بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعاريف و مفاهيم

1- محصول ناخالص داخلي((GDP

Gross Domestic Product

محصول ناخالص داخلي عبارت است از جمع ارزش پولي کليه کالاها و خدمات نهايي توليد شده در داخل کشور در طي يک دوره زماني

معين (معمولاً يکسال)

2- رشد اقتصادي Economic Growth

رشد اقتصادي عبارت است از درصد تغيير در محصول ناخالص داخلي در طي يک دوره زماني معين (معمولا يکسال). رشد اقتصادي مفهومي کمي و اقتصادي است.

اسلاید 2 :

3- عوامل توليد Factors of Production

-نيروي کارLabour Force                                   

-سرمايه                                           Capital

-منابع طبيعي       Natural Resources                

-کارآفريني                             Entrepreneurship

4- نيروي کار                           Labour Force

نيروي کار يکي از نهاده هاي توليد است که شامل کارفيزيکي يا ذهني بوده و به منظور توليد کالاها و خدمات در فرايند توليد به کار گرفته مي شود.

اسلاید 3 :

5- کار                                       Work

کار هر نوع فعاليت انسان – جسمي يا فکري – است که به ايجاد کالا يا خدمت قابل مبادله در بازار مي انجامد.

6- اقتصاد کار              Labour Economics

  -  اقتصاد کار چگونگي عملکرد بازار کار را مورد مطالعه قرار ميدهد. گستره موضوعات مورد مطالعه در اقتصاد کار شامل:

اسلاید 4 :

-تخصيص زمان بين کار و اوقات فراغت

-چگونگي تعيين دستمزد

-استخدام و اخراج نيروي کار

-ميزان مشارکت افراد در بازار کار

-تبعيض در بازار کار

-سرمايه گذاري در سرمايه انساني

-ميزان و نوع بيکاري

-نقش اتحاديه ها در بازار کار

-قوانين و مقررات بازار کار

اسلاید 5 :

 7- بازار کارLabour Market                    - بازار کار از عرضه و تقاضاي نيروي کار تشکيل ميشود

8- عرضه نيروي کار Labour Supply     

-عرضه نيروي کار افراد  در سن کار را شامل ميشود که مايل و قادر به کار کردن در سطح دستمزدهاي رايج هستند.

—عرضه نيروي کار همان جمعيت فعال است.

—با توجه به اينکه ساعات کار هر فرد با افراد ديگر متفاوت است شاخص محاسبه عرضه نيروي کار کل ساعات کار هر فرد است.

اسلاید 6 :

9- عوامل مؤثر بر عرضه نيروي کار

الف- دستمزد واقعي

ب- توليد ناخالص داخلي سرانه

ج- ميزان پوشش تحصيلي

د- درآمدهاي بدون کار

ه- بيکاري

و- پوشش تأمين اجتماعي

ز- ساير موارد

اسلاید 7 :

عرضه نيروي کار رابطه مستقيم با سطح

 دستمزد دارد به اين معنا که با افزايش

 دستمزد افراد انگيزه بيشتري براي انجام

 کار و فعاليت دارند.

اسلاید 8 :

-

—10- تقاضاي نيروي کار            Labour Demand

-تقاضاي نيروي کار عبارت است از تعداد افرادي که در دستمزدهاي معين مايل و قادر به کارکردن هستند.

—تقاضاي نيروي کار همان جمعيت شاغل است

—

—11- عوامل مؤثر بر تقاضاي نيروي کار

—الف- دستمزد نيروي کار

—ب- قيمتهاي نسبي کارو سرمايه

—ج- بهره وري نيروي کار

—د- توليد ناخالص داخلي واقعي

— ه- ساير هزينه هاي نيروي کار

اسلاید 9 :

منحني تقاضاي نيروي کار

تقاضاي نيروي کار رابطه معکوس با سطح دستمزد دارد به اين معنا که با افزايش سطح دستمزد کارفرمايان تعداد کارکنان کمتري را استخدام       مي کنند.

اسلاید 10 :

تعادل در بازار کار

Labor Market Equilibrium             

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید