به ترتیبی که یک نبات در اکثر طول فصل نموئی خود در مجاورت نبات دیگر باشد.

اسلاید 3 :

نباتات بخصوص قابل کشت با یکدیگر اند!

کشت غله جات دارای ساقه بلند مانند با جره (Sorghum) و جواری با حبوبات یکی از معمول ترین نوع کشت مخلوط است.

دلایل رجحان کشت مخلوط :

استفاده حد اکثر از منابع طبیعی.

تقلیل خطرات احتمالی.

موازنه در امر تغذیه.

حاصلخیزی خاک .

علاوه تأ افزایش حاصل و حفظ تعادل ایکولوژیکی.

اسلاید 4 :

تاریخچه:

بعید به نظر می رسد که غله جات و حبوبات اولین نباتات زراعتی اهلی شده به وسیله انسان باشند،

کشت نباتا ت تیوبری در جنوب آمریکا و شرق Andiseقدیمی ترین نوع زراعت میباشد .

آمازون و حوضه رود خانه های زهکشی شده منطقهOrinoca  به عنوان یک مرکز زراعت چند کشتی ، مرکب از نباتات تیوبری و دانه ای شناسائی شده است ..

 کشت مخلوط از حدود 900 الی 1500 سال قبل از میلا مسیح در مکزیک مرسوم بوده و مجموعه محصول لوبیا، کدو و جواری به اندازه ای موفق بوده که غیز از زاد گاه خود (مکزیک)در کشور های دیگر نیزبا استقبال روبرو شده است...

به گفته دهاقین ایرانی رابطه عاطفی بین نباتات وجود دارد.

مناطق حاره آسیا که کشت مخلوط در آن ها صورت میگیرد ..

زمینهای که بین سلسله کوههای هیمالیا و خط استوا قرار داشته  هندوستان و پاکستان تا اندونیزیا، گینه جدید، مجمع الجزایر فلپین، جنوب تایوان، بخشهای جنوبی جمهوری خلق چین و قسمتهای از کشور های جنوب شرقی آسیا میباشد... درکشور ما

اسلاید 5 :

تعاریف  و طبقه بندی:

 زراعت چند کشتی (Multiple cropping):

الف- چند کشتی پی در پی یا متوالی(Sequential cropping) :

ب- چند کشتی همزمان (Simultaneous cropping) :

ج – کشت تأ خیری و یا چند کشتی پس و پیش(Relay intercropping):

اسلاید 6 :

چند کشتی همزمان به انواع ذیل تقسیم میشود

کشت درهم(Mixed cropping or Mixed intercropping):

اسلاید 7 :

 کشت مخلوط  ردیفی (Row intercropping):

اسلاید 8 :

کشت مخلوط نواری (Strip intercropping:

اسلاید 9 :

کشت تأخیری به چندهدف ذیل صورت می گیرد:

دستیابی به زمان مناسب کشت.

کاشت محصولات جایگزین در تاریخ متوسط کاشت آنها در زمانی که در برداشت محصول قبلی تأخیر شده باشد.

جلو گیری از تشنه گی نبات دوم در مناطقی که بارندگی به تأخیر افتاده باشد.

اجتناب از به هدر رفتن نیروی کار گری  در برداشت محصول اولی و کاشت محصول دوم.

اسلاید 10 :

رقابت نباتات در مجاورت یکدیگرCompetition))

 کمبود و زیاد بود مواد غذائی...

آب، مواد غذائی ، نور، اوکسیجن و کار بن دای اوکساید،  فضای موجود برای رشد و نمو  شامل عوامل رقابت میشوند...

متفاوت بودن نبات از لحاظ مورفولوژیکی ، جنتیکی و فزیولوژیکی...

(Genitcal characteristics) ، شامل سرعت جوانه زدن، ظرفیت جذب آب و مواد غذائی و اوکسیجن...

(Physiologic characteristics) ، میتوان نحوه جذب آب،مواد غذائی ، نحوه رشد نبات در شرایط بخصوص آب و هوائی...

رقابت بین نباتات مختلف مانند شبدرر مورد((CO2، در شبدر و گراس با تطبیق پوتاشیم(K2O) و ازدیاد محصول شبدر و کاهش آن در استعمال نایتروجن....

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید