بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :زمین شناسان با مطالعه ی سنگ های رسوبی اطّلاعات زیادی درباره ی آب و هوای گذشته ی زمین ، محلّ دریاها وخشکی ها ونوع گیاهان وجانورانی که زمانی روی زمین زندگی می کرده اند به دست می آورند.

اسلاید 2 :

زمین شناسان با استفاده از آثاری که در سنگ ها وجود دارد ، اطّلاعات زیادی درباره ی گذشته ی زمین به دست می آورند.

اسلاید 3 :

به آثاری که از جانداران بسیار قدیمی د رسنگ ها باقی مانده است . فسیل یا سنگواره می گویند .

اسلاید 4 :

برای تشکیل بعضی از فسیل ها میلیون ها سال زمان لازم است .

اسلاید 5 :

فسیل ها یامانند استخوان و دندان ، قسمت هایی از بدن جان داران قدیمی یا مانند ردّپا ، اثری از جاندار هستند .

اسلاید 6 :

زمین شناسان با مطالعه ی فسیل ها اطّلاعات زیادی درباره ی گذشته ی زمین و تغییرات آن به دست می آورند .

اسلاید 7 :

اگر دربالای کوهی فسیل ماهی یافت شود ، نشانه ی آن است که در گذشته ، آن محل دریا بوده است .

اسلاید 8 :


سیرپیدایش موجودات زنده در دریا : ابتدا تک سلّولی ها ، سپس جانداران بی مهره وپس از میلیون ها سال اوّلین مهره داران یعنی ماهی ها در دریا پیدا شدند .

اسلاید 9 :

سیر پیدایش موجودات زنده در خشکی ها : زندگی با پیدایش گیاهان آغاز شد سپس جانداران و اوّلین ان ها خزند گان و بعد از نابودی دایناسورها ، پرنگان و پستانداران فراوان شدند .

اسلاید 10 :

دایناسورها اوّلین خزندگان بزرگی بودند که روی خشکی ها به وجود آمدند . دایناسور یعنی سوسمار ترسناک ، طول بعضی از آن ها به 30 متر می رسد .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید