بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

امروزه یکی از مشکلات و معضلات زندگی شهري، ازدحام ترافیک و سختی رفت و آمد در سطح شهرها به ویژه کلانشهرها میباشد، در سال هاي اخیر خرید اینترنتی به عنوان یکی از راهبردهاي مدیریت تقاضاي حمل و نقل مطرح شده و با پیشرفت فنآوري و سیستم هاي اطلاع رسانی و ارتباطی مرتبط میباشد.

اسلاید 2 :

یکی از مشکلات و معضلات زندگی شهري، ازدحام ترافیک و سختی رفت و آمد در سطح شهرها به ویژه شهرهاي بزرگ است. عوارضی مانند آلودگی محیط زیست، بحران سوخت، افزایش مرگ و میر و جراحات ناشی از تصادفات رانندگی از جمله اثرات مستقیم و آشکار افزایش سفرهاي حمل و نقلی است.

اسلاید 3 :

مدیریت تقاضاي حمل و نقل شامل تمام سیاست ها و اقدام هایی میشود که تقاضاي حمل و نقل را به گونه اي تغییر میدهند که باعث استفاده کارآمدتر از امکانات و تسهیلات موجود و بدین ترتیب، کاهش مسئله ترافیک و عوارض آن شود.

اسلاید 4 :

از جمله روش هاي کاربردي مدیریت تقاضاي سفر میتوان به مواردي از قبیل اعمال سیاست هاي قیمت گذاري براي محدوده اي از شهر و یا قیمت گذاري پارکینگ، تغییر ساعت بعضی از فعالیت ها، توزیع کاربري زمین به نحوي که حجم و طول سفرها کاهش یابد، استفاده از سیستم هاي الکترونیکی و شبکه اي به جاي انجام سفر و... اشاره نمود.

اسلاید 5 :

در بعضی از مناطق خرید اینترنتی حتی شاید باعث افزایش مسافت طی شده (وسیله نقلیه – مایل) نیز بشود. دلیل این افزایش جایگزینی سفرهاي خریدي که با استفاده از دوچرخه و یا پیاده صورت میگیرد با سفر وسایل نقلیه اي مانند ون است که به منظور تحویل کالا انجام میشود.

اسلاید 6 :

فردي شاغل که براي انجام وظایفش حقوق میگیرد، بخشی یا تمام وظایفش را در محلی دور از محل اصلی کار (شرکت، سازمان و...)، انجام دهد تا از تعدد رفت و آمد به آن محل بکاهد.

اسلاید 7 :

عواملی مانند سن، تجربه کاري بیشتر از 5 سال در شغل فعلی، فاصله بیشتر از 10 کیلومتر بین منزل و محل کار، استفاده از وسایل نقلیه همگانی، نگرش مثبت درباره آثار دورکاري بر سلامت روحی خانوار و عملکرد کاري، بر میزان دورکاري می افزایند.

اسلاید 8 :

در شهر تهران در صورت انجام دورکاري تقاضاي سفر کاري، نفر- کیلومتر، وسیله نقلیه- کیلومتر، هزینه ریالی سفر، مصرف سوخت، آلودگی زیست محیطی و هزینه کلی سفر کاهش می یابد و در ضمن دورکاري باعث کاهش تراکم ترافیک در ساعات اوج، کاهش استفاده از وسیله نقلیه شخصی و انتخاب مقصد نزدیکتر به منزل در سایر سفرها میگردد.

اسلاید 9 :

بررسی تأثیر توسعه ي خدمات از راه دور که در حال حاضر در شهر تهران در حال اجرا هستند مانند اثرات بانکداري الکترونیک بر روي شاخص هاي ترافیکی.

انجام مطالعاتی به منظور بررسی تأثیر توسعه گسترش خرید الکترونیک در فروشگاه هاي بزرگ چند منظوره مانند فروشگاه شهروند و رفاه و اثرات آن بر روي حضور فیزیکی خریداران و میزان تقاضاي پارکینگ در معابر اطراف این فروشگاهها.

تدوین مطالعاتی در خصوص بررسی تأثیر توسعه خدمات خرید از راه دور در مورد کالاهاي خاص بر روي حجم سفرهاي انفرادي به مناطقی از شهر تهران که مراکز عمده فروش آن کالا هستند. به عنوان مثال میتوان تغییرات ایجاد شده در حجم سفرهاي انفرادي در معابر اطراف میدان انقلاب ناشی از توسعه ي خرید از راه دور کالاي کتاب را نام برد.

اسلاید 10 :

تعریف لوایح و سطوح مختلف بحران و تهیه سناریوهاي مناسب براي مقابله با شرایط اضطرار یکی از ضرورت هایی است که در جهت ایجاد قابلیت اطمینان سیستم و جلوگیري از تضییع حقوق و زمان مردم مورد نیاز است.

تهیه و ارائه لوایح قانونی به منظور ضرورت توسعه خدمات خرید الکترونیکی در سطح کشور و  الزام دولت و ارگان هاي مربوطه به تهیه ي برنامه هاي مرتبط و نظارت بر پیشبرد آنها

ایجاد زیرساخت هاي لازم و تشویق بنگاه هاي تجاري به توسعه استفاده از خدمات الکترونیکی و  برگزاري همایش ها و سمینارهاي لازم براي توجیه اقتصادي آن.

ارائه راهکارهاي لازم به منظور تشویق بخش خصوصی به توسعه خرید الکترونیکی، چه از جهت ارائه ایده ها و طرح ها و چه به منظور سرمایه گذاري در این بخش و توسعه ي آن.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید