بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اهداف رفتاري:

از دانشجو انتظار مي رود پس از مشاهده اين برنامه:

1 - مفهوم مخاطره (ريسك) و ارتباط بين مخاطره و بازده سرمايه گذاريها را بداند.

2 - نحوه اندازه گيري مخاطره اوراق بهادار را بداند.

3 - نحوه كاهش مخاطره از طريق متنوع ساختن دارائيها را بداند.

4 -  مفهوم بتا به عنوان معيار اندازه گيري مخاطره را بداند.

5 - نحوه محاسبه نرخ بازده مورد انتظار سهام عادي با استفاده از مدل قيمت گذاري دارائيهاي سرمايه اي را بداند.

اسلاید 2 :

   مخاطره واندازه گیری مخاطره:

   هرگاه بازده يك دارائي بطور دقيق قابل پيش بيني نباشد، سرمايه گذاري در آن دارائي همراه با ريسك (مخاطره) است. مثلا چون بازده سرمايه گذاري در سهام عادي بطور دقيق قابل پيش بيني نيست، سرمايه گذاري در سهام عادي همراه با ريسك است اما چون با سرمايه گذاري در اوراق قرضه دولتي اصل و بهره آن حتما دريافت خواهد شد، سرمايه گذاري در اوراق قرضه دولتي همراه با ريسك نيست.

   براي اندازه گيري مخاطره طرحهاي سرمايه گذاري، از انحراف معيار استفاده مي شود. انحراف معيار  (واریانس) ، عدم قطعيت يا مخاطره جريان نقدينه را نشان مي دهد. ضريب تغييرات (ضریب پراکندگی) معياري نسبي است كه بصورت درصد بيان مي شود.

اسلاید 3 :

   سرمایه گذاری طرح ها توام با مخاطره متفاوت می باشد. در تحلیل هر طرح اولین گام انتخاب روش ارزیابی است.

    تمامی روش های تحلیل وارزیابی طرحهای پر مخاطره سه ویژگی مشترک دارند:

.1 چارچوب برای تحلیل مخاطره

.2ارزیابی مخاطره

.3تعدیل متناسب میزان مخاطره

اسلاید 4 :

   در عمل سه روش برای تحلیل مخاطره وجود دارد که از جریان نقدینه تنزیل شده استفاده می کنند. در این روش به قضاوت مدیر در خصوص مخاطره طرح انکا می شود. روش های مذبور عبارتند از:

.1استفاده از پیش بینی جریان نقدینه طرح

.2استفاده از قضاوت مدیران برای تعیین سود آوری طرح

.3طبقه بندی طرح ها بر اساس حداقل نرخ بازده (نرخ تنزیل) قابل قبول.

اسلاید 5 :

تحلیل حساسیت :

تحلیل حساسیت روشی منظم برای تعیین اهمیت عوامل موثر بر جریان نقدی طرح است.

هدف اصلی از این تحلیل، ارزیابی میزان حساسیت خالص ارزش فعلی جریان نقدی نسبت به تغییر فرضیات مرتبط با عوامل اقتصادی موثر بر جریان نقدینه است.

اسلاید 6 :

مخاطره و توزیع احتمالی: امکان یک حادثه، امکان وقوع آن است، اگر اطلاعات رویداد ها را با مقدار احتمال آن نشان دهیم، توزیع احتمالی را بیان کرده ایم. توزیع احتمالی گسسته به دسته ای از توزیع ها گفته می شود که در آنها متغییر تصادفی تنها می تواند تعداد محدودی از مقادیر را اختیار کند.

درتوزیع گسسته. احتمال وقوع هر یک از مقادیر ۱، ۳ و ۷ به ترتیب برابر با ۰.۲، ۰.۵ و ۰.۳ است. احتمال وقوع مجموعه‌ای که این سه مقدار عضو آن نباشد صفر است.

اسلاید 7 :

   پیشرفته ترین روش تجزیه وتحلیل مخاطره یک طرح، استفاده از ” توزیع های احتمالی جریان نقدینه ” طرح می باشد. دومسئله در اینجا مطرح است:

.1چگونگی به دست آوردن توزیع احتمالی (پیش بینی توزیع های احتمالی

.2نحوه استفاده از توزیع احتمالی به دست آمده.

      در این مبحث از توزیع احتمالی ناپیوسته (گسسته) واز معیار های تمایل به مرکز ومعیار های پراکندگی برای توصیف توزیع احتمالی استفاده می شود.

اسلاید 8 :

انحراف معیار: انحراف معیار نوعی سنجش پراکندگی برای یک توزیع احتمالی (متغییر تصادفی) است و نماینده پخش شدگی مقادیر آن در حول مقدار میانگین است.

متغیر تصادفی (آبی). انحراف معیار σ نمایندهٔ پخش‌شدگی مقادیر متغیر تصادفی حول مقدار میانگین، μ، است.

اسلاید 9 :

مثال1: فرض كنيد قيمت جاري هر برگ سهام عادي شركت سروستان 500 ريال است و قيمت سال آتي آن به احتمال 20% مبلغ 400 ريال، به احتمال 50% مبلغ 550 ريال و به احتمال 30% مبلغ 600 ريال است. مطلوبست محاسبه انحراف معيار نرخ بازده.

اسلاید 10 :

پیش بینی توزیع های احتمالی:

دو روش توزیع احتمالی عبارتند از:

.1شبیه سازی: روش اساسی شبیه سازی، تخمین توزیع احتمالی جداگانه در هر دوره زمانی برای عوامل نامطمئن موثر بر خالص جریان نقدینه است.

.2درخت تصمیم: انگاره اساسی تحلیل درخت تصمیم این است که از تمام تصمیمات آتی ممکن، تنها تصمیماتی که با انجام یا عدم انجام سرمایه گذاری مربوطه اند باید بررسی شوند، اگر نتایج بررسی سرمایه گذاری اولیه نامناسب باشد. بهترین تصمیم آتی، عدم سرمایه گذاری در دو طرح است. چون ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی طرح، حتی اگر تقاضا برای محصول زیاد باشد کمتر از هزینه راه اندازی طرح می باشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید