بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تئوری های فرآیندی انگیزش

این تئوری ها بیشتر بر جریان و فرآیند انگیزش افراد توجه کرده و به چگونگی و نحوه انگیزش آنان از نظر ادراکی می پردازند

اسلاید 2 :

1- تئوری انتظار وروم

2- مدل انگیزشی پورتر و لاولر

3- تئوری برابری

4- تئوری اسناد

اسلاید 3 :

طبق این نظریه ، افراد زمانی برای انجام کاری انگیزش خواهند داشت که از ارزشمند بودن هدف آگاه بوده و رسیدن به هدف را امکان پذیر بدانند

اسلاید 4 :

مقادیر والانس

1- مثبت : زمانی که شخص رسیدن به هدفی را ترجیح می دهد

2- منفی : زمانی که شخص ترجیح می دهد چیزی عایدش نشود

3- صفر : زمانی که شخص برای رسیدن به هدف بی تفاوت است

اسلاید 5 :

میزان انگیزش در تئوری انتظار

انگیزش در این تئوری مساوی است با ارزش مورد پیش بینی فرد از یک هدف و درجه احتمالی که او برای رسیدن به هدف قائل است

اسلاید 6 :

فرمول تئوری انتظار

انتظار (احتمال وقوع)   ×   مجموع والانس (حجم پاداش) = (نیروی انگیزشی فرد)

« والانس یعنی شدت ترجیح فرد برای رسیدن به هدف »

اسلاید 7 :

این مدل بیان می کند که کوشش ( نیرو یا انگیزش ) مستقیماً به عملکرد هدایت نمی شود بلکه قابلیت های فردی و ادراک نقش ، واسطه اینها می باشند

اسلاید 8 :

مهم ترین مسئله مدل پورتر و لاولر

مهم ترین مسئله این مدل ، آن چیزی است که بعد از عملکرد اتفاق می افتد یعنی میزان پاداش ها و چگونگی دریافت آنها ، رضایت را تعیین می کنند

اسلاید 9 :

فرق مدل پورتر با اندیشه های سنتی

اندیشه های سنتی معتقد بودند که رضایت به عملکرد منتهی می شود و این مدل برای اولین بار اعلام کرد که عملکرد به رضایت منتهی می شود

اسلاید 10 :

تئوری برابری

فرد داده ها و ستاده های خود را درسازمان با داده ها و ستاده های دیگران مقایسه کرده و بر اساس قضاوت خود احساس برابری یا نابرابری می کند

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید