دانلود مقاله تدوین یک مدل فرآیندی برای طراحی سیستم های اطلاعات مدیریت با استفاده درسازمان های دولتیBSP و SSADM ازدومتدولوژی

word قابل ویرایش
9 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه

سرعت سریع وفزآینده تغییرات محیطی که سازمان هارا نیز تحت تأثیرخودقرارداده نیازمدیران را به کسب اطلاعات

جدیدبه شکل پویا ودر تمامی لحظات،به عنوان ضامن بقاوحیات سازمان امری اجتناب ناپذیرساخته بطوری که فقدان این

اطلاعات بامشخصات یادشده (لحظه ای وپویاعملاًامکان) اداره سازمان را در این دنیای پررمزورازکنونی ازمدیران سلب

خواهدنمود.لذا باید باسازماندهی گستره ی اطلاعات،استراتژی ها را به طورمستمربهبوددادوباتکیه بر این اطلاعات با بهبود

استراتژی تصمیمات بهینه را اتخاذنمودتا فعالیت ها درسازمان اثربخش گردد.

دراین راستا اجرای پروژه های برنامه ریزی فناوری اطلاعات ازجمله اقدامات مهم واساسی درجهت تأمین اطلاعات

لحظه ای مورد نیازمدیران خواهدبودکه دراین مقاله به تشریح یک مدل فرآیندی برای سیستم های اطلاعات مدیریت با

استفاده از دومتدولوژیSSADM وBSP درسازمان های دولتی می پردازیم.

با روند روزافزون توسعه فناوری اطلاعات درکشور ما، در سطــــح ملی و سازمانی که به افزایش سرمایه گذاری در توسعه زیرساختها و کاربردهای فنــــاوری اطلاعات در هر دو سطح منجــر شده است، تمایل فزاینده ای برای تعریف و اجرای پروژه های برنامه ریزی فناوری اطلاعـــــــات در سازمانها و موسسات دولتی وخصوصی کشور پدید آمده است.

اینگونه پـــروژه ها که طیف نسبتاً وسیعی از برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی ( (ISP تا تهیه طرحهای جامع و تدوین

معماری سازمانی فناوری اطلاعات را دربرمی گیرند، سابقه طولانی درکشور ما ندارند و در مقــــایسه با پروژه های متعارف توسعه نرم افزار یا ایجاد زیرساخت، نسبتاً جدیدتر به شمار می روند. به همین نسبت نیز مشکلات بیشتری در تعریف، واگذاری، اجرا و پذیرش نتایج این پروژه ها در سازمان های مختلف مشاهده می شود.

بدبینی عمومی نسبت به پروژه های مشـــاوره ای و برنامه ریزی درکشور، که به این گونه پروژه ها عمدتاً به چشم فعالیت های پرطمطراق »گزارش ساز« می نگرد، از یکسو، و عدم کفایت و صلاحیت برخی از مشاورانی که به انجام این پروژه ها مبادرت می ورزند، ازســـوی دیگر، نرخ موفقیت پروژه های برنامه ریزی فناوری اطلاعات را به شدت پایین آورده است. از این رو، شناسایی و تحلیل مخاطرات و مشکلات فراروی پروژه های برنامه ریزی فناوری اطلاعات هم برای مجریان و هم برای کارفرمایانی که قصد تعریف چنین پروژه هایی را دارند، بسیار ضروری است این تحقیق، برمبنای تجربه در اجرای پروژه های برنامه ریزی فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی می باشد.

اولین همایش بین المللی مدیریت فرآیندهای سازمانی

دراینجا ابتدا دو متدولوژی SSADMو BSP از روش های توسعه سیستم های اطلاعاتی به صورت مختصر توضیح
داده شده و سپس معیارهای مــــوفقیت پروژه های برنامه ریزی فناوری اطلاعات برشمرده می شود، و سپس به
مهمترین چالش های فرا روی مجریان اشاره و به کمک این دو متدولوژی مذکور راه کارهایی جهت مقابله با چالش

انتخاب متدولوژی وروش می پردازد.

مبانی نظری تحقیق

متدولوژی SSADM

این روش ازابتدای سال ًٌَُبه عنوان مهمترین روش تحلیل وطراحی سیتم های اطلاعاتی درانگلستان به کارگرفته شده است که داری ِمشخصه ی بارز به شرح زی می باشد:

الف-داده گرایی

SSADMیک متدولوژی داده گراست که برروی مدل سازی دادهاوتشکیل داده تأکید دارد.داده ها به مراتب از فرآیندها ویا روال هایی که برروی آن ها عمل می کنندپایدارترهستند.به همین دلیل جوهرپایدارهرسیستم اطلاعاتی است.این سیستم ها دارای ساختارداده های زیربنایی هستندکه با گذشت زمان تغییرات بسیارکمی دارنددرحالی که فرآیندونیازهای پردازشی موجوددرسطح SSADMبه درستی برای طراحی سیستم های اطلاعاتی کارآمدبیش از هر چیزشناسایی،ماهیت وچگونگی داده های سازمان مورد مطالعه تأکیدورزیده وازهمان مراحل اولیه مدل سازی ساختارداده های زیربنایی را جزاهداف اصلی خودقرارمی دهد.

SSADM برای طراحی کامل منطقی داده ها از دو تکنیک سازماندهی منطقی داده ها وتجزیه وتحلیل رابطه ای داده ها استفاده کرده ونتایج آنها را با یکدیگر تلفیق می کند.

سازماندهی منطقی داده ها ، رویکردی از با لا به پایین است که هم برای طراحی پایگاه داده ها ی داده وهم برای توسعه سیستم مورد استفاده قرار می گیرد . ،مدل سازی رابطه موجودیت ها ، همگی بخشی از عملیات سازماندهی منطقی داده ها به شمار می روند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 9 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد